Предложение за резолюция - B8-0523/2018Предложение за резолюция
B8-0523/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

7.11.2018 - (2018/2886(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Франк Енгел от името на групата PPE
Биргит Зипел, Йозеф Вайденхолцер, Клод Морайс, Таня Файон от името на групата S&D
София ин 'т Велд от името на групата ALDE
Юдит Саргентини, Райнхард Бютикофер, Бенедек Явор, Джийн Ламбърт от името на групата Verts/ALE
Денис де Йонг


Процедура : 2018/2886(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0523/2018
Внесени текстове :
B8-0523/2018
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0523/2018

Резолюция на Европейския парламент относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

(2018/2886(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (DRF)[1],

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), практиката на Европейския съд по правата на човека, както и конвенциите, препоръките, резолюциите и докладите на Парламентарната асамблея, Комитета на министрите, комисаря за правата на човека и Венецианската комисия на Съвета на Европа,

–  като взе предвид Становище № 1/2018 на Европейската сметна палата относно предложението от 2 май 2018 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки,

–  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) относно основните права за 2018 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г. относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът[2],

–  като взе предвид своята резолюция от 1 март 2018 г. относно решението на Комисията за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша[3],

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2017 г. относно принципите на правовата държава в Малта[4],

–  като взе предвид своята резолюция от 19 април 2018 г. относно защитата на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова[5],

–  като взе предвид разискването по време на своето пленарно заседание от 3 октомври 2018 г. относно принципите на правовата държава в Румъния,

–  като взе предвид своята резолюция от 1 март 2018 г. относно положението с основните права в Европейския съюз през 2016 г.[6],

–  като взе предвид предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 (COM(2018)0322),

–  като взе предвид Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2018 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и като има предвид, че тези ценности са общи за държавите членки;

Б.  като има предвид, че принципите на правовата държава, демокрацията и основните права са в триъгълна връзка, като взаимно се подсилват и заедно гарантират конституционното ядро на ЕС и неговите държави членки;

В.  като има предвид, че през 2014 г. Комисията създаде рамка за принципите на правовата държава; като има предвид, че тази рамка беше използвана само веднъж, и като има предвид, че този инструмент се оказа недостатъчен за предотвратяването или преодоляването на заплахите за принципите на правовата държава;

Г.  като има предвид, че Европейският съюз не разполага с обективен и постоянен механизъм за наблюдение на демокрацията, основните права и принципите на правовата държава във всички държави членки;

Д.  като има предвид, че Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2018 г. показва, че продължават да съществуват предизвикателства по отношение на функционирането на системите на правосъдието на държавите членки, както и по отношение на последиците от някои реформи, извършвани в държавите членки;

Е.  като има предвид, че е налице голям брой открити процедури срещу държави членки за установяване на неизпълнение на задължения в областта на правосъдието, основните права и гражданството[7];

Ж.  като има предвид, че Агенцията за основните права публикува няколко доклада, в които се подчертават предизвикателствата пред демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в различните държави членки, по въпроси като стесняването на пространството за организациите на гражданското общество в Европа[8];

З.  като има предвид, че са наблюдавани ad hoc реакции в отговор на заплахи за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, което води до силно различаващи се подходи в различните държави членки;

И.  като има предвид, че Комисията е инициирала процедурата по член 7, параграф 1 с оглед на положението в Полша, и същата процедура е започната от Европейския парламент с оглед на положението в Унгария;

Й.  като има предвид, че комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Парламента създаде група за наблюдение на принципите на правовата държава, която започна работа във връзка с убийствата на разследващи журналисти и принципите на правовата държава;

К.  като има предвид, че тези отговори на ЕС са предимно реактивни, а не превантивни, и са възпрепятствани от неравномерното и политизирано внимание, което се отделя на предизвикателствата пред демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в различните държави членки;

Л.  като има предвид, че на 2 май 2018 г. Комисията публикува предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018)0324),

М.  като има предвид, че в становището на Европейската сметна палата относно предложението за регламент се подчертава необходимостта от допълнително изясняване на източниците на насоки и процедури, чрез които може да бъде установени случаи на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки[9];

Н.  като има предвид, че в предишни доклади на ЕС за борбата с корупцията и в докладите по държави в рамките на европейския семестър за 2018 г. се посочват сериозни опасения относно корупцията в различни държави членки, като по този начин се подкопава доверието на гражданите в институциите и принципите на правовата държава;

О.  като има предвид, че предизвикателствата пред принципите на правовата държава и демокрацията в държавите членки изложиха на риск пространството на свобода, сигурност и правосъдие, основано на оборимата презумпция (praesumptio iuris tantum) за взаимно доверие;

П.  като има предвид, че предизвикателствата пред принципите на правовата държава и демокрацията в държавите членки изложиха на риск легитимността на външните действия на Съюза, особено по отношение на неговите политики на присъединяване и на съседство;

С.  като има предвид, че всички институции, органи, служби и агенции на Съюза са длъжни да зачитат, защитават и насърчават демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

Т.  като има предвид, че Съюзът все още не се е присъединил към ЕКПЧ, въпреки задължението си да стори това съгласно член 6, параграф 2 от ДЕС;

У.  като има предвид, че Комисията и Съветът не са предприели действия в отговор на резолюцията на Парламента относно механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, като досега те отказват да приемат междуинституционалното споразумение относно Пакта на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

1.  изразява съжаление поради факта, че Комисията все още не е представила предложение за всеобхватен механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, и призовава Комисията да направи това, по-специално като предложи приемането на междуинституционалното споразумение относно Пакта на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в бъдещата незаконодателна инициатива за укрепване на прилагането на принципите на правовата държава в Европейския съюз;

2.  отново отправя призив за цялостен, постоянен и обективен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, и подчертава, че сега такъв механизъм е спешно по-необходим от всякога;

3.  отново изтъква основните елементи на този механизъм, предложен от Парламента под формата на междуинституционален пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, състоящ се от ежегодна оценка въз основа на доказателства и недискриминационен преглед при равни условия, относно спазването от страна на всички държави — членки на ЕС на ценностите, залегнали в член 2, заедно със специфични за всяка държава препоръки (Европейският доклад за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права), който да бъде последван от междупарламентарен дебат и постоянен политически цикъл във връзка с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в рамките на институциите на ЕС;

4.  отново изтъква, че Европейският доклад за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права трябва да включва и допълва съществуващите инструменти, сред които Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, мониторинга на плурализма на медиите, доклада за борбата с корупцията и процедурите за партньорска оценка, основаващи се на член 70 от ДФЕС, и да замени механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния; изразява съжаление относно решението на Комисията да не публикува доклада на ЕС за борбата с корупцията през 2017 г.;

5.  призовава Комисията да разгледа възможността за обвързване на предложения от нея регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки с всеобхватен, постоянен и обективен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

6.  призовава Съвета да се съгласи да се ангажира с междуинституционалното споразумение относно Пакта за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, и да подкрепи по-нататъшните предложения на Комисията за укрепване на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

7.  счита, че ако Комисията и Съветът продължават да отхвърлят създаването на Пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, Парламентът би могъл да поеме инициативата за започване на пилотен доклад за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, както и междупарламентарен дебат;

8.  призовава Съвета надлежно да поеме своята институционална роля във откритите процедури в рамките на член 7, параграф 1 от ДЕС и да информира Парламента незабавно и изцяло на всички етапи от процедурата;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета, на парламентите и правителствата на държавите членки, както и на Европейския комитет на регионите за разпространение в поднационалните парламенти и съвети.

 

Последно осъвременяване: 12 ноември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност