Procedure : 2018/2903(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0557/2018

Indgivne tekster :

B8-0557/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0511

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 181kWORD 54k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.568v01-00
 
B8-0557/2018

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om pakken om det indre marked (2018/2903(RSP))


Dita Charanzová for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om pakken om det indre marked (2018/2903(RSP))  
B8‑0557/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2015 om opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne (COM(2015)0550),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 28. oktober 2015 med titlen "Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States" (Rapport om integrationen på det indre marked og konkurrenceevnen i EU og dets medlemsstater) (SWD(2015)0203),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 med titlen "En strategi for et digitalt indre marked" (COM(2015)0192),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 med titlen "Akten for det indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid – Sammen om fornyet vækst" (COM(2011)0206),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 med titlen "Akten for det indre marked II – Sammen om fornyet vækst" (COM(2012)0573),

–  der henviser til rapporten af 9. maj 2010 fra Mario Monti til formanden for Kommissionen om "en ny strategi for det indre marked  til gavn for Europas økonomi og samfund",

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2015 om styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015(1),

–  der henviser til sin undersøgelse fra september 2014 bestilt af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om omkostningerne ved fravær af EU-tiltag ("The cost of non-Europe in the single market"),

–  der henviser til sin undersøgelse af januar 2016 bestilt af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om en strategi for det indre marked ("A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus"),

–  der henviser til sin beslutning af maj 2016 om strategien for det indre marked(2) på grundlag af en betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den europæiske fælles akt satte den 31. december 1992 som frist for gennemførelsen af det indre marked; der henviser til, at EU 25 år efter må forny dette tilsagn på allerhøjeste niveau, hvis det skal kunne imødegå udfordringerne inden for servicesektoren, den cirkulære økonomi og det digitale indre marked;

B.  der henviser til, at det indre marked har været og fortsat er grundlaget for Europas økonomiske succes, som er hjørnestenen i den europæiske integration og en motor for vækst og beskæftigelse;

C.  der henviser til, at det indre markeds potentiale ikke udnyttes fuldt ud;

D.  der henviser til, at den forventede gevinst ved at fuldføre det indre marked ifølge Parlamentets egne undersøgelser beløber sig til 1 trillion EUR;

E.  der henviser til, at der er behov for en strategisk tilgang, og til, at reaktionen på de givne udfordringer bør være i lige grad af såvel politisk som af teknisk art;

F.  der henviser til, at de seneste tegn på gennemførelse ikke er opmuntrende; der henviser til, at ifølge Kommissionens meddelelse af 22. november 2018 med titlen "Det indre marked i en verden i forandring — Et enestående aktiv, der kræver fornyet politisk engagement" (COM (2018) 0772), var gennemførelsesefterslæbet for 16 direktiver, hvis skæringsdatoer for gennemførelse i national ret faldt mellem december 2017 og maj 2018, pr. juni 2018 var på 25 %; der henviser til, at Kommissionen i forbindelse med tre direktiver om offentlige indkøb, der skal være gennemført pr. april 2016, måtte indlede 58 overtrædelsesprocedurer mod 21 medlemsstater for manglende meddelelse af gennemførelsesforanstaltninger, hvoraf tre stadig verserer;

1.  glæder sig over de overordnede målsætninger i Kommissionens meddelelse om det indre marked i en verden under forandring blot måneder før valget til Europa-Parlamentet i 2019 og i anledning af 25-året for det indre marked;

2.  understreger, at et velfungerende indre marked er en af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier, og at uddybningen af det indre marked derfor bør bringes tilbage til toppen af den politiske dagsorden, da det bidrager til frihed, muligheder og velstand for Europa og kommer mere end 500 millioner europæere til gode og over 21 millioner SMV'er;

3.  anerkender, at selv om mange af forslagene til fremme af det digitale indre marked allerede er blevet vedtaget, såsom geoblokering, kodeksen for elektronisk kommunikation, forordningen om det indre marked for telekommunikation, herunder roamingtakster, og fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger, er vigtige forslag såsom digitale kontrakter stadig under forhandling; opfordrer EU-institutionerne til at fortsætte forhandlingerne og indgå aftaler med henblik på at sikre forbrugerne et sammenligneligt beskyttelsesniveau, når de køber digitalt indhold såvel som materielle goder;

4.  er dybt bekymret over, at flere lovgivningsinitiativer er fuldstændig blokeret i Rådet, som ikke har været i stand til at vedtage en holdning til Kommissionens forslag, der blev vedtaget for seks år siden, såsom direktivet om forenklede regler for overførsel af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat; opfordrer Rådet til at foretage de nødvendige interne reformer for at bringe denne situation til ophør, da den er til skade for både vores borgere og virksomheder;

5.  opfordrer Rådet til at sikre, at det arbejder hurtigt for at vedtage de lovgivningsmæssige initiativer under strategien for det indre marked og strategien for det digitale indre marked inden udgangen af marts 2019;

6.  understreger det presserende behov for at fjerne de resterende hindringer i det indre marked med henblik på at opnå konkrete og hurtige resultater i form af vækst, innovation, jobskabelse, forbrugervalgmuligheder og nye forretningsmodeller;

7.  understreger, at der på trods af ophævelsen af toldmæssige hindringer på det indre marked fortsat eksisterer et stort antal forskellige unødvendige, ikke-toldmæssige hindringer; fremhæver, at styrkelsen af det indre marked kræver en omgående indsats på både EU- og nationalstatsniveau med henblik på at tage hånd om disse unødvendige hindringer;

8.  mener, at en mere dybdegående integration kræver mere politisk mod og engagement end for 25 år siden og en større indsats for at bygge bro mellem retorik og resultater;

9.  er overbevist om, at det er afgørende for at opnå mere dybdegående integration, at der består lige vilkår og således samme regler for alle aktører i alle medlemsstater;

10.  bemærker, at ifølge Kommissionens meddelelse om en strategi for et digitalt indre marked i Europa er det kun 7 % af SMV'erne, der udbyder varer og tjenesteydelser online til kunder i andre medlemsstater, og kun 15 % af forbrugerne gør brug af denne mulighed, og tilføjer, at fuldførelsen af det digitale indre marked ville kunne give en gevinst på over 415 mia. EUR, og der kunne skabes mange arbejdspladser, hvis EU udnyttede sit fulde potentiale på dette område;

11.  opfordrer indtrængende til, at den forældede skelnen mellem det "digitale indre marked" og det indre marked "offline" ophører, da digitale løsninger er en uundværlig del af den moderne økonomi og de produkter og tjenester, det leverer, og alle dele af det indre marked bør være digitalt tilpasset;

12.  mener, at det for at forsvare og uddybe det indre marked er afgørende kraftigt at forsvare de fire friheder, nemlig den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser, varer og kapital, både fysisk og online, og at alle EU-aktører skal efterleve fælles, aftalte regler;

13.  understreger, at Unionen skal arbejde på at sikre, at den frie bevægelighed for tjenesteydelser prioriteres på samme måde som den frie bevægelighed for varer i det indre marked; understreger, at den frie udveksling af tjenesteydelser til trods for tjenesteydelsesdirektivet er langt mindre udviklet end den frie bevægelighed for varer;

14.  påpeger, at ny lovgivning konsekvent bør afspejle ambitionen om markedsintegration, behovet for at reducere lovgivningsmæssige og administrative hindringer og behovet for at være fremtidssikret;

15.  minder om, at én harmoniseret regel på EU-plan generelt mindsker de administrative byrder i alle medlemsstater, da den erstatter 28 forskellige regler i det indre marked; understreger, at Unionen bør modstå fragmentering inden for sine grænser på samme måde, som den modsætter sig protektionisme uden for EU;

16.  påpeger, at det indre marked i stigende grad er under pres fra nationale regler, der er i strid med det indre markeds principper, navnlig regler på nationalt plan der påvirker den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser; henleder opmærksomheden på eksempler på yderligere krav og den administrative byrde, der sommetider pålægges nationale og regionale myndigheder ud over dem, der følger af bestemmelser på EU-plan eller nationalt plan;

17.  understreger, at det er vigtigt at sikre, at reglerne opfylder deres formål: Borgere og virksomheder kan kun nyde godt af de mange fordele ved det indre marked, hvis de regler, der vedtages i fællesskab, er praktiske og kan håndhæves;

18.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre bedre brug af eksisterende instrumenter til at gribe ind over for nationale regler, der spænder ben for det indre marked;

19.  anerkender, at infrastrukturen for det indre marked bør styrkes betydeligt med henblik på at sikre effektive overvågningsmekanismer og afdække utilstrækkelig gennemførelse af lovgivningen om det indre marked eller utilstrækkelig gennemførelse og anvendelse, således at det sikres, at der om nødvendigt anvendes traktatbrudsprocedurer;

20.  bakker kraftigt op om Kommissionens opfordring til Det Europæiske Råd om at organisere en indgående drøftelse på stats- og regeringschefniveau om det indre marked i alle dets dimensioner med henblik på at fastlægge fælles handlingsprioriteter og passende mekanismer til at matche det stærkt tiltrængte fornyede politiske engagement i det indre marked;

21.  anmoder Det Europæiske Råd om at forpligte sig til et nyt tilsagn om at fuldføre det indre marked inden 2025, herunder en ny, bindende tidsplan for tiltagene, som de europæiske ledere gjorde i 1985;

22.  beklager, at Kommissionen har fremlagt en række lovgivningsinitiativer for sent til, at medlovgiverne kan behandle dem på fyldestgørende vis og vedtage dem inden udløbet af dette mandat;

23.  opfordrer indtrængende den næste Kommission til i lyset af den kommende politiske mandatperiode 2019-2024 at udarbejde en ambitiøs plan for tiltag vedrørende det indre marked og fremsætte lovforslag rettidigt, således at begge lovgivere har tilstrækkelig tid til at undersøge og, i hensigtsmæssigt omfang, vedtage dem;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT C 316 af 30.8.2016, s. 98.

(2)

EUT C 76 af 28.2.2018, s. 112.

Seneste opdatering: 10. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik