Menetlus : 2018/2891(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0509/2018

Esitatud tekstid :

B8-0509/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 164kWORD 49k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP))  
B8‑0509/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1945. aastal vastu võetud põhikirja I peatüki artikli 1 lõiget 2, mille kohaselt ÜRO üks eesmärke on „arendada rahvusvahelisi sõbralikke suhteid rahvaste võrdõiguslikkuse ja enesemääramise põhimõtte austamise alusel ja rakendada muid meetmeid üldise rahu kindlustamiseks“,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 1 ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 1, milles mõlemas on märgitud, et „kõigil rahvastel on enesemääramise õigus“ ja „seetõttu kehtestavad nad vabalt oma poliitilise staatuse ning kindlustavad vabalt oma majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu“,

–  võttes arvesse ÜRO põhikirjas sätestatud mittesekkumise põhimõtet,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 10. ja 11. juunil 2015. aastal toimunud Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse (CELAC) ning ELi riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumisel vastu võetud deklaratsiooni, milles allakirjutanud kinnitasid veel kord oma valmidust järgida kõiki ÜRO põhikirjas sätestatud eesmärke ja põhimõtteid ning toetada kõiki pingutusi, et kindlustada kõigi riikide suveräänset võrdsust ning austada nende territoriaalset terviklikkust ja poliitilist sõltumatust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades asjaolu, et Venezuela peaprokurör Tarek William Saab on märkinud, et Fernando Albani lahkamise tulemustest selgus, et tegemist oli enesetapuga; arvestades, et lahkamise tulemustest selgus, et kõik kogutud tõendid ühtivad enesetapu teooriaga ning surmapõhjuseks oli kümnendalt korruselt kukkumisest saadud löök; arvestades, et surnukehal puudusid kukkumisele eelnenud vägivalla tunnusmärgid, mis kinnitab Venezuela prokuratuuri uurimistulemusi; arvestades, et Fernando Albani juhtumi uurimise käigus tuvastati üle 2000 telefonikõne, mis kajastasid tema osalust vandenõus, mille eesmärk oli sooritada atentaat Venezuela Bolívari Vabariigi presidendile Nicolás Madurole;

B.  arvestades, et Venezuela Bolívari Vabariik on õigusriigi põhimõtet ja õiguskaitset austav demokraatlik ja sotsiaalne riik, kus valitseb täielik võimude lahusus; arvestades, et Venezuela õigusasutused on ainsad pädevad ja vastutavad üksused, võtmaks meetmeid seoses kriminaaluurimistega Venezuela territooriumil;

C.  arvestades, et ELi aluslepingutes on sätestatud, et oma suhetes maailmaga toetab Euroopa Liit rahvaste vastastikust austust ning rahvusvahelise õiguse ranget järgimist ja arendamist, sealhulgas ÜRO põhikirja põhimõtete austamist;

1.  väljendab kahetsust seoses Fernando Albani surmaga ning avaldab kaastunnet tema perekonnale; väljendab austust Venezuela Bolívari Vabariigi kohtusüsteemi vastu; on seetõttu vastu igasugusele sekkumisele riiklikul tasandil pooleliolevasse kohtumenetlusse;

2.  palub, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid võtaksid arvesse Venezuela pädevate asutuste ametlikke uurimisi, mis on asjaolusid selgitanud ja kinnitanud;

3.  kinnitab, et austab kooskõlas rahvusvahelise õigusega täielikult riikide siseasjadesse mittesekkumise põhimõtet; mõistab otsustavalt hukka ELi või mis tahes riigi sekkumise kolmandate riikide siseasjadesse; väljendab kooskõlas selle põhimõttega kahetsust Venezuela suhtes kehtestatud sanktsioonide pärast;

4.  kinnitab oma toetust Venezuela rahvale, bolivarlikule ümberkorralduste protsessile ja valitud presidendile Nicolás Madurole ning on nendega täielikult solidaarne; mõistab hukka kõik Venezuela demokraatia ja suveräänsuse vastu suunatud rünnakud;

5.  taunib rolli, mida rahvusvaheline meedia etendab kuulujuttude levitamisel ja libafotode kasutamisel eesmärgiga luua Venezuela valitsust kahjustav vägivalla ja ebastabiilsuse õhkkond; tuletab meelde, et teabevabadus on üks põhilisi inimõigusi, ning kutsub rahvusvahelist meediat üles käituma vastutustundlikult ja kajastama sündmusi õiglaselt, täpselt ja tasakaalustatult, kuna praegu seda ei tehta;

6.  tuletab meelde Venezuela olulist osa Ladina-Ameerika rahvaste huvides toimuva koostöö- ja integratsiooniprotsessi loomises ja tugevdamises; tunneb heameelt ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) ja CELACi saavutuste üle tervishoiu, hariduse, kultuuri ja finantsintegratsiooni valdkondades;

7.  kutsub Euroopa Liitu ja selle liikmesriike üles Venezuela rahu ja stabiilsuse tagamise nimel Venezuela ametivõimude ja demokraatliku opositsiooniga koostööd tegema;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele, Mercosuri Parlamendile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ladina-Ameerika piirkondlikele organitele, sh UNASURile, ALBA-le ja CELACile.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika