Procedure : 2018/2891(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0509/2018

Ingediende teksten :

B8-0509/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 164kWORD 50k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Venezuela (2018/2891(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina namens de GUE/NGL-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0509/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 1, lid 2, van hoofdstuk I van het Handvest van de Verenigde Naties van 1945, en de daarin geformuleerde doelstelling om "tussen de naties vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te brengen, die zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van zelfbeschikking voor volken, en andere passende maatregelen te nemen ter versterking van de vrede overal ter wereld",

–  gezien artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, volgens welke artikelen alle volken zelfbeschikkingsrecht bezitten en zij uit hoofde van dit recht in alle vrijheid hun politieke status bepalen en vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling nastreven,

–  gezien het beginsel van niet-inmenging, dat in het VN-Handvest is vastgelegd,

–  gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

–  gezien de verklaring van de topbijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de Organisatie van Staten van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (Celac) en de EU op 10 en 11 juni 2015, waarin de ondertekenaars opnieuw hun gehechtheid uitspreken aan alle in het VN-Handvest verankerde doelstellingen en beginselen en aan hun besluit om alle inspanningen te ondersteunen om de soevereine gelijkheid van alle staten te verdedigen en hun territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid te eerbiedigen,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de procureur-generaal van Venezuela, Tarek William Saab, heeft verklaard dat uit de resultaten van de autopsie op Fernando Albán duidelijk is gebleken dat hij zelfmoord heeft gepleegd; overwegende dat de autopsieconclusies aantonen dat al het verzamelde bewijs in de richting van de zelfmoordtheorie duidt, waarbij de doodsoorzaak de klap na de val van de tiende verdieping was; overwegende dat het lichaam geen tekenen van fysiek geweld voorafgaand aan de val vertoonde, waarmee de resultaten van het Openbaar Ministerie van Venezuela worden bevestigd; overwegende dat tijdens het onderzoek naar Albán meer dan 2 000 gesprekken werden onthuld waaruit zijn samenzweringsplannen naar voren kwamen voor een moordaanslag op de President van de Bolivariaanse Republiek Venezuela Nicolás Maduro;

B.  overwegende dat de Bolivariaanse Republiek Venezuela een democratische en sociale staat is waar de wet en de rechtelijke macht worden geëerbiedigd en waar sprake is van een volledige scheiding der machten; overwegende dat de Venezolaanse gerechtelijke autoriteiten de enige bevoegde entiteiten zijn om handelingen in verband met strafrechtelijke onderzoeken op Venezolaans grondgebied te verrichten;

C.  overwegende dat in de Verdragen is vastgelegd dat de Europese Unie, in haar betrekkingen met de rest van de wereld, moet bijdragen tot het wederzijds respect tussen de volkeren en de strikte eerbiediging en ontwikkeling van het internationaal recht, met inbegrip van de inachtneming van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties;

1.  betreurt de dood van Fernando Albán en betuigt zijn medeleven met zijn familie; betuigt zijn respect voor het rechtssysteem van de Bolivariaanse Republiek Venezuela; wijst daarom iedere inmenging in de lopende gerechtelijke procedures op nationaal niveau af;

2.  verlangt van de EU en haar lidstaten dat zij rekening houden met het officiële onderzoek door de bevoegde Venezolaanse autoriteiten, waarin de feiten zijn opgehelderd en bevestigd;

3.  herhaalt dat het het beginsel van non-interventie in de binnenlandse aangelegenheden van staten volledig eerbiedigt, overeenkomstig het internationaal recht; betreurt de inmenging van de EU of enig ander land in de interne aangelegenheden van derde landen ten zeerste; betreurt in dit verband de sancties tegen Venezuela;

4.  spreekt opnieuw zijn volledige steun aan en solidariteit met de bevolking van Venezuela, het Bolivariaanse proces en de gekozen president Nicolás Maduro uit; verwerpt alle aanvallen op de democratie en soevereiniteit van Venezuela;

5.  betreurt de rol die door een meerderheid van de internationale media wordt gespeeld bij het verspreiden van geruchten en het gebruik maken van nepbeelden met het doel een sfeer van geweld en destabilisatie te creëren, die de Venezolaanse regering ondermijnt; herinnert eraan dat de vrijheid van informatie een fundamenteel mensenrecht is, en roept de internationale media op verantwoord te handelen en op een eerlijke, nauwkeurige en evenwichtige wijze over de gebeurtenissen te berichten, wat thans niet het geval is;

6.  herinnert aan het belang van de rol van Venezuela bij de totstandkoming en versterking van een proces van samenwerking en integratie ten behoeve van de volkeren van Latijns-Amerika; is verheugd over de aanzienlijke wapenfeiten van de Bolivariaanse Alliantie voor de volkeren van ons Amerika (ALBA) en de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (Celac) op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en financiële integratie;

7.  dringt er bij de Europese Unie en haar lidstaten op aan met de Venezolaanse autoriteiten en de democratische oppositie samen te werken om stabiliteit en vrede in Venezuela te verwezenlijken;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, het Mercosur-parlement, de Euro-Latijns-Amerikaanse parlementaire vergadering, en de Latijns-Amerikaanse regionale organisaties Unasur, ALBA en Celac.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid