Postup : 2018/2900(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0551/2018

Předložené texty :

B8-0551/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0475

NÁVRH USNESENÍ
PDF 257kWORD 48k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0551/2018
27.11.2018
PE631.544v01-00
 
B8-0551/2018

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o skandálu „cum-ex“: finanční trestné činy a mezery v současném právním rámci (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati za skupinu PPE
Nils Torvalds za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o skandálu cum-ex: finanční trestné činy a mezery v současném právním rámci (2018/2900(RSP))  
B8‑0551/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní(1) (DAC2),

–  s ohledem na směrnici Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat(2) (DAC6),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že „cum-ex“ odkazuje na praktiku sdílení akcií takovým způsobem, aby se zakryla totožnost skutečného majitele a aby mohly obě zapojené strany požadovat slevu na dani z kapitálového zisku, která byla zaplacena pouze jednou;

B.  vzhledem k tomu, že skandál „cum-ex“ byl veřejnosti odhalen díky společnému šetření, na němž se podílela řada evropských sdělovacích prostředků a které probíhalo ve 12 zemích za účasti 38 reportérů;

C.  vzhledem k tomu, že kvůli tomuto systému údajně 11 členských států přišlo až o 55,2 miliardy EUR z daňových příjmů;

D.  vzhledem k tomu, že systémy „cum-ex“ vykazují některé rysy daňových podvodů, ale neexistuje jasný důkaz o porušení vnitrostátního či unijního práva;

E.  vzhledem k tomu, že od září 2017 jsou členské státy EU v souladu s druhou směrnicí o správní spolupráci (DAC2) povinny získávat informace od svých finančních orgánů a každoročně je sdílet s členským státem, v němž mají místo sídlo plátci daně;

F.  vzhledem k tomu, že šestá směrnice o správní spolupráci (DAC6) požaduje, aby každá osoba, jež přeshraniční uspořádání, které se má oznamovat, navrhuje, nabízí na trhu, organizuje nebo ho zpřístupňuje pro zavedení nebo takové uspořádání řídí, tato uspořádání oznámila vnitrostátním daňovým orgánům;

G.  vzhledem k tomu, že mandát Zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) výslovně pokrývá jakýkoliv příslušný vývoj v mezích působnosti výboru, který nastane během jeho funkčního období,

1.  je hluboce znepokojen veřejně oznámenými ztrátami z příjmů z daní členských států, jež podle odhadů některých sdělovacích prostředků dosahují až 55,2 miliardy EUR a představují zásah do evropského sociálně tržního hospodářství;

2.  vyzývá příslušné vnitrostátní a evropské orgány, aby prošetřily, zda došlo k porušení vnitrostátních nebo unijních právních předpisů;

3.  podtrhuje skutečnost, že tato odhalení neovlivňují stabilitu finančního systému EU;

4.  vyzývá členské státy, aby účinně prováděly povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní;

5.  vyzývá vnitrostátní daňové orgány, aby plně využily potenciál směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (DAC6), pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat;

6.  vyzývá zvláštní výbor TAX3, aby vypracoval své vlastní posouzení zjištění v souvislosti s odhalením „cum-ex“ a zahrnul výsledky a veškerá příslušná doporučení do své závěrečné zprávy;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

(1)

Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 139, 5.6.2018, s. 1.

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí