Procedūra : 2018/2903(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0557/2018

Pateikti tekstai :

B8-0557/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0511

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 408kWORD 54k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.568v01-00
 
B8-0557/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl bendrosios rinkos dokumentų rinkinio (2018/2903(RSP))


Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl bendrosios rinkos dokumentų rinkinio (2018/2903(RSP))  
B8-0557/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos tobulinimas: daugiau galimybių piliečiams ir įmonėms“ (COM(2015)0550),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Bendrosios rinkos integracijos ir konkurencingumo ES ir jos valstybėse narėse ataskaita“ (SWD(2015)0203),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 6 d. Komisijos komunikatą „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015)0192),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ (COM(2011)0206),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatą „II bendrosios rinkos aktas. Drauge už naująjį augimą“ (COM(2012)0573),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 9 d. Mario Monti ataskaitą Europos Komisijos pirmininkui „Nauja bendrosios rinkos strategija Europos ekonomikai ir visuomenei“,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą(1),

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytą 2014 m. rugsėjo mėn. tyrimą „Sąnaudos, kurios būtų patiriamos bendrojoje rinkoje, jei nebūtų imamasi veiksmų ES mastu“,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytą 2016 m. sausio mėn. tyrimą „Strategijos siekiant užbaigti bendrosios rinkos kūrimą: „trilijono eurų premija“,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės mėn. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos strategijos,(2) paremtą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ataskaita,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Suvestiniame Europos akte nustatytas 1992 m. gruodžio 31 d. terminas bendrajai rinkai sukurti; kadangi 25 metų proga Sąjunga privalo dar kartą patvirtinti šį įsipareigojimą aukščiausiu lygmeniu, kad būtų sprendžiamos paslaugų sektoriaus, žiedinės ekonomikos ir bendrosios skaitmeninės rinkos problemos;

B.  kadangi bendroji rinka buvo ir tebėra Europos ekonominės sėkmės pagrindas, Europos integracijos pagrindas ir ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo variklis;

C.  kadangi bendroji rinka neišnaudoja savo galimybių;

D.  kadangi, remiantis paties Parlamento tyrimais, numatoma bendrosios rinkos sukūrimo nauda siekia trilijoną eurų;

E.  kadangi reikalingas strateginis požiūris ir kadangi reaguoti į patiriamus iššūkius derėtų tiek politinėmis, tiek techninėmis priemonėmis;

F.  kadangi neseni perkėlimo į nacionalinę teisę ženklai nėra patikimi; kadangi, remiantis 2018 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatu „Bendroji rinka kintančiame pasaulyje. Unikali vertybė, kuriai reikia atnaujintų politinių įsipareigojimų“ (COM (2018) 0772), 2018 m. birželio mėn. į nacionalinę teisę neperkeltų 16 direktyvų, kurių perkėlimo į nacionalinę teisę datos yra nuo 2017 m. gruodžio mėn. iki 2018 m. gegužės mėn. trūkumas buvo 25 %; kadangi trijų viešųjų pirkimų direktyvų, kurios turi būti perkeltos į nacionalinę teisę iki 2016 m. balandžio mėn., atveju Komisija turėjo pradėti 58 pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš 21 valstybes nares, nepranešančias apie jokią perkėlimo į nacionalinę teisę priemonę, o iš šių procedūrų trys vis dar vykdomos;

1.  palankiai vertina bendrus Komisijos komunikato dėl bendrosios rinkos pokyčius besikeičiančiame pasaulyje tikslus likus vos keliems mėnesiams iki 2019 m. Europos Parlamento rinkimų ir 25-ųjų bendrosios rinkos metinių;

2.  pabrėžia, kad gerai veikianti bendroji rinka yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos pagrindų, todėl bendrosios rinkos stiprinimas turėtų būti vėl įtrauktas į politinę darbotvarkę, nes ja prisidedama prie laisvės, galimybių ir klestėjimo Europoje ir suteikiama naudos daugiau kaip 500 mln. europiečių ir daugiau kaip 21 mln. MVĮ;

3.  pripažįsta, kad nors daugelis pasiūlymų toliau plėtoti bendrąją skaitmeninę rinką jau priimti, pvz., geografinis blokavimas, Elektroninių ryšių kodeksas, Bendrosios telekomunikacijų rinkos reglamentas (įskaitant tarptinklinio ryšio mokesčius) ir laisvas ne asmens duomenų judėjimas, svarbūs pasiūlymai, pvz., dėl skaitmeninių sutarčių, vis dar svarstomi; ragina ES institucijas tęsti derybas ir pasiekti susitarimus, kad vartotojams, perkantiems skaitmeninį turinį, būtų užtikrinta panašaus lygio apsauga kaip ir perkantiems materialiąsias prekes;

4.  labai nerimauja dėl to, kad kai kurios teisėkūros iniciatyvos yra visiškai užblokuotos Taryboje, kuri negalėjo priimti pozicijos dėl prieš šešerius metus priimtų Komisijos pasiūlymų, pvz., dėl direktyvos dėl kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių perkėlimo supaprastinimo; ragina Tarybą atlikti būtinas vidaus reformas siekiant ištaisyti šią padėtį, kuri kenkia tiek piliečiams, tiek įmonėms;

5.  ragina Tarybą užtikrinti, kad iki 2019 m. kovo mėn. pabaigos ji imtųsi teisėkūros iniciatyvų pagal bendrosios rinkos strategiją ir bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją;

6.  pabrėžia, jog reikia skubiai pašalinti likusias kliūtis bendrajai rinkai, kad būtų pasiekti konkretūs ir greiti rezultatai ekonomikos augimo, inovacijų, darbo vietų kūrimo, vartotojų pasirinkimo galimybių ir naujų verslo modelių srityse;

7.  pabrėžia, kad, nors buvo panaikintos tarifinės kliūtys bendrojoje rinkoje, iki šiol tebėra daugybė nereikalingų netarifinių kliūčių; pabrėžia, kad siekiant sustiprinti bendrąją rinką reikia imtis skubių veiksmų tiek ES, tiek nacionaliniu lygmenimis, kad būtų sprendžiamas šių netarifinių kliūčių klausimas;

8.  mano, kad gilesnei integracijai reikia daugiau politinės drąsos ir atsidavimo nei prieš 25 metus ir daugiau pastangų siekiant panaikinti atotrūkį tarp kalbų ir rezultatų;

9.  yra įsitikinęs, kad siekiant didesnės integracijos labai svarbu sudaryti vienodas veiklos sąlygas, visoms valstybėms narėms taikant tas pačias taisykles;

10.  pažymi, kad, remiantis Komisijos komunikatu dėl bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos, tik 7 % MVĮ siūlo prekes ir paslaugas internetu klientams kitose valstybėse narėse ir tik 15 % vartotojų naudojasi šia galimybe, ir pridūrė, kad sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką būtų galima uždirbti daugiau kaip 415 mlrd. EUR ir sukurti daug darbo vietų, jei ES visapusiškai išnaudotų savo potencialą šioje srityje;

11.  primygtinai ragina sustabdyti pasenusį bendrosios skaitmeninės rinkos atskyrimą nuo „ne internetu veikiančios“ bendrosios rinkos, nes skaitmeniniai sprendimai yra neatsiejama šiuolaikinės ekonomikos ir jos teikiamų produktų bei paslaugų dalis ir kiekvienas bendrosios rinkos segmentas turėtų būti tinkamas skaitmeniniu požiūriu;

12.  mano, kad siekiant apsaugoti ir stiprinti bendrąją rinką, būtina tvirtai ginti keturias laisves, t. y. laisvą asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimą tiek fiziškai, tiek internete, o visi ES veikėjai turi laikytis bendrai sutartų taisyklių;

13.  pabrėžia, kad Sąjunga turi stengtis užtikrinti, kad laisvam paslaugų judėjimui bendrojoje rinkoje būtų teikiamas toks pat prioritetas kaip ir laisvam prekių judėjimui; pabrėžia, kad, nepaisant Paslaugų direktyvos, laisvas paslaugų judėjimas yra kur kas mažiau išvystytas nei laisvas prekių judėjimas;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad nauji teisės aktai turėtų nuosekliai atspindėti rinkos integracijos užmojus, poreikį mažinti reglamentavimo ir administracines kliūtis, taip pat tai, kad jos turi būti perspektyvios;

15.  primena, kad viena suderinta taisyklė ES lygmeniu apskritai mažina administracinę naštą visose valstybėse narėse, nes ja pakeičiamos 28 skirtingos bendrosios rinkos taisyklės; pabrėžia, kad Sąjunga turėtų priešintis susiskaidymui savo teritorijoje taip, kaip ji priešinasi protekcionizmui už ES ribų;

16.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl nacionalinių taisyklių daromas vis didesnis spaudimas bendrajai rinkai, o tai prieštarauja ES bendrosios rinkos principams, ypač taisyklėms nacionaliniu lygmeniu, kurios daro poveikį laisvam prekių ir paslaugų judėjimui; atkreipia dėmesį į papildomų reikalavimų pavyzdžius ir administracinę naštą, kurią kartais nustato nacionalinės ir subnacionalinės valdžios institucijos, kartu su tomis , kurios yra susijusios su nuostatomis ES arba nacionaliniu lygmeniu;

17.  pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad taisyklės būtų taikomos praktikoje. Piliečiams ir įmonėms bendroji rinka gali būti naudinga tik tuo atveju, jei bendrai sutartos taisyklės iš tikrųjų veikia praktiškai;

18.  primygtinai ragina Komisiją geriau panaudoti esamas priemones, kad būtų galima imtis veiksmų prieš nacionalines taisykles, kenkiančias bendrajai rinkai;

19.  pripažįsta, kad bendrosios rinkos valdymo infrastruktūra turėtų būti labai sustiprinta siekiant užtikrinti veiksmingus stebėsenos mechanizmus ir nustatyti netinkamą bendrosios rinkos teisės aktų perkėlimą arba netinkamą įgyvendinimą ir taikymą, taip užtikrinant, kad prireikus būtų taikomos pažeidimo nagrinėjimo procedūros;

20.  tvirtai remia Komisijos raginimą Europos Vadovų Tarybai valstybių ir vyriausybių vadovų lygmeniu išsamiai aptarti visus bendrosios rinkos aspektus, siekiant nustatyti bendrus veiksmų prioritetus ir tinkamus mechanizmus, kurie atitiktų labai reikalingą atnaujintą politinį įsipareigojimą bendrajai rinkai;

21.  prašo Europos Vadovų Tarybos įsipareigoti iki 2025 m. įvykdyti naują įsipareigojimą baigti kurti bendrąją rinką, įskaitant naują privalomą veiksmų tvarkaraštį, kaip tai padarė Europos lyderiai 1985 m.;

22.  apgailestauja, kad Komisija keletą teisėkūros iniciatyvų tam, kad teisėkūros institucijos galėtų tinkamai su jomis bendradarbiauti ir jas priimti iki šios kadencijos pabaigos pateikė per vėlai;

23.  atsižvelgdamas į būsimą 2019–2024 m. politinę kadenciją, primygtinai ragina kitą Komisiją ryžtingai planuoti bendrosios rinkos veiksmus ir laiku pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kad abi teisėkūros institucijos turėtų pakankamai laiko išnagrinėti ir prireikus priimti;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

(1)

OL C 316, 2016 8 30, p. 98.

(2)

OL C 76, 2018 2 28, p. 112.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika