Forslag til beslutning - B8-0507/2018Forslag til beslutning
B8-0507/2018

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Venezuela

  22.10.2018 - (2018/2891(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Molly Scott Cato, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen

  Procedure : 2018/2891(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0507/2018
  Indgivne tekster :
  B8-0507/2018
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0507/2018

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

  (2018/2891(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til rapporten fra FN's højkommissær for menneskerettigheder fra juni 2018 "Human rights violations in the Bolivarian Republic of Venezuela: a downward spiral with no end in sight",

  –  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/901 af 25. juni 2018[1] om tilføjelse af 11 venezuelanske embedsmænd til EU's sanktionsliste,

  –  der henviser til Rådets konklusioner af 15. oktober 2018,

  –  der henviser til Amnesty Internationals rapport af 20. september 2018 med titlen "This is no way to live: public security and right to life in Venezuela",

  –  der henviser til rapporten fra Ombudsmanden i Curaçao fra juni 2018 om flygtningepolitik,

  –  der henviser til New York-erklæringen om flygtninge og migranter, der blev enstemmigt vedtaget af FN's Generalforsamling den 19. september 2016,

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at den aktuelle dybe humanitære og økonomiske krise i Venezuela med en alvorlig mangel på fødevarer og medicin har fået folk til at migrere i et hidtil uset omfang ligesom den har medført kapitalflugt;

  B.  der henviser til, at tilstrømningen af venezuelanske migranter giver udfordringer med hensyn til modtagelse, adgang til opholdstilladelser og til arbejdsmarkedet for nabolandene, herunder EU's regioner i den yderste periferi som f.eks. de nederlandske øer Aruba, Bonaire, Curaçao, samt muligvis de franske oversøiske regioner Guadeloupe og Martinique og dets oversøiske departement Guyana;

  C.  der henviser til, at ombudsmanden i Curaçao i sin rapport fra juni 2018 erklærede, at den nuværende udvisningspolitik for venezuelanere, der ankommer til kysterne eller lufthavnene i Curaçao, er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention;

  D.  der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Unions afgørelser om pålæggelse af sanktioner over for venezuelanske embedsmænd på grund af deres rolle i den alvorlige forværring af landets økonomiske situation og de talrige krænkelser af menneskerettighederne, som er sket, mens de har haft ansvaret, skal suppleres med hurtige og ukomplicerede visum- og asylprocedurer for de personer, der forlader landet med det formål at komme i sikkerhed på europæiske områder;

  E.  der henviser til, at det internationale samfund deler en fornemmelse af, at det haster med at forsøge at støtte genåbningen af et fredeligt demokratisk perspektiv for landet;

  F.  der henviser til, at der er en udbredt frygt for, at enhver form for konfrontationsøgende tilgang til krisen kan forhindre vedtagelsen af en stabiliserende løsning, der anerkendes af landet som demokratisk legitim;

  G.  der henviser til, at Rådet for Almindelige Anliggender på sit møde den 15. oktober 2018 drøftede, hvordan den politiske dialog kan genåbnes i Venezuela;

  H.  der henviser til, at det internationale samfund var chokeret over, at Fernando Alban, en oppositionsaktivist, der var tilbageholdt for påstået deltagelse i et fejlslagent droneangreb på præsident Nicolás Maduro den 2. august 2018, omkom ved et fald den 8. oktober 2018 fra et vindue i den statslige efterretningstjenestes (SEBIN's) hovedkontor;

  1.  udtrykker – med henvisning til sine talrige resolutioner om Venezuela i den nuværende valgperiode – sin overbevisning om, at dette lands fremtid ligger i det venezuelanske folks hænder, og at der kun kan findes en løsning på de mange aktuelle kriser og opnås politisk stabilitet gennem fredelige forhandlinger; foreslår, at en ekstern overvågningsmission, som f.eks. kunne varetages af FN, kunne være af stor værdi;

  2.  understreger, at sikkerheden ganske vist er en enorm udfordring i Venezuela, men at bekæmpelse af kriminelle handlinger og bander på ingen måde kan begrunde straffrihed for drab, undertrykkelse eller noget andet uforholdsmæssigt indgreb fra militærets eller politiets side; har den holdning, at alle krænkelser af grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder skal undersøges til bunds, og at gerningsmændene og bagmændene til dem skal straffes.

  3.  er forfærdet over, at den nyligt frigivne Lorent Saleh, en af Sakharovprismodtagerne i 2017, har vist sig at have forbindelser til identitære højreekstremistiske og paramilitære kredse i Colombia, hvorfra han blev udvist og overdraget til de venezuelanske myndigheder af hensyn til Colombias nationale sikkerhed i henhold til artikel 105 i det colombianske dekret nr. 4 000 af 2004, efter at have deltaget i aktioner, hvor der blev anvendt militære uniformer og kampvåben;

  4.  insisterer på, at oppositionsmedlemmet Fernando Albans dødelige fald fra et vindue i SEBIN-hovedkvarteret skal undersøges til bunds og afklares af det venezuelanske retssystem, og anbefaler en international uafhængig undersøgelse til at fastslå alle de faktorer, der førte til hans død;

  5.  anmoder Den Europæiske Union om kraftigt at støtte Venezuelas nabolande i deres bestræbelser på at tilbyde passende modtagelsesforhold for migranter og flygtninge fra Venezuela, at Unionen på tilfredsstillende vis imødekommer enhver anmodning om bistand fra dem, og at den samtidig etablerer kanaler for sikker og lovlig adgang til EU for dem, der søger beskyttelse; anbefaler på det kraftigste Den Europæiske Union at undersøge måder og midler, hvormed myndighederne i regionerne i den yderste periferi i de medlemsstater, der ligger i nærheden af Venezuela, kan modtage venezuelanske migranter på deres områder på en værdig måde;

  6.  støtter i høj grad NF/HR Federica Mogherini i hendes bestræbelser, som udtrykt på det nylige møde i Rådet for Almindelige Anliggender, i retning af at fremme en politisk proces i Venezuela hen imod en fredelig løsning på krisen;

  7.  opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant og Rådet til at undersøge mulighederne for at oprette en kontaktgruppe for Venezuela;

  8.  gentager sin opfordring til at fremme og etablere en ægte og varig national dialog med alle fredelige midler, herunder ved at inddrage alle relevante parter med henblik på at nå frem til en mindelig løsning på de modstridende interesser i Venezuela og bilægge alle tvister mellem de offentlige myndigheders forskellige grene i en ånd af tillid;

  9.  anbefaler hurtigst muligt at lade denne politiske dialog omfatte en national aftale om økonomisk politik for at stabilisere situationen;

  10.  opfordrer de politiske aktører uden for Venezuela til at undgå at benytte sig af situationen i landet til nationale politiske formål;

  11.  er overbevist om, at den politiske og sociale stabilitet i Venezuela er en afgørende faktor for så vidt angår at sikre fred i hele regionen;

  12.  forkaster kraftigt enhver spekulation i eller ethvert forslag om militær intervention i Venezuela, som kraftigt ville eskalere volden i Venezuela og have en katastrofal virkning på hele regionen; minder om, at enhver form for tilskyndelse til vold eller vold i sig selv kun kan bidrage til yderligere destabilisering og i sidste ende kan afspore landet og regionen;

  13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og myndighederne i Venezuela samt til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling.

   

   

  Seneste opdatering: 24. oktober 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik