Postup : 2018/2903(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0557/2018

Predkladané texty :

B8-0557/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0511

NÁVRH UZNESENIA
PDF 185kWORD 46k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.568v01-00
 
B8-0557/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o balíku pre jednotný trh (2018/2903(RSP))


Dita Charanzová v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o balíku pre jednotný trh (2018/2903(RSP))  
B8-0557/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky (COM(2015)0550),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Správa o integrácii jednotného trhu a konkurencieschopnosti v EÚ a jej členských štátoch (SWD(2015)0203),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – spoločne za nový rast (COM(2011)0206),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2012 s názvom Akt o jednotnom trhu II – Spoločne za nový rast (COM(2012)0573),

–  so zreteľom na správu Maria Montiho pre predsedu Komisie z 9. mája 2010 s názvom Nová stratégia pre jednotný trh  v službách európskeho hospodárstva a európskej spoločnosti,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015(1),

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2014, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, s názvom Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu,

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2016, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, s názvom Stratégia dokončenia jednotného trhu: bonus v hodnote bilión eur,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o stratégii pre jednotný trh(2), ktoré vychádza zo správy Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Jednotný európsky akt stanovil na dokončenie jednotného trhu termín 31. decembra 1992; keďže o 25 rokov neskôr musí Únia opätovne potvrdiť tento záväzok na najvyššej úrovni, aby dokázala riešiť výzvy v sektore služieb, obehovom hospodárstve a na jednotnom digitálnom trhu;

B.  keďže jednotný trh bol a stále je základom hospodárskeho úspechu Európy, základným kameňom európskej integrácie a motorom rastu a zamestnanosti;

C.  keďže potenciál jednotného trhu sa nevyužíva v plnom rozsahu;

D.  keďže podľa vlastného výskumu Parlamentu dosahuje očakávaný prínos z dobudovania jednotného trhu hodnotu 1 bilión EUR;

E.  keďže je potrebný strategický prístup a keďže reakcia na existujúce výzvy by mala mať rovnako politickú ako technickú povahu;

F.  keďže najnovšie signály týkajúce sa transpozície nie sú povzbudzujúce; keďže podľa oznámenia Komisie z 22. novembra 2018 s názvom Jednotný trh vo svete, ktorý sa mení. Jedinečná výhoda, ktorá si vyžaduje obnovenie politického záväzku(COM (2018)0772), bol transpozičný deficit v prípade 16 smerníc s dátumom transpozície medzi decembrom 2017 a májom 2018 v júni 2018 na úrovni 25 %; keďže v prípade troch smerníc o verejnom obstarávaní, ktoré sa mali transponovať do apríla 2016, musela Komisia začať 58 postupov pre porušenie povinnosti voči 21 členským štátom za to, že neoznámili transpozičné opatrenia, pričom tri z týchto konaní ešte stále prebiehajú;

1.  víta celkové ciele uvedené v oznámení Komisie o jednotnom trhu vo svete, ktorý sa mení, predloženom len niekoľko mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 a v deň 25. výročia jednotného trhu;

2.  zdôrazňuje, že dobre fungujúci jednotný trh je jedným zo základov Európskej únie a prehĺbenie jednotného trhu by sa preto malo vrátiť na popredné miesto politického programu, pretože prispieva k zabezpečeniu slobody, príležitostí a prosperity pre Európu a je prínosom pre viac ako 500 miliónov Európanov a viac ako 21 miliónov MSP;

3.  uznáva, že hoci mnohé návrhy na podporu jednotného digitálneho trhu už boli prijaté, medzi nimi geografické blokovanie, kódex elektronickej komunikácie, nariadenie o jednotnom trhu s telekomunikáciami vrátane poplatkov za roaming a voľného toku iných ako osobných údajov, o niektorých dôležitých návrhoch, napríklad o digitálnych zmluvách, sa ešte stále rokuje; vyzýva inštitúcie EÚ, aby pokračovali v rokovaniach a dospeli k dohode, aby poskytli spotrebiteľom pri nákupe digitálneho obsahu porovnateľnú úroveň ochrany ako pri kúpe hmotného tovaru;

4.  je veľmi znepokojený skutočnosťou, že viaceré legislatívne iniciatívy sú úplne zablokované v Rade, ktorá nedokázala prijať pozíciu k návrhom Komisie prijatým pred šiestimi rokmi, napríklad k smernici o zjednodušení prevozu motorových vozidiel už zaevidovaných v inom členskom štáte; vyzýva Radu, aby uskutočnila potrebné vnútorné reformy s cieľom ukončiť tento stav, ktorý škodí občanom aj podnikom;

5.  vyzýva Radu, aby zabezpečila rýchle prijatie legislatívnych iniciatív v rámci stratégie jednotného trhu a stratégie jednotného digitálneho trhu do konca marca 2019;

6.  zdôrazňuje naliehavú potrebu odstrániť z jednotného trhu zostávajúce prekážky s cieľom dosiahnuť konkrétne a rýchle výsledky v oblasti rastu, inovácií, vytvárania pracovných miest, výberu pre spotrebiteľov a nových obchodných modelov;

7.  zdôrazňuje, že aj napriek zrušeniu colných prekážok na jednotnom trhu tu stále existuje veľké množstvo zbytočných necolných prekážok; zdôrazňuje, že posilnenie jednotného trhu si vyžaduje naliehavé opatrenia na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni s cieľom odstrániť tieto zbytočné prekážky;

8.  je presvedčený, že hlbšia integrácia si vyžaduje väčšiu politickú odvahu a angažovanosť ako pred 25 rokmi a väčšie úsilie o preklenutie priepasti medzi slovami a skutkami;

9.  je presvedčený, že v záujme dosiahnutia hlbšej integrácie majú zásadný význam rovnaké podmienky s rovnakými pravidlami pre všetkých aktérov vo všetkých členských štátoch;

10.  konštatuje, že podľa oznámenia Komisie o stratégii pre jednotný digitálny trh v Európe len 7 % MSP ponúka tovar a služby online zákazníkom v iných členských štátoch a len 15 % spotrebiteľov túto možnosť využíva, a dodáva, že dokončením jednotného digitálneho trhu by sa mohlo získať viac ako 415 miliárd EUR a mohlo by sa vytvoriť veľa pracovných miest, ak by EÚ využila svoj plný potenciál v tejto oblasti;

11.  nalieha na ukončenie zastaraného oddelenia digitálneho jednotného trhu od jednotného trhu, pretože digitálne riešenia sú nevyhnutnou súčasťou moderného hospodárstva a produktov a služieb, ktoré poskytuje, a každý prvok jednotného trhu by mal byť vhodný aj pre digitálne prostredie;

12.  je presvedčený, že v záujme ochrany a prehĺbenia jednotného trhu je nevyhnutné dôrazne chrániť štyri slobody, konkrétne voľný pohyb osôb, služieb, výrobkov a kapitálu, a to fyzicky aj online, a všetci aktéri EÚ musia dodržiavať spoločne dohodnuté pravidlá;

13.  zdôrazňuje, že Únia sa musí snažiť zabezpečiť, aby sloboda pohybu služieb dostala rovnakú prioritu ako voľný pohyb tovaru v rámci jednotného trhu; pripomína, že napriek smernici o službách je voľný pohyb služieb oveľa menej rozvinutý ako voľný pohyb tovaru;

14.  poukazuje na to, že v nových právnych predpisoch by sa mali dôsledne odrážať ambície v oblasti integrácie trhu, potreba znižovať regulačné a administratívne prekážky a potreba nadčasovosti;

15.  pripomína, že jedno harmonizované pravidlo na úrovni EÚ vo všeobecnosti znižuje administratívnu záťaž vo všetkých členských štátoch, keďže nahrádza 28 odlišných pravidiel na jednotnom trhu; zdôrazňuje, že rovnako ako EÚ odoláva protekcionizmu mimo svojich hraníc, mala by byť odolná aj voči fragmentácii v rámci členských štátov;

16.  poukazuje na to, že jednotný trh sa stále výraznejšie ocitá pod tlakom vnútroštátnych predpisov, ktoré sú v rozpore so zásadami jednotného trhu EÚ, najmä predpisov na vnútroštátnej úrovni, ktoré ovplyvňujú voľný pohyb tovaru a služieb; poukazuje na príklady dodatočných požiadaviek a administratívnu záťaž, ktoré niekedy kladú orgány na celoštátnej a nižšej úrovni nad rámec požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni;

17.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby pravidlá fungovali v praxi: občania a podniky môžu využívať výhody jednotného trhu len vtedy, ak pravidlá, ktoré boli spoločne odsúhlasené, skutočne fungujú v praxi;

18.  nalieha na Komisiu, aby lepšie využívala existujúce nástroje na prijímanie opatrení proti vnútroštátnym pravidlám, ktoré oslabujú jednotný trh;

19.  uznáva, že infraštruktúra riadenia jednotného trhu by sa mala jasne posilniť, aby sa zabezpečili účinné mechanizmy monitorovania a aby bolo možné odhaľovať nedostatočnú transpozíciu právnych predpisov o jednotnom trhu alebo ich nedostatočné vykonávanie a uplatňovanie, čím sa zabezpečí, že tam, kde je to potrebné, sa uplatnia postupy v prípade nesplnenia povinnosti;

20.  dôrazne podporuje výzvu Komisie adresovanú Európskej rade, aby uskutočnila dôkladnú diskusiu na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád krajín venovanú jednotnému trhu vo všetkých jeho rozmeroch s cieľom určiť spoločné priority pre opatrenia a vhodné mechanizmy, ktoré by zodpovedali tak potrebnému obnovenému politickému záväzku k jednotnému trhu;

21.  vyzýva Európsku radu, aby sa, rovnako ako európski lídri v roku 1985, zaviazala k novému záväzku dobudovať jednotný trh do roku 2025 vrátane nového záväzného harmonogramu opatrení;

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia predložila viacero legislatívnych iniciatív príliš neskoro na to, aby sa spoluzákonodarcovia nimi mohli riadne zaoberať a prijať ich pred koncom tohto mandátu;

23.  naliehavo vyzýva budúcu Komisiu, aby vzhľadom na nadchádzajúce politické obdobie 2019 – 2024 naplánovala ambiciózne opatrenia pre jednotný trh a včas predkladala legislatívne návrhy s cieľom dať obom spoluzákonodarcom dostatok času na ich preskúmanie, prípadne ich prijatie;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 98.

(2)

Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 112.

Posledná úprava: 10. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia