Procedure : 2018/2902(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0556/2018

Indgivne tekster :

B8-0556/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.12

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 335kWORD 80k
4.12.2018
PE631.557v01-00
 
B8-0556/2018

jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c)


om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i eller på visse produkter (D58389/03 – 2018/2902(RPS))


Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ansvarlige medlemmer: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas, Younous Omarjee
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i eller på visse produkter (D58389/03 – 2018/2902(RPS))  
B8‑0556/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats med henblik på bæredygtig anvendelse af pesticider(1),

–  der henviser til udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i eller på visse produkter (D058389/03),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF, særlig artikel 14, stk. 1, litra a) (2),

–  der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) målrettede vurdering af visse gældende problematiske maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af acetamiprid og ændring af de gældende maksimalgrænseværdier for spiseoliven, oliven til oliefremstilling, byg og havre, der blev offentliggjort den 16. maj 2018(3),

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018 fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder,

–  der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b) i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2, stk. 3 og stk. 4, litra c),

A.  der henviser til, at acetamiprid er et insekticid fra neonicotinoidgruppen, der er rettet mod en række insekter, herunder bestøvere;

B.  der henviser til, at neonicotinoider, herunder acetamiprid, er "systemiske" insekticider, hvilket betyder, at de sprøjtes på planter, som derefter optager de kemiske stoffer og distribuerer dem i hele planten, i væv, pollen og nektar; der henviser til, at insekter dræbes af acetamiprid og andre systemiske insekticider på to forskellige måder: når de kommer i kontakt med pesticidet, f.eks. når de sprøjtes med det, og når de indtager planter, som har været eksponeret for pesticidet;

C.  der henviser til, at neonicotinoider er kendt for at være yderst giftige for honningbier som følge af systemisk translokation, hvilket fik Kommissionen til at forbyde tre af dem;

D.  der henviser til, at EFSA den 21. september 2017 vedtog en positiv udtalelse om neonicotinoiders toksicitet;

E.  der henviser til, at EFSA den 28. februar 2018 offentliggjorde opdateringer af risikovurderinger af tre neonicotinoider — clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam — som bekræfter, at de fleste anvendelser af neonicotinoid-pesticider udgør en risiko for vilde bier og honningbier;

F.  der henviser til, at acetamiprid er et af de fem neonicotinoider, som Frankrig har forbudt sammen med thiacloprid, og de tre neonicotinoider, der er forbudt i Unionen som helhed;

G.  der henviser til, at acetamiprid metaboliseres i den menneskelige krop og frembringer et derivat, der kan akkumulere (N-desmethyl-acetamiprid), og at dets tilstedeværelse er forbundet med symptomer på forgiftning(5);

H.  der henviser til, at flere nylige undersøgelser tyder på, at acetamiprid har en hormonforstyrrende effekt(6) (7), virkninger for udviklingen af nervesystemet(8) (9) og neurotoksiske(10), genotoksiske(11) og immunotoksiske(12) virkninger;

I.  der henviser til, at artikel 191, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter forsigtighedsprincippet som et af Unionens grundlæggende principper;

J.  der henviser til, at det i artikel 168, stk. 1, i TEUF fastsættes, at der "skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter";

K.  der henviser til, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF har til formål at opnå en bæredygtig anvendelse af pesticider i Unionen ved at reducere risici ved og indvirkninger fra pesticidanvendelse på menneskers sundhed og miljøet og ved at fremme anvendelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM) og alternative metoder eller teknikker såsom ikke-kemiske alternativer til pesticider;

L.  der henviser til, at selv om Kommissionen har anerkendt, at der er alvorlige problemer(13) med hensyn til den demokratiske legitimitet af beslutningsprocessen i forbindelse med pesticider og anvendelsen heraf, fortsætter den med at foreslå godkendelse af neonicotinoider;

M.  der henviser til, at Kommissionens forslag om at hæve maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid risikerer at føre til et nyt tilfælde af manglende overholdelse af forsigtighedsprincippet i lyset af den vedvarende tvivl om virkningerne af acetamiprid på den offentlige sundhed og miljøet;

N.  der henviser til, at EFSA's bemærkninger til anmodningen om at hæve maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid for spiseoliven og oliven til oliefremstilling viser, at der ikke blev foretaget en vurdering af virkningerne på miljøet, ikke mindst for bestøvere;

O.  der henviser til, at EFSA's konklusioner i sin udtalelse af 16. maj 2018 er formuleret på grundlag af teoretiske overvejelser, navnlig hvad angår vurderingen af det maksimale daglige indtag; der henviser til, at den teoretiske karakter af visse aspekter af EFSA's analyse rejser tvivl om EFSA's evne til at basere sig på empiriske fakta og som en konsekvens heraf til at repræsentere virkeligheden i sine resultater;

P.  der henviser til, at EFSA konkluderer, at der er en "usandsynlig" risiko for folkesundheden fra en forhøjelse af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid; der henviser til, at denne konklusion imidlertid kræver en vis grad af sandsynlighed og derfor efterlader en vis tvivl med hensyn til de nye maksimalgrænseværdiers effektive sikkerhed;

Q.  der henviser til, at EFSA i sin udtalelse af 16. maj 2018 anbefaler en justering af maksimalgrænseværdierne for spiseoliven og oliven til oliefremstilling, som anført i den sammenfattende tabel i bilag I hertil, men at den ikke giver tilstrækkelig dokumentation for, at dette ikke ville indebære en risiko for miljøet, navnlig for bestøvere;

R.  der henviser til, at acetamiprid har været anvendt i stor skala til at dæmme op for Xyllela fastidiosa-krisen, der har hærget det sydlige Europa siden 2013, ved at målrette den vektor, der spreder bakterien, og ikke selve bakterien; der henviser til, at der ikke findes nogen kur for de berørte træer, men at der findes alternativer til at bekæmpe udbredelsen af ​ ​ ​ ​ ​ ​ bakterien Xylella fastidiosa , såsom brugen af hyperspektrale og termiske kamerasystemer til at opdage sygdommen, før symptomerne bliver synlige(14), anbringelse af træerne i karantæne og fjernelse af syge træer;

1.  modsætter sig vedtagelse af udkastet til Kommissionens forordning;

2.  mener, at Kommissionens udkast til forordning går videre end de gennemførelsesbeføjelser, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 396/2005;  

3.  mener, at udkastet til Kommissionens forordning ikke er i overensstemmelse med formålet og indholdet i forordning (EF) nr. 396/2005;

4.  bemærker, at den gældende EU-maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af acetamiprid for spiseoliven og oliven til oliefremstilling vil stige fra 0,9 til 3 mg/kg;

5.  foreslår, at EU's maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af acetamiprid for spiseoliven og oliven til oliefremstilling i stedet bør nedsættes til 0,5 mg/kg som anført i tabellen i bilag II;

6.  understreger, at en forhøjelse af maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer til 3 mg/kg ville betyde, at der ville blive sprøjtet mindst fire gange mere acetamiprid på træer og oliven;

7.  mener, at afgørelsen om at registrere acetamiprid ikke er berettiget, da der ikke er tilstrækkelige beviser for, at uacceptable risici for dyr, fødevaresikkerhed og bestøvere vil blive forhindret;

8.  er af den opfattelse, at den øgede toksicitet for bestøvere er resultatet af cocktaileffekten(15) af brugen af flere pesticider og insekticider, herunder acetamiprid;

9.  bemærker, at anvendelsen af acetamiprid mod insekter som pesticid kan indvirke på bestøvere(16);

10.  er af den opfattelse, at udkastet til Kommissionens forordning giver mulighed for en fremtidig forhøjelse af acetamipridniveauet i spiseoliven og oliven til oliefremstilling;

11  mener, at EFSA's udtalelse ikke tager højde for risikoen for menneskers sundhed og for bier; opfordrer medlemsstaterne og EFSA til at være mere opmærksomme på folkesundheden og bestøvere, når de vurderer ansøgninger om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer;

12.  opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til Kommissionens forordning tilbage;

13.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et nyt forslag på grundlag af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som overholder forsigtighedsprincippet;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

BILAG I

 

Fokuseret undersøgelse af de gældende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL) af acetamiprid, EFSA Journal

 

B.4.

Foreslåede maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer:

 

Kode nummer (a)

 

Vare

 

Gældende

EU-MRL (mg/kg)

Resultat af vurderingen

MRL

(mg/kg)

Bemærkning

Restkoncentrationsdefinitionen med henblik på håndhævelse: acetamiprid

1300010

Æbler

0,8

0,4

Der foreslås en alternativ MRL (b)

1300020

Pærer

0,8

0,4

Der foreslås en alternativ MRL (b)

140030

Ferskner

0,8

0,2

Der foreslås en alternativ MRL (b)

242020

Hovedkål

0,7

0,4

Der foreslås en alternativ MRL (b)

243010

Kinakål

1,5

-

Der kunne ikke foreslås en alternativ MRL (c)

243020

Grønkål/kokål

1,5

-

Der kunne ikke foreslås en alternativ MRL (c)

251020

Havesalat

3

1,5

Der foreslås en alternativ MRL (b)

251030

Bredbladet endivie

1,5

0,4

Der foreslås en foreløbig alternativ MRL (d)

252010

Spinat

5

0,6

Der foreslås en alternativ MRL (b)

252020

Portulakker

3

0,6

Der foreslås en alternativ MRL (b)

252030

Bladbeder

3

0,6

Der foreslås en alternativ MRL (b)

270030

Bladselleri

1,5

-

Der kunne ikke foreslås en alternativ maksimalgrænseværdi (c)

161030

Spiseoliven

0,9

3

Nye planlagte EU-anvendelser understøttes i tilstrækkelig grad af data, og der er ikke identificeret nogen risiko for forbrugerne

402010

Oliven til oliefremstilling

0,9

3

500010

Gryn af byg

0.01*

0,05

 

500050

Gryn af havre

0.01*

0,05

 

-

Andre produkter af vegetabilsk oprindelse

Se forordning 2017/626.

Se forordning 2017/626.

Gældende maksimalgrænseværdier kan opretholdes (f)

Restkoncentrationsdefinitionen med henblik på håndhævelse: summen af acetamiprid og N-desmethyl-acetamiprid, udtrykt som acetamiprid

-

Andre produkter af animalsk oprindelse

Se forordning 2017/626.

Se forordning 2017/626.

Gældende maksimalgrænseværdier kan opretholdes (g)

MRL: Maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer

* angiver, at MRL er fastsat til bestemmelsesgrænsen

a)  varekode, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005.

b)  Den gældende EU-MRL blev identificeret som en MRL, der ville kunne give anledning til bekymring. Medlemsstaterne fremlagde data til støtte for en alternativ MRL, og der er ikke identificeret nogen risiko for forbrugerne i relation til denne alternative MRL.

c)  Den gældende EU-MRL blev identificeret som en MRL, der ville kunne give anledning til bekymring. Der er i øjeblikket ingen godkendte anvendelser i EU, for hvilke en alternativ maksimalgrænseværdi kunne komme på tale. EFSA foreslår at sænke maksimalgrænseværdien til den relevante bestemmelsesgrænse (kvantitativ bestemmelsesgrænse) og trække de relevante tilladelser tilbage inden for EU.

d)  Den gældende EU-MRL blev identificeret som en MRL, der ville kunne give anledning til bekymring. Medlemsstaterne fremlagde data til støtte for en alternativ MRL, og der er ikke identificeret nogen risiko for forbrugerne i relation til denne alternative MRL. Ikke desto mindre bør den afledte alternative MRL bekræftes, ved at der fremlægges yderligere data.

e)  Den gældende EU-MRL blev identificeret som en MRL, der ville kunne give anledning til bekymring. Der forelå ikke data om restkoncentrationer til støtte for alternative gode landbrugspraksis, og der kan ikke udledes en alternativ maksimalgrænseværdi. EFSA foreslår at sænke MRL til den relevante bestemmelsesgrænse (kvantitativ bestemmelsesgrænse) og trække de relevante tilladelser tilbage inden for EU.

f)  Den gældende EU-MRL blev ikke identificeret som en MRL, der ville kunne give anledning til bekymring.

g)  Den gældende EU-MRL blev ikke identificeret som en MRL, der ville kunne give anledning til bekymring. Tilbagetrækningen af de mest kritiske eksisterende anvendelser på grønkål og æbler og den planlagte anvendelse på byg og havre forventes desuden ikke at få en indvirkning på de MRL-værdier, som beregnes for husdyr.

 

 

 

 

BILAG II

 

 

Nye foreslåede maksimalgrænseværdier:

 

Kodenummer

Vare

Gældende EU-maksimalgrænseværdi (mg/kg)

Ny foreslået EU-maksimalgrænseværdi (mg/kg)

Bemærkning

161030

Spiseoliven

0,9

0,5

Der foreslås en alternativ MRL

402010

Oliven til oliefremstilling

0,9

0,5

Der foreslås en alternativ MRL

 

 

(1)

EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71.

(2)

EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(3)

DOI:10.2903/j.efsa.2018.5262, EFSA Journal 2018;16(5):5262.

(4)

EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5)

Marfo, J. T., Fujioka, K., Ikenaka, Y., Nakayama, S. M. M., Mizukawa, H., Aoyama, Y., et al., ‘Relationship between Urinary N-Desmethyl-Acetamiprid and Typical Symptoms including Neurological Findings: A Prevalence Case-Control Study’, PLOS ONE 10(11): e0142172, 2015, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142172

(6)

Teramaya, H., et al., ‘Effect of acetamiprid on the immature murine testes’, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30103633

(7)

Kong, D., et al., ‘Acetamiprid inhibits testosterone synthesis by affecting the mitochondrial function and cytoplasmic adenosine triphosphate production in rat Leydig cells’, 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28395332

(8)

Kagawa, N. and Nagao, T., ‘Neurodevelopmental toxicity in the mouse neocortex following prenatal exposure to acetamiprid’, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30047162

(9)

Terayama, H., et al., ‘Acetamiprid Accumulates in Different Amounts in Murine Brain Regions’, 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086676/

(10)

Çamlıca, Y., et al., ‘Toxic effect of acetamiprid on Rana ridibunda sciatic nerve (electrophysiological and histopathological potential)’, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536770

(11)

Şenyildiz, M., et al., ‘Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells’, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886

(12)

Marzouki, S., et al., ‘Specific immune responses in mice following subchronic exposure to acetamiprid, 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843496

(13)

Den 27. april 2018 støttede medlemsstaternes repræsentanter i et stående udvalg et forslag fra Kommissionen om yderligere at begrænse anvendelsen af de tre neonicotinoider imidacloprid, clothianidin og thiamethoxam, idet en videnskabelig undersøgelse (https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228) konkluderede, at udendørs brug skader bier. Beskyttelse af bier er et vigtigt spørgsmål for Kommissionen, da det vedrører biodiversitet, fødevareproduktion og miljø. På initiativ af kommissionsformand Juncker, som dette er en prioritet for, drøftede kommissærkollegiet spørgsmålet den 29. marts 2017. De aftalte restriktioner gik længere end de foranstaltninger, der havde været gældende siden 2013. Al udendørs brug af de tre stoffer blev forbudt, og de pågældende neonicotinoider blev kun tilladt i permanente væksthuse, hvor der ikke forventes nogen kontakt med bier. Vytenis Andriukaitis, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, glædede sig over afstemningen og understregede, at Kommissionen havde foreslået disse foranstaltninger for nogle måneder siden på grundlag af videnskabelig rådgivning fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Han anførte, at biers sundhed efter hans opfattelse fortsat er af afgørende betydning, da det vedrører biodiversitet, fødevareproduktion og miljø.

(14)

‘Previsual symptoms of Xylella fastidiosa infection revealed in spectral plant-trait alterations’, in Nature Plants, Vol. 4, s. 432-439, 25. juni 2018, https://www.nature.com/articles/s41477-018-0189-7

(15)

Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., ‘In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States’, i Scientific Reports 6, 15. september 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207

(16)

El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., ‘Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)’, 23. maj 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Seneste opdatering: 10. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik