Förfarande : 2018/2891(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0509/2018

Ingivna texter :

B8-0509/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 164kWORD 49k
22.10.2018
PE624.205v01-00
 
B8-0509/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0509/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kapitel 1 artikel 1.2 i FN:s stadga från 1945, där det anges att stadgans ändamål är ”att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt samt vidtaga andra lämpliga åtgärder för att befästa världsfreden”,

–  med beaktande av artikel 1 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 1 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i vilka det anges att ”alla folk har rätt till självbestämmande” och ”med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”,

–  med beaktande av principen om icke-intervention som fastställs i FN-stadgan,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av förklaringen från toppmötet mellan stats- och regeringscheferna i Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (Celac) och i EU av den 10–11 juni 2015, i vilken signatärerna på nytt bekräftar sitt stöd för alla syften och principer som fastställs i FN-stadgan och sitt beslut att stödja alla ansträngningar för att upprätthålla suverän likställdhet mellan alla stater och respektera deras territoriella integritet och politiska oberoende,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Venezuelas riksåklagare, Tarek William Saab, har meddelat att obduktionen av Fernando Albán har visat att han begick självmord. Enligt slutsatserna från obduktionen överensstämmer allt bevismaterial som har samlats in med teorin om självmord, och dödsorsaken skulle vara det slag Albán fick efter ett fall från tionde våningen. Det fanns inga tecken på att kroppen hade utsatts för fysiskt våld före detta fall, vilket därmed bekräftar resultatet av den utredning som åklagarmyndigheten i Venezuela genomfört. Vid utredningen av Fernando Albán upptäcktes mer än 2 000 samtal som avspeglar hans konspiratoriska inställning till mordförsöket på Venezuelas president, Nicolás Maduro.

B.  Bolivarianska republiken Venezuela är en demokratisk och social stat som upprätthåller lag och rättsväsende, med fullständig maktdelning. De venezuelanska rättsliga myndigheterna är de enda enheter med befogenhet och ansvar att vidta eventuella åtgärder i samband med brottsutredningar på Venezuelas territorium.

C.  I fördragen fastställs att Europeiska unionen i sina förbindelser med övriga världen ska bidra till ömsesidig respekt mellan folken och till strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt, särskilt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga.

1.  Europaparlamentet beklagar Fernando Albáns bortgång och framför sina kondoleanser till hans anhöriga. Parlamentet uttrycker sin respekt för rättssystemet i Venezuela, och motsätter sig därför all inblandning i de pågående nationella rättsliga förfarandena.

2.  Europaparlamentet begär att EU och dess medlemsstater ska beakta de behöriga venezuelanska myndigheternas officiella utredningar, som har klargjort och bekräftat fakta.

3.  Europaparlamentet upprepar sin fulla respekt för principen om att inte blanda sig i staters inre angelägenheter i enlighet med internationell rätt. Parlamentet beklagar djupt all inblandning från EU eller från ett enskilt land i tredjeländers inre angelägenheter, och beklagar, i enlighet med denna princip, sanktionerna mot Venezuela.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för och sin solidaritet med Venezuelas folk, den bolivarianska processen och den valde presidenten Nicolás Maduro. Parlamentet avvisar alla angrepp på Venezuelas demokrati och suveränitet.

5.  Europaparlamentet beklagar den roll som spelats av en majoritet av de internationella medierna i spridandet av rykten och användningen av falska bilder med syftet att skapa en stämning av våld och destabilisering som undergräver den venezuelanska regeringen. Parlamentet påminner om att informationsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet, och uppmanar de internationella medierna att agera ansvarsfullt och att bevaka händelserna på ett rättvist, korrekt och balanserat sätt, vilket inte sker för närvarande.

6.  Europaparlamentet påminner om Venezuelas viktiga roll för att skapa och stärka en samarbets- och integrationsprocess som gynnar Latinamerikas folk. Parlamentet ser positivt på de betydande resultat som uppnåtts av den latinamerikanska samarbetsorganisationen Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) och Celac inom områdena hälsa, utbildning, kultur och finansiell integration.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att samarbeta med de venezuelanska myndigheterna och den demokratiska oppositionen för att skapa stabilitet och fred i Venezuela.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Bolivarianska republiken Venezuelas regering, Mercosurs parlament, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika samt latinamerikanska regionala organ, däribland Sydamerikanska nationernas union (Unasur), Alba och Celac.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy