ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 464kWORD 48k
7.11.2018
PE624.222v01-00
 
B8-0515/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


όσον αφορά τις σπουδές φύλου


Dominique Bilde, Mylène Troszczynski

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σπουδές φύλου  
B8‑0515/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων είναι 82% για τους άνδρες και 80,2% για τις γυναίκες, και ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 57% των αποφοίτων κοινωνικών επιστημών και το 64,6% των αποφοίτων καλών τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών (για το 2015), συνιστώντας ωστόσο μόνο τα δύο πέμπτα των αποφοίτων επιστημονικών κλάδων, παρά το ότι ο εν λόγω κλάδος έχει χαμηλό ποσοστό ανεργίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιστότοπος «studyportals.com» αναφέρει 89 ευρωπαϊκά μάστερ για τις «σπουδές φύλου και τη σεξουαλικότητα» (για συντομία «οι σπουδές») και ότι το Erasmus Mundus υποστηρίζει ένα πρόγραμμα στον εν λόγω κλάδο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, της 19ης Νοεμβρίου 2012, οι σπουδές αυτές προσέλκυαν γυναικείο κοινό, δεδομένου ότι στο London School of Economics, από τους 85 σπουδαστές οι οκτώ σπουδαστές ήταν άνδρες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τις αβέβαιες προοπτικές των σπουδών αυτών και την έλλειψη επιστημονικής ακρίβειας που τις χαρακτηρίζει, όπως κατέδειξε στις Ηνωμένες Πολιτείες μία πρόσφατη παραπλανητική πληροφόρηση·

1.  υπογραμμίζει την απόφαση της Ουγγαρίας να απαγορεύσει τις εν λόγω σπουδές·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για την προσέλκυση του γυναικείου φύλου στις εν λόγω σπουδές, και τον αντίκτυπο στην απασχολησιμότητα τους·

3.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μελετήσουν τις επαγγελματικές διεξόδους των σπουδών αυτών και να ελέγξουν την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου