Förfarande : 2018/2903(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0557/2018

Ingivna texter :

B8-0557/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Antagna texter :

P8_TA(2018)0511

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 416kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.568v01-00
 
B8-0557/2018

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om paketet för den inre marknaden (2018/2903(RSP))


Dita Charanzová för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om paketet för den inre marknaden: (2018/2903(RSP))  
B8–0557/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2015 Att förbättra den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag (COM(2015)0550),

–  med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 28 oktober 2015 Report on single market Integration and competitiveness in the EU and its Member States (SWD(2015)0203),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 En strategi för en inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt (COM(2011)0206),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2012 Inremarknadsakt II – Tillsammans för ny tillväxt (COM(2012)0573),

–  med beaktande av Mario Montis rapport av den 9 maj 2010 till kommissionens ordförande En ny strategi för den inre marknaden – i ekonomins och samhällets tjänst för Europa,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2015 om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2015(1),

–  med beaktande av sin studie av september 2014, som beställdes av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd The cost of non-Europe in the single market,

–  med beaktande av sin studie av januari 2016, beställd av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus,

–  med beaktande av sin resolution av maj 2016 om strategin för den inre marknaden(2), baserat på rapporten av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den europeiska enhetsakten fastställde en tidsfrist den 31 december 1992 för att fullborda en inre marknad. Efter 25 år måste unionen nu bekräfta detta åtagande på högsta nivå för att ta itu med utmaningarna inom tjänstesektorn, den cirkulära ekonomin och den digitala inre marknaden.

B.  Den inre marknaden har varit och är fortfarande grunden för Europas ekonomiska framgång, hörnstenen i europeisk integration och en motor för tillväxt och sysselsättning.

C.  Den inre marknaden utnyttjar inte sin potential till fullo.

D.  Enligt parlamentets egna utredningar kan den förväntade vinsten vid fullbordandet av den inre marknaden uppgå till en biljon euro.

E.  Det behövs ett strategiskt förhållningssätt, och svarsåtgärderna på utmaningarna bör vara såväl politiska som tekniska.

F.  De senaste tecknen på införlivande är inte lugnande. Enligt kommissionens meddelande av den 22 november 2018 Den inre marknaden i en föränderlig värld – En unik tillgång som behöver ett förnyat politiskt åtagande (COM(2018)0772), var eftersläpningen i införlivandet av 16 direktiv med datum för införlivande mellan december 2017 och maj 2018 25 % i juni 2018. När det gäller tre direktiv om offentlig upphandling som skulle genomföras senast i april 2016, måste kommissionen inleda 58 överträdelseförfaranden mot 21 medlemsstater för att de inte ha meddelat någon införlivandeåtgärd, varav tre fortfarande pågår.

1.  Europaparlamentet välkomnar de övergripande målen i kommissionens meddelande om den inre marknaden i en föränderlig värld bara några månader före valet till Europaparlamentet 2019 och på 25-årsdagen för den inre marknaden.

2.  Europaparlamentet betonar att en välfungerande inre marknad är en av de väsentliga grunderna för Europeiska unionen, och fördjupningen av den inre marknaden bör därför återföras till toppen av den politiska agendan, eftersom den bidrar till frihet, möjligheter och välstånd för Europa och gynnar mer än 500 miljoner européer och mer än 21 miljoner små och medelstora företag.

3.  Europaparlamentet konstaterar att även om många av förslagen till vidareutveckling av den digitala inre marknaden redan har antagits, såsom geoblockering, elektronisk kommunikationskod, förordningen om den inre marknaden för telekommunikation, inklusive roamingavgifter, och det fria flödet av icke-personliga uppgifter, är viktiga förslag såsom digitala kontrakt fortfarande under förhandling. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna att fortsätta med förhandlingarna och nå överenskommelser för att ge konsumenterna en jämförbar skyddsnivå när de köper digitalt innehåll vid köp av materiella varor.

4.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över det faktum att flera lagstiftningsinitiativ är helt blockerade i rådet, som inte har kunnat ta ställning till kommissionens förslag som antogs för sex år sedan, såsom direktivet om förenkling av överföringen av motorfordon som är registrerade i en annan medlemsstat. Parlamentet uppmanar rådet att göra de nödvändiga interna reformerna för att stoppa denna situation, som skadar både våra medborgare och företag.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet att se till att det fungerar snabbt att anta lagstiftningsinitiativen inom ramen för strategin för den inre marknaden och strategin för den digitala inre marknaden senast i slutet av mars 2019.

6.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att undanröja kvarstående hinder för den inre marknaden för att uppnå påtagliga och snabba resultat i fråga om tillväxt, innovation, jobbskapande, konsumentutbud och nya företagsmodeller.

7.  Europaparlamentet understryker att det trots att de tariffära hindren på den inre marknaden slopats fortfarande finns ett stort antal olika onödiga icke-tariffära hinder. Parlamentet understryker att stärkandet av den inre marknaden kräver omedelbara åtgärder på både EU-nivå och nationell nivå för att åtgärda dessa handelshinder.

8.  Europaparlamentet anser att mer djupgående integration kräver mer politiskt mod och åtagande än för 25 år sedan och större insatser för att minska avståndet mellan att säga något och att åstadkomma det.

9.  Europaparlamentet är övertygat om att lika villkor är avgörande för att uppnå en djupare integrering, med samma regler för alla aktörer i alla medlemsstater.

10.  Europaparlamentet konstaterar att enligt kommissionens meddelande om en strategi för den digitala inre marknaden för Europa erbjuder endast 7 % av de små och medelstora företagen varor och tjänster online till kunder i andra medlemsstater, och endast 15 % av konsumenterna utnyttjar denna möjlighet, samt vidare att genomförandet av den digitala inre marknaden skulle kunna leda till en vinst på mer än 415 miljarder euro och till skapandet av många arbetstillfällen om EU utnyttjade sin fulla potential inom detta område.

11.  Europaparlamentet uppmanar till att frångå den föråldrade åtskillnaden mellan den digitala inre marknaden från den inre marknaden, eftersom digitala lösningar är en oumbärlig del av den moderna ekonomin och de produkter och tjänster som den tillhandahåller, och varje del av den inre marknaden bör vara digitalt anpassad.

12.  Europaparlamentet anser att det för att försvara och fördjupa den inre marknaden är viktigt att starkt försvara de fyra friheterna, nämligen fri rörlighet för personer, tjänster, produkter och kapital både fysiskt och online, och att alla EU-aktörer måste agera enligt gemensamt överenskomna regler.

13.  Europaparlamentet betonar att unionen måste arbeta för att säkerställa att fri rörlighet för tjänster ges samma prioritet som fri rörlighet för varor inom den inre marknaden. Parlamentet understryker att fri rörlighet för tjänster, trots tjänstedirektivet, är mycket mindre utvecklat än den fria rörligheten för varor.

14.  Europaparlamentet påpekar att ny lagstiftning bör konsekvent återspegla ambitionen om marknadsintegration, behovet av att minska de rättsliga och administrativa hindren och behovet av att vara framtidssäkrad.

15.  Europaparlamentet påminner om att en harmoniserad regel på EU-nivå generellt minskar administrativa bördor i alla medlemsstater, eftersom den ersätter 28 olika regler på den inre marknaden. Parlamentet understryker att unionen bör motstå fragmentering inom sina gränser på samma sätt som det motstår protektionism utanför EU.

16.  Europaparlamentet påpekar att den inre marknaden i allt högre grad kommer att pressas av nationella bestämmelser som strider mot principerna för EU:s inre marknad, särskilt regler på nationell nivå som påverkar den fria rörligheten för varor och tjänster. Parlamentet pekar på exemplen på extra krav och den administrativa börda som ibland införs av nationella och subnationella myndigheter utöver dem som härrör från bestämmelser på EU- eller nationell nivå.

17.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att se till att reglerna levererar i praktiken: medborgare och företag kan bara åtnjuta den inre marknadens många fördelar om de regler som överenskommits gemensamt faktiskt fungerar i praktiken.

18.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att bättre utnyttja befintliga instrument för att vidta åtgärder mot nationella regler som går emot den inre marknaden.

19.  Europaparlamentet erkänner att infrastrukturen för den inre marknaden bör stärkas avsevärt för att säkerställa effektiva övervakningsmekanismer och upptäcka otillräckligt införlivande av lagstiftningen på den inre marknaden eller otillräckligt genomförande och tillämpning, så att överträdelseförfaranden tillämpas vid behov.

20.  Europaparlamentet stöder kraftigt kommissionens inbjudan till Europeiska rådet att ägna en djupgående diskussion på statsöverhuvuds- eller regeringsnivå åt den inre marknaden ur alla dess aspekter, i syfte att identifiera gemensamma åtgärdsprioriteringar och lämpliga mekanismer som kan åtfölja det mycket välbehövliga förnyade politiska åtagandet för den inre marknaden.

21.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att göra ett nytt åtagande för att fullborda den inre marknaden senast 2025, inklusive en ny bindande tidsplan för åtgärder, på samma sätt som europeiska ledare gjorde 1985.

22.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen lade fram ett antal lagstiftningsinitiativ för sent för att medlagstiftarna skulle kunna arbeta på dem ordentligt och anta dem före mandatets slut.

23.  Europaparlamentet uppmanar nästa kommission att, med tanke på den kommande politiska perioden 2019–2024, ambitiöst planera åtgärder på den inre marknaden och lägga fram lagstiftningsförslag i tid, så att båda medlagstiftarna har tillräcklig tid att undersöka och vid behov anta dem.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

(1)

EUT C 316, 30.8.2016, s. 98.

(2)

EUT C 76, 28.2.2018, s. 112.

Senaste uppdatering: 10 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy