Menettely : 2018/2891(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0507/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0507/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 168kWORD 46k
22.10.2018
PE624.203v01-00
 
B8-0507/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP))


Molly Scott Cato, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP))  
B8‑0507/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston Venezuelan ihmisoikeusloukkauksista kesäkuussa 2018 antaman raportin ”Human rights violations in the Bolivarian Republic of Venezuela: a downward spiral with no end in sight”,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2018 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/901(1), jolla lisätään 11 venezuelalaista valtion viranhaltijaa EU:n pakotelistalle,

–  ottaa huomioon 15. lokakuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 20. syyskuuta 2018 päivätyn Amnesty Internationalin raportin ”This is no way to live: public security and right to life in Venezuela”,

–  ottaa huomioon Curaçaon oikeusasiamiehen kesäkuussa 2018 antaman raportin pakolaispolitiikasta,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 19. syyskuuta 2016 yksimielisesti hyväksymän New Yorkin julkilausuman pakolaisista ja muuttajista,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Venezuelasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Venezuelassa tällä hetkellä vallitseva syvä humanitaarinen ja taloudellinen kriisi, johon liittyy vakava elintarvike- ja lääkepula, on saanut ennennäkemättömän määrän ihmisiä muuttamaan maasta ja johtanut pääomapakoon;

B.  ottaa huomioon, että Venezuelasta lähtevien muuttajien vastaanotto, oleskelulupien saanti ja pääsy työmarkkinoille aiheuttavat haasteita naapurimaissa, joihin kuuluu myös EU:n syrjäisimpiä alueita, kuten Alankomaiden saaret Aruba, Bonaire ja Curaçao ja mahdollisesti myös Ranskan merentakaiset alueet Guadeloupe ja Martinique ja sen merentakainen departementti Guayana;

C.  ottaa huomioon, että Curaçaon oikeusasiamies totesi kesäkuussa 2018 antamassaan raportissa, että nykyinen Curaçaoon veneellä tai lentäen saapuvien venezuelalaisten karkotuspolitiikka rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta;

D.  katsoo, että maan taloustilanteen voimakkaasta heikkenemisestä ja lukuisista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa oleviin venezuelalaisiin valtion viranhaltijoihin kohdistettavia pakotteita koskevia Euroopan unionin neuvoston päätöksiä on täydennettävä nopeilla ja yksinkertaisilla viisumi- ja turvapaikkamenettelyillä, joita sovelletaan henkilöihin, jotka lähtevät maasta pyrkimyksenään päästä turvaan Euroopan unioniin kuuluville alueille;

E.  ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö on yhtä mieltä siitä, että olisi kiireellisesti pyrittävä tukemaan uusien mahdollisuuksien tarjoamista maan rauhanomaiseen demokratiakehitykseen;

F.  toteaa yleisenä pelkona olevan, että vastakkainasettelu saattaa estää löytämästä kriisiin maan demokraattisesti legitimoimaa vakauttavaa ratkaisua;

G.  ottaa huomioon, että yleisten asioiden neuvosto keskusteli 15. lokakuuta 2018 pitämässään kokouksessa siitä, miten voitaisiin mahdollistaa poliittisen vuoropuhelun uudelleen aloittaminen Venezuelassa;

H.  ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö järkyttyi saatuaan tiedon oppositioaktivisti Fernando Albanin äskettäisestä kuolemasta; toteaa, että Alban, joka oli vangittuna epäiltynä osallisuudesta presidentti Nicolás Maduroon kohdistettuun epäonnistuneeseen lennokki-iskuun 2. elokuuta 2018, kuoli 8. lokakuuta 2018 pudottuaan kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN) päämajan ikkunasta;

1.  muistuttaa lukuisista tällä vaalikaudella antamistaan Venezuelaa koskevista päätöslauselmista ja toteaa olevansa vakuuttunut siitä, että maan tulevaisuus on Venezuelan kansan käsissä ja että ratkaisu nykyisiin moninaisiin kriiseihin voidaan löytää ja poliittinen vakaus saavuttaa ainoastaan rauhanomaisten neuvottelujen avulla; esittää, että esimerkiksi YK:n johdolla toteutettavasta ulkopuolisesta tarkkailuoperaatiosta voisi olla suurta hyötyä;

2.  korostaa, että vaikka turvallisuus on Venezuelassa valtava haaste, rikollisuuden ja jengien vastainen taistelu ei missään tapauksessa voi oikeuttaa rankaisemattomuuteen henkirikoksista, sortotoimista tai muista sotilas- ja poliisiviranomaisten kohtuuttomista toimista; katsoo, että kaikki perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien loukkaukset on tutkittava perinpohjaisesti ja niiden toimeenpanijoita ja taustavoimia on rangaistava;

3.  on järkyttynyt siitä, että äskettäin vapautetulla Lorent Salehilla, joka oli yksi Saharov‑palkinnon saajista vuonna 2017, on osoitettu olevan yhteyksiä Kolumbian identitaarisiin, äärioikeistolaisiin ja puolisotilaallisiin piireihin ja että hänet karkotettiin Kolumbiasta ja luovutettiin Venezuelan viranomaisille Kolumbian kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä syistä vuonna 2004 annetun Kolumbian asetuksen nro 4 000 105 pykälän nojalla hänen osallistuttuaan erilaisiin tapahtumiin sotilaspuvussa ja taisteluasein varustettuna;

4.  vaatii, että Venezuelan oikeusjärjestelmän on tutkittava ja selvitettävä perusteellisesti opposition jäsenen Fernando Albanin kuolemaan johtanut putoaminen kansallisen tiedustelupalvelun päämajan ikkunasta, ja suosittelee kansainvälistä riippumatonta tutkimusta, jotta voidaan selvittää kaikki Albanin kuolemaan johtaneet seikat;

5.  pyytää Euroopan unionia tukemaan voimakkaasti Venezuelan naapurimaiden pyrkimyksiä tarjota asianmukaiset vastaanotto-olosuhteet Venezuelasta saapuville muuttajille ja pakolaisille, noudattamaan asianmukaisesti kaikkia niiden mahdollisesti esittämiä avunpyyntöjä ja samanaikaisesti luomaan kanavia, joiden kautta suojelua hakevat voivat päästä turvallisesti ja laillisesti EU:n alueelle; antaa runsaasti kiitosta Euroopan unionille siitä, että se pyrkii löytämään keinoja, joiden avulla jäsenvaltioiden Venezuelan lähellä olevien syrjäisimpien alueiden viranomaiset voivat ottaa ihmisarvoisella tavalla vastaan kaikki niiden alueelle muuttavat venezuelalaiset;

6.  tukee voimakkaasti korkean edustajan / varapuheenjohtajan Federica Mogherinin äskettäisessä yleisten asioiden neuvostossa ilmaisemia pyrkimyksiä helpottaa Venezuelan poliittista prosessia rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi kriisiin;

7.  kannustaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja neuvostoa tutkimaan mahdollisuuksia perustaa Venezuelaa käsittelevä yhteysryhmä;

8.  kehottaa jälleen kerran edistämään ja käymään aidosti kestävää kansallista vuoropuhelua kaikin rauhanomaisin keinoin, myös ottamalla siihen mukaan kaikki asianomaiset tahot, jotta risteäviin intresseihin voidaan Venezuelassa löytää yhteisymmärrykseen perustuva ratkaisu ja jotta julkisen vallan käyttäjien mahdolliset kiistat voidaan ratkaista luottamuksen hengessä;

9.  suosittaa, että tähän poliittiseen vuoropuheluun sisällytetään kiireellisesti kansallinen sopimus talouspolitiikasta tilanteen vakauttamiseksi;

10.  kehottaa Venezuelan ulkopuolisia poliittisia toimijoita välttämään maan tilanteen hyödyntämistä kansallisiin poliittisiin tarkoituksiin;

11.  on vakuuttunut, että Venezuelan poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus on ratkaiseva tekijä koko alueen rauhan turvaamisen kannalta;

12.  vastustaa jyrkästi spekulointia sotilaallisesta väliintulosta Venezuelassa tai sellaisen ehdottamista, sillä se kiihdyttäisi voimakkaasti väkivaltaisuuksia Venezuelassa ja sillä olisi tuhoisa vaikutus koko alueeseen; muistuttaa, että yllyttäminen väkivaltaan tai väkivallanteot vain lisäävät epävakautta ja saattaisivat viime kädessä syöstä maan ja alueen raiteiltaan;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venezuelan hallitukselle ja viranomaisille sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle.

(1)

EUVL L 160 I, 25.6.2018, s. 12..

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö