Procedure : 2018/2891(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0507/2018

Ingediende teksten :

B8-0507/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 167kWORD 47k
22.10.2018
PE624.203v01-00
 
B8-0507/2018

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Venezuela (2018/2891(RSP))


Molly Scott Cato, Bodil Valero namens de Verts/ALE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0507/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien het verslag van juni 2018 van het Bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten getiteld "Human rights violations in the Bolivarian Republic of Venezuela: a downward spiral with no end in sight" (Mensenrechtenschendingen in de Bolivariaanse Republiek Venezuela: een neerwaartse spiraal zonder einde in zicht),

–  gezien Besluit (GBVB) 2018/901 van de Raad van 25 juni 2018(1) om 11 Venezolaanse functionarissen aan de EU-sanctielijst toe te voegen;

–  gezien de conclusies van de Raad van 15 oktober 2018,

–  gezien het verslag van Amnesty International van 20 september 2018 getiteld "This is no way to live: public security and right to life in Venezuela" (Zo kan men niet leven: openbare veiligheid en het recht op leven in Venezuela),

–  gezien het rapport van de Ombudsman van Curaçao van juni 2018 over het vluchtelingenbeleid,

–  gezien de tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 19 september 2016 unaniem aangenomen Verklaring van New York voor Vluchtelingen en Migranten,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Venezuela,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de huidige ernstige humanitaire en economische crisis in Venezuela, met nijpende voedsel- en medicijntekorten, ongekende aantallen mensen ertoe heeft gebracht het land te verlaten en eveneens tot kapitaalvlucht heeft geleid;

B.  overwegende dat de opname van Venezolaanse migranten voor de buurlanden uitdagingen met zich meebrengt ten aanzien van de opvang en de toegang tot verblijfsvergunningen en de arbeidsmarkt, ook in de ultraperifere regio's van de Unie, zoals de Nederlandse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, en mogelijk ook in de Franse overzeese regio's Guadeloupe en Martinique en het overzeese departement Guyana;

C.  overwegende dat de Ombudsman van Curaçao in zijn rapport van juni 2018 stelt dat het huidige deportatiebeleid voor Venezolanen die op de kusten of de vliegvelden van Curaçao arriveren in strijd is met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM);

D.  overwegende dat in aanvulling op de besluiten van de Raad van de Europese Unie betreffende het opleggen van sancties aan Venezolaanse functionarissen wegens hun rol in de ernstige verslechtering van de economische situatie in het land en de talrijke mensenrechtenschendingen die zij hebben laten passeren, snelle en eenvoudige visum- en asielprocedures moeten worden ingesteld voor de mensen die het land verlaten in de hoop op Europese bodem een veilige haven te vinden;

E.  overwegende dat binnen de internationale gemeenschap consensus bestaat over de dringende noodzaak een vreedzaam democratisch perspectief voor het land te helpen ondersteunen;

F.  overwegende dat op grote schaal gevreesd wordt dat een op confrontatie gerichte benadering een belemmering kan vormen voor een stabiliserende oplossing waarvoor in het hele land democratische steun bestaat;

G.  overwegende dat de Raad Algemene Zaken tijdens zijn bijeenkomst op 15 oktober 2018 manieren heeft besproken om de weg van politieke dialoog in Venezuela te heropenen;

H.  overwegende dat de internationale gemeenschap werd geschokt door de fatale val uit een raam van het hoofdkantoor van de staatsinlichtingendienst (SEBIN), op 8 oktober 2018, van Fernando Albán, een oppositieactivist die in hechtenis zat wegens zijn vermeende deelname aan een mislukte drone-aanslag op president Nicolás Maduro op 2 augustus 2018;

1.  spreekt, onder verwijzing naar zijn vele resoluties over Venezuela tijdens de huidige zittingsperiode, de overtuiging uit dat de toekomst van het land in handen ligt van het Venezolaanse volk, en dat een oplossing voor de meerdere crises die het land momenteel teisteren en politieke stabiliteit uitsluitend kunnen worden bereikt door middel van vreedzame onderhandelingen; wijst erop dat een externe waarnemingsmissie, bijvoorbeeld onder leiding van de VN, van grote waarde zou kunnen zijn;

2.  onderstreept dat hoewel veiligheid in Venezuela een enorm probleem is, de bestrijding van misdrijven en criminele bendes onder geen beding een rechtvaardiging mag vormen voor moord, onderdrukking of ander buitensporig optreden door het leger of de politie; is van mening dat alle grondrechten- en mensenrechtenschendingen volledig moeten worden onderzocht en dat de uitvoerders en bedenkers ervan moeten worden gestraft;

3.  is ontzet over het feit dat de recent vrijgelaten Lorent Saleh, een van de winnaars van de Sacharovprijs 2017, banden blijkt te hebben met identitaire, ultrarechtse en paramilitaire kringen in Colombia, vanuit waar hij werd uitgeleverd aan de Venezolaanse autoriteiten om redenen die verband hielden met de Colombiaanse nationale veiligheid op grond van artikel 105 van Colombiaans Decreet 4 000 uit 2004, nadat hij had deelgenomen aan acties in militair uniform waarbij gevechtswapens werden gebruikt;

4.  benadrukt nogmaals dat de fatale val van oppositielid Fernando Albán uit een raam van het hoofdkantoor van de SEBIN volledig moet worden onderzocht en opgehelderd door de Venezolaanse gerechtelijke autoriteiten, en pleit voor een internationaal onafhankelijk onderzoek om alle factoren die tot zijn dood hebben geleid vast te stellen;

5.  verzoekt de Europese Unie de buurlanden van Venezuela krachtig te ondersteunen in hun inspanningen om migranten en vluchtelingen uit Venezuela toereikende opvang te bieden, adequaat te reageren op hun verzoeken om bijstand en tegelijkertijd kanalen voor de veilige en legale toegang tot de EU te bieden aan degenen die om bescherming vragen; beveelt de Europese Unie met klem aan naar manieren te zoeken die de autoriteiten van de ultraperifere regio's van de lidstaten in de buurt van Venezuela in staat stellen Venezolanen die naar hun grondgebied vluchten op een waardige manier op te vangen;

6.  schaart zich volledig achter de inspanningen van VV/HV Federica Mogherini, zoals verwoord tijdens de recente Raad Algemene Zaken, om een politiek proces in Venezuela met het oog op een vreedzame oplossing voor de crisis te bevorderen;

7.  spoort de VV/HV en de Raad aan de mogelijkheden te onderzoeken om een contactgroep voor Venezuela op te richten;

8.  dringt er nogmaals op aan alle vreedzame middelen in te zetten voor de bevordering en blijvende totstandbrenging van een nationale dialoog, onder meer door alle betrokken krachten bijeen te brengen, teneinde een op consensus gebaseerde oplossing te vinden voor de tegenstrijdige belangen in Venezuela en alle geschillen tussen de diverse pijlers van de openbare macht in een geest van vertrouwen te beslechten;

9.  pleit ervoor om in het kader van deze politieke dialoog zo snel een nationale overeenkomst inzake economisch beleid aan de orde te stellen om de situatie te stabiliseren;

10.  roept politieke actoren buiten Venezuela ertoe op om geen misbruik te maken van de situatie in het land uit nationale politieke overwegingen;

11.  is ervan overtuigd dat de politieke en maatschappelijke stabiliteit in Venezuela doorslaggevend is voor het waarborgen van vrede in de gehele regio;

12.  verwerpt met klem iedere speculatie of suggestie van militaire interventie in Venezuela, die zou leiden tot een hevige geweldsescalatie in het land en die desastreuze gevolgen voor de gehele regio zou hebben; herinnert eraan dat iedere vorm van aanzetten tot geweld of van geweld zelf slechts kan bijdragen tot verdere destabilisering en uiteindelijk zou kunnen leiden tot ontwrichting van het land en de regio;

13.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, de regering en autoriteiten van Venezuela, en de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering.

 

(1)

PB L 160 I van 25.6.2018, blz. 12.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid