Päätöslauselmaesitys - B8-0504/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0504/2018

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

  22.10.2018 - (2018/2891(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0351/2018

  Menettely : 2018/2891(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0504/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0504/2018
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0504/2018

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

  (2018/2891(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta[1], 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista[2] sekä 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla[3] antamansa päätöslauselmat

  –  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 19. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

  –  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) lehdistötiedottajan 9. elokuuta 2018 Venezuelan viimeisimmistä tapahtumista ja 9. lokakuuta 2018 kunnanvaltuutettu Fernando Albánin kuolemasta antamat lausunnot,

  –  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan ja ihmisoikeuksia käsittelevän alivaliokunnan 10. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman Fernando Albánin kuolemasta,

  –  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

  –  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Venezuela on,

  –  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

  –  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän Fatou Bensoudan 8. helmikuuta 2018 Filippiinien ja Venezuelan tilanteiden esitutkinnan aloittamisesta ja 27. syyskuuta 2018 kuuden sopimusvaltion ryhmän Venezuelan tilannetta koskevasta tutkintapyynnöstä antamat lausunnot;

  –  ottaa huomioon Venezuelan perustuslain,

  –  ottaa huomioon päätöksensä myöntää vuoden 2017 Saharov-palkinto Venezuelan demokraattiselle oppositiolle,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion tilanne Venezuelassa heikkenee jatkuvasti; Venezuelassa vallitsee ennennäkemätön poliittisesta kriisistä johtuva sosiaalinen, taloudellinen ja humanitaarinen kriisi, joka on aiheuttanut valtavan määrän kuolonuhreja ja pakottaa miljoonat ihmiset pakenemaan maasta;

  B.  ottaa huomioon, että suuri osa Venezuelan kansasta elää köyhyydessä; ottaa huomioon, että elintarvikkeita, lääkkeitä ja lääkintätarvikkeita on yhä huonommin saatavilla ja että terveydenhuoltojärjestelmä on tuhoutunut; ottaa huomioon, että viimeisen vuoden aikana äitiyskuolleisuus on lisääntynyt 60 prosentilla ja imeväiskuolleisuus 30 prosentilla; toteaa, että kansainvälisen yhteisön toimintavalmiudesta huolimatta Venezuelan hallitus valitettavasti itsepintaisesti kieltäytyy ottamasta avoimesti vastaan kansainvälistä humanitaarista apua ja helpottamasta avun jakamista;

  C.  ottaa huomioon, että 5. lokakuuta 2018 opposition kunnanvaltuutettu Fernando Albán pidätettiin lentokentällä hänen palatessaan New Yorkista, jossa hän kävi keskustelemassa Venezuelan kriisistä ja tapaamassa sukulaisiaan; ottaa huomioon hallituksen väitteet siitä, että häntä kuulusteltiin mahdollisesta osallistumisesta miehittämättömään ilma-alukseen liittyvään välikohtaukseen viime elokuussa; ottaa huomioon, että 8. lokakuuta Albán löydettiin kuolleena kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN) tiloista, joissa hän oli ollut pidätettynä; ottaa huomioon, että hänen kuolemaansa ympäröivät olosuhteet ovat erittäin epäilyttävät, ja Venezuelan viranomaiset ovat antaneet asiasta ristiriitaisia lausuntoja; ottaa huomioon, että YK:n ja EU:n pyynnöistä huolimatta Venezuelan viranomaiset ovat kieltäytyneet hyväksymästä Albánin kuolinsyyn riippumatonta selvitystä, mukaan lukien kansainvälisen riippumattoman oikeuslääketieteen tutkijaryhmän tekemää ruumiinavausta;

  D.  ottaa huomioon, että vuoden 2017 Saharov-palkinnon saaja Lorent Saleh vapautettiin vankilasta 13. lokakuuta 2018 ja karkotettiin välittömästi Espanjaan pakolliseen maanpakolaisuuteen; ottaa huomioon, että Lorent Saleh oli vangittuna neljä vuotta ilman oikeudenkäyntiä, ja että häntä kidutettiin vankilassa; ottaa huomioon, että hänen kertomuksensa todistavat poliittisten vankien julmasta ja epäinhimillisestä kohtelusta Venezuelassa; ottaa huomioon, että Venezuelan vankiloissa on yhä yli 200 poliittista vankia;

  E.  ottaa huomioon, että 8. helmikuuta 2018 Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) syyttäjä aloitti Venezuelan tilanteen esitutkinnan; ottaa huomioon, että 27. syyskuuta 2018 kuuden sopimusvaltion (Argentiina, Kanada, Kolumbia, Chile, Paraguay ja Peru) muodostama ryhmä pyysi ICC:n syyttäjää käynnistämään tutkinnan Venezuelan alueella tapahtuneista ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista; ottaa huomioon, että myös Ranska ja Costa Rica antoivat tukensa tutkintapyynnölle; ottaa huomioon, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun sopimusvaltioiden ryhmä esittää tutkintapyynnön toisen sopimusvaltion alueen tilanteesta;

  F.  ottaa huomioon, että neuvosto päätti 13. marraskuuta 2017 ottaa käyttöön Venezuelaa koskevan kansallisiin tukahduttamistoimiin mahdollisesti käytettävien aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden vientikiellon; ottaa huomioon, että neuvosto päätti yksimielisesti 22. tammikuuta 2018 määrätä pakotteita rajoittavien toimenpiteiden kuten matkustuskiellon ja varojen jäädyttämisen muodossa seitsemää Venezuelan valtion viranhaltijaa vastaan demokraattisten periaatteiden noudattamatta jättämisen vuoksi; ottaa huomioon, että neuvosto laajensi 25. kesäkuuta 2018 luetteloa rajoittavista toimenpiteistä koskemaan 11 muuta venezuelalaista viranhaltijaa;

  G.  ottaa huomioon, että 15. lokakuuta 2018 pidetyssä ulkoasiainneuvoston kokouksessa keskusteltiin poliittisen ratkaisun löytämisestä Venezuelan tämän hetkiseen kriisiin ja tarkasteltiin mahdollisuutta perustaa yhteysryhmä, joka edistäisi poliittista prosessia;

  1.  on syvästi huolissaan siitä, että perusvapaudet ja oikeusvaltioperiaate heikkenevät edelleen Venezuelassa; tuomitsee mielivaltaiset pidätykset sekä tuhansien ihmisoikeusaktivistien, vaaleilla valittujen opposition edustajien ja riippumattomien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen oikeudellisen ja hallinnollisen häirinnän kautta tapahtuvan vainon, joka heikentää entisestään Venezuelan demokraattisia rakenteita;

  2.  on syvästi huolissaan Venezuelan vaikeasta humanitäärisestä tilanteesta ja olennaisten perustarvikkeiden, lääkkeiden ja ruoan jatkuvasta puutteesta; on erityisen huolissaan vuodesta 2017 asti lisääntyneestä lasten aliravitsemuksesta;

  3.  esittää vilpittömän osanottonsa Fernando Albánin perheelle ja ystäville; vaatii perusteellista ja riippumatonta tutkintaa Fernando Albánin traagisen kuoleman olosuhteiden selvittämiseksi, mukaan lukien kansainvälisen riippumattoman oikeuslääketieteen tutkijaryhmän tekemää ruumiinavausta;

  4.  kehottaa Venezuelan viranomaisia varmistamaan kaikkien siviilien suojelun kaikenlaiselta pelottelulta, kunnianloukkaussyytteiltä, uhkauksilta tai fyysisiltä hyökkäyksiltä, ja vaatii viranomaisia ryhtymään tehokkaisiin toimiin suojellakseen niitä, jotka käyttävät oikeuttansa ilmaisunvapauteen ja kokoontumisvapauteen;

  5.  toistaa aiemmin esitetyt kehotuksensa varmistaa kaikkien pidätettyjen turvallisuus ja fyysinen koskemattomuus, vapauttaa välittömästi ja ehdoitta kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt, mukaan lukien kaikki poliittiset vangit, sekä kunnioittaa paremmin ihmisoikeuksia ja demokraattisesti valittuja elimiä;

  6.  kehottaa Venezuelan viranomaisia tunnustamaan maassa vallitsevan kriisin, estämään sen pahenemisen entisestään ja edistämään sellaisia poliittisia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka varmistavat kaikkien siviilien turvallisuuden sekä maan ja alueen vakauden;

  7.  kehottaa EU:ta, nimenomaan neuvostoa ja komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, varmistamaan, että kaikkiin poliittisiin ratkaisuihin tähtääviin toimiin sisällytetään seuraavat ehdottomat vaatimukset: kaikkien poliittisten vankien välitön vapauttaminen ja poliittisen opposition ja ihmisoikeusaktivistien kidutuksen, huonon kohtelun ja häirinnän lopettaminen; uuden riippumattoman keskusvaalineuvoston valinta kansalliskokouksessa; kansainvälisiä standardeja noudattavien vapaiden ja rehellisten, poliittista monimuotoisuutta kunnioittavien vaalien järjestäminen kansainvälisten demokraattisten vaalitarkkailijoiden läsnä ollessa uskottavan prosessin takaamiseksi; legitiimin kansalliskokouksen vallan tunnustaminen ja perustuslakia säätävän kokouksen hajottaminen;

  8.  tukee täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimuksia Venezuelan hallituksen toteuttamista laajamittaisista rikoksista ja tukahduttamistoimista; kehottaa EU:ta yhtymään sopimuspuolten aloitteeseen Venezuelan hallituksen maan alueella ihmisyyttä vastaan tekemien rikosten tutkimiseksi, jotta syylliset joutuvat vastuuseen teoistaan;

  9.  suhtautuu myönteisesti EU:n nopeasti asettamiin ylimääräisiin kohdennettuihin ja peruutettavissa oleviin pakotteisiin, jotka johtuivat 20. toukokuuta 2018 järjestetyistä laittomista, kansainvälistä tunnustusta vaille jääneistä vaaleista ja joilla ei vahingoiteta Venezuelan kansaa; kehottaa vahvistamaan näitä pakotteita, jos maan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne huononee entisestään;

  10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

  Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö