Menetlus : 2018/2891(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0506/2018

Esitatud tekstid :

B8-0506/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0436

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 386kWORD 57k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.202v01-00
 
B8-0506/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP))


Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP))  
B8‑0506/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eelkõige 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(1), 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(2), 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(3), 8. juuni 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(4), 27. aprilli 2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(5), 8. veebruari 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(6), 3. mai 2018. aasta resolutsiooni valimiste kohta Venezuelas(7) ja 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga(8),

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse avaldust, mille Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör Fatou Bensouda tegi 8. veebruaril 2018. aastal eeluurimise alustamise kohta seoses olukorraga Filipiinidel ja Venezuelas, ning 27. septembri 2018. aasta avaldust Venezuela olukorda puudutava kuue osalisriigi taotluse kohta,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse 4. septembri 2018. aasta Quito deklaratsiooni Venezuela kodanike liikuvuse kohta piirkonnas,

–  võttes arvesse, et 19. septembril 2018. aastal nimetati Eduardo Stein Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ühiseks Venezuela pagulaste ja rändajate eriesindajaks piirkonnas,

–  võttes arvesse 28. aprilli 2017. aasta ühisavaldust, mille tegid ÜRO eriraportöör kohtuväliste, kiirkorras toimuvate ja omavoliliste hukkamiste küsimustes, rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabaduse õigusega tegelev ÜRO eriraportöör, inimõiguste kaitsjate olukorraga tegelev ÜRO eriraportöör ning meelevaldse kinnipidamise küsimustega tegelev ÜRO töörühm,

–  võttes arvesse G7 riikide juhtide 23. mai 2018. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Lima rühma 23. jaanuari 2018. aasta, 14. veebruari 2018. aasta, 21. mai 2018. aasta, 2. juuni 2018. aasta ja 15. juuni 2018. aasta deklaratsiooni,

–  võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) 20. aprilli 2018. aasta deklaratsiooni humanitaarolukorra halvenemise kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 9. oktoobri 2018. aasta avaldust linnavolikogu liikme Fernando Albáni surma kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse väliskomisjoni ja inimõiguste allkomisjoni 10. oktoobri 2018. aasta avaldust seoses Fernando Albáni surmaga,

–  võttes arvesse oma missiooni aruannet, milles keskendutakse rändekriisile ja humanitaarolukorrale Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga,

–  võttes arvesse oma otsust anda 2017. aasta Sahharovi auhind Venezuela demokraatlikule opositsioonile ja poliitvangidele,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi olukord muutub Venezuelas järjest halvemaks; arvestades, et Venezuelas valitseb enneolematult suur sotsiaal-, majandus- ja humanitaarkriis, mille on põhjustanud poliitiline kriis, mille tagajärjel on paljud inimesed hukkunud ning umbes 2,3 miljonit inimest riigist välja rännanud või pagulusse läinud;

B.  arvestades, et 87 % Venezuela elanikest elab vaesuses, kusjuures 61,2 % äärmises vaesuses; arvestades, et emade suremus on suurenenud 60 % ning väikelaste suremus 30 % võrra; arvestades, et 89 % Venezuela elanikest on teatanud, et neil ei ole perele piisava toidukoguse ostmiseks raha;

C.  arvestades, et halva juhtimise ja valede, erapoolikute majandusotsuste tagajärjel on Venezuela majandus juba viiendat aastat languses ja tegelik SKP väheneb 2018. aastal eeldatavasti 18 % (2017. aastal vähenes see 14 %); arvestades, et Venezuela on maailmas praegu ainus hüperinflatsiooniga riik, kelle inflatsioon on Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul käesoleval aastal 1 400 000 % ja 2019. aastal 10 000 000 %; arvestades, et hinnad on aastaga tõusnud 65 000 %;

D.  arvestades, et Venezuela valitsus ei ole murettekitava ja ulatusliku humanitaarkriisi lahendamiseks tõsiseltvõetavaid meetmeid võtnud, mis tähendab, et valitsus ei täida kohustust omaenda kodanikke kaitsta ja nende eest hoolitseda; arvestades, et rahvusvahelise üldsuse valmisolekule vaatamata on Venezuela valitsus kahjuks järjekindlalt keeldunud rahvusvahelist humanitaarabi avalikult vastu võtmast ega ole toetanud selle jaotamist elanikele, kellel on seda hädasti vaja;

E.  arvestades, et 8. oktoobril 2018. aastal väidetavalt piinati Bolívari Riikliku Luureteenistuse (SEBIN) ruumides Venezuela opositsioonipoliitikut Fernando Albáni, kes lõpuks ka mõrvati; arvestades, et kuigi ÜRO ja EL on seda nõudnud, ei ole ametivõimud lubanud korraldada surmajuhtumi põhjuste uurimiseks sõltumatut uurimist ega surnukeha rahvusvahelisel sõltumatute kohtumeditsiinispetsialistide meeskonnal lahata; arvestades, et Fernando Albán viibis luureteenistuse ruumides vahi all; arvestades, et seetõttu tuleb Venezuela ametivõime pidada vastutavaks tema edasise saatuse eest;

F.  arvestades, et 13. oktoobril 2018. aastal vabastati 2017. aasta Sahharovi auhinna võitja Lorent Saleh, kes viidi kinnipidamiskohast otse lennujaama ja saadeti viivitamata Hispaaniasse sundpagulusse; arvestades, et ta oli neli aastat vanglas, kus teda julmalt piinati, ilma et oleks toimunud kohtumenetlust või eelistungit, mis oleks tulnud korraldada 45 päeva jooksul pärast seda, kui hagi kohtule esitati, kuid mis lükati vähemalt 53 korral edasi; arvestades, et nii tema kui ka tuhanded teised ohvrid, sh Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule esitatud hagidega seotud ohvrid, kinnitavad oma tunnistuses, et poliitvange koheldakse Venezuelas julmalt ja ebainimlikult ning Venezuela ametivõimud represseerivad neid pidevalt;

G.  arvestades, et Venezuelas on endiselt rohkem kui kolmsada poliitvangi; arvestades, et rahvuskogu liige Juan Requesens vahistati meelevaldselt ja teda piinati, teda hoitakse isolatsioonis ning tema poliitilist puutumatust on korduvalt ja ebaseaduslikult rikutud;

H.  arvestades, et rahvuskogu endist presidenti ja 2017. aasta Sahharovi auhinna laureaati Julio Borgest süüdistati alusetult Venezuela presidendi Nicolas Maduro tapmise kavandamises; arvestades, et Venezuela ametivõimud andsid tema kohta Interpoli kaudu välja rahvusvahelise vahistamismääruse;

I.  arvestades, et Venezuelas valitseb ulatusliku vägivalla ja täieliku karistamatuse õhkkond, mis on tekkinud peamiselt seetõttu, et ametivõimud ei ole suutnud vastutusele võtta neid, kes on toime pannud raskeid inimõiguste rikkumisi, sh mõrvad, meeleavaldajate vastu liigse jõu tarvitamine, inimeste meelevaldne kinnipidamine, piinamine ning muu alandav ja ebainimlik kohtlemine, aga ka kuritegelik vägivald;

J.  arvestades, et Venezuela rändajate ja pagulaste ebakindlate tingimuste tõttu on vastuvõtvatel riikidel tekkinud lisakulud, mille tagajärjel on Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riigid sattunud enneolematult ränka kriisi;

K.  arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör algatas 8. veebruaril 2018. aastal valitsusväliste organisatsioonide ja üksikisikute nõudmisel Venezuela olukorra kohta eeluurimise, arvestades, et 27. septembril 2018. aastal taotles kuue Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriigi (Argentina, Kanada, Colombia, Tšiili, Paraguay ja Peruu) rühm, et prokurör algataks ARO peasekretäri aruande ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku aruande alusel uurimise Venezuela territooriumil toime pandud inimsusvastaste kuritegude suhtes; arvestades, et selle nõudmisega ühinesid hiljem ka Prantsusmaa ja Costa Rica; arvestades, et see oli esimene kord, kui osalisriikide rühm esitab sellise taotluse seoses olukorraga teise osalisriigi territooriumil; arvestades, et Euroopa Parlament on sama nõudnud kahel korral, oma 8. veebruari 2018. aasta resolutsioonis olukorra kohta Venezuelas ja 13. septembri 2017. aasta resolutsioonis ELi poliitiliste suhete kohta Ladina‑Ameerika riikidega; arvestades, et pikaajaline rahumeelne lahendus ega leppimine ei ole ilma õigusmõistmiseta võimalik;

L.  arvestades, et 2005. aasta septembris toimunud ÜRO üleilmsel tippkohtumisel võtsid kõik liikmesriigid endale ametliku kohustuse oma elanikke inimsusvastaste kuritegude eest kaitsta; arvestades, et liikmesriigid leppisid kokku, et kui mõni riik jätab kohustuse täitmata, on rahvusvaheline kogukond kohustatud aitama elanikke nende kuritegude eest kaitsta;

M.  arvestades, et nõukogu otsustas 13. novembril 2017. aastal kehtestada Venezuelale embargo relvade ja nendega seotud materjalide suhtes, mida võidakse kasutada siserepressioonideks; arvestades, et 22. jaanuaril 2018. aastal otsustati ühehäälselt kehtestada seitsmele Venezuela ametiisikule demokraatia põhimõtete rikkumise eest sanktsioonid, rakendades piiravaid meetmeid, nagu reisikeeld ja varade külmutamine; arvestades, et 25. juunil 2018. aastal laiendati sanktsioone veel 11-le Venezuela ametiisikule; arvestades, et kuigi nende isikute enda kontod on külmutatud, saavad nad kasutada oma abikaasa ja teiste pereliikmete kontosid;

N.  arvestades, et EL ega teised demokraatlikud organid presidendi- ega põhiseadusliku rahvuskogu valimisi ning nende ebaseaduslike protsesside tulemusel moodustatud ametivõime ei tunnustanud;

O.  arvestades, et välisasjade nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta kohtumisel mainiti praegusele kriisile poliitilise lahenduse leidmist ja uuriti võimalust moodustada poliitilise protsessi soodustamiseks kontaktrühm;

P.  arvestades, et kaks katset alustada Vatikani ja rahvusvaheliste vahendajate toel riigis valitsuse ja opositsiooni dialoogi, et leida võimalus kriisist väljumiseks, on luhtunud, kuna Venezuela ametivõimud ei ole asja tõsiselt võtnud ega teinud läbirääkimistel ühtki järeleandmist ning on üksnes üritanud võita aega ja rahvusvahelist tunnustust;

1.  avaldab Fernando Albáni perele ja sõpradele siirast kaastunnet; mõistab sellega seoses Venezuela ametivõimude kuriteod hukka ja nõuab, et valitsuse suhtes alustataks viivitamata sõltumatut uurimist ning surnukeha lahkaks rahvusvaheline sõltumatute kohtumeditsiinispetsialistide meeskond;

2.  tuletab meelde, et varasemad kaks katset, kus Venezuela kriisis püüti Vatikani vahendusel jõuda Dominikaani Vabariigis toimunud riikliku poliitilise arutelu kaudu poliitilise lahenduseni, luhtusid selgelt; tuletab sellega seoses meelde, et rahvusvaheline vahendajate või läbirääkimiste korraldajate rühm peab olema erapooletu ja seda peavad aktsepteerima mõlemad pooled;

3.  nõuab, et EL, st nõukogu ning komisjoni asepresident ja kõrge esindaja tagaksid, et kõigi järgmiste meetmete puhul, mis poliitilise lahenduse leidmiseks võetakse, nõutaks muu hulgas vankumatult, et viivitamata vabastataks kõik poliitvangid ning lõpetataks poliitiliste vastaste, inimõiguslaste ja rahumeelsete meeleavaldajate represseerimine, piinamine, väärkohtlemine ja ahistamine; rahvuskogu valiks uue sõltumatu riikliku valimisnõukogu; korraldataks vabad ja ausad valimised, mis oleksid poliitilist pluralismi austava usaldusväärse protsessi tagamiseks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ning kus oleksid kohal rahvusvahelised vaatlejad; tunnustataks õigusjärgse rahvuskogu võimu ja põhiseadusliku rahvuskogu laialisaatmist;

4.  kordab, et on täielikult selle poolt, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus algataks uurimise iseenda poolt eeluuritud ränkade kuritegude suhtes, mille Venezuela valitsus on toime pannud, kuna riik on omaenda kodanikke pidevalt represseerinud; nõuab, et EL tervikuna ja selle liikmesriigid ühineksid Argentina, Kanada, Tšiili, Colombia, Paraguay, Peruu, Prantsusmaa ja Costa Rica valitsuse nõudmisega esitada Venezuela valitsuse kohta kaebus Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule, et nimetatud kohus uuriks Venezuela ametiisikute toime pandud inimsusvastaseid kuritegusid ja võtaks kurjategijad vastutusele;

5.  kordab, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik nõudis 2018. aasta juunis, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmesriigid moodustaksid rahvusvahelise komisjoni, kes hakkaks uurima Venezuela Bolívari Vabariigis toime pandud inimõiguste rikkumisi, ja oleksid Rahvusvahelises Kriminaalkohtus aktiivsemad;

6.  tuletab Venezuela valitsusele meelde, et ta on kohustatud oma kodanikke muu hulgas inimsusvastaste kuritegude eest kaitsma; tuletab ka ELile ja rahvusvahelisele kogukonnale meelde, et ÜRO kaudu on ka neil kohustus Venezuela elanikke riigi toime pandud inimsusvastaste kuritegude eest kaitsta; tuletab meelde, et ÜRO liikmesriigid on ühiselt kokku leppinud, et püütakse vältida veel rängemate tagajärgedega humanitaarkatastroofi; kutsub rahvusvahelist kogukonda üles hindama koordineeritult ja ÜRO raamistikus kõiki diplomaatilisi, humanitaarseid ja rahumeelseid vahendeid, mille abil on võimalik kaitsmise kohustuse põhimõtet rakendada;

7.  peab kiiduväärseks, et 20. mai 2018. aasta ebaseaduslike ja rahvusvahelise tunnustuseta jäänud valimiste korraldamise eest on EL määranud spetsiaalsed ja tagasipööratavad lisasanktsioonid, mis Venezuela elanikke ei kahjusta; rõhutab, et kiiresti tuleks uurida, kas sanktsioonide loetelu tuleks laiendada ka teistele Venezuela ametiisikutele ja nende pereliikmetele; nõuab, et nõukogu kaaluks sanktsioonide kehtestamist seoses Venezuela naftaga, sealhulgas riigiettevõttega PDVSA tehtavate tehingutega;

8.  kordab, et toetab tööd, mida ARO peasekretär Luis Almagro on Venezuelas demokraatia ja inimõiguste nimel teinud, ning Lima rühma püüdlusi lahendada praegune poliitiline ja humanitaarkriis demokraatlikult;

9.  avaldab Brasiiliale, Colombiale, Peruule, Ecuadorile ja teistele selle piirkonna riikidele, piirkondlikele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele, era- ja avaliku sektori üksustele, katoliku kirikule ja kogu piirkonna tavakodanikele tunnustust selle eest, et nad on Venezuela rändajaid ja pagulasi aidanud ning olnud nendega solidaarsed; tuletab meelde, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid on kohustatud Sahharovi auhinna laureaate kaitsma ja tunnistama, et neil on praeguses olukorras väga tähtis roll, mis kajastub nende demokraatiapüüdlustes ja väärtustes, mille eest nad auhinna said;

10.  kutsub liikmesriike üles pakkuma Venezuela pagulastele või rändajatele oma territooriumil viivitamata kaitsvaid meetmeid, näiteks humanitaarviisasid, spetsiaalset viibimiskorda või muid piirkondlikke ränderaamistikke koos asjakohaste kaitsetagatistega; kutsub Venezuela ametiasutusi veel kord üles hõlbustama ja kiirendama oma kodanikele dokumentide väljastamist ja nende uuendamist, olgu siis Venezuelas või välismaal;

11.  kordab, et 2018. aasta juunis käis Colombia ja Brasiilia ning Venezuela vahelisel maismaapiiril Euroopa Parlamendi missioon, kes tegi kindlaks murettekitavad asjaolud; kordab, et palub Venezuela ametivõimudel viivitamata lubada, et humanitaarabi jõuaks ilma takistusteta riiki, et humanitaar- ja tervishoiukriis ei süveneks;

12.  tunneb erilist heameelt selle üle, et hiljuti, 19. septembril 2018. aastal, nimetati Eduardo Stein Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ühiseks Venezuela pagulaste ja rändajate eriesindajaks piirkonnas, ning märgib, et sellega tunnistatakse rändekriisi piirkondlikku ja üleilmselt mõõdet; kutsub nõukogu ning asepresidenti ja kõrget esindajat üles eraldama rohkem raha ja andma abi koostöös ühise eriesindajaga;

13.  tuletab meelde, et Interpol on rahvusvaheline politseiorganisatsioon, mille peamine ülesanne on võidelda rahvusvahelise kuritegevusega; kutsub Interpoli üles Julio Borgese, pr Ortega Diaze ja hr Mundaray Rodrigueze kohta esitatud Venezuela valitsuse nõudmist mitte täitma, sest neile esitatud süüdistused on täiesti alusetud ja puhtpoliitiliselt motiveeritud;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja rahvuskogule, Colombia Vabariigi, Brasiilia Liitvabariigi, Peruu Vabariigi ja Ecuadori Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele, Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile ja Lima rühmale.

(1)

ELT C 285, 29.8.2017, lk 145.

(2)

ELT C 294, 12.8.2016, lk 21.

(3)

ELT C 316, 30.8.2016, lk 190.

(4)

ELT C 86, 6.3.2018, lk 101.

(5)

ELT C 298, 23.8.2018, lk 137.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0041.

(7)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.

(8)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika