Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0507/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0507/2018

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Venesueloje

  22.10.2018 - (2018/2891(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Molly Scott Cato, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu

  Procedūra : 2018/2891(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0507/2018
  Pateikti tekstai :
  B8-0507/2018
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8-0507/2018

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje

  (2018/2891(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 2018 m. birželio mėn. ataskaitą „Žmogaus teisių pažeidimai Venesuelos Bolivaro Respublikoje. Vis blogėjanti padėtis“,

  –  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. birželio 25 d. sprendimą (BUSP) Nr. 2018/901[1], pagal kurį į ES sankcijų sąrašą įtraukiami 11 Venesuelos pareigūnų,

  –  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. spalio 15 d. išvadas,

  –  atsižvelgdamas į organizacijos „Amnesty International“ 2018 m. rugsėjo 20 d. ataskaitą „Kaip gyventi? Viešasis saugumas ir teisė gyventi Venesueloje“,

  –  atsižvelgdamas į Kiurasao ombudsmeno 2018 m. birželio mėn. ataskaitą dėl pabėgėlių politikos,

  –  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos vienbalsiai priimtą 2016 m. rugsėjo 9 d. Niujorko deklaraciją dėl pabėgėlių ir migrantų,

  –  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi dabartinė gili humanitarinė ir ekonomikos krizė Venesueloje, kai itin trūksta maisto ir vaistų, privertė migruoti tiek žmonių, kad šis skaičius neturi precedento, taip pat sukėlė kapitalo nutekėjimą;

  B.  kadangi Venesuelos migrantų atvykimas kelia iššūkių juos priimant, išduodant leidimus gyventi šalyje ir dalyvauti kaimyninių šalių, įskaitant ES atokiausius regionus, pavyzdžiui, Nyderlandų teritorijas Arubą, Bonerą ir Kiurasao ir galbūt Prancūzijos užjūrio regionus Gvadelupą ir Martiniką, taip pat užjūrio departamentą Gvianą, darbo rinkoje;

  C.  kadangi Kiurasao ombudsmenas 2018 m. birželio mėn. ataskaitoje nurodė, kad dabartinė Venesuelos piliečių, atvykstančių į Kiurasao pakrantę ar oro uostus, deportavimo politika pažeidžia Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK);

  D.  kadangi Europos Sąjungos Tarybos sprendimus dėl sankcijų Venesuelos pareigūnams skyrimo už jų vaidmenį prisidedant prie didelio šalies ekonominės padėties blogėjimo ir įvairių žmogaus teisių pažeidimų, kurių šie asmenys nematė, turi lydėti sparčios ir nesudėtingos vizų ir prieglobsčio suteikimo procedūros asmenims, išvykstantiems iš šalies ir siekiantiems saugumo ES teritorijoje;

  E.  kadangi tarptautinė bendruomenė pritaria tam, jog būtų skubiai mėginama remti galimybes užtikrinti taikią demokratinę perspektyvą šiai šaliai;

  F.  kadangi plačiai paplitęs nuogąstavimas, jog bet koks konfrontaciją sukeliantis požiūris į krizę gali sutrukdyti rasti stabilizuojantį sprendimą, kurį šalis įteisintų demokratiškai;

  G.  kadangi Bendrųjų reikalų taryba 2018 m. spalio 15 d. posėdyje aptarė būdus, kaip būtų galima vėl sudaryti galimybes pradėti politinį dialogą Venesueloje;

  H.  kadangi tarptautinę bendruomenę sukrėtė tai, jog 2018 m. spalio 8 d., iškritęs pro valstybės žvalgybos agentūros būstinės SEBIN langą, tragiškai žuvo Fernando Alban – opozicijos aktyvistas, kuris buvo sulaikytas už tariamą dalyvavimą nesėkmingai pasibaigusiame 2018 m. rugpjūčio 2 d. išpuolyje prieš prezidentą Nicolásą Maduro;

  1.  yra įsitikinęs, nurodydamas savo daugelį dabartinės kadencijos metu priimtų rezoliucijų dėl Venesuelos, kad šios šalies ateitis yra Venesuelos žmonių rankose ir kad išeitį iš šios daugialypės krizės ir politinį stabilumą užtikrinti galima tik taikiomis derybomis; mano, kad išorės stebėjimo misija, pavyzdžiui, vadovaujama JT, galėtų būti labai naudinga;

  2.  pabrėžia, kad nors saugumas Venesueloje kelia didelių iššūkių, tačiau kovos su nusikaltimais ir nusikalstamomis grupuotėmis jokiu būdu negalima pagrįsti žmogžudžių nebaudžiamumu, represijomis ar kitais neproporcingais kariuomenės ar policijos veiksmais; mano, kad reikia visapusiškai tirti visus pagrindinių ir žmogaus teisių pažeidimus ir nubausti jų faktinius vykdytojus bei sumanytojus;

  3.  yra sukrėstas fakto, kad vienas iš 2017 m. Sacharovo premijos laureatų, neseniai išlaisvintas Lorent Saleh turi įrodytų asmeninių sąsajų su kraštutiniosios dešiniosios pakraipos ir sukarinto pobūdžio organizacijomis Kolumbijoje, iš kur, po dalyvavimo veiksmuose, kuriuose buvo naudojamos karinės uniformos ir koviniai ginklai, buvo išsiųstas ir perduotas Venesuelos valdžios institucijoms dėl su Kolumbijos nacionaliniu saugumu susijusių priežasčių, kaip nustatyta 2004 m. Kolumbijos dekreto Nr. 4000 105 straipsnyje;

  4.  primygtinai reikalauja Venesuelos teisingumo sistemos visapusiškai ištirti ir išsiaiškinti opozicijos nario Fernando Albano tragišką iškritimą pro SEBIN būstinės langą ir rekomenduoja pradėti tarptautinį nepriklausomą tyrimą, siekiant nustatyti visus veiksmus, lėmusius šio asmens žūtį;

  5.  prašo Europos Sąjungos tvirtai remti Venesuelos kaimyninių šalių pastangas suteikti migrantams ir pabėgėliams iš Venesuelos tinkamas priėmimo sąlygas, deramai atsižvelgti į visus šių asmenų pagalbos prašymus ir kartu sukurti būdus apsaugos siekiantiems asmenims saugiai ir teisėtai patekti į ES; primygtinai rekomenduoja Europos Sąjungai ieškoti būdų ir priemonių, kuriomis galėtų pasinaudoti valstybių narių atokiausių regionų, esančių šalia Venesuelos, valdžios institucijos oriai priimti visus iš Venesuelos į jų teritoriją atvykstančius asmenis;

  6.  labai pritaria Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pastangoms, apie kurias buvo paskelbta per neseniai vykusį Bendrųjų reikalų tarybos posėdį, siekiant palengvinti politinį procesą Venesueloje siekiant taikaus krizės sprendimo;

  7.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Tarybą ieškoti galimybių sukurti ryšių grupę dėl Venesuelos;

  8.  dar kartą ragina skatinti ir pradėti iš tiesų tvarų nacionalinį dialogą naudojant visas taikias priemones, be kita ko, į jį įtraukiant visas susijusias jėgas, kad būtų pasiektas bendras sutarimas dėl priešingų interesų Venesueloje ir su pasitikėjimu išspręsti visi įvairių viešosios valdžios subjektų ginčai;

  9.  rekomenduoja, siekiant stabilizuoti situaciją, į šį politinį dialogą skubiai įtraukti nacionalinį susitarimą dėl ekonominės politikos;

  10.  ragina už Venesuelos ribų esančius politinius veikėjus vengti naudotis padėtimi šalyje siekiant nacionalinių politinių tikslų;

  11.  yra įsitikinęs, kad Venesuelos politinis ir socialinis stabilumas yra lemiamas taikos visame regione išsaugojimo veiksnys;

  12.  labai nepritaria bet kokioms spekuliacijoms ar karinio įsikišimo siūlymui Venesueloje, nes tai tik smarkiai išplės smurto mastą Venesueloje ir sukels katastrofinių padarinių visam regionui; primena, kad bet koks smurto kurstymas ar pats smurtas gali tik labiau destabilizuoti padėtį ir galiausiai sugriauti šalį ir regioną;

  13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Venesuelos vyriausybei ir valdžios institucijoms ir Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai.

   

   

   

  Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika