Procedūra : 2018/2902(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0556/2018

Pateikti tekstai :

B8-0556/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/12/2018 - 5.12

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 550kWORD 80k
4.12.2018
PE631.557v01-00
 
B8-0556/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą


dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas dėl didžiausios leidžiamosios acetamiprido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose, projekto (D58389/03 – 2018/2902(RPS))


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Atsakingi Parlamento nariai: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas, Younous Omarjee
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas dėl didžiausios leidžiamosios acetamiprido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose, projekto (D58389/03 – 2018/2902(RPS))  
B8‑0556/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas dėl didžiausios leidžiamosios acetamiprido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose, projektą (D058389/03),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB, ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 16 d. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) paskelbtą didžiausios leidžiamosios tam tikrų acetamiprido liekanų koncentracijos sutelktąjį įvertinimą ir į galiojančios didžiausios leidžiamosios valgomųjų alyvuogių, aliejaus gamybai skirtų alyvuogių, miežių ir avižų liekanų koncentracijos pakeitimą(3),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. pateiktą Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais vykdomaisiais įgaliojimais tvarką, 5a straipsnio 3 dalies b punktą(4),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą,

A.  kadangi acetamipridas yra neonikotinoidinis insekticidas, skirtas įvairiems vabzdžiams, įskaitant apdulkintojus;

B.  kadangi neonikotinoidai, įskaitant acetamipridą, yra „sisteminiai“ insekticidai, o tai reiškia, kad jie purškiami ant augalų, kurie sugeria chemines medžiagas, ir jos pasiskirsto visame augale, audinyje, žiedadulkėse ir nektare; kadangi nuo acetamiprido ir kitų sisteminių insekticidų vabzdžiai žūsta dviem skirtingais būdais: jie žūsta susilietę su pesticidu, pavyzdžiui, kai jie juo nupurškiami, taip pat kai jie nuryja augalo, kuris buvo nupurkštas pesticidu;

C.  kadangi žinoma, jog neonikotinoidai dėl sisteminės translokacijos yra itin toksiški bitėms, todėl Komisijai teko tris iš jų uždrausti;

D.  kadangi 2017 m. rugsėjo 21 d. EFSA patvirtino teigiamą nuomonę dėl neonikotinoidų toksiškumo;

E.  kadangi 2018 m. vasario 28 d. EFSA paskelbė atnaujintą informaciją apie trijų neonikotinoidų – klotianidino, imidakloprido ir tiametoksamo – rizikos vertinimą, kuriuo patvirtinama, kad dauguma neonikotinoidinių pesticidų naudojimo būdų kelia pavojų laukinėms ir naminėms bitėms;

F.  kadangi acetamipridas yra vienas iš penkių neonikotinoidų, kuriuos uždraudė Prancūzija, kartu su tiaklopridu ir trimis visoje Sąjungoje uždraustais neonikotinoidais;

G.  kadangi acetamipridas žmogaus organizme metabolizuojasi ir susidaro darinys, galintis kauptis (N-desmetil-acetamipridas), o jo buvimas yra susijęs su intoksikacijos simptomais(5);

H.  kadangi keli naujausi tyrimai rodo, kad acetamipridas sukelia endokrininius sutrikimus(6)(7), turi poveikį nervų sistemos vystymuisi(8)(9), taip pat turi neurotoksinį(10), genotoksinį(11) ir imunotoksinį(12) poveikį;

I.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 191 straipsnio 2 dalyje atsargumo principas įvardijamas kaip vienas iš pagrindinių Sąjungos principų;

J.  kadangi SESV 168 straipsnyje teigiama, kad žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis;

K.  kadangi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/128/EB siekiama tausiojo pesticidų naudojimo Sąjungoje – siekiama sumažinti pesticidų naudojimo keliamus pavojus ir poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, skatinti naudoti integruotąją kenkėjų kontrolę ir alternatyvias koncepcijas ar metodus, pvz., nechemines pesticidų alternatyvas;

L.  kadangi Komisija pripažino, jog priimant sprendimus dėl pesticidų ir jų naudojimo kyla rimtų demokratinio teisėtumo problemų(13), tačiau ji ir toliau siūlo leisti naudoti neonikotinoidus;

M.  kadangi, atsižvelgiant į nuolatines abejones dėl acetamiprido poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai, Komisijos pasiūlymas padidinti didžiausią leidžiamąją acetamiprido liekanų koncentraciją gali reikšti naują atsargumo principo nesilaikymo atvejį;

N.  kadangi iš EFSA pastabų dėl prašymo padidinti didžiausią leidžiamąją acetamiprido liekanų koncentraciją valgomosioms alyvuogėms ir aliejaus gamybai skirtoms alyvuogėms matyti, kad nebuvo atlikta poveikio aplinkai, bent jau apdulkintojams, vertinimo;

O.  kadangi 2018 m. gegužės 16 d. nuomonėje išdėstytos EFSA išvados suformuluotos remiantis teoriniais argumentais, ypač kiek tai susiję su didžiausios paros dozės apytikriu vertinimu; kadangi kai kurių EFSA analizės aspektų teorinis pobūdis kelia abejonių dėl EFSA gebėjimo remtis empiriniais faktais ir atitinkamai savo rezultatuose atspindėti tikrovę;

P.  kadangi EFSA daro išvadą, kad padidėjus didžiausiai leidžiamajai acetamiprido liekanų koncentracijai pavojus visuomenės sveikatai nėra tikėtinas; tačiau šis vertinimas susijęs su tam tikra tikimybe, todėl lieka abejonių dėl praktinės naujųjų didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos verčių saugos;

Q.  kadangi 2018 m. gegužės 16 d. nuomonėje EFSA rekomenduoja patrigubinti didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją valgomosioms alyvuogėms ir aliejaus gamybai skirtoms alyvuogėms, kaip teigiama nuomonės I priedo santraukos lentelėje, tačiau nepateikia tinkamų įrodymų, kad tai nesukels pavojaus aplinkai, ypač apdulkintojams;

R.  kadangi acetamipridas buvo masiškai naudojamas siekiant suvaldyti Xyllela fastidiosa krizę, nuo kurios 2013 m. ir vėliau nukentėjo Pietų Europa – jis buvo skirtas bakterijos pernešėjui, o ne pačiai bakterijai; kadangi nukentėjusiems medžiams išgydyti nėra žinomų preparatų, tačiau esama alternatyvų, kuriomis galima kovoti su alyvuoges naikinančios Xylella fastidiosa bakterijos plitimu, pvz., naudoti hiperspektrinės ir terminės kameros įrenginius, kuriais liga būtų aptinkama iki simptomų pasirodymo(14), tada medžiai būtų karantinuojami, o ligoti medžiai būtų pašalinami;

1.  prieštarauja Komisijos reglamento projekto priėmimui;

2.  mano, kad Komisijos reglamento projektu viršijami Reglamente (EB) Nr. 396/2005 nustatyti įgyvendinimo įgaliojimai;  

3.  mano, kad šis Komisijos reglamento projektas nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 396/2005 tikslu ir turiniu;

4.  pažymi, kad galiojanti ES didžiausia leidžiamoji acetamiprido liekanų koncentracija valgomosioms alyvuogėms ir aliejaus gamybai skirtoms alyvuogėms bus padidinta nuo 0,9 iki 3 mg/kg;

5.  vietoj to siūlo ES didžiausią leidžiamąją acetamiprido liekanų koncentraciją valgomosioms alyvuogėms ir aliejaus gamybai sumažinti iki 0,5 mg/kg, kaip nurodyta II priedo lentelėje;

6.  pabrėžia, kad didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos padidinimas iki 3 mg/kg reikštų, kad ant medžiagų ir alyvuogių bus purškiama bent keturis kartus daugiau acetamiprido;

7.  mano, jog sprendimas registruoti acetamipridą negali būti pateisinamas, nes nepakanka įrodymų, kad bus užkirstas kelias nepriimtinam pavojui gyvūnams, maisto saugai ir apdulkintojams;

8.  mano, kad toksiškumo apdulkintojams padidėjimas yra kokteilio efektas(15), susidaręs dėl kelių skirtingų pesticidų ir insekticidų, įskaitant acetamipridą, naudojimo;

9.  pažymi, kad acetamiprido, kaip pesticido, naudojimas vabzdžiams naikinti gali turėti poveikį apdulkintojams(16);

10.  mano, kad Komisijos reglamento projekte numatyta galimybė ateityje padidinti acetamiprido koncentraciją valgomosiose alyvuogėse ir aliejaus gamybai skirtose alyvuogėse;

11  mano, kad EFSA nuomonėje neatsižvelgta į pavojų žmonių sveikatai ir bitėms; ragina valstybes nares ir EFSA, vertinant prašymus dėl didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos, budriau stebėti visuomenės ir apdulkintojų sveikatą;

12.  prašo Komisijos atsiimti Komisijos reglamento projektą;

13.  prašo Komisijos pateikti naują Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo pagrįstą aktą, kuriuo būtų laikomasi atsargumo principo;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

I PRIEDAS

 

Galiojančios didžiausios leidžiamosios acetamiprido liekanų koncentracijos esminė peržiūra, EFSA leidinys

 

B.4.

Siūloma didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija (DLLK)

 

Kodo Nr. (a)

 

Biržos prekė

 

Esama

ES DLLK (mg/kg)

Vertinimo rezultatai

DLLK

(mg/kg)

Pastaba

Praktinė liekanų apibrėžtis : Acetamipridas

1300010

Obuoliai

0,8

0,4

Siūloma standartinė DLLK (b)

1300020

Kriaušės

0,8

0,4

Siūloma standartinė DLLK (b)

140030

Persikai

0,8

0,2

Siūloma standartinė DLLK (b)

242020

Gūžiniai kopūstai

0,7

0,4

Siūloma standartinė DLLK (b)

243010

Kininiai kopūstai

1,5

Standartinė DLLK negalėjo būti pasiūlyta (c)

243020

Lapiniai kopūstai

1,5

Standartinė DLLK negalėjo būti pasiūlyta (c)

251020

Sėjamosios salotos

3

1,5

Siūloma standartinė DLLK (b)

251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

1,5

0,4

Siūloma standartinė laikinoji DLLK (d)

252010

Daržiniai špinatai

5

0,6

Siūloma standartinė DLLK (b)

252020

Paprastosios portulakos

3

0,6

Siūloma standartinė DLLK (b)

252030

Burokėlių lapai

3

0,6

Siūloma standartinė DLLK (b)

270030

Salierai

1,5

Standartinė DLLK negalėjo būti pasiūlyta (e)

161030

Valgomosios alyvuogės

0,9

3

Nauji planuojami ES naudojimo būdai pakankamai pagrįsti duomenimis ir pavojaus vartotojams nenustatyta

402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

0,9

3

500010

Miežių kruopos

0,01*

0,05

 

500050

Avižų grūdai

0,01*

0,05

 

Kiti augaliniai produktai

Žr. Reglamentą (ES) 2017/626

Žr. Reglamentą (ES) 2017/626

Galima palikti galioti esamą DLLK (f)

Praktinė liekanų apibrėžtis: acetamiprido ir N-desmetil-acetamiprido suma, išreikšta kaip acetamipridas

Kiti gyvūniniai produktai

Žr. Reglamentą (ES) 2017/626

Žr. Reglamentą (ES) 2017/626

Galima palikti galioti esamą DLLK (g)

DLLK: didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija

* reiškia, kad DLLK nustatyta ties kiekybinio nustatymo riba

a)  Biržos prekės kodinis numeris, kaip išvardyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priede.

b)  Galiojanti ES DLLK buvo nurodyta kaip galinti kelti susirūpinimą. Duomenis, kuriais remiantis buvo nustatyta standartinė DLLK, pateikė valstybės narės, taikant šią standartinę DLLK pavojaus vartotojams nenustatyta.

c)  Galiojanti ES DLLK buvo nurodyta kaip galinti kelti susirūpinimą. Šiuo metu ES neleidžiami naudojimo būdai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti standartinę DLLK. EFSA siūlo sumažinti DLLK iki tinkamos kiekybinio nustatymo ribos ir atšaukti atitinkamus leidimus Europos Sąjungoje.

d)  Galiojanti ES DLLK buvo nurodyta kaip galinti kelti susirūpinimą. Duomenis, kuriais remiantis buvo nustatyta standartinė DLLK, pateikė valstybės narės, taikant šią standartinę DLLK pavojaus vartotojams nenustatyta. Nepaisant to, netiesiogiai apskaičiuotą DLLK reikėtų patvirtinti pateikiant papildomus duomenis.

e)  Galiojanti ES DLLK buvo nurodyta kaip galinti kelti susirūpinimą. Nebuvo duomenų apie liekanas, kuriais būtų galima pagrįsti standartinę gerąją ūkininkavimo praktiką, taigi, standartinės DLLK apskaičiuoti negalima. EFSA siūlo sumažinti DLLK iki tinkamos kiekybinio nustatymo ribos ir atšaukti atitinkamus leidimus Europos Sąjungoje.

f)  Galiojanti ES DLLK nebuvo nurodyta kaip galinti kelti susirūpinimą.

g)  Galiojanti ES DLLK nebuvo nurodyta kaip galinti kelti susirūpinimą. Be to, nesitikima, kad svarbiausių taikomų naudojimo būdų – lapiniams kopūstams bei obuoliams – ir planuojamo naudojimo miežiams ir avižoms atšaukimas turės poveikį gyvuliams apskaičiuotai DLLK.

 

 

 

 

II PRIEDAS

 

 

Nauja siūloma DLLK:

 

Kodo Nr.

Biržos prekė

Galiojanti ES DLLK (mg/kg)

Nauja siūloma DLLK (mg/kg)

Pastaba

161030

Valgomosios alyvuogės

0,9

0,5

Siūloma standartinė DLLK

402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

0,9

0,5

Siūloma standartinė DLLK

 

 

(1)

OL L 309, 2009 11 24, p. 71.

(2)

OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(3)

DOI:10.2903/j.efsa.2018.5262, 2018 m. EFSA leidinys;16(5):5262.

(4)

OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)

Marfo, J. T., Fujioka, K., Ikenaka, Y., Nakayama, S. M. M., Mizukawa, H., Aoyama, Y., et al., Relationship between Urinary N-Desmethyl-Acetamiprid and Typical Symptoms including Neurological Findings: A Prevalence Case-Control Study, PLOS ONE 10(11): e0142172, 2015, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142172.

(6)

Teramaya, H., et al., Effect of acetamiprid on the immature murine testes, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30103633.

(7)

Kong, D., et al., Acetamiprid inhibits testosterone synthesis by affecting the mitochondrial function and cytoplasmic adenosine triphosphate production in rat Leydig cells, 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28395332.

(8)

Kagawa, N. and Nagao, T., Neurodevelopmental toxicity in the mouse neocortex following prenatal exposure to acetamiprid, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30047162.

(9)

Terayama, H., et al., Acetamiprid Accumulates in Different Amounts in Murine Brain Regions, 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086676/.

(10)

Çamlıca, Y., et al., Toxic effect of acetamiprid on Rana ridibunda sciatic nerve (electrophysiological and histopathological potential), 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536770.

(11)

Şenyildiz, M., et al., Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886.

(12)

Marzouki, S., et al., Specific immune responses in mice following subchronic exposure to acetamiprid, 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843496.

(13)

2018 m. balandžio 27 d. valstybių narių atstovai nuolatiniame komitete parėmė Komisijos pasiūlymą dar labiau apriboti trijų neonikotinoidų – imidakloprido, klotianidino ir tiametoksamo – naudojimą, šių neonikotinoidų mokslinėje apžvalgoje (https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228) buvo padaryta išvada, kad jų naudojimas lauke daro žalą bitėms. Bičių apsauga Komisijai yra svarbus klausimas, nes jis yra susijęs su biologine įvairove, maisto gamyba ir aplinka. Pirmininko J. C. Junckerio, kuriam šis klausimas yra vienas iš prioritetų, iniciatyva 2017 m. kovo 29 d. šį klausimą aptarė Komisijos narių kolegija. Apribojimai, dėl kurių buvo susitarta, viršijo nuo 2013 m. taikytas priemones. Minėtas tris medžiagas naudoti lauke buvo visapusiškai uždrausta ir atitinkamus neonikotinoidus buvo leista naudoti tik nuolatiniuose šiltnamiuose, kuriuose sąlyčio su bitėmis nesitikima. Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis teigiamai įvertino balsavimą, pabrėždamas, kad „Komisija šias priemones pasiūlė jau prieš daugelį mėnesių, remdamasi Europos maisto saugos tarnybos moksline konsultacija. Bičių sveikata man yra itin svarbi, nes ji susijusi su biologine įvairove, maisto gamyba ir aplinka.“

(14)

Previsual symptoms of Xylella fastidiosa infection revealed in spectral plant-trait alterations, paskelbta Nature Plants, 4 rinkinys, p. 432–439, 2018 m. birželio 25 d., https://www.nature.com/articles/s41477-018-0189-7.

(15)

Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States, paskelbta Scientific Reports 6, 2016 m. rugsėjo 15 d., http://www.nature.com/articles/srep33207.

(16)

El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera), 2014 m. gegužės 23 d., https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika