Projekt rezolucji - B8-0504/2018Projekt rezolucji
B8-0504/2018

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Wenezueli

  22.10.2018 - (2018/2891(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0351/2018

  Procedura : 2018/2891(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0504/2018
  Teksty złożone :
  B8-0504/2018
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8‑0504/2018

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli

  (2018/2891(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając swoją rezolucję z 8 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[1], rezolucję z 3 maja 2018 r. w sprawie wyborów w Wenezueli[2] oraz rezolucję z 5 lipca 2018 r. w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach lądowych z Kolumbią i Brazylią[3],

  –  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli,

  –  uwzględniając oświadczenia rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ostatnich wydarzeń w Wenezueli oraz z 9 października 2018 r. w sprawie śmierci radnego Fernando Albána,

  –  uwzględniając oświadczenie Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Praw Człowieka z 10 października 2018 r. dotyczące śmierci Fernando Albána,

  –  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

  –  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, którego Wenezuela jest stroną,

  –  uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK),

  –  uwzględniając oświadczenie prokurator MTK Fatou Bensoudy z 8 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania wstępnego w sprawie sytuacji na Filipinach i w Wenezueli oraz z 27 września 2018 r. o wniesieniu przez grupę sześciu państw-stron sprawy dotyczącej sytuacji w Wenezueli,

  –  uwzględniając konstytucję Wenezueli,

  –  uwzględniając swoją decyzję o przyznaniu Nagrody im. Sacharowa za 2017 r. opozycji demokratycznej w Wenezueli;

  –  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że sytuacja w zakresie praw człowieka, demokracji i praworządności w Wenezueli nadal poważnie się pogarsza; mając na uwadze, że w wyniku kryzysu politycznego Wenezuela stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu społecznego, gospodarczego i humanitarnego, który powoduje ogromną liczbę ofiar śmiertelnych i zmusza miliony osób do ucieczki z kraju;

  B.  mając na uwadze, że znaczna część ludności Wenezueli jest dotknięta ubóstwem; mając na uwadze, że coraz bardziej brakuje żywności, leków i innych artykułów medycznych, a system opieki zdrowotnej został zrujnowany; mając na uwadze, że w ubiegłym roku umieralność matek wzrosła o 60 %, zaś niemowląt o 30 %; mając na uwadze, że pomimo gotowości społeczności międzynarodowej rząd Wenezueli niestety uporczywie odmawia otwartego przyjmowania międzynarodowej pomocy humanitarnej i ułatwienia jej dystrybucji;

  C.  mając na uwadze, że 5 października 2018 r. aresztowano na lotnisku opozycyjnego radnego Fernanda Albána po jego powrocie z Nowego Jorku, gdzie prowadził rozmowy na temat kryzysu wenezuelskiego i odwiedzał rodzinę; mając na uwadze, że rząd twierdzi, iż Fernando Albán był przesłuchiwany w związku z możliwością udziału w incydencie z wykorzystaniem dronów w sierpniu ubiegłego roku; mając na uwadze, że 8 października w pomieszczeniach Krajowej Służby Wywiadu (SEBIN), gdzie Fernando Albán był przetrzymywany, znaleziono jego ciało; mając na uwadze, że okoliczności jego śmierci są bardzo podejrzane, a oświadczenia urzędników wenezuelskich w tej sprawie są sprzeczne; mając na uwadze, że pomimo apeli ze strony ONZ i UE władze odmówiły zgody na przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w sprawie przyczyn śmierci Albána, w tym na wykonanie sekcji zwłok przez międzynarodowy i niezależny zespół medycyny sądowej;

  D.  mając na uwadze, że 13 października 2018 r. laureat Nagrody Sacharowa za 2017 r. Lorent Saleh został zwolniony i natychmiast przymusowo wydalony do Hiszpanii; mając na uwadze, że Lorenta Saleha przez cztery lata przetrzymywano w więzieniu bez procesu sądowego i poddawano torturom; mając na uwadze, że jego zeznania potwierdzają okrutne i nieludzkie traktowanie więźniów politycznych w Wenezueli; mając na uwadze, że w więzieniach w Wenezueli w dalszym ciągu przebywa ponad 200 więźniów politycznych;

  E.  mając na uwadze, że 8 lutego 2018 r. Prokurator MTK wszczął postępowanie wstępne w sprawie sytuacji w Wenezueli; mając na uwadze, że 27 września 2018 r. grupa sześciu państw-stron (Argentyna, Kanada, Kolumbia, Chile, Paragwaj i Peru) wniosła o wszczęcie przez Prokuratora dochodzenia w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na terytorium Wenezueli; mając na uwadze, że również Francja i Kostaryka opowiedziały się za takimi dochodzeniami; mając na uwadze, że jest to pierwsze w historii wniesienie sprawy przez grupę państw-stron w związku z sytuacją panującą na terytorium innego państwa-strony;

  F.  mając na uwadze, że 13 listopada 2017 r. Rada postanowiła nałożyć na Wenezuelę embargo na broń i sprzęt, który mógłby być wykorzystywany w tym kraju do stosowania represji; mając na uwadze, że 22 stycznia 2018 r. w reakcji na nieprzestrzeganie zasad demokratycznych Rada jednogłośnie postanowiła objąć siedem osób piastujących urzędy państwowe w Wenezueli sankcjami w postaci środków ograniczających takich jak zakaz podróży i zamrożenie aktywów; mając na uwadze, że 25 czerwca 2018 r. sankcjami objęto kolejnych 11 urzędników wenezuelskich;

  G.  mając na uwadze, że podczas posiedzenia 15 października 2018 r. Rada do Spraw Zagranicznych przeprowadziła dyskusję na temat politycznego rozwiązania obecnego kryzysu, analizując możliwości ustanowienia grupy kontaktowej, która ułatwiłaby proces polityczny;

  1.  wyraża głębokie zaniepokojenie ciągłym pogarszaniem się sytuacji w zakresie podstawowych wolności i praworządności w Wenezueli; potępia stosowanie arbitralnych zatrzymań oraz nękanie metodami sądowymi i administracyjnymi wykorzystywane do prześladowania tysięcy obrońców praw człowieka, wybranych w wyborach członków opozycji oraz członków niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, co jeszcze bardziej osłabia demokratyczną strukturę Wenezueli;

  2.  jest głęboko zaniepokojony tragiczną sytuacją humanitarną w Wenezueli i systemowymi brakami najważniejszych podstawowych artykułów, leków i żywności; wyraża szczególne zaniepokojenie wzrostem od 2017 r. niedożywienia wśród dzieci;

  3.  przekazuje szczere wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Fernanda Albána; apeluje o przeprowadzenie gruntownego i niezależnego dochodzenia, aby wyjaśnić okoliczności jego tragicznej śmierci, w tym o wykonanie sekcji zwłok przez międzynarodowy i niezależny zespół medycyny sądowej;

  4.  wzywa władze Wenezueli do zapewnienia ochrony wszystkich osób cywilnych przed wszelkimi formami zastraszania, zarzutami o zniesławienie, groźbami lub atakami fizycznymi oraz do podjęcia skutecznych środków ochrony osób korzystających z prawa do wolności wypowiedzi i wolności zgromadzeń;

  5.  ponawia swoje poprzednie apele o zapewnienie bezpieczeństwa i integralności cielesnej wszystkich osób przebywających w areszcie oraz o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich arbitralnie przetrzymywanych osób, w tym wszystkich więźniów politycznych, a także o większe poszanowanie demokratycznie wybranych organów i przestrzeganie praw człowieka;

  6.  wzywa władze Wenezueli, aby przyznały, że trwa kryzys, by zapobiegały jego dalszemu pogłębianiu się oraz wspierały rozwiązania polityczne i gospodarcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób cywilnych oraz stabilności kraju i regionu;

  7.  wzywa UE, a mianowicie Radę i wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel, do dopilnowania, aby wszelkie dalsze kroki zmierzające do znalezienia rozwiązania politycznego obejmowały następujące nieodwołalne żądania: natychmiastowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i zaprzestanie stosowania tortur, złego traktowania i nękania przeciwników politycznych i działaczy na rzecz praw człowieka; wybór nowej niezależnej Krajowej Rady Wyborczej przez Zgromadzenie Narodowe; przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów, zgodnie z międzynarodowymi standardami w celu zapewnienia wiarygodnego procesu, w którym respektuje się pluralizm polityczny, i z udziałem demokratycznych obserwatorów międzynarodowych; uznanie uprawnień legalnego Zgromadzenia Narodowego oraz rozwiązanie Narodowego Zgromadzenia Konstytucyjnego;

  8.  w pełni popiera wszczęcie przez MTK postępowania w sprawie rozlicznych przestępstw i aktów represji popełnionych przez reżim wenezuelski; wzywa UE, aby przyłączyła się do inicjatywy państw-stron MTK mającej na celu zbadanie przestępstw przeciwko ludzkości popełnionych przez rząd wenezuelski na terytorium Wenezueli z myślą o pociągnięciu winnych do odpowiedzialności;

  9.  z zadowoleniem przyjmuje szybkie wprowadzenie przez UE dodatkowych, ukierunkowanych i odwracalnych sankcji – które nie przyniosą szkód ludności Wenezueli – z powodu przeprowadzenia 20 maja 2018 r. wyborów niezgodnych z prawem i nieuznanych przez społeczność międzynarodową; apeluje o wzmocnienie tych sankcji, jeśli sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w kraju będzie się w dalszym ciągu pogarszać;

  10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.

  Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności