Процедура : 2018/2903(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0558/2018

Внесени текстове :

B8-0558/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0511

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 474kWORD 53k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.569v01-00
 
B8-0558/2018

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP))


Андреас Шваб от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP))  
B8‑0558/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“ (COM(2015)0550),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавен „Доклад относно интеграцията на единния пазар и конкурентоспособността в ЕС и неговите държави членки“ (SWD(2015)0203),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието „Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено „Акт за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

–  като взе предвид доклада от 9 май 2010 г. на Марио Монти до председателя на Комисията, озаглавен „Нова стратегия за единния пазар – в служба на европейската икономика и европейското общество“,

–  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г.(1),

–  като взе предвид проучването от септември 2014 г., възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Цената на „отказа от Европа“ в областта на единния пазар“,

–  като взе предвид проучването от януари 2016 г., възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Стратегия за завършване на изграждането на единния пазар: бонусът от един трилион евро“,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно нетарифните бариери в рамките на единния пазар(2) въз основа на доклад на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно Стратегията за единния пазар(3) въз основа на доклад на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 май 2017 г., озаглавено „Относно междинния преглед на изпълнението на стратегията за цифров единен пазар – Свързан с интернет цифров единен пазар за всички“, (COM(2017)0228),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 ноември 2018 г., озаглавено „Единният пазар в един променящ се свят – Уникален актив, нуждаещ се от възобновен политически ангажимент“ (COM(2018)0772),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че единният пазар е бил и продължава да бъде основата за икономическия успех на Европа, крайъгълният камък на европейската интеграция и двигателят за растеж и работни места;

Б.  като има предвид, че единният пазар не използва пълноценно потенциала си;

В.  като има предвид, че според изследванията на Парламента очакваната печалба от завършване на изграждането на единния пазар възлиза на един трилион евро;

Г.  като има предвид, че е необходим стратегически подход, и като има предвид, че отговорът на предизвикателствата, пред които сме изправени, следва да има колкото политически, толкова и технически характер;

1.  приветства общите цели на съобщението на Комисията относно единния пазар в един променящ се свят само няколко месеца преди изборите за Европейски парламент през 2019 г. и на 25-годишнината на единния пазар;

2.  подчертава, че макар само икономическият елемент да не може да е достатъчен, добре функциониращият единен пазар е един от основните фундаменти на Европейския съюз и поради тази причина неговото задълбочаване следва отново да заеме приоритетно място в политическия дневен ред, тъй като той осигурява свобода, възможности и просперитет на Европа и е от полза за над 500 милиона европейски граждани и над 21 милиона МСП;

3.  подчертава неотложната необходимост от премахване на оставащите пречки на единния пазар с цел постигане на реални и бързи резултати по отношение на растежа, иновациите, създаването на работни места, потребителския избор и новите стопански модели;

4.  счита, че за задълбочаване на интеграцията е необходима по-голяма политическа смелост и ангажираност, отколкото преди 25 години, и повече усилия за преминаване от думи към дела;

5.  изразява убеждението, че основен фактор за задълбочаване на интеграцията са еднаквите условия на конкуренция с еднакви правила за всички участници във всички държави членки;

6.  отбелязва, че само 7% от МСП предлагат стоки и услуги онлайн на потребители в други държави членки и само 15% от потребителите се възползват от тази възможност, и изтъква, че със завършване на изграждането на цифровия единен пазар могат да бъдат генерирани печалби в размер на над 415 милиарда евро и да бъдат създадени много работни места, ако ЕС използва пълния си потенциал в тази област;

7.  настоятелно призовава за премахване на остарялото разделяне на „цифровия“ единен пазар от единния „офлайн“ пазар, тъй като цифровите решения са неизменна част от съвременната икономика и от осигуряваните от нея продукти и услуги, като всеки аспект от единния пазар следва да бъде пригоден към цифровите технологии;

8.  счита, че за да се отстоява и задълбочава единният пазар, е от изключителна важност да се защитават четирите свободи, а именно свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали както физически, така и онлайн, и подчертава, че всички участници в ЕС трябва да действат според общоприетите правила;

9.  посочва, че новото законодателство следва да отразява последователно амбицията за интеграция на пазара, нуждата от намаляване на регулаторните и административните пречки и необходимостта да бъде съобразено с бъдещите предизвикателства;

10.  припомня, че едно хармонизирано правило на равнището на ЕС намалява административната тежест във всички държави членки, тъй като заменя 28 различаващи се правила на единния пазар; подчертава, че точно както се противопоставя на протекционизма извън ЕС, Съюзът следва да се противопоставя на разпокъсаността в рамките на своите собствени граници;

11.  посочва, че единният пазар е поставян под все по-голям натиск от национални правила, които противоречат на правото на ЕС, по-специално правила на национално равнище, които засягат свободното движение на стоки и услуги (например чрез свръхрегулиране);

12.  подчертава, че е важно да се гарантира спазването на правилата на практика: гражданите и предприятията могат да се възползват от множеството предимства на единния пазар само ако правилата, които са приети съвместно, действително функционират на практика;

13.  настоятелно призовава Комисията да използва по-добре съществуващите инструменти, за да предприема действия срещу национални правила, които застрашават единния пазар;

14.  признава, че структурата на управление на единния пазар очевидно трябва да бъде засилена, с оглед да се гарантират ефективни механизми за наблюдение и да се откриват неадекватното транспониране на законодателството за единния пазар или неадекватното въвеждане и прилагане, като по този начин се гарантира, че когато е необходимо, се прилагат процедури за установяване на нарушение;

15.  подкрепя категорично поканата на Комисията към Европейския съвет за провеждане на задълбочено разискване на равнище държавни или правителствени ръководители по въпросите на единния пазар във всичките му измерения, за да се установят общите приоритети за действие и подходящи механизми, които да съответстват на така необходимия възобновен политически ангажимент по отношение на единния пазар;

16.  настоятелно призовава Комисията – с оглед на предстоящия политически мандат 2019 – 2024 г. – да изготви амбициозен план за действия за единния пазар и да представя своевременно законодателни предложения, така че двамата съзаконодатели да разполагат с достатъчно време, за да ги разгледат и когато е целесъобразно, да ги приемат;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

(1)

OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 98.

(2)

ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 105.

(3)

ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 112.

Последно осъвременяване: 10 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност