Förslag till resolution - B8-0504/2018Förslag till resolution
B8-0504/2018

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

  22.10.2018 - (2018/2891(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek för ECR-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0351/2018

  Förfarande : 2018/2891(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0504/2018
  Ingivna texter :
  B8-0504/2018
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8‑0504/2018

  Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

  (2018/2891(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sina resolutioner av den 8 februari 2018 om situationen i Venezuela[1], 3 maj 2018 om presidentvalet i Venezuela[2] och 5 juli 2018 om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess landgränser till Colombia och Brasilien[3],

  –  med beaktande av förklaringen av den 19 april 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Venezuela,

  –  med beaktande av uttalandena från Europeiska utrikestjänstens talesperson av den 9 augusti 2018 om de senaste händelserna i Venezuela och av den 9 oktober 2018 om kommunfullmäktigeledamoten Fernando Albáns död,

  –  med beaktande av uttalandet den 10 oktober 2018 från utskottet för utrikesfrågor och underutskottet för mänskliga rättigheter om Fernando Albáns död,

  –  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

  –  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Venezuela är part i,

  –  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC),

  –  med beaktande av uttalandena av den 8 februari 2018 från Fatou Bensouda, åklagare vid ICC, om att inleda en preliminär utredning av situationen i Filippinerna och i Venezuela, och av den 27 september 2018 om hänskjutandet från en grupp bestående av sex konventionsstater avseende situationen i Venezuela,

  –  med beaktande av Venezuelas konstitution,

  –  med beaktande av sitt beslut att tilldela den demokratiska oppositionen i Venezuela 2017 års Sacharovpris,

  –  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Situationen för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela fortsätter att försämras kraftigt. Venezuela står inför en aldrig tidigare skådad social, ekonomisk och humanitär kris till följd av en politisk kris, vilket har lett till att många människor har dött och att miljontals människor har tvingats fly från landet.

  B.  En stor andel av Venezuelas befolkning lever i fattigdom. Bristen på livsmedel, läkemedel och andra medicinska förnödenheter blir allt större, och sjukvårdssystemet är ödelagt. Mödradödligheten har ökat med 60 procent och spädbarnsdödligheten med 30 procent under det senaste året. Trots det internationella samfundets beredvillighet vägrar Venezuelas regering beklagligt nog fortfarande att öppet ta emot och underlätta utdelningen av internationellt humanitärt bistånd.

  C.  Den 5 oktober 2018 greps Fernando Albán, kommunfullmäktigeledamot för oppositionen, på flygplatsen när han kom tillbaka från New York, där han hade fört diskussioner om krisen i Venezuela och besökt anhöriga. Regeringen hävdar att han förhördes om eventuell inblandning i drönarincidenten i augusti 2018. Den 8 oktober påträffades Albán död i den nationella säkerhetstjänsten SEBIN:s lokaler, där han hållits i förvar. Omständigheterna kring hans död är mycket oklara, och venezuelanska tjänstemän har gjort motstridiga uttalanden om den. Trots FN:s och EU:s uppmaningar har myndigheterna vägrat att tillåta en oberoende utredning av Albáns dödsorsak, inklusive en obduktion utförd av en internationell och oberoende grupp kriminaltekniker.

  D.  Den 13 oktober 2018 frigavs Lorent Saleh, 2017 års Sakharovpristagare, och utvisades omedelbart till Spanien i påtvingad exil. Han hade tillbringat fyra år i fängelse utan rättegång, och utsatts för tortyr. Hans vittnesmål vittnar om grym och omänsklig behandling av politiska fångar i Venezuela. Drygt 200 politiska fångar sitter fortfarande fängslade i Venezuela.

  E.  Den 8 februari 2018 inledde åklagaren vid ICC en preliminär utredning av situationen i Venezuela. Den 27 september 2018 begärde en grupp bestående av sex konventionsstater (Argentina, Kanada, Colombia, Chile, Paraguay och Peru) att åklagaren skulle inleda en utredning om brott mot mänskligheten på Venezuelas territorium. Frankrike och Costa Rica ställde sig också bakom begäran om en sådan utredning. Detta var första gången någonsin som en grupp konventionsstater hänsköt ett ärende avseende situationen på en annan konventionsstats territorium.

  F.  Den 13 november 2017 beslutade rådet att införa ett vapenembargo mot Venezuela och ett förbud mot vapenrelaterat materiel som kan användas för internt förtryck. Den 22 januari 2018 beslutade rådet enhälligt att införa sanktioner mot sju venezuelanska medborgare som innehar offentliga befattningar, i form av restriktiva åtgärder såsom reseförbud och frysning av tillgångar, som svar på bristande efterlevnad av de demokratiska principerna. Den 25 juni 2018 utvidgades sanktionerna till ytterligare elva venezuelanska tjänstemän.

  G.  Vid rådets (utrikes frågor) möte den 15 oktober 2018 hölls diskussioner om en politisk lösning på den nuvarande krisen som går ut på att undersöka möjligheten att inrätta en kontaktgrupp som ska underlätta en politisk process.

  1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över den allt sämre situationen för de grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen i Venezuela. Parlamentet fördömer användningen av godtyckliga frihetsberövanden och rättsliga och administrativa trakasserier för att förfölja tusentals människorättsförsvarare, valda medlemmar av oppositionen och oberoende organisationer i det civila samhället, vilket ytterligare undergräver den demokratiska strukturen i Venezuela.

  2.  Europaparlamentet är mycket oroat över den allvarliga humanitära situationen i Venezuela och den systemiska bristen på viktiga grundläggande förnödenheter, läkemedel och livsmedel. Parlamentet är särskilt oroat över det ökade antalet undernärda barn sedan 2017.

  3.  Europaparlamentet framför sina uppriktiga kondoleanser till Fernando Albáns anhöriga och vänner, och begär en grundlig och oberoende utredning för att klarlägga omständigheterna kring hans tragiska död, inbegripet en obduktion utförd av en internationell och oberoende grupp kriminaltekniker.

  4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Venezuelas myndigheter att se till att alla civila skyddas mot alla former av trakasserier, anklagelser om förtal, hot och fysiska angrepp, samt att vidta effektiva åtgärder för att skydda dem som utövar sin rätt till yttrande- och mötesfrihet.

  5.  Europaparlamentet upprepar sina tidigare uppmaningar om att alla som hålls i förvar ska garanteras säkerhet och fysisk integritet, att alla godtyckligt frihetsberövade personer, inklusive alla politiska fångar, omedelbart och ovillkorligen ska friges, att demokratiskt valda organ i högre grad ska respekteras och att mänskliga rättigheter ska upprätthållas.

  6.  Europaparlamentet uppmanar de venezuelanska myndigheterna att erkänna den pågående krisen, förhindra att den förvärras ytterligare och främja politiska och ekonomiska lösningar som garanterar säkerheten för civilbefolkningen liksom stabiliteten för landet och regionen.

  7.  Europaparlamentet uppmanar EU, närmare bestämt rådet och vice ordföranden/den höga representanten, att säkerställa att eventuella ytterligare åtgärder för att nå en politisk lösning innefattar följande krav, som inte är förhandlingsbara: omedelbart frigivande av alla politiska fångar och ett slut på tortyr och misshandel av och trakasserier mot politiska motståndare och människorättsaktivister, ett nytt, oberoende nationellt valråd, valt av landets nationalförsamling, anordnande av fria och rättvisa val i enlighet med internationella standarder för en trovärdig process där man respekterar den politiska mångfalden, i närvaro av demokratiska internationella observatörer, erkännande av den legitima nationalförsamlingens befogenheter och upplösning av den konstituerande nationalförsamlingen.

  8.  Europaparlamentet stöder till fullo ICC:s utredning av de omfattande brott och repressiva handlingar som begåtts av Venezuelas regim. EU uppmanas eftertryckligen att ansluta sig till ICC-konventionsstaternas initiativ till en utredning av brott mot mänskligheten begångna av Venezuelas regering på landets territorium, i syfte att ställa de ansvariga till svars.

  9.  Europaparlamentet välkomnar EU:s skyndsamma införande av ytterligare riktade och progressiva sanktioner, som inte kommer att skada Venezuelas befolkning och som införts till följd av valet den 20 maj 2018, som var olagligt och som inte har erkänts internationellt. Parlamentet begär att sanktionerna ska utökas om situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i landet förvärras ytterligare.

  10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, Parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

  Senaste uppdatering: 24 oktober 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy