ONTWERPRESOLUTIE
PDF 238kWORD 48k
29.10.2018
PE624.209v01-00
 
B8-0512/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het in stand houden van een sterke industriële basis in Europa


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Resolutie van het Europees Parlement over het in stand houden van een sterke industriële basis in Europa  
B8‑0512/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese industrie het fundament van Europa's economie en rijkdom vormt, en dat het de doelstelling is dat 20 % van het bbp van de Unie tegen 2020 door de industrie moet worden gegenereerd;

B.  overwegende dat deze doelstelling uitsluitend kan worden verwezenlijkt indien de Europese Unie de instrumenten om de Europese industrie tegen de zwaar gesubsidieerde economieën van haar rivalen te beschermen, versterkt en verbetert;

C.  overwegende dat de EU verantwoordelijk, ambitieus en realistisch moet zijn voor het bereiken van doeltreffende en evenwichtige instrumenten die zorgen voor bescherming van en rechtszekerheid voor onze industrieën;

1.  verzoekt de Commissie met klem doeltreffende instrumenten te gebruiken om ervoor te zorgen dat Europese bedrijven op voet van gelijkheid kunnen opereren met hun concurrenten, met name middels ondersteuning van de export van EU-producten en -technologieën;

2.  verzoekt de Commissie een monitoringsysteem op te zetten om in kaart te brengen met welke bijkomende lasten de Europese industrie te kampen heeft in vergelijking met de mondiale concurrentie;

3.  verzoekt de Commissie in de internationale mededingingsorganisaties, zoals het International Competition Network, aan te dringen op een geharmoniseerde definitie van staatshulp;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

 

Laatst bijgewerkt op: 20 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid