Ontwerpresolutie - B8-0510/2018Ontwerpresolutie
B8-0510/2018

ONTWERPRESOLUTIE over het uitbreiden van de toegestane visserijzone in de Libische territoriale wateren

22.10.2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Innocenzo Leontini

B8‑0510/2018

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het uitbreiden van de toegestane visserijzone in de Libische territoriale wateren

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese Unie exclusieve bevoegdheid heeft over visserijaangelegenheden, in het bijzonder met betrekking tot het vaststellen van het gemeenschappelijk beleid en het sluiten van internationale overeenkomsten met derde landen;

B.  onderstrepend dat de belangrijkste trekroute van de blauwvintonijn door het centrale Middellandse Zeegebied loopt en dat de Europese tonijnvisserijsector ernstige economische en sociale schade ondervindt omdat de toegang tot deze zone wordt belemmerd;

C.  overwegende dat de EU reeds een pakket van bijna zeventig miljoen EUR heeft voorgesteld om Libië bilateraal te steunen door middel van 23 projecten in verscheidene sectoren, voornamelijk via het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP);

D.  eraan herinnerend dat Europese vissersboten regelmatig in beslag worden genomen door de Libische autoriteiten;

1.  is van mening dat de Europese Unie, in het kader van de bilaterale betrekkingen en in het licht van de aanzienlijke economische steun die zij Libië biedt, moet vragen om een uitbreiding van de toegestane visserijzone in de Libische territoriale wateren;

2.  verzoekt de Europese Commissie om met de Libische autoriteiten te onderhandelen over een overeenkomst zodat de Europese vissers legaal en veilig kunnen werken in de Libische visserijzone.

Laatst bijgewerkt op: 8 november 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid