Menettely : 2018/2891(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0509/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0509/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 165kWORD 50k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP))  
B8‑0509/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vuonna 1945 hyväksytyn Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan I luvun 1 artiklan 2 kohdan, jonka mukaan YK:n tavoitteena on ”kehittää kansakuntien välillä ystävällisiä suhteita, jotka perustuvat kansojen yhtäläisten oikeuksien ja niiden itsemääräämisoikeuden periaatteen kunnioittamiseen, sekä ryhtyä muihin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin maailmanrauhan lujittamiseksi”,

 

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1 artiklan sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1 artiklan, joissa molemmissa todetaan, että kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus ja että tämän oikeuden nojalla ne määräävät vapaasti poliittisen asennoitumisensa ja pyrkivät vapaasti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojensa kehittämiseen,

 

–  ottaa huomioon YK: n peruskirjassa vahvistetun puuttumattomuusperiaatteen,

 

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 

–  ottaa huomioon 10. ja 11. kesäkuuta 2015 pidetyssä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön (CELAC) ja EU:n jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokouksessa annetun julkilausuman, jossa allekirjoittajavaltiot vahvistavat sitoutumisensa kaikkiin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan kirjattuihin päämääriin ja periaatteisiin ja tukensa kaikille toimille, joilla pyritään puolustamaan kaikkien valtioiden suvereenia tasa-arvoa ja kunnioittamaan niiden alueellista koskemattomuutta ja poliittista riippumattomuutta,

 

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

 

A.  ottaa huomioon, että Venezuelan yleinen syyttäjä Tarek William Saab on todennut, että Fernando Albanin ruumiinavauksen tulokset osoittavat selvästi, että hän teki itsemurhan; toteaa, että ruumiinavauksen päätelmistä käy ilmi, että kaikki kerätty todistusaineisto osuu yksiin itsemurhateorian kanssa ja että kuolinsyy oli kymmenennestä kerroksesta putoamisen yhteydessä saatu isku; toteaa, että ruumiista ei löytynyt merkkejä fyysisestä pahoinpitelystä ennen putoamista, mikä vahvistaa Venezuelan yleisen syyttäjän viraston tekemän tutkimuksen tulokset; toteaa, että Albania koskevan tutkimuksen aikana yli 2 000 keskustelussa paljastui hänen asenteensa salaliittoon, joka liittyi Venezuelan bolivariaanisen tasavallan presidentin Nicolás Maduron murhayritykseen;

 

B.  toteaa, että Venezuelan bolivariaaninen tasavalta on demokraattinen ja sosiaalinen valtio, jossa kunnioitetaan lakia ja oikeutta ja jossa vallanjako on toteutettu täysimääräisesti; toteaa, että Venezuelan oikeusviranomaiset ovat ainoat toimivaltaiset ja vastuulliset tahot, jotka voivat toteuttaa rikostutkintaan liittyviä toimia Venezuelan alueella;

 

C.  toteaa, että perussopimuksissa määrätään, että Euroopan unionin on kansainvälisissä suhteissaan edistettävä kansojen välistä keskinäistä kunnioitusta ja kansainvälisen oikeuden tarkkaa noudattamista sekä etenkin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden kunnioittamista;

 

1.  pitää valitettavana Fernando Albanin kuolemaa ja ilmaisee osanottonsa hänen perheelleen; ilmaisee kunnioituksensa Venezuelan bolivariaanisen tasavallan oikeusjärjestelmälle; torjuu sen vuoksi kaiken puuttumisen meneillään oleviin kansallisen tason oikeudenkäynteihin;

 

2.  pyytää EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan huomioon Venezuelan toimivaltaisten viranomaisten viralliset tutkimukset, joilla on selvitetty ja vahvistettu tosiseikat;

 

3.  muistuttaa kunnioittavansa täysin toisten valtioiden sisäisiin asioihin puuttumattomuuden periaatetta kansainvälisen oikeuden mukaisesti; pitää erittäin valitettavana EU:n tai muiden maiden puuttumista kolmansien maiden sisäisiin asioihin; pitää tämän periaatteen mukaisesti valitettavina Venezuelaan kohdistuvia pakotteita;

 

4.  korostaa jälleen antavansa täyden tukensa ja solidaarisuutensa Venezuelan kansalle, bolivariaaniselle prosessille ja vaaleilla valitulle presidentille Nicolás Madurolle; tuomitsee kaikki hyökkäykset Venezuelan demokratiaa ja itsemääräämisoikeutta vastaan;

 

5.  pitää valitettavana kansainvälisen median enemmistön roolia huhujen levittämisessä ja väärennettyjen kuvien käyttämisessä, millä pyritään luomaan väkivallan ja epävakauden ilmapiiri, joka heikentää Venezuelan hallitusta; muistuttaa, että tiedonvapaus on ihmisten perusoikeus, ja kehottaa kansainvälistä mediaa toimimaan vastuullisesti ja käsittelemään tapahtumia tasapuolisesti, totuudellisesti ja tasapainoisesti, mitä se ei tällä hetkellä tee;

 

6.  muistuttaa, että Venezuelalla on tärkeä rooli Latinalaisen Amerikan kansoja hyödyttävän yhteistyö- ja integraatioprosessin luomisessa ja vahvistamisessa; suhtautuu myönteisesti merkittäviin saavutuksiin, joita Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisö (CELAC) ovat saaneet aikaan terveydenhuollon, koulutuksen, kulttuurin ja taloudellisen yhdentymisen alalla;

 

7.  kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita tekemään Venezuelan viranomaisten ja demokraattisen opposition kanssa yhteistyötä maan vakauden ja rauhan puolesta;

 

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle, Mercosurin parlamentille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Latinalaisen Amerikan alueellisille elimille kuten Unasurille, ALBAlle ja CELACille.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö