Процедура : 2018/2903(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0557/2018

Внесени текстове :

B8-0557/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0511

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 484kWORD 50k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.568v01-00
 
B8-0557/2018

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP))


Дита Харанзова от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP))  
B8-0557/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“ (COM(2015)0550),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавен „Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States“ (Доклад относно интеграцията на единния пазар и конкурентоспособността в ЕС и неговите държави членки) (SWD(2015)0203),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар. Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието „Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено „Акт за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

–  като взе предвид доклада от 9 май 2010 г. на Марио Монти до председателя на Комисията, озаглавен „Нова стратегия за единния пазар – в служба на европейската икономика и европейското общество“,

–  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г.(1),

–  като взе предвид проучването от септември 2014 г., възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Цената на „отказа от Европа“ в областта на единния пазар“,

–  като взе предвид проучването от януари 2016 г., възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Стратегия за завършване на изграждането на единния пазар: бонусът от един трилион евро“,

–  като взе предвид своята резолюция от май 2016 г. относно стратегията за единния пазар(2) въз основа на доклад на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в Единния европейски акт е определен краен срок 31 декември 1992 г. за завършването на единния пазар; като има предвид, че 25 години по-късно Съюзът трябва да потвърди отново този ангажимент на най-високо равнище с цел преодоляване на предизвикателствата в сектора на услугите, кръговата икономика и цифровия единен пазар;

Б.  като има предвид, че единният пазар е бил и продължава да бъде основата за икономическия успех на Европа, крайъгълният камък на европейската интеграция и двигателят за растеж и работни места;

В.  като има предвид, че единният пазар не използва целия си потенциал;

Г.  като има предвид, че според собственото проучване на Парламента очакваната печалба от завършване на изграждането на единния пазар възлиза на 1 трилион евро;

Д.  като има предвид, че е необходим стратегически подход и като има предвид, че отговорът на предизвикателствата, пред които сме изправени, следва да има колкото политически, толкова и технически характер;

Е.  като има предвид, че последните знаци по отношение на транспонирането не са обнадеждаващи; като има предвид, че според съобщението на Комисията от 22 ноември 2018 г., озаглавено „Единният пазар в един променящ се свят. Уникален актив, нуждаещ се от възобновен политически ангажимент“ (COM (2018) 0772), дефицитът в транспонирането на 16 директиви с дати за транспониране между декември 2017 г. и май 2018 г. е бил 25% през юни 2018 г.; като има предвид, че в случая с три директиви за обществените поръчки със срок на транспониране до април 2016 г. Комисията трябваше да започне 58 производства за установяване на нарушение срещу 21 държави членки, които не са съобщили за нито една мярка за транспониране, от които три производства продължават и в момента;

1.  приветства общите цели на съобщението на Комисията относно единния пазар в един променящ се свят само няколко месеца преди изборите за Европейски парламент през 2019 г. и на 25-годишнината на единния пазар;

2.  подчертава, че добре функциониращият единен пазар е един от фундаментите на Европейския съюз и поради тази причина неговото задълбочаване следва отново да бъде поставено начело на политическата програма, тъй като той допринася за свободата, възможностите и просперитета на Европа и носи ползи за над 500 милиона европейски граждани и над 21 милиона МСП;

3.  признава, че макар много от предложенията за напредък по изграждането на цифровия единен пазар, като например относно блокирането на географски принцип, Кодекса за електронните съобщения, Регламента за единния пазар в областта на далекосъобщенията, в т.ч. таксите за роуминг и свободното движение на нелични данни, вече да са приети, важни предложения като цифровите договори, все още се обсъждат; призовава институциите на ЕС да продължат преговорите и да постигнат споразумения, които да предоставят на потребителите съпоставимо равнище на защита при закупуването на цифрово съдържание както при закупуването на материални стоки;

4.  изразява голяма загриженост от факта, че няколко законодателни инициативи са напълно блокирани в Съвета, който не успя да приеме позиция по предложения на Комисията, приети преди шест години, като например Директивата за опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства, регистрирани в друга държава членка; призовава Съвета да извърши необходимите вътрешни реформи, за да се прекрати това положение, което вреди на нашите граждани и предприятия;

5.  призовава Съвета да гарантира, че ще работи бързо за приемане на законодателните инициативи в рамките на стратегията за единния пазар и на стратегията за цифров единен пазар до края на март 2019 г.;

6.  подчертава неотложната необходимост от премахване на оставащите бариери от единния пазар с цел постигане на осезаеми и бързи резултати по отношение на растежа, иновациите, създаването на работни места, избора на потребителите и новите стопански модели;

7.  подчертава, че въпреки премахването на тарифните бариери на единния пазар все още съществуват редица най-различни ненужни нетарифни бариери; подчертава, че укрепването на единния пазар изисква предприемането на неотложни действия на равнището на ЕС и на национално равнище за преодоляване на тези ненужни бариери;

8.  счита, че за задълбочаване на интеграцията е необходима по-голяма политическа смелост и ангажираност, отколкото преди 25 години, и повече усилия за преминаване от думи към дела;

9.  изразява убеждението, че основен фактор за задълбочаване на интеграцията са еднаквите условия на конкуренция с еднакви правила за всички участници във всички държави членки;

10.  отбелязва, че според съобщението на Комисията за стратегия за цифров единен пазар за Европа само 7% от МСП предлагат стоки и услуги онлайн на потребители в други държави членки и само 15% от потребителите се възползват от тази възможност, и добавя, че със завършване на изграждането на цифровия единен пазар могат да бъдат генерирани печалби в размер на над 415 милиарда евро и да бъдат създадени много работни места, ако ЕС използва пълния си потенциал в тази област;

11.  настоятелно призовава за премахване на остарялото разделение на „цифровия“ единен пазар от единния „офлайн“ пазар, тъй като цифровите решения са неизменна част от съвременната икономика и от осигуряваните от нея продукти и услуги, като всеки аспект от единния пазар следва да бъде пригоден към цифровите технологии;

12.  счита, че за да се защити и задълбочи единният пазар е от решаващо значение твърдо да се защитават четирите свободи, а именно свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали, както физически, така и онлайн, и че всички участници от ЕС трябва да спазват съвместно договорените правила;

13.  подчертава, че Съюзът трябва да работи за гарантиране, че в рамките на единния пазар на свободното движение на услуги се дава същият приоритет като на свободното движение на стоките; подчертава, че независимо от Директивата за услугите свободното движение на услуги е много по-малко развито, отколкото свободното движение на стоки;

14.  посочва, че новото законодателство следва да отразява последователно амбицията за интеграция на пазара и необходимостта от намаляване на регулаторните и административните пречки, както и необходимостта то да бъде съобразено с бъдещите предизвикателства;

15.  припомня, че едно хармонизирано правило на равнището на ЕС обикновено намалява административната тежест във всички държави членки, тъй като заменя 28 различаващи се правила на единния пазар; подчертава, че Съюзът следва да се противопоставя на разпокъсаността в рамките на своите собствени граници по същия начин, както се противопоставя на протекционизма извън ЕС;

16.  отбелязва, че единният пазар е изложен на все по-голям натиск от национални правила, които противоречат на принципите на единния пазар на ЕС, особено от правила на национално равнище, които засягат свободното движение на стоки и услуги; отбелязва например допълнителните изисквания и административната тежест, налагани понякога от национални и поднационални органи извън произтичащите от разпоредбите на равнището на ЕС или на национално равнище;

17.  подчертава, че е важно да се гарантира, че правилата работят на практика: гражданите и предприятията могат да се възползват от множеството предимства на единния пазар само ако правилата, които са приети съвместно, действително функционират на практика;

18.  настоятелно призовава Комисията да използва по-добре съществуващите инструменти, за да предприема действия срещу национални правила, които застрашават единния пазар;

19.  признава, че инфраструктурата на управление на единния пазар трябва да бъде засилена, с оглед да се гарантират ефективни механизми за наблюдение и да се откриват неадекватно транспониране на законодателството за единния пазар или неадекватно въвеждане и прилагане, като по този начин се гарантира, че когато е необходимо, се прилагат процедури за установяване на нарушение;

20.  подкрепя категорично поканата на Комисията към Европейския съвет за провеждане на задълбочено разискване на равнище държавни или правителствени ръководители по въпросите на единния пазар във всичките му измерения, за да се установят общите приоритети за действие и подходящи механизми, които да съответстват на така необходимия възобновен политически ангажимент по отношение на единния пазар;

21.  изисква Европейският съвет да поеме нов ангажимент за завършване на единния пазар до 2025 г., включително нов обвързващ график за действия, както направиха европейските лидери през 1985 г.;

22.  изразява съжаление, че Комисията представи редица законодателни инициативи твърде късно за да могат съзаконодателите да работят по тях по адекватен начин и да ги приемат преди края на този мандат;

23.  настоятелно призовава Комисията – с оглед на предстоящия политически мандат 2019 – 2024 г. – да изготви амбициозен план за действия за единния пазар и да представя своевременно законодателни предложения, така че и двата съзаконодатели да разполагат с достатъчно време, за да ги разгледат и когато е целесъобразно, да ги приемат;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

(1)

OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 98.

(2)

ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 112.

Последно осъвременяване: 10 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност