Resolutsiooni ettepanek - B8-0507/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0507/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Venezuelas

22.10.2018 - (2018/2891(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Molly Scott Cato, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel

Menetlus : 2018/2891(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0507/2018
Esitatud tekstid :
B8-0507/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0507/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas

(2018/2891(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 2018. aasta juuni aruannet „Human rights violations in the Bolivarian Republic of Venezuela: a downward spiral with no end in sight“,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2018. aasta otsust (ÜVJP) 2018/901[1], millega lisatakse ELi sanktsioonide loetellu 11 Venezuela ametnikku,

–  võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse Amnesty Internationali 20. septembri 2018. aasta aruannet „This is no way to live: public security and right to life in Venezuela“,

–  võttes arvesse Curaçao ombudsmani 2018. aasta juuni aruannet pagulaspoliitika kohta,

–  võttes arvesse pagulasi ja rändajaid käsitlevat New Yorgi deklaratsiooni, mille ÜRO Peaassamblee võttis ühehäälselt vastu 19. septembril 2016,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et praegune sügav humanitaar- ja majanduskriis Venezuelas, kus valitseb terav puudus toidust ja ravimitest, on põhjustanud enneolematult suure hulga inimeste rändamise ning tekitanud ka kapitali väljavoolu;

B.  arvestades, et sisseränne Venezuelast toob vastuvõtmise ning elamislubadele ja tööturule juurdepääsu seisukohast kaasa probleeme naaberriikides, sealhulgas ELi äärepoolseimates piirkondades, nagu Hollandi saared Aruba, Bonaire ja Curaçao ning võimalik, et ka Prantsusmaa ülemerepiirkondades Guadeloupe ja Martinique ning Prantsusmaa ülemeredepartemangus Guajaana;

C.  arvestades, et Curaçao ombudsman märkis oma 2018. aasta juuni aruandes, et Curaçao rannikule või lennujaamadesse saabuvate Venezuela kodanike praeguse väljasaatmise poliitikaga rikutakse Euroopa inimõiguste konventsiooni;

D.  arvestades, et Euroopa Liidu Nõukogu otsustega, mis puudutavad riigi majandusliku olukorra tõsise halvenemise ja inimõiguste arvukate rikkumiste eest vastutavate Venezuela ametnike suhtes sanktsioonide kehtestamist, peavad kaasnema kiired ja lihtsad viisa- ja varjupaigamenetlused riigist lahkuvate inimeste jaoks, et saavutada Euroopa territooriumil turvalisus;

E.  arvestades, et rahvusvaheline üldsus mõistab tungivat vajadust püüda toetada riigi rahumeelse demokraatliku perspektiivi taasavamist;

F.  arvestades, et laialt on levinud kartus, et mis tahes vastandav lähenemisviis kriisile võib takistada leida stabiliseerivat lahendust, mille riik võiks demokraatlikult seadustada;

G.  arvestades, et üldasjade nõukogu arutas oma 15. oktoobri 2018. aasta istungil viise poliitilise dialoogi taasavamiseks Venezuelas;

H.  arvestades, et rahvusvaheline üldsus oli šokeeritud opositsiooniaktivist Fernando Albani surmast, kes kukkus 8. oktoobril 2018 alla riigi luureagentuuri peakorteri (SEBIN) aknast, olles vahi all väidetava osalemise eest 2. augustil 2018. aastal president Nicolás Maduro vastu toimunud ebaõnnestunud droonirünnakus;

1.  väljendab veendumust, viidates oma arvukatele resolutsioonidele Venezuela kohta parlamendi praeguse koosseisu ametiajal, et selle riigi tulevik on Venezuela rahva kätes ning et praegustele arvukatele kriisidele lahenduse leidmine ja poliitilise stabiilsuse saavutamine on võimalik üksnes rahumeelsete läbirääkimiste teel; on arvamusel, et väline vaatlusmissioon, mida juhib näiteks ÜRO, võiks olla väga väärtuslik;

2.  rõhutab, et kuigi julgeolek on Venezuelas tohutu väljakutse, ei saa võitlus kuritegevuse ja jõukude vastu kuidagi õigustada karistamatust mõrvade, repressioonide või sõjaväe või politsei mis tahes muu ebaproportsionaalse tegevuse eest; on arvamusel, et kõiki põhi- ja inimõiguste rikkumisi tuleb täiel määral uurida ning nende toimepanijaid ja tellijaid karistada;

3.  on vapustatud tõsiasjast, et üks 2017. aasta Sahharovi auhinna laureaate, hiljuti vabastatud Lorent Saleh omab tõendatud sidemeid identitaarsete paremäärmuslike ja poolsõjaväeliste ringkondadega Colombias, kust ta välja saadeti ja anti üle Venezuela ametivõimudele Colombia riikliku julgeoleku kaalutlustel Colombia 2004. aasta dekreedi nr 4000 artikli 105 kohaselt, olles osalenud sõjaväe vormiriietust ja lahingurelvi kasutavas tegevuses;

4.  rõhutab, et Venezuela kohtusüsteem peab täielikult uurima ja selgitama SEBINi peakorteri aknast välja kukkunud opositsiooniliikme Fernando Albani surma asjaolusid, ning soovitab rahvusvahelist sõltumatut uurimist, et selgitada välja kõik tegurid, mis viisid tema surmani;

5.  palub, et Euroopa Liit toetaks jõuliselt Venezuela naabruses asuvaid riike nende jõupingutustes võtta Venezuelast pärit rändajad ja pagulased asjakohaselt vastu, täidaks nõuetekohaselt kõik nende abitaotlused ning samal ajal looks kaitset otsivatele isikutele ohutud ja seaduslikud võimalused ELi pääsemiseks; soovitab tungivalt, et Euroopa Liit otsiks võimalusi ja vahendeid, et liikmesriikide Venezuela läheduses asuvate äärepoolseimate piirkondade ametivõimud saaksid võtta kõik nende territooriumile rändavad Venezuela kodanikud väärikalt vastu;

6.  toetab jõuliselt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti Federica Mogherinit tema jõupingutustes, mida väljendati hiljutisel üldasjade nõukogu istungil ja mille eesmärk on hõlbustada poliitilist protsessi Venezuelas kriisile rahumeelse lahenduse leidmiseks;

7.  ergutab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti ning nõukogu uurima võimalusi Venezuela kontaktrühma loomiseks;

8.  nõuab taas tõeliselt kestva riikliku dialoogi edendamist ja saavutamist kõigi rahumeelsete vahenditega, sealhulgas kõigi asjaomaste jõudude kaasamise teel, et jõuda Venezuelas esinevate vastandlike huvide puhul üksmeelse lahenduseni ning lahendada kõik avaliku võimu eri harude vahelised vaidlused vastastikuse usalduse vaimus;

9.  soovitab viivitamata lisada poliitilisse dialoogi riikliku kokkuleppe majanduspoliitika kohta, et olukorda stabiliseerida;

10.  palub, et Venezuela-välised poliitilised osalejad ei kasutaks selle riigi olukorda oma riigi poliitilistel eesmärkidel;

11.  on veendunud, et Venezuela poliitiline ja sotsiaalne stabiilsus on otsustava tähtsusega tegur kogu piirkonnas rahu tagamiseks;

12.  on kindlalt vastu igasugusele spekuleerimisele või ettepanekule, mis puudutab sõjalist sekkumist Venezuelas, mis eskaleeriks järsult vägivalda Venezuelas ja omaks katastroofilist mõju kogu piirkonnale; tuletab meelde, et igasugune vägivalla õhutamine või vägivald ise saab üksnes aidata kaasa olukorra edasisele destabiliseerimisele ning võib lõppkokkuvõttes viia asjaomase riigi ja piirkonna kokkuvarisemiseni;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Venezuela valitsusele ja ametivõimudele ning Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika