Procedure : 2018/2903(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0557/2018

Ingediende teksten :

B8-0557/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0511

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 174kWORD 54k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.568v01-00
 
B8-0557/2018

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over het pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP))


Dita Charanzová namens de ALDE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over het pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP))  
B8‑0557/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 28 oktober 2015 getiteld "De eengemaakte markt verbeteren: meer mogelijkheden voor mensen en ondernemingen" (COM(2015) 550),

–  gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 28 oktober 2015 getiteld "Verslag over de integratie van de eengemaakte markt en het concurrentievermogen in de EU en haar lidstaten" (SWD(2015) 203),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 6 mei 2015 getiteld "Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa" (COM(2015) 192),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 13 april 2011 getiteld "Akte voor de interne markt – Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen"(COM(2011)0206),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2012 getiteld "Akte voor de interne markt II – Samen voor nieuwe groei" (COM(2012)0573),

–  gezien het verslag van 9 mei 2010 dat Mario Monti op verzoek van de voorzitter van de Europese Commissie heeft opgesteld, getiteld "Een nieuwe strategie voor de eengemaakte markt – ten dienste van de Europese economie en samenleving",

–  gezien zijn resolutie van 11 maart 2015 over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015(1),

–  gezien zijn studie van september 2014, uitgevoerd in opdracht van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, getiteld "The Cost of Non-Europe in the Single Market",

–  gezien zijn studie van januari 2016, uitgevoerd in opdracht van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, getiteld "A strategy for completing the Single Market: the trillion euro bonus",

–  gezien zijn resolutie van mei 2016 over de strategie voor de interne markt(2), op basis van een verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in de Europese Akte is bepaald dat de eengemaakte markt uiterlijk op 31 december 1992 moet zijn voltooid; overwegende dat de Unie deze verbintenis 25 jaar later moet hernieuwen om de uitdagingen in de dienstensector, de circulaire economie en de digitale eengemaakte markt het hoofd te bieden;

B.  overwegende dat de eengemaakte markt de basis is en blijft voor het economische succes van Europa, de hoeksteen van de Europese integratie en een motor voor groei en werkgelegenheid;

C.  overwegende dat het potentieel van de eengemaakte markt niet volledig wordt benut;

D.  overwegende dat de bij voltooiing van de eengemaakte markt te verwachten baten volgens eigen onderzoek van het Parlement wel 1 biljoen EUR kunnen belopen;

E.  overwegende dat een strategische benadering nodig is en dat de respons op de uitdagingen zowel van politieke als technische aard moet zijn;

F.  overwegende dat de recente tekenen wat betreft de omzetting van wetgeving niet geruststellend zijn; overwegende dat volgens de mededeling van de Commissie van 22 november 2018 getiteld "De eengemaakte markt in een veranderende wereld – Een unieke troef die hernieuwde politieke betrokkenheid nodig heeft" (COM(2018)0772), de omzettingsachterstand voor 16 richtlijnen met omzettingstermijnen tussen december 2017 en mei 2018 in juni 2018 25 % bedroeg; overwegende dat de Commissie, in het geval van drie richtlijnen inzake overheidsopdrachten die in april 2016 hadden moeten zijn omgezet, 58 inbreukprocedures tegen 21 lidstaten heeft moeten inleiden omdat zij geen enkele omzettingsmaatregel hadden aangekondigd; overwegende dat drie van deze procedures nog lopen;

1.  is verheugd over de algemene doelstellingen van de mededeling van de Commissie over de eengemaakte markt in een veranderende wereld, slechts enkele maanden voor de Europese verkiezingen van 2019 en 25 jaar na het ontstaan van de eengemaakte markt;

2.  benadrukt dat een goed functionerende eengemaakte markt tot de wezenlijke fundamenten van de Europese Unie behoort en dat de verdieping van de eengemaakte markt daarom weer bovenaan de politieke agenda moet worden geplaatst, aangezien zij zorgt voor vrijheid, kansen en welvaart in Europa en ten goede komt aan meer dan 500 miljoen Europeanen en meer dan 21 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen;

3.  erkent dat, hoewel reeds vele voorstellen voor de verdere ontwikkeling van de digitale eengemaakte markt zijn goedgekeurd, bijvoorbeeld betreffende geoblocking, het Europees wetboek voor elektronische communicatie, de verordening betreffende een eengemaakte markt voor telecommunicatie, inclusief roamingtarieven, en het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens, over andere belangrijke voorstellen, zoals die over digitale overeenkomsten, nog steeds wordt onderhandeld; dringt er bij de EU‑instellingen op aan de onderhandelingen voort te zetten en overeenkomsten te sluiten, teneinde ervoor te zorgen dat consumenten wanneer zij digitale inhoud kopen vergelijkbare bescherming genieten als wanneer zij materiële goederen aanschaffen;

4.  is uiterst bezorgd over het feit dat diverse wetgevingsinitiatieven volledig geblokkeerd worden in de Raad, die niet in staat is om een standpunt in te nemen ten aanzien van zes jaar geleden aangenomen voorstellen van de Commissie, zoals de richtlijn tot vereenvoudiging van de overbrenging van in een andere lidstaat ingeschreven motorvoertuigen; dringt er bij de Raad op aan de noodzakelijke interne hervormingen door te voeren om een einde te maken aan deze situatie, die schadelijk is voor zowel burgers als ondernemingen;

5.  dringt er bij de Raad op aan te zorgen voor een snelle werkwijze om de wetgevingsinitiatieven in het kader van de strategie voor de eengemaakte markt en de strategie voor een digitale eengemaakte markt uiterlijk eind maart 2019 aan te nemen;

6.  onderstreept dat de resterende belemmeringen in de eengemaakte markt zo spoedig mogelijk moeten worden weggewerkt om snel tastbare resultaten te kunnen behalen inzake groei, innovatie, nieuwe banen, keuze voor de consument en nieuwe bedrijfsmodellen;

7.  benadrukt dat tarifaire belemmeringen op de eengemaakte markt weliswaar zijn afgeschaft, maar dat er een enorm aantal verschillende onnodige niet-tarifaire belemmeringen bestaat; benadrukt dat voor het versterken van de eengemaakte markt zowel op EU- als op nationaal niveau dringend actie ondernomen moet worden om deze onnodige belemmeringen aan te pakken;

8.  is van mening dat verdere integratie meer politieke moed en wil vereist dan 25 jaar geleden en dat meer moeite moet worden gedaan om de kloof tussen retoriek en resultaat te dichten;

9.  is ervan overtuigd dat een gelijk speelveld van essentieel belang is om verdere integratie tot stand te brengen, met dezelfde regels voor alle spelers in alle lidstaten;

10.  merkt op dat, volgens de mededeling van de Commissie betreffende de strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa, slechts 7 % van de kleine en middelgrote ondernemingen online goederen en diensten aanbiedt aan afnemers in andere lidstaten en dat slechts 15 % van de consumenten deze mogelijkheid benut; wijst er voorts op dat de voltooiing van de digitale eengemaakte markt meer dan 415 miljard EUR kan opleveren en dat veel banen kunnen worden gecreëerd als de EU haar potentieel op dit gebied ten volle zou benutten;

11.  dringt erop aan het achterhaalde onderscheid tussen "offline" en "digitale" eengemaakte markt niet langer te hanteren, aangezien digitale oplossingen onvermijdelijk deel uitmaken van de moderne economie en van de aangeboden producten en diensten, en aangezien elk aspect van de eengemaakte markt op het digitale tijdperk afgestemd moet zijn;

12.  is van mening dat het voor de bescherming en verdieping van de eengemaakte markt van cruciaal belang is de vier vrijheden krachtig te beschermen, namelijk het vrije verkeer van personen, diensten, producten en kapitaal, zowel fysiek als online, en dat alle actoren zich in de EU moeten houden aan gezamenlijk overeengekomen regels;

13.  benadrukt dat de Unie zich moet inspannen om ervoor te zorgen dat het vrij verkeer van diensten op de eengemaakte markt dezelfde prioriteit krijgt als het vrij verkeer van goederen; onderstreept dat het vrij verkeer van diensten, ondanks de dienstenrichtlijn, veel minder goed ontwikkeld is dan het vrij verkeer van goederen;

14.  wijst erop dat de ambitie van marktintegratie en de noodzaak om regelgevende en administratieve belemmeringen weg te werken en toekomstbestendig te zijn, consequent weerspiegeld moeten worden in nieuwe wetgeving;

15.  herinnert eraan dat een op het niveau van de Unie geharmoniseerde regel de administratieve lasten in alle lidstaten over het algemeen beperkt, aangezien deze in de plaats komt van 28 uiteenlopende regels op de eengemaakte markt; onderstreept dat de Unie weerstand moet bieden tegen fragmentatie binnen haar eigen grenzen, net zoals zij zich verzet tegen protectionisme buiten de EU;

16.  wijst erop dat de eengemaakte markt in toenemende mate onder druk komt te staan van nationale regels die indruisen tegen de beginselen van de eengemaakte EU-markt, in het bijzonder nationale regels met gevolgen voor het vrije verkeer van goederen en diensten; wijst bijvoorbeeld op de extra vereisten en de administratieve lasten die soms worden opgelegd door nationale en sub-nationale autoriteiten, naast de vereisten die voortvloeien uit EU- of nationale bepalingen;

17.  benadrukt dat het belangrijk is dat regelgeving concrete resultaten oplevert: burgers en bedrijven kunnen alleen profiteren van de vele voordelen die de eengemaakte markt te bieden heeft als de gezamenlijk overeengekomen regels ook echt werken in de praktijk;

18.  dringt er bij de Commissie op aan beter gebruik te maken van de bestaande instrumenten om op te treden tegen nationale regelgeving die de eengemaakte markt ondermijnt;

19.  onderkent dat de infrastructuur voor de governance van de eengemaakte markt aanzienlijk moet worden versterkt met het oog op doeltreffende toezichtsmechanismen en de opsporing van ontoereikende omzetting of ontoereikende toepassing en uitvoering van wetgeving inzake de eengemaakte markt, zodat waar nodig inbreukprocedures worden toegepast;

20.  sluit zich volmondig aan bij het verzoek van de Commissie aan de Europese Raad om op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders een diepgaande discussie te wijden aan de eengemaakte markt in al haar dimensies, met het oog op de vaststelling van gemeenschappelijke actieprioriteiten en passende mechanismen die aansluiten bij de broodnodige hernieuwde politieke betrokkenheid ten aanzien van de eengemaakte markt;

21.  verzoekt de Europese Raad een nieuwe verbintenis aan te gaan om de eengemaakte markt tegen 2025 te voltooien, inclusief een nieuw bindend tijdschema voor acties, zoals Europese leiders dit ook in 1985 deden;

22.  betreurt dat de Commissie een aantal wetgevingsvoorstellen te laat heeft gepresenteerd, zodat de medewetgevers geen tijd hadden er behoorlijk aan te werken en ze goed te keuren voor het einde van dit mandaat.

23.  dringt er bij de volgende Commissie op aan om in het licht van de volgende politieke zittingsperiode 2019-2024 bij het plannen van acties voor de eengemaakte markt ambitieus te zijn en tijdig wetgevingsvoorstellen voor te leggen, zodat de medewetgevers voldoende tijd hebben om deze te bestuderen en in voorkomend geval goed te keuren;

24.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

 

(1)

PB C 316 van 30.8.2016, blz. 98.

(2)

PB C 76 van 28.2.2018, blz. 112.

Laatst bijgewerkt op: 10 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid