Διαδικασία : 2018/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0509/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0509/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 482kWORD 51k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2891(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Νικόλαος Χουντής, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2891(RSP))  
B8‑0509/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 1 άρθρο 1 παράγραφος 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του 1945, όπου δηλώνεται ότι οι σκοποί των Ηνωμένων Εθνών είναι «να αναπτύσσουν ανάμεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στο σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών και να παίρνουν άλλα μέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, στα οποία αναφέρεται ότι «όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης» και ότι «σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξη τους»,

–  έχοντας υπόψη την αρχή της μη παρέμβασης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) και της ΕΕ της 10ης και 11ης Ιουνίου 2015, με την οποία οι συνυπογράφοντες επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους όσον αφορά το σύνολο των στόχων και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τη στήριξή τους όσον αφορά κάθε προσπάθεια για την προώθηση της κυρίαρχης ισότητας όλων των κρατών και για τον σεβασμό της εδαφικής τους ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας τους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Tarek William Saab δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της αυτοψίας για τον θάνατο του Fernando Alban καθιστούν σαφές ότι αυτοκτόνησε· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα πορίσματα της νεκροψίας προκύπτει ότι όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν συμπίπτουν με την υπόθεση της αυτοκτονίας, δεδομένου ότι ως αιτία του θανάτου είναι η πτώση από τον δέκατο όροφο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σώμα δεν παρουσίασε ενδείξεις σωματικής κακοποίησης πριν από την πτώση, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνας σχετικά με τον κ. Alban, αποκαλύφθηκαν περισσότερες από 2 000 συζητήσεις που καταδεικνύουν συνομωσία για απόπειρα δολοφονίας κατά του Προέδρου της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Nicolás Maduro·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας είναι μια δημοκρατική χώρα που διαφυλάσσει τη δικαιοσύνη και τον νόμο, με πλήρη διαχωρισμό των εξουσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστικές αρχές της Βενεζουέλας είναι οι μόνες αρμόδιες και υπεύθυνες οντότητες για την ανάληψη δράσεων σχετικά με ποινικές έρευνες στην επικράτεια της Βενεζουέλας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες ορίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο, πρέπει να συμβάλλει στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου, ιδίως όσον αφορά την τήρηση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

1.  εκφράζει τη λύπη του για τον θάνατο του κ. Fernando Alban και τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του· εκφράζει το σεβασμό του στο δικαστικό σύστημα της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας· απορρίπτει, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε παρέμβαση στις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε εθνικό επίπεδο·

2.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν υπόψη τους τις επίσημες έρευνες που διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές της Βενεζουέλας, οι οποίες έχουν διευκρινίσει και επιβεβαιώσει τα πραγματικά περιστατικά·

3.  υπενθυμίζει τον πλήρη σεβασμό του στην αρχή της μη παρέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών, όπως επιτάσσει το διεθνές δίκαιο· εκφράζει τη βαθειά αποδοκιμασία του για την παρέμβαση της ΕΕ ή οποιασδήποτε χώρας στα εσωτερικά ζητήματα τρίτων χωρών· εκφράζει τη λύπη του για τις κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας, σύμφωνα με την αρχή αυτή·

4.  επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του και την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας, τη μπολιβαριανή διαδικασία και τον εκλεγμένο Πρόεδρο Nicolás Maduro· απορρίπτει κάθε επίθεση εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος και της κυριαρχίας της Βενεζουέλας·

5.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τον ρόλο που διαδραματίζει η πλειοψηφία των διεθνών μέσων ενημέρωσης, διαδίδοντας ψευδείς πληροφορίες και χρησιμοποιώντας ψευδές φωτογραφικό υλικό με στόχο να δημιουργηθεί μια εντύπωση βίας και αποσταθεροποίησης που υπονομεύει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της πληροφόρησης συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ζητεί από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να ενεργούν με πνεύμα ευθύνης και να καλύπτουν τα γεγονότα με δίκαιο, ακριβή και ισορροπημένο τρόπο, πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα·

6.  υπενθυμίζει τη σημασία του ρόλου της Βενεζουέλας στη δημιουργία και ενίσχυση μιας διαδικασίας για τη συνεργασία και ενσωμάτωση, προς όφελος των λαών της Λατινικής Αμερικής· επιδοκιμάζει τα σημαντικά επιτεύγματα της Μπολιβαριανής Συμμαχίας για τους Λαούς της Αμερικής μας (ALBA) και της CELAC στους τομείς της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και της οικονομικής ενοποίησης·

7.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με τις αρχές της Βενεζουέλας και τη δημοκρατική αντιπολίτευση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στη Βενεζουέλα·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την κυβέρνηση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, το Κοινοβούλιο της Mercosur, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής, και τους περιφερειακούς φορείς της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των Unasur, ALBA και CELAC.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου