Procedura : 2018/2891(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0507/2018

Teksty złożone :

B8-0507/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 349kWORD 46k
22.10.2018
PE624.203v01-00
 
B8-0507/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP))


Molly Scott Cato, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP))  
B8‑0507/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając sprawozdanie Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka z czerwca 2018 r. zatytułowane „Przypadki łamania i naruszania praw człowieka w Boliwariańskiej Republice Wenezueli: spirala w dół bez widocznego końca”,

–  uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2018/901 z dnia 25 czerwca 2018 r.(1) w sprawie dodania do unijnej listy sankcyjnej nazwisk 11 urzędników wenezuelskich,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 15 października 2018 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie Amnesty International z dnia 20 września 2018 r. zatytułowane „This is no way to live: public security and right to life in Venezuela” [Tak nie da się żyć: bezpieczeństwo publiczne i prawo do życia w Wenezueli],

–  uwzględniając sprawozdanie rzecznika praw obywatelskich Curaçao z czerwca 2018 r. w sprawie polityki wobec uchodźców,

–  uwzględniając Deklarację nowojorską w sprawie uchodźców i migrantów przyjętą jednogłośnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 19 września 2016 r.,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Wenezueli,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że obecny głęboki kryzys humanitarny i gospodarczy w Wenezueli, charakteryzujący się dramatycznym niedoborem żywności i leków, przyczynił się do bezprecedensowego nasilenia migracji, a także ucieczki kapitału;

B.  mając na uwadze, że przyjmowanie migrantów z Wenezueli stanowi wyzwanie pod względem możliwości ich przyjmowania, dostępu do dokumentów pobytowych i rynku pracy w krajach sąsiadujących, a także na terytoriach zamorskich UE, takich jak holenderskie wyspy Aruba, Bonaire i Curaçao, a być może również francuskie regiony zamorskie Gwadelupa i Martynika oraz departament zamorski Gujana;

C.  mając na uwadze, że rzecznik praw obywatelskich Curaçao stwierdził w swoim sprawozdaniu z czerwca 2018 r., iż obecna polityka deportacji Wenezuelczyków przybywających na wybrzeża lub lotniska w Curaçao stanowi naruszenie europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC);

D.  mając na uwadze, że decyzje Rady Unii Europejskiej o nałożeniu sankcji na urzędników wenezuelskich za ich rolę w poważnym pogorszeniu sytuacji gospodarczej kraju i liczne przypadki łamania praw człowieka, które nadzorowali, muszą być uzupełnione szybkimi i nieskomplikowanymi procedurami wizowymi i azylowymi dla ludzi opuszczających ten kraj w celu znalezienia bezpiecznego schronienia na terytoriach europejskich;

E.  mając na uwadze, że wspólnota międzynarodowa podziela poczucie pilnej potrzeby, aby wesprzeć ponowne otwarcie pokojowej perspektywy demokratycznej dla tego kraju;

F.  mając na uwadze, że istnieje powszechna obawa, iż jakiekolwiek konfrontacyjne podejście do kryzysu może uniemożliwić przyjęcie sprzyjającego stabilizacji rozwiązania, które uzyskałoby demokratyczną legitymację w tym kraju;

G.  mając na uwadze, że Rada do Spraw Ogólnych na posiedzeniu w dniu 15 października 2018 r. omówiła sposoby ponownego otwarcia drogi dialogu politycznego w Wenezueli;

H.  mając na uwadze, że społeczność międzynarodowa była wstrząśnięta śmiertelnym upadkiem w dniu 8 października 2018 r. z okna siedziby państwowej agencji wywiadowczej (SEBIN) Fernanda Albana, działacza opozycyjnego, który był przetrzymywany w areszcie za domniemany udział w nieudanym ataku dronowym na prezydenta Nicolása Maduro w dniu 2 sierpnia 2018 r.;

1.  nawiązując do swoich licznych rezolucji w sprawie Wenezueli wystosowanych w obecnej kadencji, jest przekonany, że przyszłość tego kraju spoczywa w rękach narodu wenezuelskiego, oraz że tylko w drodze pokojowych negocjacji można znaleźć rozwiązanie aktualnych licznych kryzysów, a także osiągnąć stabilność polityczną; sugeruje, że dużą wartość mogłaby mieć zewnętrzna misja obserwacyjna, prowadzona na przykład przez ONZ;

2.  podkreśla, że chociaż bezpieczeństwo jest w Wenezueli ogromnym wyzwaniem, walka z aktami przestępczymi i gangami w żaden sposób nie może usprawiedliwiać bezkarności za zabójstwa, represje lub jakiekolwiek inne nieproporcjonalne działania wojska lub policji; jest zdania, że wszystkie naruszenia praw podstawowych i praw człowieka muszą być w pełni zbadane, a ich zleceniodawców i faktycznych wykonawców należy ukarać;

3.  jest zbulwersowany faktem, że niedawno uwolnionemu Lorentowi Salehowi, jednemu z laureatów Nagrody im. Sacharowa w 2017 r., udowodniono związki z tożsamościowymi, skrajnie prawicowymi i paramilitarnymi kręgami w Kolumbii, skąd został on wydalony i przekazany władzom Wenezueli ze względów kolumbijskiego bezpieczeństwa narodowego na mocy art. 105 kolumbijskiego dekretu nr 4000 z 2004 r., po tym, jak wziął udział w akcjach z wykorzystaniem mundurów wojskowych i broni bojowej;

4.  nalega, aby śmiertelny upadek członka opozycji Fernanda Albana z okna siedziby SEBIN został w pełni zbadany i wyjaśniony przez wenezuelski wymiar sprawiedliwości, oraz zaleca przeprowadzenie międzynarodowego niezależnego dochodzenia w celu ustalenia wszystkich czynników, które doprowadziły do jego śmierci;

5.  zwraca się do Unii Europejskiej, aby zdecydowanie wspierała kraje sąsiadujące z Wenezuelą w ich wysiłkach na rzecz odpowiedniego przyjęcia migrantów i uchodźców z Wenezueli, aby odpowiednio honorowała wszelkie wnioski o pomoc ze strony Wenezueli, a jednocześnie aby stworzyła kanały bezpiecznego i legalnego dostępu do UE dla osób poszukujących ochrony; zdecydowanie pochwala Unię Europejską za poszukiwanie sposobów i środków umożliwiających władzom najbardziej oddalonych regionów państw członkowskich położonych w pobliżu Wenezueli godne przyjmowanie Wenezuelczyków migrujących na ich terytoria;

6.  zdecydowanie popiera wysiłki wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel Federiki Mogherini, jak wskazano podczas niedawnej Rady do Spraw Ogólnych, aby ułatwić proces polityczny w Wenezueli zmierzający do pokojowego rozwiązania kryzysu;

7.  zachęca wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel i Radę do zbadania możliwości utworzenia grupy kontaktowej ds. Wenezueli;

8.  ponownie apeluje o wspieranie i ustanowienie prawdziwie trwałego dialogu narodowego przy użyciu wszelkich pokojowych środków, w tym poprzez zaangażowanie wszystkich właściwych sił, w celu osiągnięcia kompromisowego rozwiązania konfliktu interesów w Wenezueli oraz rozwiązania wszelkich sporów między różnymi organami władzy publicznej w duchu zaufania;

9.  zaleca, aby pilnie włączyć do tego dialogu politycznego krajowe porozumienie w sprawie polityki gospodarczej w celu ustabilizowania sytuacji;

10.  apeluje do podmiotów politycznych spoza Wenezueli, by nie wykorzystywały sytuacji w tym kraju do realizowania własnych narodowych celów politycznych;

11.  jest przekonany, że stabilność polityczna i społeczna Wenezueli to czynnik decydujący o zagwarantowaniu pokoju w całym regionie;

12.  zdecydowanie odrzuca wszelkie spekulacje lub sugestie dotyczące interwencji wojskowej w Wenezueli, która ostro zaostrzyłaby przemoc w Wenezueli i miałaby katastrofalne skutki dla całego regionu; przypomina, że wszelkie podżeganie do przemocy lub sama przemoc może jedynie przyczynić się do dalszej destabilizacji i może ostatecznie wykoleić kraj i region;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i władzom Wenezueli oraz Europejsko‑Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu.

 

 

(1)

Dz.U. L 160 I z 25.6.2018, s. 12.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności