Postup : 2018/2903(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0558/2018

Předložené texty :

B8-0558/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0511

NÁVRH USNESENÍ
PDF 260kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.569v01-00
 
B8-0558/2018

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o balíčku v oblasti jednotného trhu  (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o balíčku v oblasti jednotného trhu (2018/2903(RSP))  
B8-0558/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. října 2015 nazvané „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“ (COM(2015)0550),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 28. října 2015 nazvaný „Zpráva o integraci a konkurenceschopnosti jednotného trhu v EU a jejích členských státech“ (SWD(2015)0203),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. května 2015 nazvané „Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“ (COM(2015)0192),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu – dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry: společně pro nový růst“ (COM(2011)0206),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2012 nazvané „Akt o jednotném trhu II – Společně pro nový růst“ (COM(2012)0573),

–  s ohledem na zprávu ze dne 9. května 2010, kterou předložil Mario Monti předsedovi Komise, nazvanou „Nová strategie pro jednotný trh – ve službách evropského hospodářství a společnosti“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2015 o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015(1),

–  s ohledem na svou studii ze září 2014, jejíž vypracování zadal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, nazvanou „Náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu v oblasti jednotného trhu“,

–  s ohledem na svou studii z ledna 2016, jejíž vypracování zadal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, nazvanou „Strategie pro dokončení vnitřního trhu: bonus ve výši 1 bilion eur“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o necelních překážkách na jednotném trhu(2) založené na zprávě Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o strategii pro jednotný digitální trh(3) založené na zprávě Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. května 2017 nazvané „Přezkum v polovině období provádění strategie pro jednotný digitální trh – propojený jednotný digitální trh pro všechny“ (COM/2017/0228),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2018 nazvané „Jednotný trh v měnícím se světě – jedinečná výhoda si žádá nový politický závazek“ (COM(2018)0772),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že jednotný trh představoval a nadále představuje základ pro hospodářský úspěch EU, klíčový prvek evropské integrace a motor růstu a tvorby pracovních míst;

B.  vzhledem k tomu, že jednotný trh plně nevyužívá svůj potenciál;

C.  vzhledem k tomu, že podle vlastního průzkumu Parlamentu představuje očekávaný výtěžek z dokončení jednotného trhu jeden bilion EUR;

D.  vzhledem k tomu, že je vyžadován strategický přístup, a vzhledem k tomu, že reakce na existující výzvy by měly být jak politické, tak technické povahy;

1.  vítá obecné cíle sdělení Komise o jednotném trhu v měnícím se světě jen několik měsíců před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 a na 25. výročí jednotného trhu;

2.  zdůrazňuje, že hospodářský prvek sám o sobě sice nepostačuje, avšak dobře fungující jednotný trh je jedním z klíčových základů Evropské unie a jeho prohlubování by se tedy mělo vrátit na přední místo politické agendy, jelikož zajišťuje svobodu, příležitosti a prosperitu pro Evropu a přináší prospěch více než 500 milionům Evropanů a více než 21 milionům malých a středních podniků;

3.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné odstranit z jednotného trhu zbývající překážky a dosáhnout tak hmatatelných a rychlých výsledků, pokud jde o růst, inovaci, tvorbu pracovních míst, výběr spotřebitelů a nové obchodní modely;

4.  domnívá se, že hlubší integrace vyžaduje větší politickou odvahu a angažovanost než před 25 lety i významnější úsilí k překlenutí rozdílu mezi deklarovanými cíli a jejich realizací v praxi;

5.  je přesvědčen, že k dosažení hlubší integrace jsou zásadní rovné podmínky, tj. aby platila stejná pravidla pro všechny aktéry ve všech členských státech;

6.  konstatuje, že pouze 7 % malých a středních podniků nabízí online zboží a služby zákazníkům v jiných členských státech a pouze 15 % zákazníků této možnosti využívá, a zdůrazňuje, že dokončení jednotného digitálního trhu by mohlo přinést více než 415 miliard EUR a vést k tvorbě mnoha pracovních míst, pokud by EU využívala celý potenciál v této oblasti;

7.  naléhavě vyzývá, aby se zrušilo zastaralé oddělování jednotného „digitálního“ trhu a od trhu „offline“, jelikož digitální řešení jsou neoddělitelnou součástí moderního hospodářství a produktů a služeb, které poskytuje, a požadavkům na digitalizaci by měl být přizpůsoben každý aspekt jednotného trhu;

8.  domnívá se, že k ochraně a prohloubení jednotného trhu je klíčové rozhodně obhajovat čtyři svobody, tj. volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, a to jak fyzický, tak online, a zdůrazňuje, že všichni aktéři EU musí dodržovat společně dohodnutá pravidla;

9.  zdůrazňuje, že nové právní předpisy by měly konsistentně odrážet snahu o integraci trhu, potřebu snižovat regulační a administrativní překážky, a měly by být připraveny na budoucnost;

10.  připomíná, že jeden předpis harmonizovaný na úrovni EU snižuje administrativní zátěž ve všech členských státech, jelikož nahrazuje 28 různorodých pravidel na jednotném trhu; zdůrazňuje, že stejně tak, jako se Unie brání proti ochranářství ve třetích zemích, by se měla bránit proti fragmentaci na svém vlastním území;

11.  zdůrazňuje, že jednotný trh se stále častěji dostává pod tlak vnitrostátních předpisů, které jsou v rozporu s právními předpisy EU, zejména pokud jde o pravidla na vnitrostátní úrovni, která mají dopad na volný pohyb zboží a služeb (například prostřednictvím gold-platingu);

12.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby pravidla v praxi dosahovala stanovených cílů; občané a podniky mohou řadu výhod jednotného trhu využívat jedině tehdy, pokud společně dohodnutá pravidla skutečně fungují v praxi;

13.  naléhavě vyzývá Komisi, aby lépe využívala stávající nástroje k přijímání opatření proti vnitrostátním předpisům, které oslabují jednotný trh;

14.  uznává, že je třeba jasně posílit strukturu řízení jednotného trhu s cílem zaručit účinné monitorovací mechanismy a zjišťovat nepřiměřené provádění právních předpisů pro jednotný trh ve vnitrostátních právních předpisech nebo jejich nepřiměřené uplatňování, čímž se zajistí, že v nezbytných případech budou uplatňována řízení o nesplnění povinnosti;

15.  rozhodně podporuje výzvu Komise adresovanou Evropské radě, aby na úrovni hlav států a předsedů vlád uskutečnila důkladnou diskusi o jednotném trhu ve všech jeho rozměrech, s cílem určit společné akční priority a vhodné mechanismy, které by odpovídaly tolik potřebnému obnovenému politickému závazku v oblasti jednotného trhu;

16.  naléhavě vyzývá příští Komisi, aby v nadcházejícím volebním období 2019–2024 ambiciózně plánovala opatření v oblasti jednotného trhu a včas předkládala legislativní návrhy, aby měli oba spolunormotvůrci dostatek času je přezkoumat a případně přijmout;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 98.

(2)

Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 105.

(3)

Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 112.

Poslední aktualizace: 10. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí