Menetlus : 2018/2885(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0505/2018

Esitatud tekstid :

B8-0505/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.18

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0434

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 170kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.201v01-00
 
B8-0505/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis (2018/2885(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis (2018/2885(RSP))  
B8‑0505/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo pressiesindaja Rupert Colville’i avaldust Jamal Khashoggi kadumise kohta,

–  võttes arvesse G7 riikide välisministrite avaldust hr Khashoggi kadumise kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini märkusi hr Khashoggi kadumise kohta,

–  võttes arvesse Saudi Araabia välisministeeriumi avaldust Saudi Araabia kodaniku Jamal Khashoggi kadumise kohta,

–  võttes arvesse Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Saksamaa 21. oktoobri 2018. aasta ühisavaldust Jamal Khashoggi surma kohta,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse Saudi Araabia liikmesust ÜRO Inimõiguste Nõukogus,

–  võttes arvesse ELi inimõiguste alaseid suuniseid sõnavabaduse kohta internetis ja mujal,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Jamal Khashoggi oli tuntud ajakirjanik, kes varem oli Saudi Araabias kõrgel ametikohal, kuid viimastel aastatel oli hakanud suhtuma kriitiliselt kuningriigi valitsejatesse, tehes eriti häälekat kriitikat Saudi Araabia valitsuse sekkumise kohta Jeemeni sõjas; arvestades, et hr Khashoggi kolis 2017. aasta septembris Washingtoni, sest kartis repressioone oma koduriigis, ja elas seetõttu vabatahtlikus pagenduses;

B.  arvestades, et Jamal Khashoggi viibis Istanbulis, saamaks Saudi Araabia ametivõimudelt dokumente, et abielluda oma türklannast pruudiga; arvestades, et hr Khashoggi sisenes teisipäeval, 2. oktoobril 2018 Saudi Araabia konsulaati ning see oli viimane kord, kui teda avalikkuses nähti; arvestades, et Saudi Araabia ametnikud väitsid algselt, et ta oli hoonest lahkunud 20–30 minutit pärast saabumist; arvestades, et samal päeval kästi konsulaadi türklastest töötajatel võtta vaba päev;

C.  arvestades, et reedel, 5. oktoobril 2018 lubas Saudi Araabia Türgi ametivõimudel oma Istanbuli konsulaat läbi otsida; arvestades, et hr Khashoggi kadumise järgselt olid konsulaadi seinad üle värvitud ja hoonesse nähti sisenemas professionaalset koristusmeeskonda;

D.  arvestades, et uurimisele lähedalseisvate mitteametlike Türgi allikate väitel lohistati hr Khashoggi peakonsuli büroost kõrvalasuvasse kontorisse ja tapeti seal;

E.  arvestades, et Türgi ametivõimudel on väidetavalt audiosalvestus Jamal Khashoggi surma kohta; arvestades, et selle kinnitamata salvestuse põhjal võib arvata, et hr Khashoggile süstiti esmalt tundmatut ainet ja seejärel tükeldati ta elusalt;

F.  arvestades, et Türgi ametivõimud on tuvastanud 15 Saudi Araabia kodanikku, kellel on seos Jamal Khashoggi kadumise ja surmaga, nende hulgas Saudi Araabia kuningliku vahtkonna liikmed, luureametnikud, sõjaväelased ja üks lahanguspetsialist, kes sõitsid Istanbuli ja tagasi ajakirjaniku kadumise päeval;

G.  arvestades, et Saudi Araabia ametnikud eitasid algselt väiteid, nagu oleks hr Khashoggi tapetud konsulaadis, kuid ei esitanud mingeid tõendeid oma versiooni toetuseks, väites, et hr Khashoggi konsulaadikülastuse päeval kaamerad ei töötanud; arvestades, et Saudi Araabia valitsus väitis algselt, et teated selle kohta, et hr Khashoggi läks kaduma Istanbuli konsulaadis või et Saudi Araabia ametivõimud pidasid ta kinni või tapsid ta, on täiesti valed ja alusetud;

H.  arvestades, et esmaspäeval, 15. oktoobril 2018 teatasid Saudi Araabia ametnikud, et on alustatud sisejuurdlust Saudi Araabia kritiseerija ja Washington Posti kolumnisti kadumise ja oletatava tapmise asjus;

I.  arvestades, et Saudi Araabia on viimaks Jamal Khashoggi surma üles tunnistanud ja süüdistab selles loata läbi viidud operatsiooni, eitades samas kroonprints Mohammed bin Salmani ja luureteenistuse kõrgema juhtkonna teadlikkust sellest operatsioonist;

J.  arvestades, et Türgi ja Saudi Araabia suhted on pingelised kattuvate huvide tõttu nende piirkonnas, eriti Kataris;

K.  arvestades, et need sündmused on esile kutsunud rahvusvahelise üldsuse hukkamõistu, kuid rahvusvahelised liidrid ja organisatsioonid ei soovi end siduda, kuni selguvad täpsemad asjaolud; arvestades, et mitu USA seadusandjat viitavad ülemaailmselt kehtivale Magnitski aktile, toetades kõikide relvade müügi keeldu ja Saudi Araabiaga sõjalise koostöö peatamist;

L.  arvestades, et Saudi Araabia inimõiguste alane olukord tekitab sügavat muret ja sündmused nagu Jamal Khashoggi kadumine tekitavad tõsiseid kahtlusi selle suhtes, kas kroonprints Mohammed bin Salman tegelikult soovib oma riiki reformida;

M.  arvestades, et Saudi Araabia on praegu ÜRO Inimõiguste Nõukogu liige;

1.  on vapustatud, et 2018. aastal osutub võimalikuks tuntud ajakirjaniku kadumine ja tapmine konsulaadis, ning rõhutab, et süstemaatiline kadunuks jääma sundimine ja isikute kohtuväline hukkamine kujutab endast inimsusvastast kuritegu; väljendab kahetsust, et need sündmused õõnestavad veelgi ajakirjandusvabadust Saudi Araabias ja kogu maailmas;

2.  on seisukohal, et hr Khashoggi surmale eelnenud sündmustes selguse saamine on ülioluline; nõuab, et alustataks rahvusvahelist ja erapooletut uurimist selles küsimuses, millel oleks Saudi Araabia ja Türgi ametivõimude täielik toetus, ning nõuab, et vastutajad – nii toimepanejad kui ka kavandajad – tehakse kindlaks ja antakse kohtu alla;

3.  toetab ÜRO inimõiguste ülemvoliniku taotlust võtta ära diplomaatiline puutumatus, et uurimist saaks takistamatult läbi viia;

4.  kutsub Saudi Araabia Kuningriiki üles viima läbi põhjalikku, usaldusväärset, läbipaistvat ja viivitusteta uurimist, nagu lubati, ja esitama täieliku ja üksikasjaliku selgituse, ning nõuab tungivalt, et Türgi ja Saudi Araabia ametivõimud teeksid selles küsimuses täielikku koostööd; nõuab, et EL pakuks Türgi ametivõimudele uurimisel toetust ja tehnilist abi;

5.  on veendunud, et hr Khashoggi mõrv on otseselt seotud tema kriitikaga Saudi Araabia poliitika kohta ja eelkõige Saudi Araabia sekkumise kohta Jeemenis; märgib, et kroonprints Mohammed bin Salmani reformidega on kaasnenud inimõiguslaste ja poliitiliste vabaduste mahasurumine riigis ning süstemaatiline terrorismivastaste õigusaktide kasutamine, et õigustada inimõiguste kaitsjate piinamist ja vangistamist;

6.  väljendab sügavat muret väidete üle, et tegemist on riigi toetatud mõrvaga ja kohtuvälise hukkamisega ning ei rahuldu Saudi Araabia selgitusega asjaolude kohta; kutsub Saudi Araabiat üles esitama lisaselgitusi selle kohta, mis täpselt leidis aset 2. oktoobril 2018, sest seni pakutud versioonid toimunu kohta ei ole usutavad;

7.  tuletab Saudi režiimile meelde, et ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni osalisena on Saudi Araabia kohustatud võtma kõik meetmed, et ennetada piinamist, sunniviisilist kadumist ja muid raskeid inimõiguste rikkumisi, uurida juhtumeid, kus sellised kuriteod on väidetavalt toime pandud, ning tuua kohtu ette isikud, keda kahtlustatakse nende toimepanemises;

8.  palub Euroopa välisteenistusel ja komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal jätkata hr Khashoggi mõrvaga seotud arengute jälgimist; on seisukohal, et on vaja tugevat ja ühtset ELi-poolset reageerimist ja tarvis on võtta kasutusele ELi diplomaatiliste vahendite kogu arsenal, sealhulgas sihipärased sanktsioonid kõikide suhtes, kes osutuvad selle juhtumi puhul vastutavaks või on sellega seotud;

9.  nõuab veel kord, et kogu ELis keelataks Saudi Araabiale müüa või sinna eksportida mis tahes sellist liiki julgeolekuvarustust, mida saab kasutada või mida selles riigis kasutatakse represseerimiseks, sealhulgas interneti jälgimise tehnoloogiat, samuti sellist varustust ajakohastada või hooldada; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal anda aru ELi liikmesriikide ja Saudi režiimi vahelise sõjalise ja julgeolekualase koostöö praeguse olukorra kohta;

10.  leiab, et võttes arvesse hulgaliselt tõestatud inimõiguste rikkumisi nii riigi sees kui ka võõrsil, ei saa Saudi Araabia positsioon Inimõiguste Nõukogus säilida, sest see on olemuslikult vastuoluline; kutsub ÜRO Peaassambleed üles riigi liikmelisust peatama;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, Inimõiguste Nõukogule, Tema Majesteedile kuningas Salman bin Abdulaziz Al Saudile, kroonprints Mohammed bin Salman Al Saudile ja Saudi Araabia Kuningriigi valitsusele.

 

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika