Διαδικασία : 2018/2844(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0522/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0522/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0446

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 516kWORD 62k
7.11.2018
PE624.230v01-00
 
B8-0522/2018

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (2018/2844(RSP))


Roberta Metsola εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Josef Weidenholzer εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sophia in ’t Veld, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Malin Björk, Σοφία Σακοράφα, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Monica Macovei
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (2018/2844(RSP))  
B8‑0522/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις Συνθήκες της ΕΕ, ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4 και 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ),

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρουμανίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα νέο πλαίσιο της EE για την ενίσχυση του κράτους δικαίου (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτησή του σχετικά με τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στη Ρουμανία που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτησή του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τις απειλές κατά του κράτους δικαίου που απορρέουν από τη μεταρρύθμιση του ρουμανικού δικαστικού συστήματος,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτησή του σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρουμανία, της 3ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2018 με τον Α΄ αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Frans Timmermans, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2017 στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στη Ρουμανία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Juncker και του Α΄ αντιπροέδρου Timmermans, της 24ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Ρουμανία,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 16ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το ρουμανικό σχέδιο νόμου αριθ. 140/2017 για την τροποποίηση του κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 26/2000 περί ενώσεων και ιδρυμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 20ής Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τις τροποποιήσεις του νόμου αριθ. 303/2004 περί του καθεστώτος των δικαστών και των εισαγγελέων, του νόμου αριθ. 304/2004 σχετικά με την οργάνωση του δικαστικού σώματος και του νόμου αριθ. 317/2004 σχετικά με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 20ής Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τις τροποποιήσεις του ρουμανικού ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας, που αφορούν επίσης τον νόμο αριθ. 78/2000 σχετικά με την πρόληψη, τον εντοπισμό και την τιμωρία πράξεων διαφθοράς, και τον νόμο αριθ. 304/2004 σχετικά με την οργάνωση του δικαστικού σώματος,

–  έχοντας υπόψη την ad hoc έκθεση για τη Ρουμανία, της ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 11ης Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2017 στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου σχετικά με την πρόοδο στη Ρουμανία,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση τριών νόμων για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος από το ρουμανικό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2017, και συγκεκριμένα του νόμου αριθ. 303/2004 σχετικά με το καθεστώς των δικαστών και των εισαγγελέων, του νόμου αριθ. 304/2004 σχετικά με την οργάνωση του δικαστικού σώματος και του νόμου αριθ. 317/2004 σχετικά με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο· έχοντας υπόψη την έγκριση τροποποιήσεων στον ποινικό κώδικα, τον Ιούνιο του 2018, και στον κώδικα ποινικής δικονομίας, τον Ιούλιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2226/2018 και τη σύσταση 2134/2018 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας της 20ής Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την οποία 64 από τις 96 αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας είναι αντισυνταγματικές· έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της 25ης Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την οποία 30 τροπολογίες στον ποινικό κώδικα είναι ασυμβίβαστες με το σύνταγμα,

–  έχοντας υπόψη τις επανειλημμένες μαζικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς και υπέρ του κράτους δικαίου από τον Ιανουάριο του 2017, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής διαδήλωσης της ρουμανικής διασποράς, στις 10 Αυγούστου 2018 στο Βουκουρέστι, μετά την οποία εκατοντάδες άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια ως αποτέλεσμα της βίαιης επέμβασης της αστυνομίας·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (άρθρο 2 της ΣΕΕ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 παράγραφος 3 της ΣΕΕ επιβεβαιώνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την ΕΣΑΔ και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας πίστης ότι τα κράτη μέλη σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην ΕΣΑΔ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 6 της ΕΣΑΔ κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης η οποία είναι βασική απαίτηση της δημοκρατικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή της για τη Ρουμανία του Απριλίου 2018, η ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με ορισμένες πτυχές των νόμων για το καθεστώς των δικαστών και των εισαγγελέων, την οργάνωση του δικαστικού σώματος και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο όπως εγκρίθηκαν από το ρουμανικό Κοινοβούλιο, καθώς και για τα σχέδια τροπολογιών στην ποινική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η GRECO θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομοθετική διαδικασία, διατυπώνει φόβους σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και διαβλέπει έμμεση παραβίαση των προτύπων για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας στη γνωμοδότησή της αριθ. 924/2018 της 20ής Οκτωβρίου 2018, η οποία περιορίστηκε σε ορισμένες, ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες, πτυχές των νομοσχεδίων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αν και έχουν επέλθει ευπρόσδεκτες βελτιώσεις στα σχέδια μετά την κριτική και ορισμένες αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, υπάρχουν σημαντικές πτυχές που εισάγουν τα τρία νομοσχέδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άσκηση πίεσης στους δικαστές και τους εισαγγελείς και, εντέλει, να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και των μελών της και, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις για την πρόωρη συνταξιοδότηση, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητά της, με αρνητικές συνέπειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ είναι πιθανό να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο δικαστικό σύστημα(1)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας, στη γνωμοδότησή της αριθ. 930/2018 της 20ής Οκτωβρίου 2018 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν αναγκαίο και σκόπιμο να προβεί το ρουμανικό Κοινοβούλιο σε μεταρρύθμιση των ποινικών κωδίκων προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, και ότι πολλές από τις τροποποιήσεις θα βλάψουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα του ρουμανικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης στην καταπολέμηση διαφόρων μορφών εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των αδικημάτων που σχετίζονται με τη διαφθορά, των βίαιων εγκλημάτων και του οργανωμένου εγκλήματος(2)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας, στη γνωμοδότησή της αριθ. 914/2018 της 16ης Μαρτίου 2018 , εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων στο Βουκουρέστι, οι εμπνευστές του σχεδίου νόμου δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένοι να τροποποιήσουν διάφορες πτυχές του σχεδίου νόμου και κάλεσε τις ρουμανικές αρχές να εξετάσουν τις κύριες συστάσεις του, συγκεκριμένα ότι οι νέες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και γνωστοποίησης που προβλέπονται από το σχέδιο νόμου, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων για την αναστολή των δραστηριοτήτων και τη διάλυση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, είναι σαφώς περιττές και δυσανάλογες και θα πρέπει να καταργηθούν, και ότι η λεπτομερής δημοσίευση οικονομικών εκθέσεων ανά εξάμηνο και η αναγραφή της πηγής εισοδήματος, ανεξάρτητα από το ποσό, θα λειτουργήσουν αποθαρρυντικά για την κοινωνία των πολιτών και έρχονται σε σύγκρουση με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής(3)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε τη Ρουμανία να απορρίψει τα προσφάτως προταθέντα σχέδια νόμου που επιβάλλουν στις ΜΚΟ πρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών εκθέσεων, να τα τροποποιήσει σύμφωνα με τις συστάσεις του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ) και να τα υποβάλει σε ευρεία δημόσια διαβούλευση, πριν από την έγκρισή τους(4)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή παρέπεμψε τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη ενσωμάτωση της τέταρτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Οκτωβρίου 2018, το ρουμανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε το «σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», μετά από αμφιλεγόμενη επανάληψη της ψηφοφορίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση σχετικά με τον ρόλο της ρουμανικής υπηρεσίας πληροφοριών (SRI) και την εικαζόμενη παρέμβασή της στις δραστηριότητες του δικαστικού σώματος της Ρουμανίας, στο πλαίσιο της οποίας εγείρονται ερωτήματα ως προς την πιθανή έκταση και τους τρόπους με τους οποίους ασκείται η εν λόγω παρέμβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας, στη γνωμοδότησή της της 20ής Οκτωβρίου 2018, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διεξοδική επανεξέταση των νομικών κανόνων για τον έλεγχο των υπηρεσιών πληροφοριών φαίνεται αναγκαία(5)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2016, υποβλήθηκε αναφορά για την αναθεώρηση του ρουμανικού συντάγματος προκειμένου ο ορισμός της οικογένειας να περιορίζεται στον γάμο μεταξύ άνδρα και γυναίκας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η πρόταση ενδέχεται να οδηγήσει σε παραβίαση των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιτείνει τις ομοφοβικές διακρίσεις στη Ρουμανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση εγκρίθηκε στο κοινοβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχετικό δημοψήφισμα δεν κατέστη δυνατόν να επιτύχει τον απαιτούμενο στόχο για ποσοστό συμμετοχής 30 %·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ετήσια επισκόπηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ στη Ευρώπη 2018 από τη Διεθνή Ένωση Λεσβιών, Ομοφυλοφίλων, Αμφιφυλόφιλων, Διεμφυλικών και Μεσοφυλικών Ατόμων Ευρώπης (ILGA-Europe), η Ρουμανία κατατάσσεται στην 25η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τη νομοθεσία, τη ρητορική μίσους και τις διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΔΜ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να σέβεται την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης καθώς και το δικαίωμα στην ενημέρωση και την ελευθερία έκφρασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 10 της ΕΣΑΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση δημόσιου ελέγχου από τα μέσα ενημέρωσης είναι καίριας σημασίας για τον σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών και για την προστασία όλων των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα εφιστούν την προσοχή στις απόπειρες μετατροπής των ρουμανικών μέσων ενημέρωσης σε εργαλεία πολιτικής προπαγάνδας και εκφράζουν ανησυχίες για την πολιτική λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης(6)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 12 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον πολιτικό και τον συνδικαλιστικό τομέα και στους τομείς που αναφέρονται στον πολίτη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές για βίαιη επέμβαση της ρουμανικής αστυνομίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της 10ης Αυγούστου 2018 εγείρουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την αναλογικότητα της χρήσης βίας και τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των διαδηλωτών, που είχαν ως αποτέλεσμα τις, σε εξέλιξη σήμερα, έρευνες των ρουμανικών αρχών επιβολής του νόμου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά μπορεί να διαφέρει ως προς τη φύση και την έκταση από το ένα κράτος μέλος της ΕΕ στο άλλο, αλλά βλάπτει την ΕΕ στο σύνολό της, την οικονομία και την κοινωνία της, αποτελεί εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη, υπονομεύει τη δημοκρατία και συνιστά απειλή για το κράτος δικαίου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός εισαγγελέας της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς (DNA) παύθηκε από τα καθήκοντά του στις 9 Ιουλίου 2018 παρά τη γνωμοδότηση του Δικαστικού Συμβουλίου, κατόπιν απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου που περιορίζει τις εξουσίες του Προέδρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα, η Επιτροπή της Βενετίας στη γνωμοδότησή της της 20ής Οκτωβρίου 2018 δήλωσε ότι θα ήταν σημαντικό να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των εισαγγελέων και να διατηρηθεί και να αυξηθεί ο ρόλος θεσμικών οργάνων όπως ο Πρόεδρος και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ώστε να εξισορροπηθεί η επιρροή του υπουργού [Δικαιοσύνης](7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρουμανική κυβέρνηση ενέκρινε έκτακτο διάταγμα στις 15 Οκτωβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, 48 εισαγγελείς αποπέμφθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του διατάγματος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ενδεχομένως εμπόδια σε μεγάλο αριθμό ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Οκτωβρίου 2018, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ρουμανίας ζήτησε την αποπομπή του Γενικού Εισαγγελέα, καταλογίζοντάς του υπέρβαση εξουσίας·

1.  τονίζει ότι έχει θεμελιώδη σημασία να διασφαλιστούν ο πλήρης σεβασμός των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και η εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αναδιατύπωση των κανόνων για την οργάνωση της δικαιοσύνης και της ποινικής νομοθεσίας της Ρουμανίας, ιδίως όσον αφορά το ενδεχόμενο να υπονομεύσει διαρθρωτικά την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την ικανότητα αποτελεσματικής καταπολέμησης της διαφθοράς στη Ρουμανία, καθώς και να αποδυναμώσει το κράτος δικαίου·

3.  καταδικάζει τη βίαιη και δυσανάλογη επέμβαση της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Αυγούστου 2018 στο Βουκουρέστι·

4.  καλεί τις ρουμανικές αρχές να θεσπίσουν διασφαλίσεις προκειμένου να κατοχυρώνεται η διαφάνεια και η νομική βάση κάθε θεσμικής συνεργασίας και να αποφεύγεται τυχόν παρέμβαση που διαταράσσει το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών· ζητεί ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των υπηρεσιών πληροφοριών·

5.  παροτρύνει τις ρουμανικές αρχές να αντιμετωπίσουν κάθε μέτρο που θα αποποινικοποιούσε τη διαφθορά στο πλαίσιο της άσκησης καθηκόντων και να εφαρμόσουν την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

6.  συνιστά θερμά να επανεξεταστεί η νομοθεσία για τη χρηματοδότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των ΜΚΟ ως προς το ενδεχόμενο να ασκεί εκφοβισμό στην κοινωνία των πολιτών και να έρχεται σε σύγκρουση με την αρχή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή· φρονεί ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με το πλαίσιο της ΕΕ·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους περιορισμούς πολιτικής φύσεως στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και για την προτεινόμενη νομοθεσία που θα ποινικοποιεί την αμαύρωση της Ρουμανίας στο εξωτερικό και θα επανεισάγει τη δυσφήμηση στον ποινικό κώδικα·

8.  παροτρύνει το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ρουμανίας να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις συστάσεις της Επιτροπής, της GRECO και της Επιτροπής της Βενετίας και να απέχουν από την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταρρύθμισης θα έθετε σε κίνδυνο τον σεβασμό του κράτους δικαίου, και ιδίως την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας· ζητεί να συνεχιστεί η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αναφέρονται ανωτέρω με βάση μια διαφανή διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς· προτρέπει να επιδιωχθεί προορατικά η αξιολόγηση των σχετικών νομοθετικών μέτρων από την Επιτροπή της Βενετίας πριν από την τελική έγκρισή τους·

9.  καλεί τη ρουμανική κυβέρνηση να συνεργαστεί με την Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας όπως ορίζεται στη Συνθήκη·

10.  εκφράζει εκ νέου την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε να μη δημοσιεύσει την έκθεση της ΕΕ κατά της διαφθοράς το 2017, και προτρέπει την Επιτροπή να επαναφέρει χωρίς καθυστέρηση την ετήσια παρακολούθηση της καταπολέμησης της διαφθοράς σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα αυστηρών δεικτών και εύκολα εφαρμόσιμων, ομοιόμορφων κριτηρίων για τη μέτρηση του επιπέδου διαφθοράς στα κράτη μέλη και την αξιολόγηση των πολιτικών τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ(8)·

11.  υποστηρίζει ένθερμα μια τακτική, συστηματική και αντικειμενική διαδικασία παρακολούθησης και διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να διαφυλάσσονται οι ενωσιακές βασικές αξίες της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, όπως προτείνεται στο ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο ΔΚΘ)(9)· επαναλαμβάνει ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να συνίσταται σε ετήσια έκθεση με ειδικές συστάσεις ανά χώρα(10)·

12.  καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να παρακολουθεί τη συνέχεια που δίνουν οι ρουμανικές αρχές στις συστάσεις, συνεχίζοντας παράλληλα να παρέχει πλήρη στήριξη στη Ρουμανία για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Πρόεδρο της Ρουμανίας.

 

(1)

Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας αριθ. 924/2018 της 20ής Οκτωβρίου 2018 (CDL-AD (2018)017).

(2)

Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας αριθ. 930/2018 της 20ής Οκτωβρίου 2018 (CDL-AD (2018)021).

(3)

Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας αριθ. 914/2018 της 16ης Μαρτίου 2018 (CDL-AD (2018)004).

(4)

Ψήφισμα 2226/2018 και σύσταση 2134/2018 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ).

(5)

Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας αριθ. 924/2018 της 20ής Οκτωβρίου 2018 (CDL-AD (2018)017).

(6)

https://rsf.org/en/romania

(7)

Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας αριθ. 924/2018 της 20ής Οκτωβρίου 2018 (CDL-AD (2018)017).

(8)

ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 2.

(9)

ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.

(10)

Βλέπε: ψήφισμα της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015, ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 2.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου