Förslag till resolution - B8-0507/2018Förslag till resolution
B8-0507/2018

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

  22.10.2018 - (2018/2891(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Molly Scott Cato, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen

  Förfarande : 2018/2891(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0507/2018
  Ingivna texter :
  B8-0507/2018
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8‑0507/2018

  Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

  (2018/2891(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i juni 2018, Human rights violations in the Bolivarian Republic of Venezuela: a downward spiral with no end in sight (Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Bolivarianska republiken Venezuela: en nedåtgående spiral utan slut i sikte),

  –  med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2018/901 av den 25 juni 2018[1] om att lägga till elva venezuelanska tjänstemän på EU:s sanktionsförteckning,

  –  med beaktande av rådets slutsatser av den 15 oktober 2018,

  –  med beaktande av rapporten från Amnesty International av den 20 september 2018, This is no way to live: public security and right to life in Venezuela (Så här kan man inte leva: den allmänna säkerheten och rätten till liv i Venezuela),

  –  med beaktande av rapporten från Curaçaos ombudsman i juni 2018 om flyktingpolitiken,

  –  med beaktande av New York-förklaringen om flyktingar och migranter, som antogs enhälligt av FN:s generalförsamling den 19 september 2016,

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela,

  –  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Den djupa humanitära och ekonomiska kris med en trängande livsmedels- och läkemedelsbrist som för närvarande pågår i Venezuela har medfört ett rekordstort antal migranter och kapitalflykt.

  B.  Tillströmningen av migranter från Venezuela är problematisk när det gäller mottagande, tillgång till uppehållstillstånd och tillträde till arbetsmarknaden för Venezuelas grannländer, inklusive EU:s yttersta randområden, såsom de nederländska öarna Aruba, Bonaire och Curaçao, och möjligen också de franska utomeuropeiska regionerna Guadeloupe och Martinique samt det franska utomeuropeiska departementet Guyana.

  C.  I sin rapport från juni 2018 konstaterade Curaçaos ombudsman att den nuvarande utvisningspolitiken mot venezuelaner som anländer till Curaçaos kuster eller flygplatser är en överträdelse av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

  D.  De påföljder som EU:s ministerråd har beslutat att införa mot venezuelanska tjänstemän för deras roll i samband med den kraftigt försämrade ekonomiska situationen i landet och det stora antalet människorättskränkningar som har skett under deras ansvar, måste kompletteras med snabba och okomplicerade viserings- och asylförfaranden för människor som lämnar landet i syfte att nå säkerhet på europeiskt territorium.

  E.  Det internationella samfundet delar uppfattningen att man utan dröjsmål bör försöka stödja återupprättandet av ett fredligt och demokratiskt perspektiv för Venezuela.

  F.  Det finns en utbredd rädsla för att konfrontationsbaserade åtgärder mot krisen kan hindra antagandet av en stabiliserande lösning som landet godtar som demokratiskt legitim.

  G.  Vid sammanträdet den 15 oktober 2018 diskuterade rådet (allmänna frågor) olika möjligheter att på nytt öppna vägen för en politisk dialog i Venezuela.

  H.  Det internationella samfundet chockerades när Fernando Alban, en oppositionsaktivist som frihetsberövats på grund av påstått deltagande i en misslyckad drönarattack mot president Nicolás Maduro den 2 augusti 2018, miste livet efter att ha fallit från ett fönster i den venezuelanska underrättelsetjänstens (SEBIN) huvudkontor den 8 oktober 2018.

  1.  Europaparlamentet hänvisar till sina många resolutioner om Venezuela under den pågående valperioden. Parlamentet är övertygat om att landets framtid ligger i det venezuelanska folkets händer, och att en lösning på den mångfacetterade kris som pågår samt uppnåendet av politisk stabilitet enbart kan åstadkommas genom fredliga förhandlingar. Parlamentet föreslår att ett externt övervakningsuppdrag, till exempel i FN:s regi, skulle kunna vara av stort värde.

  2.  Europaparlamentet understryker att säkerheten visserligen är en mycket stor utmaning i Venezuela, men att kampen mot kriminella handlingar och ligor under inga omständigheter kan omfatta straffrihet för mord, förtryck eller någon annan oproportionerlig militär eller polisiär åtgärd. Parlamentet anser att alla kränkningar av de grundläggande och mänskliga rättigheterna måste utredas fullt ut, och att de personer som beordrat respektive utfört gärningarna måste bestraffas.

  3.  Europaparlamentet är bestört över att den nyligen frigivne Lorent Saleh, en av Sacharovpristagarna 2017, har visat sig ha anknytning till identitära, högerextremistiska och paramilitära kretsar i Colombia, varifrån han, efter att ha medverkat i åtgärder där militära uniformer och stridsvapen användes, utvisades och överlämnades till de venezuelanska myndigheterna av skäl som rör colombiansk nationell säkerhet enligt artikel 105 i det colombianska dekretet 4 000 från 2004.

  4.  Europaparlamentet insisterar på att det venezuelanska rättsväsendet till fullo måste utreda och klargöra vad som skedde när oppositionsledaren Fernando Alban miste livet efter att ha fallit från ett fönster i SEBIN:s huvudkontor, och rekommenderar en oberoende internationell utredning för att fastställa alla faktorer som ledde till hans död.

  5.  Europaparlamentet uppmanar EU att kraftfullt stödja Venezuelas grannländer i deras insatser för att erbjuda migranter och flyktingar från Venezuela ett lämpligt mottagande, hantera alla deras ansökningar om stöd på ett fullgott sätt och samtidigt inrätta kanaler för säkert och lagligt tillträde till EU för personer som söker skydd. Parlamentet lovordar starkt EU:s försök att hitta möjligheter och medel för myndigheterna i de yttersta randområdena i de medlemsstater som är belägna nära Venezuela att ta emot alla venezuelanska migranter på sitt territorium på ett värdigt sätt.

  6.  Europaparlamentet stöder kraftfullt vice ordföranden/den höga representanten Federica Mogherini i hennes ansträngningar, såsom de nyligen uttrycktes vid rådets (allmänna frågor) möte, för att underlätta en politisk process i Venezuela i riktning mot en fredlig lösning på krisen.

  7.  Europaparlamentet uppmuntrar vice ordföranden/den höga representanten att undersöka möjligheterna att inrätta en kontaktgrupp för Venezuela.

  8.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att en verkligt varaktig nationell dialog ska främjas och inrättas med alla fredliga medel, också genom att alla relevanta krafter får medverka, för att man ska nå fram till en samförståndslösning på intressekonflikterna i Venezuela och för att tvisterna mellan den offentliga maktens olika grenar ska kunna lösas i en anda av förtroende.

  9.  Som en brådskande fråga rekommenderar Europaparlamentet att denna politiska dialog ska omfatta en nationell överenskommelse om den ekonomiska politiken för att stabilisera situationen.

  10.  Europaparlamentet uppmanar politiska aktörer utanför Venezuela att inte utnyttja situationen i landet för nationella politiska ändamål.

  11.  Europaparlamentet är övertygat om att politisk och social stabilitet i Venezuela är avgörande för att man ska kunna slå vakt om freden i hela regionen.

  12.  Europaparlamentet motsätter sig kraftfullt alla spekulationer eller förslag om militära interventioner i Venezuela som kraftigt skulle trappa upp våldet i landet och få katastrofala följder för hela regionen. Parlamentet påminner om att alla uppmaningar till våld, eller våld i sig, bara kan göra landet ännu mindre stabilt och slutligen störta det och hela regionen i kaos.

  13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Venezuelas regering och myndigheter samt Parlamentariska församlingen EU–Latinamerika.

   

   

  Senaste uppdatering: 24 oktober 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy