Procedura : 2018/2891(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0509/2018

Teksty złożone :

B8-0509/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 238kWORD 50k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP))  
B8‑0509/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając cel określony w rozdziale I art. 1 pkt 2 Karty Narodów Zjednoczonych z 1945 r.: „rozwijać przyjazne stosunki między narodami, oparte na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów, i stosować inne odpowiednie środki dla wzmocnienia powszechnego pokoju”,

–  uwzględniając art. 1 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz art. 1 Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, które stanowią, że: „wszystkie narody mają prawo do samostanowienia” oraz że „z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny”,

–  uwzględniając przewidzianą w Karcie Narodów Zjednoczonych zasadę nieingerowania w sprawy wewnętrzne innych państw,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając oświadczenie szefów państw i rządów Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) i UE z dnia 10 i 11 czerwca 2015 r., w którym sygnatariusze potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz wszystkich celów i zasad zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a także swoje poparcie dla wszelkich wysiłków służących obronie suwerennej równości wszystkich państw oraz poszanowaniu ich terytorialnej integralności i politycznej niezależności,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że prokurator generalny Wenezueli Tarek William Saab poinformował, że wyniki sekcji zwłok Fernando Albana wyraźnie wskazują na samobójstwo; mając na uwadze, że według wniosków z sekcji zwłok wszystkie zebrane dowody potwierdzają hipotezę samobójstwa, a przyczyną śmierci było uderzenie wskutek upadku z wysokości dziesiątego piętra; mając na uwadze, że na ciele Fernando Albana nie stwierdzono żadnych śladów przemocy fizycznej powstałych przed upadkiem, co potwierdza wyniki dochodzenia przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Publicznych Wenezueli; mając na uwadze, że w toku dochodzenia w sprawie Fernando Albana odkryto ponad 2000 rozmów o charakterze konspiracyjnym związanych z próbą zamachu na prezydenta Boliwariańskiej Republiki Wenezueli Nicolása Maduro;

B.  mając na uwadze, że Boliwariańska Republika Wenezueli jest demokratycznym państwem socjalnym, które stoi na straży prawa i sprawiedliwości, przy pełnym przestrzeganiu zasady podziału władzy; mając na uwadze, że wenezuelskie organy sądowe są jedynymi właściwymi podmiotami odpowiedzialnymi za podejmowanie działań w związku z dochodzeniami kryminalnymi na terytorium Wenezueli;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z traktatami Unia Europejska w stosunkach z resztą świata musi przyczyniać się do wzajemnego szacunku między narodami oraz do ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa międzynarodowego, w szczególności do poszanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych;

1.  ubolewa z powodu śmierci Fernando Albana i składa kondolencje jego rodzinie; wyraża swe poszanowanie dla systemu sądownictwa Boliwariańskiej Republiki Wenezueli; sprzeciwia się w związku z tym wszelkiej ingerencji w toczące się postępowania sądowe na szczeblu krajowym;

2.  postuluje, aby UE i jej państwa członkowskie wzięły pod uwagę oficjalne dochodzenia prowadzone przez właściwe władze wenezuelskie, które wyjaśniły i potwierdziły fakty;

3.  potwierdza swoje pełne poszanowanie zasady nieingerowania w sprawy wewnętrzne państw, zgodnie z prawem międzynarodowym; głęboko ubolewa nad każdą ingerencją ze strony UE lub innego kraju w wewnętrzne sprawy państw trzecich; ubolewa, w świetle tej zasady, z powodu sankcji wobec Wenezueli;

4.  przypomina, że w pełni popiera wenezuelskie społeczeństwo, proces boliwariański i wybranego prezydenta Nicolása Maduro oraz solidaryzuje się z nimi; odrzuca wszelkie ataki na wenezuelską demokrację i suwerenność;

5.  potępia rolę, jaką większość międzynarodowych mediów odgrywa w rozpowszechnianiu pogłosek i wykorzystywaniu nieprawdziwych obrazów w celu stworzenia atmosfery przemocy i destabilizacji, która osłabia rząd Wenezueli; przypomina, że wolność informacji jest jednym z podstawowych praw człowieka, i apeluje do mediów międzynarodowych o odpowiedzialne postępowanie i relacjonowanie wydarzeń w sposób uczciwy, rzetelny i wyważony, co obecnie nie ma miejsca;

6.  przypomina o znaczeniu roli Wenezueli w budowaniu i umacnianiu procesu współpracy i integracji dla dobra narodów Ameryki Łacińskiej; z zadowoleniem przyjmuje istotne osiągnięcia Boliwariańskiego Sojuszu Narodów Naszej Ameryki (ALBA) oraz CELAC w dziedzinie zdrowia, edukacji, kultury i integracji finansowej;

7.  wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie do współpracy z władzami wenezuelskimi i opozycją demokratyczną w celu zapewnienia stabilności i pokoju w Wenezueli;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, parlamentowi Mercosuru, Euro-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz regionalnym organom Ameryki Łacińskiej, w tym UNASUR, ALBA i CELAC.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności