Menetlus : 2018/2885(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0508/2018

Esitatud tekstid :

B8-0508/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.18

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0434

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 167kWORD 49k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.204v01-00
 
B8-0508/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis (2018/2885(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot‑Marie fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis (2018/2885(RSP))  
B8‑0508/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Saudi Araabia kohta,  

–  võttes arvesse Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Saksamaa välisministrite 14. oktoobri 2018. aasta ühisavaldust Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi kadumise kohta,

–  võttes arvesse G7 riikide välisministrite 17. oktoobri 2018. aasta avaldust Jamal Khashoggi kadumise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindaja 19. oktoobri 2018. aasta avaldust Jamal Khashoggi surma kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 20. oktoobri 2018. aasta avaldust Euroopa Liidu nimel viimase aja sündmuste kohta seoses Saudi ajakirjaniku Jamal Khashoggi juhtumiga,

–  võttes arvesse Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Saksamaa välisministrite 21. oktoobri 2018. aasta ühisavaldust Jamal Khashoggi surma kohta,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse ÜRO 1984. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Saudi Araabia ajakirjanikku Jamal Khashoggit ei ole nähtud alates sellest, kui ta külastas 2. oktoobril 2018 Saudi Araabia konsulaati Istanbulis;

B.  arvestades, et Saudi riigiprokurör teatas 19. oktoobril 2018, et „esialgse uurimise käigus, mille riigiprokuratuur kodaniku Jamal bin Ahmad Khashoggi kadumise osas läbi viis, selgus, et tema ja teda kuningriigi konsulaadis Istanbulis vastuvõtnud isikute vaheline sõnavahetus viis nendevahelise kähmluse ja kakluseni, milles kodanik Jamal Khashoggi sai surma“;

C.  arvestades, et Saudi riigiprokurör teatas lisaks sellele, et ta jätkab kõnealuse juhtumi uurimist (18) isiku suhtes, kes on kõik Saudi kodanikud, et selgitada välja kõik asjaolud ja need avalikustada ning võtta vastutusele kõik asjasse segatud isikud ja tuua nad kohtu ette;

D.  arvestades, et Saudi välisminister teatas 21. oktoobril, et „see oli petturlik operatsioon, milles üksikisikud ületasid oma võimu ja ülesannete piire“ ning et „oleme otsustanud karistada kõiki selle mõrva eest vastutavaid isikuid“;

E.  arvestades, et asepresident ja kõrge esindaja on väitnud, et „uued asjaolud Jamal Khashoggi surma kohta on äärmiselt murettekitavad“;

F.  arvestades, et Saksamaa liidukantsler teatas 21. oktoobril, et kuna Jamal Khashoggi surmaga seotud asjaolud ei ole selged, peatab Saksamaa praegu relvaekspordi Saudi Araabiasse;

G.  arvestades, et ÜRO nõudis tungivalt, et Türgi ja Saudi Araabia viiksid Jamal Khashoggi kadumise osas läbi ühisuurimise, mis praegu on pooleli; arvestades, et Saudi Araabia ja Türgi vahel on sõlmitud kokkulepe, mille kohaselt uurijatel lubatakse siseneda Istanbulis asuvatesse Saudi Araabia hoonetesse;

H.  arvestades, et Saudi Araabia ja Türgi on mõlemad ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni osalised ning on kohustatud võtma kõik meetmed, et ennetada piinamist, sunniviisilist kadumist ja muid raskeid inimõiguste rikkumisi, uurida juhtumeid, mil sellised kuriteod on väidetavalt toime pandud, ning tuua kohtu ette isikud, keda kahtlustatakse nende toimepanemises;

I.  arvestades, et G7 välisministrid on märkinud, et „tema kadumise eest vastutajad tuleb võtta vastutusele“;

J.  arvestades, et Euroopa välisteenistus kavatses pidada Saudi Araabiaga läbirääkimisi vastastikuse mõistmise memorandumi üle;

1.  on Saudi ajakirjaniku Jamal Khashoggi surmast šokeeritud; mõistab Jamal Khashoggi tapmise kõige rängemalt hukka; avaldab kaastunnet tema perele ja sõpradele;

2.  võtab teadmiseks Saudi riigiprokuröri avalduse, milles on esitatud esialgsed järeldused; rõhutab, et tõe täielikuks, läbipaistvaks ja usaldusväärseks väljaselgitamiseks on vaja teha rohkem jõupingutusi; nõuab, et läbi viidaks põhjalik uurimine, kuni süüdlased on üheselt välja selgitatud, ning et süüdlased võetaks mis tahes toimepandud kuritegude eest vastutusele ja läbi viidaks nõuetekohane menetlus;

3.  ergutab Saudi ja Türgi ühiseid jõupingutusi, et teha kindlaks tõde, mis Jamal Khashoggiga juhtus; palub Saudi ametivõimudel teha Türgi ametiasutustega täielikku koostööd;

4.  palub, et Saudi ametiasutused esitaksid teabe 2. oktoobril 2018 Saudi konsulaadis Türgi ametiasutuste poolt nähtud 15 mehest koosneva rühma kohaloleku ja tegevuse kohta;

5.  palub Türgi ametiasutustel teha kättesaadavaks kogu teave, mida nad Khashoggi külaskäigu kohta Saudi konsulaati Istanbulis omavad;

6.  palub Türgi ametiasutustel avaldada, kas neil on audio- või videosalvestisi, mis tõendaksid, et Khashoggit piinati ja et ta mõrvati Saudi konsulaadi ruumides, nagu on teatanud Washington Post;

7.  märgib, et üks Saudi kodanik, kelle kohta valitsusmeelne Türgi meediakanal teatas, et ta oli üks neist, keda kahtlustatakse Jamal Khashoggi tapmises, sai oletatavasti Ar-Riyāḑis toimunud autoavariis surma;

8.  rõhutab väljendusvabaduse, vaba ajakirjanduse ning ajakirjanike kaitsmise tähtsust;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ÜRO peasekretärile, Saudi Araabia Kuningriigi valitsusele ja Türgi valitsusele.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika