Procedūra : 2018/2774(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0514/2018

Pateikti tekstai :

B8-0514/2018

Debatai :

PV 15/11/2018 - 3
CRE 15/11/2018 - 3

Balsavimas :

PV 15/11/2018 - 5.8
CRE 15/11/2018 - 5.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0465

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 416kWORD 52k
5.11.2018
PE624.218v01-00
 
B8-0514/2018

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0417/2018

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl Laimo ligos (boreliozės) (2018/2774(RSP))


Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Laimo ligos (boreliozės) (2018/2774(RSP))  
B8-0514/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl Laimo ligos (boreliozės) (O-000088/2018 – B8-0417/2018),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ataskaitą, susijusią su sisteminės literatūros apžvalga apie Laimo boreliozės serologinių tyrimų diagnostinį tikslumą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio mėn. Stokholme vykusį ekspertų tinklo konsultacinį susitikimą dėl Laimo boreliozės stebėsenos Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo Bendrijoje sukūrimo(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi teisė į sveikatą yra pagrindinė teisė, įtvirtinta Europos Sąjungos sutartyse, visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnyje;

B.  kadangi Laimo liga (dar vadinama Laimo borelioze) yra bakterinė liga, kurią sukelia bakterijos Borrelia burgdorferi ir kuria žmonės užsikrečia šia bakterija užkrėstoms erkėms įkandus; kadangi Laimo liga yra infekcinė erkių platinama liga, kuria gali susirgti žmonės ir įvairūs naminiai bei laukiniai gyvūnai;

C.  kadangi Laimo boreliozė yra labiausiai paplitusi zoonozinė liga Europoje – manoma, kad joje užsikrėtusių asmenų skaičius siekia 650 000–850 000, daugiau šios ligos atvejų užregistruota Vidurio Europoje; kadangi boreliozė, pasireiškianti pavasarį ir vasarą (balandžio–spalio mėn.), yra pripažįstama profesine ūkininkų, miškininkų ir lauko tyrinėtojų liga šalyse, kuriose ji yra;

D.  kadangi atrodo, jog užkrėstų erkių daugėja ir sergamumas šia liga plečiasi geografiniu požiūriu, susirgimo ja atvejai taip pat registruojami didesniame aukštyje ir aukštesnėse platumose, taip pat miestuose ir miesteliuose; kadangi manoma, kad šiuos pokyčius, be kita ko, lemia žemės paskirties naudojimo keitimas, taip pat prastos kokybės žemės apželdinimas miškais ar invazinių augalų plitimas, klimato kaita, visuotinis atšilimas, pernelyg didelė drėgmė ir kiti su žmogaus veikla susiję veiksniai;

E.  kadangi nėra bendro Europos sutarimo dėl Laimo ligos gydymo, diagnostikos ir patikros, o nacionalinė praktika skiriasi;

F.  kadangi užkrėstos erkės įkandimas ir Laimo ligos simptomai gali būti nepastebėti arba, tam tikrais atvejais, simptomų iš viso nebūna, tačiau vėliau tai kartais išsivysto į sunkias komplikacijas ir lemia nepagydomus sutrikimus, panašius į lėtinę ligą, ypač tais atvejais, kai liga nenustatoma iš karto;

G.  kadangi patikimiau nustatant Laimo ligą ankstyvoje stadijoje labai sumažėtų jau pažengusios ligos atvejų ir pagerėtų ja sergančių asmenų gyvenimo kokybė; kadangi sumažėtų finansinė šios ligos gydymo našta, nes, ES mokslinių tyrimų projekto „DualDur“ vadovų duomenimis, jau per pirmuosius 5 metus būtų sutaupyta apie 330 mln. EUR iš sveikatos priežiūrai skirtų lėšų;

H.  kadangi daugelis pacientų neturi galimybės gauti tinkamo gydymo, o jų liga nėra diagnozuojama iškart; kadangi jie jaučiasi apleisti ir ignoruojami viešųjų institucijų, o kai kurie iš jų ir toliau skundžiasi nuolatiniais simptomais, kurie gali lemti lėtinę ligą;

I.  kadangi šiuo metu nėra skiepų nuo Laimo ligos;

J.  kadangi sergamumas Laimo borelioze ES nežinomas dėl to, kad trūksta statistikos apie šią ligą, plačios vartojamų šio atvejo apibrėžčių įvairovės, taikomų laboratorinių metodų ir priežiūros sistemų;

K.  kadangi ankstyvos ir vėlyvos Laimo ligos stadijos nėra skiriamos pagal TLK kodus; kadangi tam tikriems vėlyvos stadijos Laimo ligos simptomams atskiri TLK kodai nenumatyti;

L.  kadangi Tarptautinės Laimo ligos ir su ja susijusių ligų draugijos (ILADS) ir Amerikos infekcinių ligų draugijos (IDSA) gydymo praktikos gairės skiriasi ir šių dviejų požiūrių į Laimo ligą skirtumai daro poveikį ir jos gydymo praktikai ES;

M.  kadangi trūksta išsamaus supratimo, kaip veikia Laimo ligos virtimo lėtine liga mechanizmas;

N.  kadangi su šia sveikatos problema susidūrę sveikatos priežiūros specialistai, taip pat pacientų asociacijos ir informatoriai jau beveik dešimtmetį kalba apie šios ligos pavojų;

O.  kadangi, nors Laimo liga yra gerai žinoma medicinos mokslui, ji vis dar nepakankamai diagnozuojama, visų pirma dėl sunkumų nustatant simptomus ir atitinkamų diagnostinių testų trūkumo;

P.  kadangi Laimo ligos nustatymo tyrimai ne visada gali pateikti tikslių rezultatų, pavyzdžiui, tyrimas „Elisa“ vienu metu gali nustatyti tik vieną infekciją;

Q.  kadangi dėl profesijos daugeliui europiečių nuolat gresia pavojus užsikrėsti Laimo liga (ūkininkams, miškininkystės sektoriaus darbuotojams, lauko bandymus vykdantiems mokslininkams ir studentams, pvz., biologams, geologams, matininkams ar archeologams);

R.  kadangi medicinos specialistai dažnai vadovaujasi pasenusiomis rekomendacijomis dėl Laimo ligos ir nepakankamai atsižvelgia į naujausius mokslinius tyrimus;

1.  išreiškia susirūpinimą dėl nerimą keliančio Laimo ligos plitimo tarp Europos gyventojų, kadangi pagal gyventojų surašymo metodus nustatyta, kad nuo šios ligos kenčia apie 1 mln. piliečių;

2.  primena, kad visose valstybėse narėse įvairiais laipsniais jaučiamas Laimo boreliozės suaktyvėjimas ir tai tampa visos Europos sveikatos problema;

3.  džiaugiasi iki šiol Sąjungos finansavimu, skirtu ankstyvojo Laimo boreliozės nustatymo ir būsimų gydymo metodų moksliniams tyrimams (iki 16 mln. EUR skirta projektams „ANTIDotE“, ID-LYME ir LYMEDIADEX);

4.  ragina skirti papildomų lėšų Laimo ligos diagnozavimo ir gydymo metodams tirti; tuo tikslu ragina stiprinti mokslinius tyrimus, tiek didinant jiems skiriamą finansavimą, tiek keičiantis epidemiologiniais duomenimis, įskaitant duomenis apie patogeninių ir nepatogeninių genotipų pasiskirstymą ir paplitimą;

5.  ragina papildomai bendradarbiauti tarptautiniu mastu Laimo ligos mokslinių tyrimų srityje;

6.  ragina Komisiją surinkti kuo daugiau informacijos apie valstybėse narėse taikomus ligos nustatymo ar gydymo metodus;

7.  ragina užtikrinti, kad visos valstybės narės, kuriose nustatyti boreliozės atvejai, privalėtų pranešti apie šią ligą;

8.  ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių bendradarbiavimui ir keitimuisi geriausia patirtimi Laimo ligos stebėsenos, diagnostikos ir gydymo srityje;

9.  palankiai vertina tai, kad tam tikros valstybės narės, remdamosi konkrečiu metodu, įtraukė Laimo ligą į savo priežiūros sistemą;

10.  ragina Komisiją parengti vienodas stebėsenos programas ir kartu su valstybėmis narėmis sudaryti sąlygas diagnostikos tyrimų ir gydymo metodų standartizavimui; ragina Komisiją pripažinti Laimo ligą profesine žemės ūkio ir miškininkystės sektorių darbuotojų ir lauko bandymus vykdančių mokslininkų (pvz., biologų, geologų, matininkų ar archeologų) liga;

11.  ragina valstybes nares įdiegti individualios profilaktikos ir erkių populiacijos kontrolės priemones, siekiant užkirsti kelią boreliozei;

12.  ragina parengti įrodymais pagrįstas Laimo boreliozės klinikinės ir laboratorinės diagnostikos gaires; ragina užtikrinti, kad pagal TLK kodus būtų skiriamos ankstyvoji ir vėlyvoji Laimo ligos stadijos; be to, ragina nustatyti atskirus TLK kodus tam tikriems vėlyvos stadijos Laimo ligos simptomams;

13.  prašo Komisijos paskelbti geriausia ES praktika pagrįstas bendrosios praktikos gydytojų mokymo gaires, kad būtų palengvinta Laimo ligos diagnostika ir patikros;

14.  prašo valstybių narių išplėsti klinikines apžiūras, kad gydytojai galėtų diagnozuoti Laimo ligą, net jeigu serologiniai tyrimai yra neigiami, ir kad pacientams būtų padedama išsivaduoti iš gydymo aklavietės;

15.  ragina Komisiją įvertinti, kaip dažnai pasitaiko reiškinys, su kuriuo susiduria kai kurie pacientai, kai jie ilgą laiką negali surasti tinkamos ligos diagnozės ir gydymo, ypač kai jie ieško tinkamo gydymo kitose šalyse, ir kokių finansinių pasekmių tai turi;

16.  ragina planuoti ir kurti naujoviškus projektus, kurie gali padėti geriau rinkti duomenis ir efektyviau vykdyti švietimo ir informuotumo didinimo veiklą;

17.  palankiai vertina Komisijos įgyvendinimo sprendimą dėl užkrečiamų ligų ir susijusių specialių sveikatos problemų, kurioms turi būti taikoma epidemiologinė priežiūra, taip pat dėl svarbių apibrėžčių(2), pagal kurias Laimo neuroboreliozė įtraukta į užkrečiamų ligų sąrašą;

18.  pabrėžia, kad įtraukus Laimo ligą į Europos epidemiologinės priežiūros tinklą pacientai galės pasinaudoti patikima ir struktūruota sveikatos sistema, nes, siekiant sustabdyti šios ligos plitimą tarp žmonių, reikalingas nuolatinis kompetentingų institucijų bendradarbiavimas, greitas ir patikimas Laimo boreliozės atvejų nustatymas Sąjungoje, tarpusavio pagalba analizuojant ir interpretuojant surinktus stebėsenos duomenis ir atitinkamų prietaisų naudojimas;

19.  ragina valstybes nares, kurios galės pasinaudoti Komisijos logistine parama, surengti informavimo ir informuotumo apie šią ligą didinimo kampanijas, skirtas gyventojams ir visiems suinteresuotiesiems subjektams, visų pirma nuo jos labiausiai nukentėjusiuose regionuose;

20.  ragina Komisiją parengti europinį kovos su Laimo liga planą, atsižvelgiant į šios tylios epidemijos rimtumą; ragina sukurti europinį Laimo ligos tinklą, kuris apimtų atitinkamus suinteresuotuosius subjektus;

21.  ragina Komisiją ir valstybes nares paskelbti bendras prevencijos gaires, skirtas tiems, kuriems kyla didelė rizika susirgti Laimo liga, pavyzdžiui, dirbantiesiems lauke, ir standartizuotas diagnostikos ir gydymo gaires;

22.  ragina Komisiją atlikti prevencinius tikrinimus, skubiai gydyti ir stebėti Laimo ligos sukelto infekcinio susirgimo, nustatyto žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus darbuotojams ir duomenis vietoje renkantiems mokslininkams, eigą;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai.

(1)

OL L 268, 1998 10 3, p. 1.

(2)

OL L 170, 2018 7 6, p. 1.

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika