Procedure : 2018/2891(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0506/2018

Indgivne tekster :

B8-0506/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0436

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 282kWORD 57k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.202v01-00
 
B8-0506/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))


Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0506/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela(1), af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela(2), af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela(3), af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela(4), af 27. april 2017 om situationen i Venezuela(5), af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela(6), af 3. maj 2018 om valget i Venezuela(7) samt af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets landegrænser med Colombia og Brasilien(8),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til udtalelsen af 8. februar 2018 fra anklageren ved Den Internationale Straffedomstol, Fatou Bensouda, om iværksættelse af indledende undersøgelser af situationen i Filippinerne og i Venezuela samt til udtalelsen af 27. september 2018 om henvisningen fra en gruppe på seks deltagende stater vedrørende situationen i Venezuela,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 15. oktober 2018,

–  der henviser til Quito-erklæringen om venezuelanske borgeres mobilitet i regionen af 4. september 2018,

–  der henviser til udnævnelsen af Eduardo Stein som IOM's og UNHCR's fælles særlige repræsentant for venezuelanske flygtninge og migranter i regionen, som fandt sted den 19. september 2018,

–  der henviser til den fælles erklæring af 28. april 2017 fra FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige henrettelser, FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, FN's særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere og FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse,

–  der henviser til G7-ledernes erklæring af 23. maj 2018,

–  der henviser til erklæringerne fra Limagruppen af 23. januar 2018, 14. februar 2018, 21. maj 2018, 2. juni 2018 og 15. juni 2018,

–  der henviser til erklæringen af 20. april 2018 fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om den forværrede humanitære situation i Venezuela,

–  der henviser til erklæringen af 9. oktober 2018 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om kommunalbestyrelsesmedlemmets Fernando Albáns død i Venezuela,

–  der henviser til Udenrigsudvalgets og Underudvalget om Menneskerettigheders udtalelse om Fernando Albáns død af 10. oktober 2018,

–  der henviser til sin missionsrapport, som fokuserer på migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser til Colombia og Brasilien,

–  der henviser til sin beslutning om at tildele den demokratiske opposition og de politiske fanger i Venezuela Sakharovprisen i 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at situationen vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsforhold i Venezuela fortsat forværres i alvorlig grad; der henviser til, at Venezuela står over for en hidtil uset social, økonomisk og humanitær krise som følge af en politisk krise, og at den er årsag til et stort antal dødsfald og omkring 2,3 millioner migranter og flygtninge;

B.  der henviser til, at 87 % af befolkningen i Venezuela er ramt af fattigdom, og at niveauet for ekstrem fattigdom ligger på 61,2 %; der henviser til, at mødredødeligheden er steget med 60 % og spædbørnsdødeligheden med 30 %; der henviser til, at 89 % af venezuelanerne har oplyst, at de ikke har penge til at købe tilstrækkelige fødevarer til deres familier;

C.  der henviser til, at dårlig forvaltning og uberegnelige partipolitiske økonomiske beslutninger i Venezuela har ført til landets femte år med økonomisk recession og til, at dets BNP i faste priser forventes at falde med 18 % i 2018 efter et fald på 14 % i 2017; der henviser til, at Venezuela i øjeblikket er det eneste land i verden, som oplever hyperinflation, med en inflationsprognose på 1,4 mio. % for indeværende år og på 10 mio. % i 2019 ifølge Den Internationale Valutafond; der henviser til, at priserne er steget med 65 000 % på ét år;

D.  der henviser til, at den venezuelanske regering ikke har gjort noget alvorligt forsøg på at imødegå den alarmerende og udbredte humanitære krise og dermed har svigtet sit ansvar for at beskytte og sørge for sin befolkning; der henviser til, at den venezuelanske regering, til trods for at det internationale samfund står parat til at hjælpe, beklageligvis hårdnakket modsætter sig åbent at modtage og lette distributionen af international humanitær bistand til sin befolkning, som har desperat brug herfor;

E.  der henviser til, at den venezuelanske oppositionspolitiker Fernando Albán angiveligt blev tortureret og myrdet den 8. oktober 2018 i det venezuelanske politiske politis lokaler på den bolivariske nationale efterretningstjenestes (SEBIN's) område; der henviser til, at myndighederne trods opfordringer fra FN og EU har afvist at tillade gennemførelsen af en uafhængig undersøgelse af årsagen til hans død, herunder til at lade et internationalt og uafhængigt kriminalteknisk hold foretage en obduktion; der henviser til, at Albán var varetægtsfængslet i SEBIN's lokaler; der henviser til, at de venezuelanske myndigheder derfor skal holdes ansvarlige for, hvor han befinder sig;

F.  der henviser til, at Lorent Saleh, modtageren af Sakharovprisen i 2017, blev frigivet den 13. oktober 2018 og straks udvist til Spanien i en form for tvangeksil; der henviser til, at han havde været fængslet i fire år og var blevet udsat for brutal tortur, og at fængslingen fandt sted uden rettergang eller en forudgående høring, som skulle være fundet sted inden for højst 45 dage efter sagens forelæggelse for domstolene, men som blev udsat mindst 53 gange; der henviser til, at hans vidneforklaring i lighed med vidneforklaringerne fra titusindvis af andre ofre, herunder dem, der er blevet forelagt i sager indgivet til Den Internationale Straffedomstol (ICC), bekræfter, at politiske fanger i Venezuela udsættes for en grusom og umenneskelig behandling og systematisk undertrykkelse fra de venezuelanske myndigheders side;

G.  der henviser til, at flere end trehundrede politiske fanger i øjeblikket tilbageholdes i Venezuela; der henviser til, at Juan Requesens, medlem af nationalforsamlingen, blev vilkårligt arresteret og udsat for tortur og fortsat befinder sig i isolation, hvilket udgør en vedvarende ulovlig krænkelse af hans politiske immunitet;

H.  der henviser til, at den tidligere formand for nationalforsamlingen og modtager af Sakharovprisen i 2017, Julo Borges, er blevet anklaget for at planlægge at myrde Venezuelas præsident, Nicolas Maduro; der henviser til, at de venezuelanske myndigheder udstedte en international arrestordre på ham via Interpol;

I.  der henviser til, at der er et klima med udbredt vold og fuldstændig straffrihed i Venezuela, hvilket i vid udstrækning skyldes, at myndighederne ikke drager gerningsmændene til alvorlige menneskerettighedskrænkelser til ansvar, herunder for drab, overdreven magtanvendelse mod demonstranter, vilkårlige fængslinger, tortur og anden nedværdigende og umenneskelig behandling, men også kriminelle voldshandlinger;

J.  der henviser til, at de usikre forhold, som de venezuelanske migranter og flygtninge lever under, medfører yderligere omkostninger for modtagerlandene, hvilket har skabt en hidtil uset krise i Latinamerika og Vestindien;

K.  der henviser til, at anklageren ved Den Internationale Straffedomstol den 8. februar 2018 iværksatte en indledende undersøgelse af situationen i Venezuela, støttet af krav fra NGO'ers og enkeltpersoners side; der henviser til, at en gruppe på seks stater i ICC (Argentina, Canada, Colombia, Chile, Paraguay og Peru) den 27. september 2018 opfordrede anklageren til at indlede en efterforskning af forbrydelser mod menneskeheden begået på Venezuelas område baseret på rapporten fra generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) og på rapporten fra FN's højkommissær for menneskerettigheder; der henviser til, at Frankrig og Costa Rica efterfølgende også har tilsluttet sig denne opfordring; der henviser til, at dette er den første indbringelse foretaget af en gruppe af deltagende stater vedrørende situationen i en anden stat, der er part i ICC; der henviser til, at Europa-Parlamentet ved to lejligheder har fremsat samme opfordring i henholdsvis sin beslutning af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela og i sin beslutning af 13. september 2017 om EU's politiske forbindelser med Latinamerika; der henviser til, at det ikke er muligt at opnå en varig fredelig løsning eller forsoning uden retfærdighed;

L.  der henviser til, at alle medlemsstater på FN's verdenstopmøde i september 2005 officielt accepterede hver enkelt stats ansvar for at beskytte sin befolkning mod forbrydelser mod menneskeheden; der henviser til, at medlemsstaterne var enige om, at det internationale samfund, i tilfælde af at en stat ikke opfylder dette ansvar, har pligt til at bidrage til at beskytte den befolkning, der trues af sådanne forbrydelser;

M.  der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union den 13. november 2017 besluttede at indføre en våbenembargo mod Venezuela og et forbud mod dertil knyttet materiel, som ville kunne anvendes til intern undertrykkelse; der henviser til, at Rådet den 22. januar 2018 enstemmigt vedtog at indføre sanktioner mod syv venezuelanske enkeltpersoner, der indtager officielle poster, i form af restriktive foranstaltninger, såsom rejseforbud og indefrysning af aktiver, som reaktion på den manglende overholdelse af demokratiske principper; der henviser til, at sanktionerne den 25. juni 2018 blev udvidet til at omfatte yderligere 11 venezuelanske embedsmænd; der henviser til, at selv om disse enkeltpersoners bankkonti er blevet indefrosset, er deres ægtefællers og andre nære familiemedlemmers bankkonti fortsat tilgængelige;

N.  der henviser til, at EU sammen med andre demokratiske organer hverken har anerkendt præsidentvalget eller valget til nationalforsamlingen og ej heller de myndigheder, der er konstitueret som følge af disse ulovlige processer;

O.  der henviser til, at resultatet af mødet i Rådet for Udenrigsanliggender den 15. oktober 2018 omfattede en henvisning til en politisk løsning på den aktuelle krise ved at undersøge muligheden for at oprette en kontaktgruppe med henblik på at lette en politisk proces;

P.  der henviser til, at to forsøg på at opbygge en national dialog mellem regeringen og oppositionen, faciliteret af Vatikanstaten og af internationale mæglere, med henblik på at finde vej ud af krisen, slog fejl som følge af de venezuelanske myndigheders manglende seriøsitet, idet myndighederne ikke gav nogen indrømmelser under drøftelserne og udelukkende fokuserede på at forsøge at vinde tid og international anerkendelse;

1.  udtrykker sin dybeste medfølelse med Fernando Albáns familie og venner; fordømmer i denne forbindelse de forbrydelser, der er begået af de venezuelanske myndigheder, og kræver en øjeblikkelig uafhængig undersøgelse af regeringen, herunder en international obduktion udført af et uafhængigt kriminalteknisk hold;

2.  erindrer om, at to tidligere forsøg på at finde en politisk løsning på krisen i Venezuela gennem mægling med Vatikanstaten og ved hjælp af en national politisk dialog, som fandt sted i Den Dominikanske Republik, klart er slået fejl; minder i den forbindelse om, at den rolle, som international mægling eller en kontaktformidlende gruppe spiller, skal være neutral og accepteres af begge parter;

3.  opfordrer EU, dvs. især Rådet og næstformanden/den højtstående repræsentant, til at sikre, at alle yderligere skridt i retning af en politisk løsning omfatter følgende uigenkaldelige krav: øjeblikkelig frigivelse af alle politiske fanger og stop for undertrykkelsen, torturen, mishandlingen og chikanen af politiske modstandere, menneskerettighedsaktivister og fredelige demonstranter, et nyt uafhængigt nationalt valgråd, som skal vælges af nationalforsamlingen, afholdelse af frie og retfærdige valg i overensstemmelse med internationale standarder for at sikre en troværdig proces med respekt for politisk pluralisme og under overværelse af demokratiske internationale observatører, anerkendelse af den legitime nationalforsamlings beføjelser samt opløsning af den nationale forfatningsgivende forsamling;

4.  gentager sin fulde støtte til ICC's iværksættelse af en undersøgelse af de omfattende forbrydelser, som i øjeblikket verserer ved nævnte domstol, begået af det venezuelanske styre inden for rammerne af den systematiske undertrykkelse, som staten udøver over for sine egne borgere; opfordrer indtrængende EU som helhed og dets medlemsstater til at tilslutte sig den opfordring, som regeringerne i Argentina, Canada, Chile, Colombia, Paraguay, Peru, Frankrig og Costa Rica har fremsat, om at indbringe den venezuelanske regering til ICC, så den kan undersøge de forbrydelser mod menneskeheden, som embedsmænd fra det venezuelanske styre har begået, og fastslå, hvem der er ansvarlig for disse forbrydelser;

5.  gentager FN's højkommissær for menneskerettigheders (OHCHR's) opfordring til medlemmerne af Menneskerettighedsrådet af juni 2018 om at nedsætte en international undersøgelseskommission med henblik på at undersøge menneskerettighedskrænkelserne i Den Bolivariske Republik Venezuela og styrke ICC's inddragelse;

6.  minder den venezuelanske regering om dens forpligtelse til at beskytte sin egen befolkning mod bl.a. forbrydelser mod menneskeheden; minder endvidere EU og det internationale samfund om det inden for rammerne af FN fastsatte princip om beskyttelsesansvar over for den venezuelanske befolkning mod forbrydelser mod menneskeheden begået af staten; minder om, at dette er en kollektiv forpligtelse, som FN's medlemsstater har vedtaget for at undgå en humanitær katastrofe med endnu større konsekvenser; opfordrer det internationale samfund til at undersøge alle diplomatiske, humanitære og fredelige muligheder for på en koordineret måde og inden for rammerne af FN at efterleve princippet om beskyttelsesansvar;

7.  glæder sig over EU's hurtige indførelse af yderligere målrettede og reversible sanktioner – som ikke vil skade den venezuelanske befolkning – på grund af afholdelsen af valget den 20. maj 2018, der var ulovligt og ikke internationalt anerkendt; understreger, at muligheden for at udvide sanktionslisten til at omfatte andre venezuelanske embedsmænd og deres familiemedlemmer straks bør undersøges; opfordrer Rådet til at overveje at indføre sanktioner over for venezuelanske olieselskaber, herunder hvad angår forbindelser med det statsejede selskab PDVSA;

8.  gentager sin støtte til det arbejde, der udføres af OAS's generalsekretær, Luis Almagro, til fordel for demokrati og menneskerettigheder i Venezuela, samt til Lima-gruppens bestræbelser på at opnå en demokratisk løsning på den aktuelle politiske og humanitære krise;

9.  roser Brasilien, Columbia, Peru, Ecuador og andre lande i regionen samt regionale og internationale organisationer, private og offentlige enheder, den katolske kirke og almindelige borgere i regionen som helhed for deres aktive hjælp til og solidaritet med de venezuelanske flygtninge og migranter; minder EU-institutionerne og medlemsstaterne om deres pligt til at beskytte Sakharovprismodtagere og til at anerkende disses rolle som nøgleaktører inden for rammerne af den kontekst, som legitimeres i kraft af deres demokratiske engagement og de værdier, de modtog prisen for;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at yde øjeblikkelig beskyttelsesorienteret hjælp til venezuelanske flygtninge eller migranter på deres område, såsom udstedelse af humanitære visa, særlige opholdstilladelser eller andre regionale migrationsrammer med de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger; opfordrer imidlertid endnu engang de venezuelanske myndigheder til at lette og fremskynde udstedelsen og fornyelsen af identifikationsdokumenter til deres egne statsborgere, uanset om de befinder sig i Venezuela eller i udlandet;

11.  henviser på ny til de meget foruroligende forhold, det stiftede bekendtskab med på sin delegationsrejse i juni 2018 til Colombias og Brasiliens landegrænser til Venezuela; gentager sin opfordring til de venezuelanske myndigheder om hurtigst muligt at tillade uhindret humanitær bistand til landet for at forhindre en forværring af de humanitære og folkesundhedsmæssige kriser;

12.  hilser den nylige udnævnelse af Eduardo Stein som IOM's og UNHCR's fælles særlige repræsentant for venezuelanske flygtninge og migranter i regionen, som fandt sted den 19. september 2018, varmt velkommen, og bemærker, at udnævnelsen afspejler anerkendelsen af migrationskrisens regionale og globale dimensioner; opfordrer Rådet og næstformanden/den højtstående repræsentant til at mobilisere flere midler og bistand i samarbejde med den fælles særlige repræsentant;

13.  minder om, at Interpol er den internationale politiorganisation, der primært beskæftiger sig med bekæmpelse af international kriminalitet; opfordrer Interpol til ikke at imødekomme den venezuelanske regerings begæringer rettet mod Borges, Ortega Diaz og Mundaray Rodriguez, eftersom anklagerne mod dem er fuldstændig grundløse og rent politisk motiverede;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og Nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i Republikken Colombia, Den Føderative Republik Brasilien, Republikken Peru og Republikken Ecuador, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater og Limagruppen.

 

(1)

EUT C 285 af 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUT C 294 af 12.8 2016, s. 21.

(3)

EUT C 316 af 30.8 2016, s. 190.

(4)

EUT C 86 af 6.3 2018, s. 101.

(5)

EUT C 298 af 23.8 2018, s. 137.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0041.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

(8)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik