Menettely : 2018/2891(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0506/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0506/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0436

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 280kWORD 58k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.202v01-00
 
B8-0506/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP))


Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP))  
B8‑0506/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta(1), 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta(2), 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta(3), 8. kesäkuuta 2016 Venezuelan tilanteesta(4), 27. huhtikuuta 2017 Venezuelan tilanteesta(5), 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(6), 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista(7) sekä 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla(8) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän Fatou Bensoudan 8. helmikuuta 2018 Filippiinien ja Venezuelan tilanteiden esitutkinnan aloittamisesta ja 27. syyskuuta 2018 kuuden sopimusvaltion ryhmän Venezuelan tilannetta koskevasta tutkintapyynnöstä antamat lausunnot;

–  ottaa huomioon 15. lokakuuta 2018 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 4. syyskuuta 2018 annetun Quiton julistuksen Venezuelan kansalaisten liikkuvuudesta alueella,

–  ottaa huomioon Eduardo Steinin nimityksen 19. syyskuuta 2018 venezuelalaisiin pakolaisiin ja maahanmuuttajiin alueella liittyviä kysymyksiä käsitteleväksi Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön ja YK:n pakolaisjärjestön yhteiseksi erityisedustajaksi;

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2017 annetun laittomia ja mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan, ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan sekä mielivaltaista vangitsemista käsittelevän YK:n työryhmän yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2018 annetun G7-ryhmän valtionpäämiesten lausunnon,

–  ottaa huomioon 23. tammikuuta 2018, 14. helmikuuta 2018, 21. toukokuuta 2018, 2. kesäkuuta 2018 ja 15. kesäkuuta 2018 annetut Liman ryhmän julistukset,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) 20. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman Venezuelan pahenevasta humanitaarisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 9. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman venezuelalaisen kunnallispoliitikon Fernando Albánin kuolemasta,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan 10. lokakuuta 2018 antaman lausunnon Fernando Albánin kuolemasta;

–  ottaa huomioon raportin tiedonhankintamatkastaan, jonka aiheena oli muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla,

–  ottaa huomioon päätöksensä myöntää vuoden 2017 Saharov-palkinto Venezuelan demokraattiselle oppositiolle ja poliittisille vangeille;

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion tilanne Venezuelassa heikkenee jatkuvasti; ottaa huomioon, että Venezuelassa vallitsee ennennäkemätön sosiaalinen, taloudellinen ja humanitaarinen kriisi, joka on seurausta poliittisesta kriisistä ja joka on aiheuttanut valtavan määrän kuolonuhreja ja saattanut noin 2,3 miljoonaa ihmistä muuttajiksi ja pakolaisiksi;

B.  ottaa huomioon, että 87 prosenttia Venezuelan väestöstä kärsii köyhyydestä ja että äärimmäisestä köyhyydestä kärsii 61,2 prosenttia väestöstä; ottaa huomioon, että äitiyskuolleisuus on lisääntynyt 60 prosentilla ja imeväiskuolleisuus 30 prosentilla; ottaa huomioon 89 prosenttia venezuelalaisista ilmoittaneen, ettei heillä ole rahaa voidakseen hankkia riittävästi ruokaa perheelleen;

C.  ottaa huomioon, että huono taloudenpito ja arvaamattomat ideologiset talouspäätökset ovat johtaneet siihen, että Venezuelan talouden taantuma on jatkunut jo viisi vuotta ja että maan todellisen BKT:n odotetaan kutistuvan 18 prosenttia vuonna 2018 pienennettyään 14 prosenttia vuonna 2017; ottaa huomioon, että Venezuela on tällä hetkellä maailman ainoa hyperinflaatiosta kärsivä maa, jossa inflaatio nousee Maailman valuuttarahaston ennusteen mukaan tänä vuonna 1,4 miljoonaan prosenttiin ja 10 miljoonaan prosenttiin vuonna 2019; toteaa, että hinnat ovat nousseet vuodessa 65 000 prosenttia;

D.  toteaa, että Venezuelan hallitus ei ole vakavasti pyrkinyt puuttumaan hälyttävään ja laajalle levinneeseen humanitaariseen kriisiin ja on siten lyönyt laimin velvollisuutensa suojella omia kansalaisiaan ja huolehtia heidän perustarpeistaan; toteaa, että kansainvälisen yhteisön toimintavalmiudesta huolimatta Venezuelan hallitus valitettavasti itsepintaisesti kieltäytyy ottamasta avoimesti vastaan kansainvälistä humanitaarista apua ja helpottamasta avun jakamista väestölleen, joka tarvitsee sitä kipeästi;

E.  ottaa huomioon, että venezuelalaisen oppositiopoliitikon Fernando Albánin väitetään joutuneen kidutuksen ja murhan kohteeksi 8. lokakuuta 2018 Venezuelan valtiollisen poliisin alaisen bolivariaanisen kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN) tiloissa; toteaa, että YK:n ja EU:n pyynnöistä huolimatta viranomaiset eivät ole antaneet lupaa Albánin kuolinsyytä koskevaan riippumattomaan tutkintaan, johon sisältyisi myös riippumattoman tutkintaryhmän suorittama kansainvälinen ruumiinavaus; toteaa, että Albán oli pidätettynä SEBINin toimitiloissa; katsoo, että Venezuelan viranomaisia on näin ollen pidettävä vastuullisina hänen olinpaikastaan;

F.  ottaa huomioon, että vuoden 2017 Saharov-palkinnon saaja Lorent Saleh vapautettiin 13. lokakuuta 2018 vankeudesta ja saatettiin suoraan lentoasemalle ja karkotettiin välittömästi Espanjaan pakotettuna maanpakoon; toteaa, että hän oli ollut neljä vuotta vankilassa, missä häntä oli kidutettu raa’asti, ja että hänen asiaansa ei ollut käsitelty oikeudenkäynnissä eikä häntä ollut kuultu alustavasti, vaikka kuuleminen olisi pitänyt järjestää viimeistään 45 vuorokauden kuluttua asian viemisestä tuomioistuimeen, vaan kuulemista lykättiin vähintään 53 kertaa; toteaa, että hänen todistajanlausuntonsa vahvistavat yhdessä tuhansien muiden uhrien antamien lausuntojen kanssa, Kansainväliseen rikostuomioistuimeen viedyt tapaukset mukaan luettuina, poliittisten vankien julman ja epäinhimillisen kohtelun Venezuelassa sekä maan viranomaisten ylläpitämän järjestelmällisen sorron;

G.  toteaa, että Venezuelassa on tällä hetkellä yli kolmesataa poliittista vankia; toteaa, että kansalliskokouksen jäsen Juan Requesens pidätettiin mielivaltaisesti ja häntä kidutettiin ja häntä pidetään edelleen eristyksissä, mikä rikkoo pysyvästi ja laittomasti hänen poliittista koskemattomuuttaan;

H.  ottaa huomioon, että kansalliskokouksen entistä puheenjohtajaa ja vuoden 2017 Saharov-palkinnon saajaa Julio Borgesia syytettiin perusteettomasti juonittelusta Venezuelan presidentin Nicolás Maduron murhaamiseksi; ottaa huomioon, että Venezuelan viranomaiset ovat antaneet Interpolin kautta häntä koskevan kansainvälisen pidätysmääräyksen;

I.  ottaa huomioon, että Venezuelassa vallitsee laajalle levinneen väkivallan ja täydellisen rankaisemattomuuden ilmapiiri, mikä johtuu suurelta osin viranomaisten kyvyttömyydestä saattaa vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, mukaan lukien murhiin, syyllistyneitä vastuuseen, liiallisesta voimankäytöstä mielenosoittajia vastaan, sattumanvaraisista pidätyksistä, kidutuksesta ja muusta ihmisarvoa alentavasta epäinhimillisestä kohtelusta, mutta myös rikollisesta väkivallasta;

J.  ottaa huomioon, että venezuelalaisten maahanmuuttajien ja pakolaisten epävarmat olot aiheuttavat lisäkustannuksia vastaanottaville maille, mikä on johtanut ennennäkemättömään kriisiin Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian maissa;

K.  ottaa huomioon, että 8. helmikuuta 2018 Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä aloitti Venezuelan tilanteen esitutkinnan kansalaisjärjestöjen ja yksittäisten henkilöiden esittämien väitteiden pohjalta; ottaa huomioon, että 27. syyskuuta 2018 Kansainvälisen rikostuomioistuimen kuuden sopimusvaltion (Argentiina, Kanada, Kolumbia, Chile, Paraguay ja Peru) muodostama ryhmä pyysi Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerin raportin sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun raportin perusteella rikostuomioistuimen syyttäjää käynnistämään tutkimuksen Venezuelan alueella tapahtuneista ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista; ottaa huomioon, että sittemmin myös Ranska ja Costa Rica antoivat tukensa tutkintapyynnölle; ottaa huomioon, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun sopimusvaltioiden ryhmä esittää tutkintapyynnön toisen sopimusvaltion alueen tilanteesta; toteaa Euroopan parlamentin esittäneen saman pyynnön kahdesti, 8. helmikuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa Venezuelan tilanteesta sekä 13. syyskuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa EU:n poliittisista suhteista Latinalaiseen Amerikkaan; toteaa, että kestävää rauhanomaista ratkaisua tai sovintoa ei voida saavuttaa ilman oikeutta;

L.  toteaa, että vuonna 2005 pidetyssä Yhdistyneiden kansakuntien huippukokouksessa kaikki jäsenvaltiot hyväksyivät virallisesti sen, että kukin valtio on vastuussa väestönsä suojelemisesta ihmisyyttä vastaan tehdyiltä rikoksilta; toteaa jäsenvaltioiden sopineen, että jos jokin valtio ei huolehdi vastuustaan, kansainvälisellä yhteisöllä on velvollisuus auttaa suojelemaan väestöjä, jotka ovat vaarassa joutua kyseisten rikosten uhreiksi;

M.  ottaa huomioon, että neuvosto päätti 13. marraskuuta 2017 ottaa käyttöön Venezuelaa koskevan kansallisiin tukahduttamistoimiin mahdollisesti käytettävien aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden vientikiellon; ottaa huomioon, että neuvosto päätti yksimielisesti 22. tammikuuta 2018 määrätä pakotteita rajoittavien toimenpiteiden kuten matkustuskiellon ja varojen jäädyttämisen muodossa seitsemää Venezuelan valtion viranhaltijaa vastaan demokraattisten periaatteiden noudattamatta jättämisen vuoksi; ottaa huomioon, että neuvosto laajensi 25. kesäkuuta 2018 luetteloa rajoittavista toimenpiteistä koskemaan 11 muuta venezuelalaista viranhaltijaa; ottaa huomioon, että kyseisten henkilöiden tilit on jäädytetty, mutta heidän puolisonsa ja muut läheiset perheenjäsenensä voivat edelleen käyttää tilejään;

N.  ottaa huomioon, että EU ja muut demokraattiset elimet eivät ole tunnustaneet presidentinvaalien tai perustuslakia säätävän kokouksen vaalien tulosta, eivätkä myöskään näiden laittomien vaalien tuloksena nimitettyjä viranomaisia;

O.  ottaa huomioon, että 15. lokakuuta 2018 pidetyn ulkoasiainneuvoston kokouksen tuloksena viitattiin mahdollisuuteen löytää poliittinen ratkaisu tämänhetkiseen kriisiin tarkastelemalla mahdollisuutta perustaa yhteysryhmä, joka edistäisi poliittista prosessia;

P.  ottaa huomioon, että hallituksen ja opposition välille yritettiin Vatikaanin ja kansainvälisten sovittelijoiden avulla luoda kahteen otteeseen kansallista vuoropuhelua kriisin ratkaisemiseksi, mutta tässä epäonnistuttiin, koska Venezuelan viranomaiset eivät suhtautuneet yrityksiin vakavasti eivätkä tehneet keskusteluiden kuluessa yhtäkään myönnytystä vaan pyrkivät pelkästään voittamaan aikaa ja saamaan kansainvälistä tunnustusta;

1.  ilmaisee syvän osanottonsa Fernando Albánin perheelle ja ystäville; tuomitsee Venezuelan viranomaisten tekemät Albániin kohdistuneet rikokset ja pyytää välittömästi toteutettavaa riippumatonta hallituksen toimien tutkintaa, mukaan lukien riippumattoman kansainvälisen oikeuslääketieteellisen ryhmän tekemää ruumiinavausta;

2.  palauttaa mieliin, että kaksi edellistä yritystä löytää poliittinen ratkaisu Venezuelan kriisiin Vatikaanin välityksellä ja Dominikaanisessa tasavallassa järjestetyn kansallisen poliittisen dialogin kautta selvästi epäonnistuivat; muistuttaa tältä osin, että kansainvälisen sovittelu- tai yhteysryhmän täytyy toimia puolueettomasti ja molempien osapuolten hyväksynnällä;

3.  kehottaa EU:ta, nimenomaan neuvostoa ja komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, varmistamaan, että kaikkiin poliittisiin ratkaisuihin tähtääviin toimiin sisällytetään seuraavat ehdottomat vaatimukset: kaikkien poliittisten vankien välitön vapauttaminen ja poliittisen opposition, ihmisoikeusaktivistien ja rauhanomaisten mielenosoittajien sortamisen, kidutuksen, kaltoinkohtelun ja häirinnän lopettaminen; uuden riippumattoman keskusvaalineuvoston valinta kansalliskokouksessa; kansainvälisiä standardeja noudattavien vapaiden ja rehellisten, poliittista monimuotoisuutta kunnioittavien vaalien järjestäminen kansainvälisten demokraattisten vaalitarkkailijoiden läsnä ollessa uskottavan prosessin takaamiseksi; legitiimin kansalliskokouksen vallan tunnustaminen sekä perustuslakia säätävän kokouksen hajottaminen;

4.  toteaa uudelleen antavansa täyden tukensa sille, että Kansainvälinen rikostuomioistuin käynnistää tutkimuksen niihin mittaviin rikoksiin, joita se jo tutkii alustavasti ja joihin Venezuelan hallinto on syyllistynyt valtion omia kansalaisia kohtaan harjoittaman järjestelmällisen sorron yhteydessä; kehottaa koko EU:ta ja sen jäsenvaltioita liittymään Argentiinan, Kanadan, Kolumbian, Chilen, Paraguayn, Perun, Ranskan ja Costa Rican hallitusten esittämään pyyntöön haastaa Venezuelan hallitus Kansainväliseen rikostuomioistuimeen, jotta viime mainittu tutkisi Venezuelan hallinnon virkamiesten tekemiä rikoksia ihmisyyttä vastaan ja määrittäisi, kuka on vastuussa kyseisistä rikoksista;

5.  palauttaa mieliin YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kesäkuussa 2018 ihmisoikeusneuvoston jäsenille esittämän kehotuksen perustaa kansainvälinen tutkintakomissio tutkimaan Venezuelan bolivariaanisessa tasavallassa tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia sekä laajentaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen osallistumista;

6.  muistuttaa Venezuelan hallitusta sen velvollisuudesta suojella omaa väestöään muun muassa rikoksilta ihmisyyttä vastaan; muistuttaa lisäksi EU:ta ja YK:n välityksellä kansainvälistä yhteisöä periaatteesta, jonka mukaan se on vastuussa Venezuelan kansan suojelemisesta valtion tekemiltä rikoksilta ihmisyyttä vastaan; palauttaa mieliin, että tässä on kyse YK:n jäsenvaltioiden yhdessä antamasta sitoumuksesta, jolla on tarkoitus ehkäistä seurauksiltaan vieläkin pahempi humanitaarinen katastrofi; kehottaa kansainvälistä yhteisöä arvioimaan koordinoidusti YK:n puitteissa kaikkia diplomaattisia, humanitaarisia ja rauhanomaisia vaihtoehtoja suojeluvastuun periaatteen täytäntöönpanemiseksi;

7.  suhtautuu myönteisesti EU:n asettamiin ylimääräisiin kohdennettuihin ja peruutettavissa oleviin pakotteisiin, jotka johtuivat 20. toukokuuta 2018 järjestetyistä laittomista, kansainvälistä tunnustusta vaille jääneistä vaaleista ja joilla ei vahingoiteta Venezuelan kansaa; korostaa, että olisi viipymättä tarkasteltava pakoteluettelon laajentamista muihin Venezuelan hallinnon jäseniin ja heidän perheenjäseniinsä; pyytää neuvostoa harkitsemaan pakotteiden asettamista venezuelalaiselle öljylle, valtionyhtiö PDVSA:n kanssa tehtävät liiketoimet mukaan luettuina;

8.  toteaa uudelleen kannattavansa Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerin Luis Almagron toimintaa demokratian ja ihmisoikeuksien vaalimiseksi Venezuelassa sekä Liman ryhmän ponnisteluja demokraattisen ratkaisun löytämiseksi tämänhetkiseen poliittiseen ja humanitaariseen kriisiin;

9.  kiittää Brasiliaa, Kolumbiaa, Perua, Ecuadoria ja alueen muita maita sekä alueellisia ja kansainvälisiä järjestöjä, yksityisiä ja julkisia toimijoita, katolista kirkkoa sekä koko alueen tavallisia kansalaisia näiden avusta sekä venezuelalaisia muuttajia ja pakolaisia kohtaan osoittamasta solidaarisuudesta; muistuttaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita näiden velvollisuudesta suojella Saharov-palkinnon saaneita ja tunnustaa heidän asemansa keskeisinä toimijoina nykytilanteessa, sillä he ovat ansainneet asemansa sitoumuksellaan demokratiaan ja niihin arvoihin, joista palkinnossa on kyse;

10.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita vastaamaan niiden alueelle saapuneiden venezuelalaisten pakolaisten tai muuttajien välittömään suojeluntarpeeseen esimerkiksi myöntämällä humanitaarisia viisumeja tai ottamalla käyttöön erityisiä oleskelujärjestelyjä tai muita alueellisia kehyksiä muuttoliikkeen hallitsemiseksi asiaan liittyvine suojatoimineen; kehottaa kuitenkin jälleen Venezuelan viranomaisia helpottamaan ja nopeuttamaan omien kansalaistensa henkilötodistusten myöntämistä ja uusimista joko Venezuelassa tai ulkomailla;

11.  muistuttaa erittäin huolestuttavista Venezuelassa kesäkuussa 2018 Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla toteutetun tiedonhankintamatkan tuloksista; kehottaa toistamiseen Venezuelan viranomaisia kiireellisesti sallimaan esteettömän humanitäärisen avun maahan tulon, jotta voitaisiin estää humanitäärisen kriisin ja julkisen terveydenhuollon kriisin syveneminen;

12.  pitää hyvin myönteisenä, että Eduardo Stein nimitettiin 19. syyskuuta 2018 venezuelalaisiin pakolaisiin ja maahanmuuttajiin alueella liittyviä kysymyksiä käsitteleväksi Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön ja YK:n pakolaisjärjestön yhteiseksi erityisedustajaksi, ja toteaa, että nimitys on osoitus muuttoliikekriisin alueellisen ja maailmanlaajuisen ulottuvuuden tunnustamisesta; kehottaa neuvostoa ja komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ottamaan käyttöön enemmän varoja ja apua koordinoiden käyttöönottoa yhteisen erityisedustajan kanssa;

13.  muistuttaa, että Interpol on kansainvälinen poliisijärjestö, jonka pääasiallisena tehtävänä on kansainvälisen rikollisuuden torjuminen; pyytää Interpolia jättämään käsittelemättä Venezuelan hallituksen esittämät Julio Borgesia, Luisa Ortega Díazia ja Zair Mundaray Rodríguezia koskevat kansainväliset pidätysmääräyspyynnöt sillä perusteella, että heitä vastaan esitetyt syytökset ovat täysin perusteettomia ja luonteeltaan puhtaasti poliittisia;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Kolumbian tasavallan, Brasilian tasavallan, Perun tasavallan ja Ecuadorin tasavallan hallituksille ja parlamenteille sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille ja Liman ryhmälle.

 

(1)

EUVL C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUVL C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

EUVL C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

EUVL C 86, 6.3.2018, s. 101.

(5)

EUVL C 298, 23.8.2018, s. 137.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0041.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0313.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö