Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0504/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0504/2018

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Venesueloje

  22.10.2018 - (2018/2891(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0351/2018

  Procedūra : 2018/2891(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0504/2018
  Pateikti tekstai :
  B8-0504/2018
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8‑0504/2018

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje

  (2018/2891(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[1], 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje[2] ir 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija[3],

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2018 m. balandžio 19 d. pareiškimą dėl padėties Venesueloje,

  –  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai 2018 m. rugpjūčio 9 d. pareiškimą dėl naujausių įvykių Venesueloje ir 2018 m. spalio 9 d. pareiškimą dėl savivaldybės tarybos nario Fernando Albáno mirties,

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 10 d. Užsienio reikalų komiteto ir Žmogaus teisių pakomitečio pareiškimą dėl Fernando Albáno mirties,

  –  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

  –  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio viena iš šalių yra Venesuela,

  –  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą,

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 8 d. TBT prokuroro Fatou Bensouda pareiškimą dėl pradedamų išankstinių padėties Filipinuose ir Venesueloje tyrimų ir 2018 m. rugsėjo 27 d. pareiškimą dėl šešių valstybių TBT Romos statuto šalių grupės iškelto klausimo dėl padėties Venesueloje,

  –  atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją,

  –  atsižvelgdamas į savo sprendimą 2017 m. Sacharovo premiją skirti Venesuelos demokratinei opozicijai,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtis Venesueloje toliau smarkiai blogėja; kadangi Venesuela dėl politinės krizės patiria precedento neturinčią socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę, kurios padariniai – daugybė mirčių, ir dėl kurios milijonai gyventojų buvo priversti bėgti iš šalies;

  B.  kadangi didelė dalis Venesuelos gyventojų kenčia nuo skurdo; kadangi vis labiau trūksta maisto, vaistų ir kitų medicininių prekių ir sveikatos apsaugos sistemai padaryta didelė žala; kadangi praeitais metais motinų mirtingumas padidėjo 60 proc., o kūdikių mirtingumas – 30 proc.; kadangi, nepaisant tarptautinės bendruomenės pasirengimo padėti, Venesuelos vyriausybė, deja, ir toliau atkakliai atsisako atvirai priimti tarptautinę humanitarinę pagalbą ir palengvinti jos paskirstymą;

  C.  kadangi 2018 m. spalio 5 d. savivaldybės tarybos opozicijos narys Fernando Albán sulaikytas oro uoste po to, kai grįžo iš Niujorko, kur dalyvavo derybose dėl Venesuelos krizės ir lankė šeimą; kadangi vyriausybė teigia, kad jis buvo apklaustas dėl galimo dalyvavimo rengiant praeitą rugpjūtį įvykdytą bepiločio orlaivio išpuolį; kadangi spalio 8 d. F. Albán rastas negyvas Nacionalinės žvalgybos tarnybos (SEBIN) patalpose, kuriose buvo kalinamas; kadangi jo mirties aplinkybės labai įtartinos ir Venesuelos pareigūnai pateikia prieštaringus pareiškimus šiuo klausimu; kadangi, nepaisant JT ir ES raginimų, valdžios institucijos atsisakė leisti atlikti nepriklausomą F. Albáno mirties priežasčių tyrimą, įskaitant skrodimą, kurį atliktų tarptautinė ir nepriklausoma teismo ekspertizės grupė;

  D.  kadangi 2018 m. spalio 13 d. 2017 m. Sacharovo premijos laureatas Lorent Saleh buvo paleistas ir nedelsiant prievarta ištremtas į Ispaniją; kadangi jis be teismo kalėjo ketverius metus ir patyrė kankinimus; kadangi iš jo liudijimų matyti, kad Venesueloje žiauriai ir nežmoniškai elgiamasi su politiniais kaliniais; kadangi daugiau nei 200 politinių kalinių tebėra kalinama Venesuelos kalėjimuose;

  E.  kadangi 2018 m. vasario 8 d. TBT prokuratūra pradėjo preliminarų padėties Venesueloje tyrimą; kadangi 2018 m. rugsėjo 27 d. minėtų šešių valstybių (Argentinos, Kanados, Kolumbijos, Čilės, Paragvajaus ir Peru) grupė paprašė, kad prokuroras pradėtų tyrimą dėl Venesuelos teritorijoje įvykdytų nusikaltimų žmoniškumui; kadangi Prancūzija ir Kosta Rika taip pat parėmė raginimus atlikti tokius tyrimus; kadangi tai buvo pirmas toks valstybių TBT Romos statuto šalių grupės pateiktas prašymas dėl padėties kitos valstybės TBT Romos statuto šalies teritorijoje;

  F.  kadangi 2017 m. lapkričio 13 d. Taryba nusprendė patvirtinti ginklų embargą Venesuelai ir uždrausti susijusių medžiagų, kurios gali būti panaudotos vidaus represijoms, įvežimą; kadangi 2018 m. sausio 22 d. Taryba vienbalsiai nusprendė taikyti sankcijas septyniems asmenims, Venesueloje einantiems oficialias pareigas, kaip ribojamąsias priemones, pvz., draudimus keliauti ir turto įšaldymą, reaguodama į tai, kad nesilaikoma demokratinių principų; kadangi 2018 m. birželio 25 d. sankcijos buvo išplėstos ir imtos taikyti dar 11 Venesuelos pareigūnų;

  G.  kadangi 2018 m. spalio 15 d. Užsienio reikalų tarybos posėdyje vyko diskusija dėl politinio dabartinės krizės sprendimo ir išnagrinėta galimybė įsteigti kontaktinę grupę siekiant palengvinti politinį procesą;

  1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl vis blogėjančios pagrindinių laisvių ir teisinės valstybės padėties Venesueloje; smerkia savavališką sulaikymą ir teisminį bei administracinį tūkstančių žmogaus teisių gynėjų, išrinktų opozicijos narių ir pilietinės visuomenės organizacijų persekiojimą, kuriuo toliau kenkiama Venesuelos demokratinei struktūrai;

  2.  yra labai susirūpinęs dėl labai prastos humanitarinės padėties Venesueloje ir dėl sistemingo svarbiausių pagrindinių atsargų, vaistų ir maisto produktų trūkumo; visų pirma yra susirūpinęs dėl to, kad nuo 2017 m. išaugo vaikų mitybos nepakankamumo atvejų skaičius;

  3.  reiškia nuoširdžią užuojautą Fernando Albáno šeimai ir draugams; ragina atlikti nuodugnų ir nepriklausomą tyrimą siekiant išsiaiškinti jo tragiškos žūties aplinkybes, įskaitant skrodimą, kurį atliktų tarptautinė ir nepriklausoma teismo ekspertizės grupė;

  4.  primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas užtikrinti visų civilių apsaugą nuo bet kokios formos bauginimo, kaltinimų šmeižtu, grasinimų ar fizinių išpuolių ir imtis veiksmingų priemonių, kad būtų apsaugoti asmenys, besinaudojantys savo išraiškos laisvės ir susirinkimų laisvės teisėmis;

  5.  pakartoja savo ankstesnius raginimus užtikrinti visų kalinamų asmenų saugumą ir fizinę neliečiamybę, taip pat nedelsiant ir besąlygiškai paleisti savavališkai sulaikytus asmenis, įskaitant visus politinius kalinius, ir labiau gerbti demokratiškai išrinktas institucijas bei užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms;

  6.  ragina Venesuelos valdžią pripažinti, kad šalyje kilo krizė, užkirsti kelią jos tolesniam plitimui ir siekti politinių ir ekonominių sprendimų, kurie padėtų užtikrinti visų civilių gyventojų saugumą ir stabilumą šalyje ir regione;

  7.  ragina ES, t. y. Tarybą ir vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją, užtikrinti, kad bet kokie tolesni veiksmai siekiant politinio sprendimo apimtų šiuos neatšaukiamus reikalavimus: nedelsiant išlaisvinti visus politinius kalinius ir nutraukti kankinimus, netinkamą elgesį ir priekabiavimą prie politinių oponentų ir žmogaus teisių aktyvistų; suformuoti naują nepriklausomą Nacionalinę rinkimų tarybą, kurią išrinktų Nacionalinė Asamblėja; surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus laikantis tarptautinių standartų dėl patikimo proceso, atitinkančio politinio pliuralizmo principą, dalyvaujant demokratiniams tarptautiniams stebėtojams; pripažinti teisėtos Nacionalinės Asamblėjos įgaliojimus ir paleisti Steigiamąją Nacionalinę Asamblėją;

  8.  visiškai remia TBT vykdomą tyrimą dėl Venesuelos režimo padarytų didelio masto nusikaltimų ir represijų; ragina ES prisijungti prie TBT statuto šalių iniciatyvos ištirti Venesuelos vyriausybės Venesuelos teritorijoje įvykdytus nusikaltimus žmoniškumui, siekiant patraukti atsakomybėn už juos atsakingus asmenis;

  9.  palankiai vertina tai, kad ES dėl 2018 m. gegužės 20 d. surengtų rinkimų, kurie buvo neteisėti ir nėra pripažinti tarptautiniu mastu, skubiai nustatė papildomas tikslines ir grįžtamąsias sankcijas, kurios nesukels žalos Venesuelos gyventojams; ragina sugriežtinti šias sankcijas, jei šalyje toliau blogės žmogaus teisių ir demokratijos padėtis;

  10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

  Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika