Πρόταση ψηφίσματος - B8-0557/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0557/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά

5.12.2018 - (2018/2903(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Dita Charanzová εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0557/2018

Διαδικασία : 2018/2903(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0557/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0557/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0557/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά

(2018/2903(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της) (SWD(2015)0203),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – “Μαζί για μια νέα ανάπτυξη”» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία αγορά – Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 9ης Μαΐου του Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά – Στην υπηρεσία της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015[1],

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά), που εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «A strategy for completing the Single Market: “the trillion euro bonus”» (Στρατηγική για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς: το μπόνους του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ), που εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, του Μαΐου 2016, σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά[2], με βάση έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη όρισε ως προθεσμία για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς την 31η Δεκεμβρίου 1992· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 25 χρόνια μετά, η Ένωση πρέπει να επιβεβαιώσει εκ νέου τη δέσμευση αυτή στο υψηλότερο επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στον τομέα των υπηρεσιών, της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά υπήρξε και παραμένει η βάση της οικονομικής επιτυχίας της Ευρώπης, ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και απασχόλησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν αξιοποιεί στο έπακρο το δυναμικό της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Κοινοβουλίου, το προσδοκώμενο κέρδος από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ανέρχεται σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται στρατηγική προσέγγιση και ότι η απόκριση στις προκλήσεις θα πρέπει να είναι τόσο πολιτικού όσο και τεχνικού χαρακτήρα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα σημάδια όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο δεν είναι καθησυχαστικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2018 με τίτλο «Η ενιαία αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – Ένα μοναδικό πλεονέκτημα που χρειάζεται ανανεωμένη πολιτική δέσμευση» (COM(2018)0772), το έλλειμμα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 16 οδηγιών με ημερομηνίες μεταφοράς μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Μαΐου 2018 ήταν 25 % στα τέλη Ιουνίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τρεις οδηγίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις που έπρεπε να μεταφερθούν εντός του Απριλίου 2016, η Επιτροπή χρειάστηκε να κινήσει 58 διαδικασίες επί παραβάσει κατά 21 κρατών μελών για μη κοινοποίηση μέτρων μεταφοράς, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τους γενικούς στόχους της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ενιαία αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο λίγους μόλις μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 και στην 25η επέτειο της ενιαίας αγοράς·

2.  τονίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς είναι ένα από τα βασικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς θα πρέπει, συνεπώς, να επανέλθει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, δεδομένου ότι συμβάλλει στην ελευθερία, τις ευκαιρίες και την ευημερία για την Ευρώπη και είναι επωφελής για πάνω από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους και περισσότερες από 21 εκατομμύρια ΜΜΕ·

3.  αναγνωρίζει ότι, ενώ πολλές από τις προτάσεις για την προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έχουν ήδη εγκριθεί, όπως ο γεωγραφικός αποκλεισμός, ο κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο κανονισμός για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τελών περιαγωγής, και η ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, σημαντικές προτάσεις, όπως οι ψηφιακές συμβάσεις, βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις και να καταλήξουν σε συμφωνίες ώστε να παρέχουν στους καταναλωτές που αγοράζουν ψηφιακό περιεχόμενο επίπεδο προστασίας συγκρίσιμο με αυτό που έχουν όταν αγοράζουν υλικά αγαθά·

4.  εκφράζει, επιπλέον, την ανησυχία του για το γεγονός ότι για πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες υπάρχει πλήρης εμπλοκή στο Συμβούλιο, το οποίο δεν μπόρεσε να λάβει θέση για προτάσεις της Επιτροπής που εγκρίθηκαν προ εξαετίας, όπως η οδηγία για την απλούστευση της μεταφοράς μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος· καλεί το Συμβούλιο να προβεί στις αναγκαίες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις για να τεθεί τέλος σε αυτή την κατάσταση που είναι ζημιογόνα τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις·

5.  καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι θα εργαστεί σε ταχείς ρυθμούς για να εγκρίνει, μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2019, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά και της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

6.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εξαλειφθούν από την ενιαία αγορά οι εναπομείναντες φραγμοί προκειμένου να επιτευχθούν απτά και γρήγορα αποτελέσματα από άποψη ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας, επιλογών των καταναλωτών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων·

7.  τονίζει ότι, παρά την κατάργηση των δασμολογικών φραγμών στην ενιαία αγορά, εξακολουθούν να υπάρχουν πλείστοι όσοι και διάφοροι περιττοί μη δασμολογικοί φραγμοί· επισημαίνει ότι η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς επιτάσσει άμεσες ενέργειες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αρθούν αυτοί οι μη δασμολογικοί φραγμοί·

8.  πιστεύει ότι η βαθύτερη ολοκλήρωση απαιτεί περισσότερο πολιτικό θάρρος και δέσμευση από ό, τι πριν από 25 χρόνια και περισσότερες προσπάθειες για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ρητορικής και επίτευξης αποτελεσμάτων·

9.  εκφράζει την πεποίθηση ότι για να επιτευχθεί βαθύτερη ολοκλήρωση είναι καθοριστικό να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, με τους ίδιους κανόνες για όλους τους παίκτες σε όλα τα κράτη μέλη·

10.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, μόνο το 7 % των ΜΜΕ προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου σε άλλα κράτη μέλη και μόνο το 15 % των καταναλωτών κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, και προσθέτει ότι η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να αποφέρει κέρδος πάνω από 415 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας εάν η ΕΕ αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της σε αυτόν τον τομέα·

11.  ζητεί να σταματήσει ο παρωχημένος διαχωρισμός της «ψηφιακής» ενιαίας αγοράς από την «απογραμμική» ενιαία αγορά, καθώς οι ψηφιακές λύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης οικονομίας και των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, και κάθε γωνιά της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να είναι ψηφιακά επαρκής·

12.  πιστεύει ότι, για την προάσπιση και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, είναι καθοριστικό να υπερασπιστούμε σθεναρά τις τέσσερις ελευθερίες, δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών, των προϊόντων και των κεφαλαίων τόσο φυσικά όσο και διαδικτυακά, και ότι όλοι οι φορείς της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται σε από κοινού συμφωνηθέντες κανόνες·

13.  τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να εργαστεί για να διασφαλίσει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών θα έχει την ίδια προτεραιότητα με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών εντός της ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει ότι, παρά την οδηγία για τις υπηρεσίες, η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένη από την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών·

14.  επισημαίνει ότι η νέα νομοθεσία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει με συνέπεια τη φιλοδοξία για ολοκλήρωση της αγοράς, την ανάγκη για μείωση των κανονιστικών και διοικητικών φραγμών και την ανάγκη να είναι μελλοντικά βιώσιμη·

15.  υπενθυμίζει ότι ένας εναρμονισμένος κανόνας σε επίπεδο ΕΕ μειώνει, εν γένει, τον διοικητικό φόρτο σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς αντικαθιστά 28 αποκλίνοντες κανόνες στην ενιαία αγορά· υπογραμμίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να αντισταθεί στον κατακερματισμό των συνόρων της με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ανθίσταται στον προστατευτισμό εκτός της ΕΕ·

16.  επισημαίνει ότι η ενιαία αγορά υφίσταται όλο και μεγαλύτερη πίεση από εθνικούς κανόνες που αντιβαίνουν στις αρχές της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, ιδίως κανόνες σε εθνικό επίπεδο που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών· επισημαίνει τα παραδείγματα πρόσθετων απαιτήσεων και διοικητικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται ενίοτε από εθνικές και υποεθνικές αρχές, πέραν εκείνων που απορρέουν από τις διατάξεις σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο·

17.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των κανόνων στην πράξη: οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαύσουν τα πλείστα οφέλη της ενιαίας αγοράς μόνο εάν οι κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού λειτουργούν στην πράξη·

18.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει καλύτερα τα υφιστάμενα μέσα για την ανάληψη δράσης κατά των εθνικών κανόνων που θέτουν σε αμφισβήτηση την ενιαία αγορά·

19.  αναγνωρίζει ότι η δομή διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να ενισχυθεί δυναμικά ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης και να εντοπίζεται η ανεπαρκής μεταφορά της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς ή η ανεπαρκής μεταφορά και εφαρμογή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή διαδικασιών επί παραβάσει όταν είναι αναγκαίο·

20.  υποστηρίζει σθεναρά την έκκληση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αφιερώσει μια σε βάθος συζήτηση, σε επίπεδο κρατών ή κυβερνήσεων, στην ενιαία αγορά σε όλες τις διαστάσεις της, προκειμένου να προσδιοριστούν κοινές προτεραιότητες δράσης και κατάλληλοι μηχανισμοί που θα ανταποκρίνονται στην ανάγκη ανανέωσης της πολιτικής δέσμευσης για την ενιαία αγορά·

21.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει νέα δέσμευση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς έως το 2025, συμπεριλαμβανομένου νέου δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για τις δράσεις, όπως έπραξαν οι ευρωπαίοι ηγέτες το 1985·

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή υπέβαλε ορισμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες πολύ αργά για να μπορέσουν οι συννομοθέτες να εργαστούν σωστά και να τις εγκρίνουν πριν από τη λήξη της παρούσας θητείας·

23.  καλεί την προσεχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της επερχόμενης πολιτικής θητείας 2019-2024, να καταρτίσει φιλόδοξα σχέδια δράσης για την ενιαία αγορά και να υποβάλλει τις νομοθετικές προτάσεις έγκαιρα έτσι ώστε να δίνεται στους δύο συννομοθέτες επαρκής χρόνος για να τις εξετάζουν και, κατά περίπτωση, να τις εγκρίνουν·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου