ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 468kWORD 51k
29.10.2018
PE624.210v01-00
 
B8-0513/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно бюджета на Европейския съюз в областта на сигурността


Доминик Мартен

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно бюджета на Европейския съюз в областта на сигурността  
B8‑0513/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че бюджетът на Парламента се изчислява на 1,90 милиарда евро годишно, а този на Европейския съюз – на 1,100 трилиона евро за седем години(1);

Б.  като има предвид, че в бюджета за периода 2021 – 2027 г. се предлага бюджетът да се разпредели на 2,2 милиарда евро(2) за вътрешна сигурност и 100 милиарда евро(3) за политиката за съседство (!);

В.  като има предвид, че иначе казано приоритет на Европейския съюз изглежда са по-скоро добрите отношения с Украйна, отколкото сигурността на френските и европейските граждани, въпреки повсеместния риск от тероризъм;

Г.  като има предвид, че не липсват абсурдни примери за това, като предоставените на Мароко 200 милиона евро, въпреки че кралят разполага с лично богатство, което се оценява на 6 милиарда щатски долара;

1.  призовава Комисията да преразгледа това разпределение на финансовите средства, така че бюджетът, заделен за вътрешната сигурност, да бъде по-висок;

2.  призовава Комисията да гарантира, че бюджетите, отпускани за сигурността, са по-големи от бюджетите, предоставяни на политиката за съседство(4).

 

(1)

Бюджетни кредити за поети задължения в размер на 1 134,583 милиарда евро и бюджетни кредити за плащания в размер на 1 104,805 милиарда евро.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf

(3)

Не е включена хуманитарната помощ, която подкрепяме (принцип на солидарност).

(4)

Обратно на настоящите им дялове: 2,1% за отбраната и сигурността и 9,6% за политиката за съседство!

Последно осъвременяване: 19 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност