Procedure : 2018/2885(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0505/2018

Indgivne tekster :

B8-0505/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.18

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0434

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 174kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.201v01-00
 
B8-0505/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))  
B8‑0505/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til erklæringen fra talsmanden for FN's Menneskerettighedskontor (OHCHR), Rupert Colville, om Jamal Khashoggis forsvinding,

–  der henviser til G7-udenrigsministrenes erklæring om Jamal Khashoggis forsvinding,

–  der henviser til udtalelserne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, om Jamal Khashoggis forsvinding,

–  der henviser til det saudiarabiske Udenrigsministeriums erklæring om Jamal Khashoggis forsvinding,

–  der henviser til den fælles erklæring af 21. oktober 2018 fra Det Forenede Kongerige, Frankrig og Tyskland om Jamal Khashoggis død,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

–  der henviser til, at Saudi-Arabien er medlem af FN's Menneskerettighedsråd,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettigheden ytringsfrihed online og offline,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Khashoggi var en kendt journalist, som engang var en del af det saudiarabiske etablissement, men i de senere år var blevet kritisk over for kongerigets herskere og i særdeleshed en højrøstet kritiker af den saudiarabiske regerings indblanding i krigen i Yemen; der henviser til, at Khashoggi flyttede til Washington i september 2017 i frygt for repressalier i landet og levede i selvpålagt eksil;

B.  der henviser til, at Khashoggi var i Istanbul for at erhverve dokumentation fra de saudiarabiske myndigheder for at gifte sig med sin tyrkiske forlovede; der henviser til, at Khashoggi tirsdag den 2. oktober 2018 gik ind på det saudiarabiske konsulat, og at det var sidste gang, han blev set offentligt; der henviser til, at de saudiarabiske tjenestemænd først sagde, at han havde forladt bygningen 20 til 30 minutter efter sin ankomst; der henviser til, at de tyrkiske ansatte samme dag fik besked på at tage dagen fri,

C.  der henviser til, at Saudi-Arabien fredag den 5. oktober 2018 gav de tyrkiske myndigheder tilladelse til at foretage ransagning på dets konsulat i Istanbul; der henviser til, at væggene i konsulatet efter Khashoggis forsvinding blev malet, og at et professionelt rengøringshold blev set gå ind i bygningen;

D.  der henviser til, at uformelle tyrkiske kilder tæt på efterforskningen sagde, at Khashoggi blev slæbt fra generalkonsulens kontor til nabokontoret og derefter myrdet;

E.  der henviser til, at de tyrkiske myndigheder efter sigende har en lydoptagelse af Khashoggis død; der henviser til, at Khashoggi på grundlag af denne ubekræftede optagelse menes først at have fået en indsprøjtning af et ukendt stof og derefter at have fået amputeret lemmer, mens han stadig var i live;

F.  der henviser til, at de tyrkiske myndigheder har identificeret 15 saudiarabiske statsborgere og fastslået, at de stod i forbindelse med Khashoggis forsvinding og mord, deriblandt saudiarabiske kongelige livgardister, efterretningsfolk, soldater og en obduktionsekspert, som var rejst til Istanbul og retur samme dag, som journalisten forsvandt;

G.  der henviser til, at saudiarabiske embedsmænd i første omgang afviste påstandene om, at Khashoggi blev dræbt inde i konsulatets bygning, men ikke fremlagde nogen beviser, der kunne underbygge deres beretning, idet de påstod, at kameraerne ikke virkede den dag, Khashoggi besøgte konsulatet; der henviser til, at den saudiarabiske regering til at begynde med anførte, at beretninger, ifølge hvilke Khashoggi skulle være forsvundet i konsulatet i Istanbul, eller de saudiarabiske myndigheder havde tilbageholdt ham eller myrdet ham, var totalt falske og grundløse;

H.  der henviser til, at saudiarabiske embedsmænd mandag den 15. oktober 2018 sagde, at der var blevet indledt en intern efterforskning af den saudiarabiske kritikers forsvinding og det formodede mord på ham;

I.  der henviser til, at Saudi-Arabien omsider har indrømmet, at Khashoggi er død, og skudt skylden for mordet på et "lusket forehavende", idet man benægtede, at kronprins Mohammed bin Salman og de øverste ledere af efterretningstjenesten skulle have haft kendskab til dette forehavende;

J.  der henviser til, at Tyrkiet og Saudi-Arabien befinder sig midt i et anspændt forhold, der skyldes overlappende interesser i regionen, navnlig for så vidt angår Qatar;

K.  der henviser til, at disse hændelser har skabt harme i den internationale offentlighed, men at internationale ledere og organisationer fortsat forholder sig neutralt, indtil de er mere sikre på omstændighederne; der henviser til, at en række lovgivere i USA påberåber sig "Global Magnitsky-loven", idet de støtter et forbud mod al våbensalg og stop for militært samarbejde med Saudi-Arabien;

L.  der henviser til, at Saudi Arabiens resultater på menneskerettighedsområdet er dybt bekymrende, og at begivenheder som Khashoggis forsvinding har skabt alvorlig tvivl om kronprins Mohammed bin Salmans vilje til virkelig at reformere landet;

M.  der henviser til, at Saudi-Arabien for øjeblikket er medlem af FN's Menneskerettighedsråd;

1.  er forfærdet over, at en højtprofileret journalist i 2018 kan forsvinde og blive myrdet inde i en konsulatbygning, og understreger, at den systematiske praksis med tvungne forsvindinger og udenretslige drab på personer udgør en forbrydelse mod menneskeheden; beklager, at disse begivenheder yderligere har sænket niveauet for den journalistiske frihed i Saudi-Arabien og resten af verden;

2.  mener, at det er af allerstørste betydning at få belyst de begivenheder, der førte til Khashoggis død; opfordrer til, at der iværksættes en international uafhængig og objektiv efterforskning af sagen med fuld støtte fra de saudiarabiske og de tyrkiske myndigheder, og insisterer på, at de ansvarlige, såvel gerningsmænd som ophavsmænd, bør identificeres og stilles for en domstol;

3.  støtter opfordringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om at ophæve den diplomatiske immunitet for at muliggøre, at en sådan efterforskning kan finde sted uhindret;

4.  opfordrer Kongeriget Saudi-Arabien til at foretage en grundig, troværdig, gennemsigtig og hurtig efterforskning som bebudet og til at give en fuldstændig og detaljeret forklaring, og opfordrer indtrængende de tyrkiske og de saudiarabiske myndigheder til at samarbejde fuldt ud i sagen; opfordrer EU til at yde støtte og teknisk bistand til de tyrkiske myndigheder i forbindelse med deres efterforskning;

5.  er overbevist om, at mordet på Khashoggi er direkte knyttet til hans kritik af Saudi-Arabiens politikker, og navnlig hans kritik af Saudi-Arabiens intervention i Yemen; bemærker, at kronprins Mohammad bin Salmans reformer har været ledsaget af en hård kurs over for menneskerettighedsforkæmpere og den politiske frihed i landet samt systematisk brug af antiterrorlovgivning til at retfærdiggøre for tortur og fængsling af menneskerettighedsforkæmpere;

6.  er dybt foruroliget over påstande om et statsstøttet mord og udenretsligt drab og er ikke tilfreds med Saudi-Arabiens redegørelse for de faktiske omstændigheder; opfordrer Saudi-Arabien til nærmere at præcisere, nøjagtigt hvad der skete den 2. oktober 2018, da de gengivelser af begivenhederne, der hidtil har foreligget, mangler troværdighed;

7.  minder det saudiske styre om, at Saudi-Arabien som part i FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf er forpligtet til at træffe alle foranstaltninger for at forhindre tortur, tvungne forsvindinger og andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser, undersøge påstande om handlinger, der udgør sådanne forbrydelser, og dømme dem, som mistænkes for at have begået dem;

8.  opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til fortsat at følge udviklingen vedrørende Khashoggis mord; mener, at det er nødvendigt at have en stærk, samlet EU-reaktion og at aktivere hele spektret af EU's diplomatiske redskaber, herunder målrettede sanktioner mod alle, der er fundet ansvarlige, eller som er involveret i sagen;

9.  opfordrer endnu en gang til et EU-omfattende forbud mod eksport, salg, opdatering og vedligeholdelse af enhver form for sikkerhedsudstyr til Saudi-Arabien, der kan bruges til eller bliver brugt til intern undertrykkelse, herunder internetovervågningsteknologi; opfordrer formanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at aflægge rapport om den nuværende situation med hensyn til det militære og sikkerhedsmæssige samarbejde mellem EU's medlemsstater og de saudiske myndigheder;

10.  mener, at Saudi-Arabiens stilling i FN's Menneskerettighedsråd er uholdbar og selvmodsigende i lyset af de mangfoldige dokumenterede krænkelser af menneskerettighederne både i hjemlandet og i udlandet; opfordrer FN's Generalforsamling til at suspendere landets medlemskab;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's Udenrigstjeneste, FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder, FN's Menneskerettighedsråd, Hans Majestæt kong Salman bin Abdulaziz Al Saud og kronprins Mohammed bin Salman al Saud og Kongeriget Saudi-Arabiens regering.

 

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik