Förfarande : 2018/2885(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0508/2018

Ingivna texter :

B8-0508/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.18

Antagna texter :

P8_TA(2018)0434

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 166kWORD 50k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.204v01-00
 
B8-0508/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot‑Marie för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))  
B8‑0508/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Saudiarabien,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 14 oktober 2018 från Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands utrikesministrar efter journalisten Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av G7-utrikesministrarnas uttalande av den 17 oktober 2018 om Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av uttalandet av den 19 oktober 2018 från FN:s generalsekreterares talesperson om Jamal Khashoggis död,

–  med beaktande av uttalandet av den 20 oktober 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (VP/HR) på Europeiska unionens vägnar, om den senaste utvecklingen i fallet med den saudiske journalisten Jamal Khashoggi,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 21 oktober 2018 från Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands utrikesministrar om Jamal Khashoggis död,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning från 1984,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den saudiske journalisten Jamal Khashoggi hade inte setts till sedan han besökte Saudiarabiens konsulat i Istanbul den 2 oktober 2018.

B.  Den 19 oktober 2018 sa Saudiarabiens allmänna åklagare i ett uttalande att den förundersökning som åklagarmyndigheten genomfört om medborgaren Jamal bin Ahmad Khashoggis försvinnande gav vid handen att de diskussioner som ägt rum mellan Khashoggi och de personer han träffade under sin vistelse på Saudiarabiens konsulat i Istanbul lett till gräl och bråk, och sedermera till hans död.

C.  Den allmänna åklagaren sa vidare att åklagarmyndighetens undersökning av detta fall fortsätter med de (18) personerna, som alla är av saudisk nationalitet, för att klargöra och offentliggöra alla omständigheter och ställa alla inblandande i fallet till svars och lagföra dem.

D.  Den 21 oktober sa Saudiarabiens utrikesminister i ett uttalande att detta var en insats som gick över styr, där enskilda personer överskred sina befogenheter och ansvarsområden, och att man är fast besluten att straffa alla som är ansvariga för detta mord.

E.  Den höga representanten har sagt att de uppgifter som framkommit om Jamal Khashoggis död är mycket oroväckande.

F.  Den tyska kanslern sa i ett uttalande den 21 oktober att Tyskland tills vidare skulle ställa in sin vapenexport till Saudiarabien, till följd av de ouppklarade omständigheterna kring Jamal Khashoggis död.

G.  FN har med kraft uppmanat Turkiet och Saudiarabien att gemensamt undersöka Jamal Khashoggis försvinnande, ett arbete som fortfarande pågår. Det finns en överenskommelse mellan Saudiarabien och Turkiet som ger utredarna tillträde till saudiska byggnader i Istanbul.

H.  Både Saudiarabien och Turkiet är parter i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och de är skyldiga att vidta alla åtgärder för att förhindra tortyr, påtvingade försvinnanden och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, att utreda påståenden om handlingar som utgör sådana brott och att lagföra dem som misstänks ha begått brotten.

I.  G7:s utrikesministrar har sagt att de som bär ansvaret för hans försvinnande måste ställas till svars.

J.  Europeiska utrikestjänsten höll på att förhandla fram ett samförståndsavtal med Saudiarabien.

1.  Europaparlamentet är chockat över den saudiske journalisten Jamal Khashoggis död. Parlamentet fördömer dödandet av Jamal Khashoggi i starkast möjliga ordalag, och framför sina kondoleanser till hans familj och vänner.

2.  Europaparlamentet noterar den saudiske allmänna åklagarens uttalande om de preliminära resultaten. Parlamentet betonar att det krävs och förväntas ytterligare insatser för att utreda de faktiska förhållandena på ett uttömmande, öppet och trovärdigt sätt. Parlamentet begär att det ska göras en grundlig utredning till dess att ansvar har fastställts, och ansvar utkrävts och rättsliga åtgärder vidtagits för alla brott som begåtts.

3.  Europaparlamentet uppmuntrar ytterligare gemensamma insatser från Saudiarabiens och Turkiets sida för att slå fast vad som verkligen hände Jamal Khashoggi. Parlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att till fullo samarbeta med de turkiska myndigheterna.

4.  Europaparlamentet uppmanar de saudiska myndigheterna att lämna information om vad de femton män som enligt vittnesmål från de turkiska myndigheterna befann sig på det saudiska konsulatet den 2 oktober 2018 gjorde där.

5.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att tillhandahålla all information de förfogar över om Jamal Khashoggis besök på det saudiska konsulatet i Istanbul.

6.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att uppge om de besitter några ljud- eller bildupptagningar som skulle bevisa att Jamal Khashoggi torterades och mördades inne på det saudiska konsulatet, något som Washington Post rapporterat om.

7.  Europaparlamentet noterar att den saudiske medborgare som av regeringsvänliga turkiska medier omnämnts som en av de män som misstänks ha mördat Jamal Khashoggi, enligt uppgift ska ha omkommit i en bilolycka i Riyadh.

8.  Europaparlamentet betonar vikten av att värna om yttrandefriheten, en fri press och skyddet av journalister.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, FN:s generalsekreterare, Konungariket Saudiarabiens regering och Turkiets regering.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy