Procedura : 2018/2886(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0524/2018

Teksty złożone :

B8-0524/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/11/2018 - 14.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 324kWORD 45k
7.11.2018
PE624.232v01-00
 
B8-0524/2018

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie potrzeby ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (2018/2886(RSP))


Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen, Mirosław Piotrowski w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie potrzeby ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (2018/2886(RSP))  
B8-0524/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając art. 3 ust. 6 oraz art. 4 i 5 TUE, w szczególności zasady przyznania kompetencji i pomocniczości,

–  uwzględniając art. 7 TUE w sprawie ryzyka poważnego naruszenia bądź poważnego i stałego naruszenia zasady praworządności;

–  uwzględniając art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sprawie procedury uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego,

–  uwzględniając art. 295 TFUE w sprawie porozumień międzyinstytucjonalnych;

–  uwzględniając roczne sprawozdanie Komisji z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej za 2017 r. (COM(2018)0540),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2016 r. zawierającą zalecenia dla Komisji w kwestii utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych(1),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia jest wspólnotą opartą na prawie i działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w Traktatach, a także mając na uwadze, że wykonywanie tych uprawnień podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności;

B.  mając na uwadze, że Unia realizuje swoje cele za pomocą odpowiednich środków zgodnie z przyznanymi jej kompetencjami;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 7 TUE Rada i Rada Europejska są uprawnione do stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego lub trwałego naruszenia przez państwo członkowskie wspólnych wartości, na których opiera się Unia;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 258 TFUE Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko państwu członkowskiemu w związku z naruszeniem Traktatów;

E.  mając na uwadze, że procedury te mogą prowadzić do nałożenia sankcji na państwo członkowskie dopuszczające się naruszenia Traktatów, w tym do zawieszenia prawa do głosowania w Radzie i nałożenia kar finansowych;

F.  mając na uwadze, że w 2017 r. Komisja złożyła 716 skarg przeciwko państwom członkowskim w związku z naruszeniem Traktatów w ramach procedury przewidzianej w art. 258 TFUE;

G.  mając na uwadze, że w rezolucji z 2016 r. Parlament wezwał Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego utworzenia nowego międzyinstytucjonalnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych, w którym przewidziano sporządzanie przez komisję ekspertów rocznego sprawozdania na temat przestrzegania przez państwa członkowskie wartości zapisanych w art. 2 TUE, a także przedstawianie zaleceń dla poszczególnych krajów;

H.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 295 TFUE celem instrumentu polegającego na zawarciu porozumienia międzyinstytucjonalnego jest wzmocnienie współpracy między instytucjami UE w ramach aktualnych kompetencji powierzonych na mocy Traktatów;

I.  mając na uwadze, że wysocy rangą urzędnicy Komisji, w tym wiceprzewodniczący Frans Timmermans, sceptycznie odnoszą się do proponowanego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych, zaprzeczając, że jest on potrzebny jako uzupełnienie istniejących procedur, a także zgłaszając poważne wątpliwości co do legalności, zasadności instytucjonalnej i wykonalności wniosku;

1.  stwierdza, że UE posiada wystarczające mechanizmy traktatowe, aby zapobiegać nadzwyczajnym naruszeniom praw i wartości, na których opiera się Unia;

2.  przypomina, że zgodnie z art. 2 TUE wartości demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka są wspólne dla państw członkowskich; podkreśla, że UE nie może kwestionować praworządności któregokolwiek państwa członkowskiego bez wystarczających dowodów, zweryfikowanych w oparciu o przepisy prawa, z wyjątkiem sytuacji, w których takie zakwestionowanie jest uzasadnione prawomocnym i dostatecznie uzasadnionym wyrokiem właściwych organów, wydanym w ramach odpowiednich procedur traktatowych;

3.  uznaje, że wobec braku solidnej podstawy w Traktatach dalsze dążenie do stworzenia mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych byłoby sprzeczne z zasadami i wartościami, na których opiera się Unia, a co za tym idzie, sprzeczne z zasadami praworządności, przyznania kompetencji i pomocniczości; podkreśla, że stworzenie mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych stanowiłoby uzurpowanie sobie kompetencji wynikających z art. 7 TUE i art. 258 TFUE, a także stanowiłoby nadużycie instrumentu porozumienia międzyinstytucjonalnego na mocy art. 295 TFUE;

4.  wzywa Komisję, Radę i Radę Europejską do sprawiedliwego i odpowiedzialnego stosowania instrumentów dostępnych na mocy Traktatów w celu ochrony wspólnych wartości i praworządności;

5.  wzywa do poszanowania zasad postępowania określonych w art. 7 TUE i art. 354 TFUE oraz do leżącej u ich podstaw zasady wzajemnego poszanowania państw demokratycznych przy dokonywaniu wyborów politycznych; wzywa Komisję i Radę do działania w ramach określonych w Traktatach i w duchu dialogu;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

(1)

Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 162.

Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności