Forslag til beslutning - B8-0509/2018Forslag til beslutning
B8-0509/2018

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Venezuela

  22.10.2018 - (2018/2891(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen

  Procedure : 2018/2891(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0509/2018
  Indgivne tekster :
  B8-0509/2018
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0509/2018

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

  (2018/2891(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til kapitel 1, artikel 1, stk. 2, i FN-pagten fra 1945 med det erklærede formål "at fremme venskabelige forhold mellem nationerne, hvilende på respekt for grundsætningen om folkenes ligeret og selvbestemmelse, og at tage andre egnede forholdsregler til at styrke verdensfreden",

  –  der henviser til, at det fremgår såvel af artikel 1 i den internationale konvention om civile og politiske rettigheder som af artikel 1 i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, at "alle folk har selvbestemmelsesret", og at de "i kraft af denne ret frit kan bestemme deres politiske stilling og frit varetage deres egen økonomiske, sociale og kulturelle udvikling",

  –  der henviser til princippet om ikke-indgriben, der er fastlagt i FN-pagten,

  –  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

  –  der henviser til den erklæring fra topmødet for stats- og regeringscheferne i Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC) og EU af 10. og 11. juni 2015, hvori de underskrivende parter bekræftede deres tilslutning til alle de formål og principper, der er nedfældet i FN-pagten, og deres støtte til alle bestræbelser på at opretholde den suveræne ligeberettigelse for alle stater og til at respektere deres territoriale integritet og politiske uafhængighed,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at Venezuelas justitsminister, Tarek William Saab, har indikeret, at resultaterne af Fernando Albans obduktion gør det klart, at han begik selvmord; der henviser til, at resultaterne af obduktion viser, at alle de indsamlede beviser stemmer overens med hypotesen om selvmord, idet dødsårsagen var det slag, han fik, da han faldt ned fra tiende sals højde; der henviser til, at kroppen ikke viste nogen tegn på fysiske overgreb forud for faldet, hvilket bekræfter resultaterne af den undersøgelse, som Venezuelas anklagemyndighed har foretaget; der henviser til, at der under undersøgelsen af Alban blev afdækket mere end 2 000 samtaler, der afspejlede hans konspiratoriske holdninger i forbindelse med attentatforsøget mod præsidenten for Den Bolivariske Republik Venezuela, Nicolás Maduro;

  B.  der henviser til, at Den Bolivariske Republik Venezuela er en demokratisk og social stat, der opretholder lov og retfærdighed med fuld opdeling af magten; der henviser til, at de venezuelanske retslige myndigheder er de eneste kompetente og ansvarlige enheder til at gennemføre eventuelle foranstaltninger i forbindelse med strafferetlige efterforskninger på venezuelansk område;

  C.  der henviser til, at traktaterne fastsætter, at Den Europæiske Union i sine forbindelser med resten af verden skal bidrage til gensidig respekt mellem folk og nøje overholdelse og udvikling af folkeretten, navnlig efterlevelse af principperne i De Forenede Nationers pagt;

  1.  beklager Fernando Albans bortgang og udtrykker sin medfølelse med hans familie; giver udtryk for sin respekt for Den Bolivariske Republik Venezuelas retssystem; afviser derfor enhver form for indblanding i de igangværende retslige procedurer på nationalt plan;

  2.  anmoder EU og dets medlemsstater om at tage hensyn til de officielle undersøgelser, der er foretaget af de kompetente venezuelanske myndigheder, og som har afklaret og bekræftet de faktiske omstændigheder;

  3.  minder om sin fulde respekt for princippet om ikke-indgriben i staters indre anliggender i overensstemmelse med folkeretten; beklager dybt enhver indblanding fra EU's eller et hvilket som helst lands side i tredjelandes indre anliggender; beklager i overensstemmelse med dette princip sanktionerne mod Venezuela;

  4.  gentager sin fulde støtte til og solidaritet med den venezuelanske befolkning, den bolivariske proces og den valgte præsident Nicolás Maduro; afviser alle angreb på Venezuelas demokrati og suverænitet;

  5.  beklager den rolle, som de fleste internationale medier spiller med hensyn til at sprede rygter og bruge falske billeder med det formål at skabe en atmosfære af vold og destabilisering, der undergraver den venezuelanske regering; minder om, at informationsfrihed er en grundlæggende menneskeret, og opfordrer de internationale medier til at handle ansvarligt og dække begivenhederne på en retfærdig, nøjagtig og afbalanceret måde, hvilket for øjeblikket ikke er tilfældet;

  6.  minder om betydningen af Venezuelas rolle i skabelsen og styrkelsen af en samarbejds- og integrationsproces til gavn for befolkningerne i Latinamerika; glæder sig over de betydelige resultater, der er opnået af den bolivianske alliance for de latinamerikanske folkeslag (ALBA) og CELAC inden for sundhed, uddannelse, kultur og finansiel integration;

  7.  opfordrer Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at samarbejde med de venezuelanske myndigheder og den demokratiske opposition for stabilitet og fred i Venezuela;

  8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringen for Den Bolivariske Republik Venezuela, MERCOSUR's parlament, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og de latinamerikanske regionale organer, herunder UNASUR, ALBA og CELAC.

  Seneste opdatering: 24. oktober 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik