Förfarande : 2018/2902(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0556/2018

Ingivna texter :

B8-0556/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.12

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 404kWORD 81k
4.12.2018
PE631.557v01-00
 
B8-0556/2018

i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen


om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter (D58389/03 – 2018/2902(RPS))


Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvariga ledamöter: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas, Younous Omarjee
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter (D58389/03 – 2018/2902(RPS))  
B8‑0556/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel(1),

–  med beaktande av utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a(2),

–  med beaktande av Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet (Efsa) fokuserade bedömning av vissa befintliga gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade MRL-värden) av acetamiprid som inger betänkligheter och ändring av de befintliga gränsvärdena för bordsoliver, oliver för oljeproduktion, korn och havre, offentliggjord den 16 maj 2018(3),

–  med beaktande av yttrandet av den 19 september 2018 från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder,

–  med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Acetamiprid är ett insektsbekämpningsmedel av typ neonikotinoid, och inriktar sig på ett flertal insekter, bland dem också pollinerare.

B.  Neonikotinoider, bland dem också acetamiprid, är ”systemiska gifter”, vilket innebär att växter besprutas med dem, varefter kemikalierna upptas och fördelas överallt inom växterna, i vävnader, pollen och nektar. Acetamiprid, liksom andra systemiska gifter, dödar insekter på två olika sätt: dels när insekterna kommer i kontakt med dem, till exempel vid besprutning, dels vid insekternas näringsintag av växter som utsatts för detta bekämpningsmedel.

C.  Neonikotinoider är kända för att vara ytterst giftiga för honungsbin, till följd av att de systemiskt verksamma gifterna transporteras, något som föranlett kommissionen att förbjuda tre av dem.

D.  Den 21 september 2017 antog Efsa ett positivt yttrande om neonikotinoiders giftighet.

E.  Den 28 februari 2018 offentliggjorde Efsa uppdaterade riskbedömningar av tre neonikotinoider (klotianidin, imidakloprid och tiametoxam), och bekräftade att flertalet användningar av bekämpningsmedel av typ neonikotinoider innebär en risk för vilda bin och honungsbin.

F.  Acetamiprid är en av de fem neonikotinoider som är förbjudna i Frankrike, tillsammans med tiakloprid och de tre neonikotinoider som är förbjudna i hela unionen.

G.  Acetamiprid metaboliseras i människokroppen och ger upphov till ett derivat som kan ackumuleras (N-desmetyl-acetamiprid). Förekomsten av det sistnämnda ämnet står i samband med förgiftningssymptom(5).

H.  Ett flertal aktuella studier ger vid handen att acetamiprid är hormonstörande(6), (7), påverkar nervsystemets utveckling(8), (9), och är neurotoxiskt(10), genotoxiskt(11) och immunotoxiskt(12).

I.  I artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastslås det att försiktighetsprincipen är en av unionens grundläggande principer.

J.  I artikel 168 i EUF-fördraget står det att ”[e]n hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder”.

K.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG har som syfte att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel inom unionen genom att minska de risker och konsekvenser som användningen av bekämpningsmedel innebär för människors hälsa och miljön och genom att främja användning av integrerat växtskydd och andra alternativa metoder eller tekniker såsom icke-kemiska alternativ till bekämpningsmedel.

L.  Kommissionen har för all del erkänt de allvarliga problemen(13) med den demokratiska legitimiteten i beslutsfattandet om bekämpningsmedel och användningen av dem, men fortfar dock med sina förslag om att neonikotinoider ska vara tillåtna.

M.  Kommissionens förslag om höjda MRL-värden för acetamiprid riskerar ge upphov till ett nytt fall av att försiktighetsprincipen inte följts, på grund av de ständiga tvivlen på hur acetamiprid kommer att påverka folkhälsan och miljön.

N.  Av Efsas synpunkter på begäran om höjda MRL-värden för acetamiprid i bordsoliver och oliver för oljeproduktion framgår det att det inte gjorts någon miljökonsekvensbedömning, inte minst av konsekvenserna för pollinerare.

O.  Efsas slutsatser i sitt yttrande av den 16 maj 2018 har tillkommit på basis av teoretiska resonemang, särskilt när det gäller uppskattningen av det maximala dagliga intaget. I vissa hänseenden är Efsas analys så teoretisk att man börjar betvivla Efsas förmåga att stödja sig på empiriska fakta och följaktligen också att få fram verklighetstrogna resultat.

P.  Efsa drar den slutsatsen att det är ”osannolikt” att höjda MRL-värden för acetamiprid skulle bli till fara för folkhälsan. Här ingår dock en sannolikhetsbedömning, så att det kvarstår vissa tvivel på att de nya MRL-värdena faktiskt är säkra.

Q.  I sitt yttrande av den 16 maj 2018 rekommenderade Efsa tredubbelt högre MRL-värden för acetamiprid i bordsoliver och oliver för oljeproduktion, såsom det står i den sammanfattade tabellen i bilaga I, men Efsa kommer inte med några gedigna belägg för att detta inte skulle bli till fara för miljön, särskilt för pollinerare.

R.  Acetamiprid har i stor skala satts in som medel mot krisen med Xyllela fastidiosa som drabbat södra Europa sedan 2013, varvid man inriktat sig på den smittbärare som sprider bakterien och inte på själva bakterien. Det finns såvitt veterligt inget botemedel för de träd som drabbats, men det finns alternativa sätt att bekämpa bakterien Xyllela fastidiosa som tar död på olivträd, bland annat att man med hjälp av hyperspektralkameror och värmekameror upptäcker sjukdomen innan symptomen börjar visa sig(14), samt att träd försätts i karantän och sjukdomsdrabbade träd avlägsnas.

1.  Europaparlamentet motsätter sig antagandet av utkastet till kommissionens förordning.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens förordning överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 396/2005.  

3.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens förordning inte är förenligt med syftet och innehållet i förordning (EG) nr 396/2005.

4.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s nuvarande MRL-värde för acetamiprid i bordsoliver och oliver för oljeproduktion kommer att öka från 0,9 till 3 mg/kg.

5.  Europaparlamentet föreslår att EU:s nuvarande MRL-värde för acetamiprid i bordsoliver och oliver för oljeproduktion i stället bör minskas till 0,5 mg/kg, såsom det anges i tabellen i bilaga II.

6.  Europaparlamentet betonar att en ökning av MRL-värdet till 3 mg/kg skulle innebära att olivträd och oliver kom att besprutas med minst fyra gånger mer acetamiprid.

7.  Europaparlamentet anser att beslutet om att registrera acetamiprid är oförsvarligt, eftersom det inte finns några tillräckliga belägg för att det går att förhindra oacceptabla risker för djur, livsmedelssäkerhet och pollinerare.

8.  Europaparlamentet anser att orsaken till att giftigheten för pollinerare ökat består i en cocktaileffekt(15) till följd av att det används flera olika bekämpningsmedel och insektsgifter, bland dem också acetamiprid.

9.  Europaparlamentet konstaterar att pollinerare kan komma att påverkas när acetamiprid används som bekämpningsmedel mot insekter(16).

10.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens förordning kan medföra ökade halter av acetamiprid i bordsoliver och oliver för oljeproduktion i framtiden.

11  Europaparlamentet anser att Efsa i sitt yttrande inte beaktat risken, vare sig för människors hälsa eller för bin. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och Efsa att slå bättre vakt om allmänhetens och pollinerarnas hälsa vid utvärderingen av ansökningar om MRL-värden.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till förordning.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny rättsakt på grundval av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, varvid försiktighetsprincipen ska respekteras.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

BILAGA I

 

Fokuserad bedömning av de befintliga MRL-värdena för acetamiprid, Efsa Journal

 

B.4.

Föreslagna MRL-värden

 

Kodnummer (a)

 

Vara

 

Befintligt

EU:s MRL-värde (mg/kg)

Resultat av bedömningen

MRL-värde

(mg/kg)

Anmärkning

Definition av restvärde med tanke på verkställigheten: acetamiprid

1300010

Äpplen

0,8

0,4

Alternativt MRL-värde föreslås (b)

1300020

Päron

0,8

0,4

Alternativt MRL-värde föreslås (b)

140030

Persikor

0,8

0,2

Alternativt MRL-värde föreslås (b)

242020

Huvudkål

0,7

0,4

Alternativt MRL-värde föreslås (b)

243010

Kinesisk kål

1,5

-

Inget alternativt MRL-värde kunde föreslås (c)

243020

Grönkål

1,5

-

Inget alternativt MRL-värde kunde föreslås (c)

251020

Sallat

3

1,5

Alternativt MRL-värde föreslås (b)

251030

Escarole/

escarolesallat

1,5

0,4

Alternativt MRL-värde föreslås på försöksbasis (d)

252010

Spenat

5

0,6

Alternativt MRL-värde föreslås (b)

252020

Portlaker

3

0,6

Alternativt MRL-värde föreslås (b)

252030

Mangold/

betblad

3

0,6

Alternativt MRL-värde föreslås (b)

270030

Stjälkselleri/blekselleri

1,5

-

Inget alternativt MRL-värde kunde föreslås (e)

161030

Bordsoliver

0,9

3

Nya avsedda användningar inom EU får tillräckligt stöd av data och ingen risk för konsumenter har identifierats

402010

Oliver för oljeproduktion

0,9

3

500010

Korngryn

0,01*

0,05

 

500050

Havregryn

0,01*

0,05

 

-

Andra produkter av vegetabiliskt ursprung

Se förordning 2017/626.

Se förordning 2017/626.

Befintliga MRL-värden kan kvarstå (f)

Definition av restvärde med tanke på verkställigheten: Summan av acetamiprid och N‑desmetyl-acetamiprid (IM-2-1), uttryckt som acetamiprid

-

Andra produkter av animaliskt ursprung

Se förordning 2017/626.

Se förordning 2017/626.

Befintliga MRL-värden kan kvarstå (g)

MRL-värde: Gränsvärde för resthalter

*anger att ett MRL-värde fastställts vid bestämningsgränsen

a)  Varukod enligt förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 396/2005.

b)  EU:s befintliga MRL-värde utpekades som ett MRL-värde eventuellt ägnat att inge betänkligheter. Medlemsstaterna lämnade in uppgifter till stöd för ett alternativt MRL‑värde, i samband med vilket man inte utpekat några risker för konsumenter.

c)  EU:s befintliga MRL-värde utpekades som ett MRL-värde eventuellt ägnat att inge betänkligheter. För närvarande finns det inom EU inga godkända användningar som skulle kunna tas i beaktande för härledning av ett alternativt MRL-värde. Efsa föreslår att MRL-värdet ska sänkas till den lämpliga bestämningsgränsen och att de ifrågavarande tillstånden inom EU ska dras in.

d)  EU:s befintliga MRL-värde utpekades som ett MRL-värde eventuellt ägnat att inge betänkligheter. Medlemsstaterna lämnade in uppgifter till stöd för ett alternativt MRL‑värde, i samband med vilket man inte utpekat några risker för konsumenter. Detta härledda alternativa MRL-värde bör dock bekräftas med hjälp av att det lämnas in ytterligare uppgifter.

e)  EU:s befintliga MRL-värde utpekades som ett MRL-värde eventuellt ägnat att inge betänkligheter. Inga uppgifter om restmängder till stöd för god jordbrukssed fanns att tillgå, och inget alternativt MRL-värde kunde härledas. Efsa föreslår att MRL-värdet ska sänkas till den lämpliga bestämningsgränsen och att de ifrågavarande tillstånden inom EU ska dras in.

f)  EU:s befintliga MRL-värde utpekades inte som ett MRL-värde eventuellt ägnat att inge betänkligheter.

g)  EU:s befintliga MRL-värde utpekades inte som ett MRL-värde eventuellt ägnat att inge betänkligheter. Att man frångår de mest kritiska befintliga användningarna på grönkål och äpplen, liksom de tilltänkta användningarna på korn och havre förväntas inte påverka de MRL-värden som beräknats för husdjur.

 

 

BILAGA II

 

 

Nya föreslagna MRL-värden

 

Kod

Vara

EU:s befintliga MRL-värde (mg/kg)

Nytt föreslaget MRL-värde (mg/kg)

Anmärkning

161030

Bordsoliver

0,9

0,5

Alternativt MRL-värde föreslås

402010

Oliver för oljeproduktion

0,9

0,5

Alternativt MRL-värde föreslås

 

 

(1)

EUT L 309, 24.11.2009, s. 71.

(2)

EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(3)

DOI:10.2903/j.efsa.2018.5262, EFSA Journal 2018;16(5):5262.

(4)

EUT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)

Marfo, J. T., Fujioka, K., Ikenaka, Y., Nakayama, S. M. M., Mizukawa, H., Aoyama, Y., m. fl., Relationship between Urinary N-Desmethyl-Acetamiprid and Typical Symptoms including Neurological Findings: A Prevalence Case-Control Study, PLOS ONE 10(11): e0142172, 2015, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142172

(6)

Teramaya, H., m. fl., Effect of acetamiprid on the immature murine testes, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30103633

(7)

Kong, D., m. fl., Acetamiprid inhibits testosterone synthesis by affecting the mitochondrial function and cytoplasmic adenosine triphosphate production in rat Leydig cells, 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28395332

(8)

Kagawa, N. och Nagao, T., Neurodevelopmental toxicity in the mouse neocortex following prenatal exposure to acetamiprid, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30047162

(9)

Terayama, H., m. fl., Acetamiprid Accumulates in Different Amounts in Murine Brain Regions, 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5086676/

(10)

Çamlıca, Y., m. fl., Toxic effect of acetamiprid on Rana ridibunda sciatic nerve (electrophysiological and histopathological potential), 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536770

(11)

Şenyildiz, M., m. fl., Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886

(12)

Marzouki, S., m. fl., Specific immune responses in mice following subchronic exposure to acetamiprid, 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843496

(13)

Den 27 april 2018 uttalade medlemsstaternas företrädare i en ständig kommitté sitt stöd till kommissionens förslag om ytterligare begränsningar för användningen av de tre neonikotinoiderna imidakloprid, klotianidin och tiametoxam, om vilka det framkommit vid en vetenskaplig undersökning (https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228) att de vid användning utomhus skadar bin. Skyddet av bin är viktigt för kommissionen, eftersom det berör biologisk mångfald, livsmedelsproduktion och miljö. På initiativ av ordförande Juncker, som prioriterar denna fråga, dryftade kommissionskollegiet frågan den 29 mars 2017. De begränsningar man kom överens om gick längre än de åtgärder som tillämpats sedan 2013. All utomhusanvändning av de tre ämnena förbjöds och de tre ifrågavarande neonikotinoiderna tilläts bara i fasta växthus där någon kontakt med bin inte väntas förekomma. Vytenis Andriukaitis, som är kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, välkomnade omröstningsresultatet och betonade att kommissionen för flera månader sedan föreslagit dessa åtgärder, på grundval av ett vetenskapligt yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, varjämte han tillade att frågan om bins hälsa förblev av yttersta vikt för honom, i och med att den berör biologisk mångfald, livsmedelsproduktion och miljö.

(14)

Previsual symptoms of Xylella fastidiosa infection revealed in spectral plant-trait alterations, i Nature Plants, vol. 4, ss. 432–439, den 25 juni 2018, https://www.nature.com/articles/s41477-018-0189-7

(15)

Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States, i Scientific Reports 6, den 15 september 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207

(16)

El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera), den 23 maj 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Senaste uppdatering: 7 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy