ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 47k
29.10.2018
PE624.233v01-00
 
B8-0516/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την έλλειψη απινιδωτών στα αεροσκάφη


Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έλλειψη απινιδωτών στα αεροσκάφη  
B8‑0516/2018/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή και σταθερή αύξηση της χρήσης των αεροσκαφών ως μέσων μεταφοράς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία απινιδωτών στην Ευρώπη επί των αεροσκαφών είναι προαιρετική, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου η παρουσία επί του σκάφους αυτού του εξοπλισμού είναι υποχρεωτική από το 2004·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απινιδωτής είναι απαραίτητος στην περίπτωση ενδεχόμενης έκτακτης ανάγκης υπέρ των επιβατών, αλλά και αδιαθεσίας των ίδιων των πιλότων, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων κατά την πτήση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, βάσει του παραρτήματος 6 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία - έγγραφο 7300, παράρτημα Β, ιατρικά είδη (συμπλήρωμα του κεφαλαίου 6, σημείο 6.2.2, στοιχείο α), σημείο 1.2, ο απινιδωτής επί του σκάφους δεν αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση για τους φορείς εκμετάλλευσης, αλλά σύσταση βασιζόμενη στα αποτελέσματα μιας εκτίμησης κινδύνου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις του κινδύνου για την υγεία γενικά και κατά την πτήση ειδικότερα είναι εντελώς απρόβλεπτες·

1.  καλεί τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) να επανεξετάσουν το θέμα και να μετατρέψουν τη σύσταση για την παρουσία απινιδωτών στις πτήσεις σε υποχρέωση, και αυτό σε όλα τα ταξίδια ανεξάρτητα απόστασης.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου