Návrh usnesení - B8-0524/2018Návrh usnesení
B8-0524/2018

NÁVRH USNESENÍ o potřebě komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva

7.11.2018 - (2018/2886(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen, Mirosław Piotrowski za skupinu ECR

Postup : 2018/2886(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0524/2018
Předložené texty :
B8-0524/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0524/2018

Usnesení Evropského parlamentu o potřebě komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva

(2018/2886(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na čl. 3 odst. 6 a články 4 a 5 SEU a zejména na zásady svěření pravomocí a subsidiarity,

–  s ohledem na článek 7 SEU týkající se nebezpečí závažného nebo závažného a trvajícího porušení zásad právního státu;

–  s ohledem na článek 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) týkající se nesplnění povinnosti,

–  s ohledem na článek 295 SFEU týkající se interinstitucionálních dohod,

–  s ohledem na výroční zprávu Komise za rok 2017 o kontrole uplatňování práva Evropské unie (COM(2018)0540),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva[1],

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Unie je společenství založené na zákonech a předpisech pouze v rámci pravomocí, které jí členské státy svěřily ve Smlouvách, a vzhledem k tomu, že na výkon těchto pravomocí se vztahují zásady subsidiarity a proporcionality;

B.  vzhledem k tomu, že Unie sleduje své cíle vhodnými prostředky v souladu s pravomocemi, které jí byly svěřeny;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 7 SEU mají Rada a Evropská rada pravomoc rozhodnout, že existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší nebo trvajícím způsobem porušil společné hodnoty, na nichž je Unie založena;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 258 SFEU může Komise předložit Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu proti členskému státu kvůli porušení Smluv;

E.  vzhledem k tomu, že tato řízení mohou vést k uložení sankcí členskému státu, který porušil Smlouvy, včetně pozastavení práva hlasovat v Radě a uložení pokut;

F.  vzhledem k tomu, že v roce 2017 Komise předložila 716 stížností na členské státy za porušení Smluv v rámci řízení podle článku 258 SFEU;

G.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení v roce 2016 Komisi vyzval, aby předložila návrh na vytvoření nového interinstitucionálního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva, který bude stanovovat vypracování výroční zprávy skupinou odborníků o tom, jak členské státy dodržují hodnoty zakotvené v článku 2 SEU, a předkládání doporučení pro jednotlivé země;

H.  vzhledem k tomu, že podle článku 295 SFEU je cílem interinstitucionálních dohod posílení spolupráce mezi orgány EU v rámci stávajících pravomocí, které jim svěřují Smlouvy;

I.  vzhledem k tomu, že vysoce postavení úředníci Komise, včetně místopředsedy Franse Timmermanse, jsou k navrhovanému mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva skeptičtí, nedomnívají se, že by byl potřebný k doplnění stávajících postupů a vyjadřují závažné obavy týkající se zákonnosti, institucionální legitimity a vymahatelnosti návrhu;

1.  uznává, že Smlouvy poskytují EU dostatečné mechanismy pro to, aby zabránila mimořádnému porušení práv a hodnot, na nichž je Unie založena;

2.  připomíná, že podle článku 2 SFEU členské státy sdílejí hodnoty demokracie, právního státu a dodržování lidských práv; zdůrazňuje, že EU nemůže zpochybňovat zákonnost kteréhokoli členského státu bez dostatečných důkazů, ověřených podle pravidel vycházejících z právních aktů, kromě případů, kdy jsou pochybnosti odůvodněné konečným a dostatečně odůvodněným soudem příslušných orgánů vyneseným v rámci příslušných postupů stanovených ve Smlouvě;

3.  uznává, že pokud Smlouvy neposkytují pevný základ, byl by další tlak na vytvoření mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva v rozporu se zásadami a hodnotami, na nichž je Unie založena, a tudíž se zásadami právního státu, svěření pravomocí a subsidiarity; zdůrazňuje, že vytvoření mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva by znamenalo přisvojení si pravomocí podle článků 7 SEU a 258 SFEU a bylo by rovněž zneužitím interinstitucionálních dohod podle článku 295 SFEU;

4.  vyzývá Komisi, Radu a Evropskou radu, aby spravedlivým a odpovědným způsobem uplatňovaly nástroje, které jim Smlouva poskytuje pro ochranu společných hodnot a právního státu;

5.  vyzývá k dodržování zásad jednání stanovených v článcích 7 SEU a 354 SFEU a základní zásady vzájemného respektu demokratických zemí, pokud jde o politická rozhodnutí; vyzývá Komisi a Radu, aby konaly v rámci stanoveném Smlouvami a v duchu dialogu;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a parlamentům a vládám členských států.

 

Poslední aktualizace: 12. listopadu 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí