Forslag til beslutning - B8-0558/2018Forslag til beslutning
B8-0558/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om pakken om det indre marked

5.12.2018 - (2018/2903(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Andreas Schwab for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0557/2018

Procedure : 2018/2903(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0558/2018
Indgivne tekster :
B8-0558/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0558/2018

Europa-Parlamentets beslutning om pakken om det indre marked

(2018/2903(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2015 med titlen "Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne" (COM(2015)0550),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 28. oktober 2015 med titlen "Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States" (Rapport om integrationen på det indre marked og konkurrenceevnen i EU og dets medlemsstater) (SWD(2015)0203),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 med titlen "En strategi for et digitalt indre marked i EU" (COM(2015)0192),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 med titlen "Akten for det indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid – Sammen om fornyet vækst" (COM(2011)0206),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 med titlen "Akten for det indre marked II – Sammen om fornyet vækst" (COM(2012)0573),

–  der henviser til rapporten af 9. maj 2010 fra Mario Monti til formanden for Kommissionen med titlen "En ny strategi for det indre marked  til gavn for Europas økonomi og samfund",

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2015 om styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015[1],

–  der henviser til sin undersøgelse fra september 2014 bestilt af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om omkostningerne ved ikke at virkeliggøre EU og det indre marked ("The cost of non-Europe in the single market"),

–  der henviser til sin undersøgelse fra januar 2016 bestilt af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om en strategi for fuldførelsen af det indre marked: en bonus på en billion euro ("A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus"),

–  der henviser til sin beslutning af 26. maj 2016 om ikke-toldmæssige hindringer i det indre marked[2] på grundlag af en betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

–  der henviser til sin beslutning af 26. maj 2016 om strategien for det indre marked[3] på grundlag af en betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. maj 2017 om midtvejsevalueringen af gennemførelsen af strategien for det digitale indre marked – Et forbundet digitalt indre marked for alle (COM(2017)0228),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2018 om det indre marked i en verden i forandring – Et unikt aktiv med behov for fornyet politisk engagement (COM(2018)0772),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det indre marked har været og fortsat er grundlaget for Europas økonomiske succes, som er hjørnestenen i den europæiske integration og en motor for vækst og beskæftigelse;

B.  der henviser til, at det indre markeds potentiale ikke udnyttes fuldt ud;

C.  der henviser til, at den forventede gevinst ved at fuldføre det indre marked ifølge Parlamentets egne undersøgelser beløber sig til 1 billion EUR;

D.  der henviser til, at der er behov for en strategisk tilgang, og til, at reaktionen på de givne udfordringer i lige høj grad bør være af politisk som af teknisk art;

1.  glæder sig over de overordnede målsætninger i Kommissionens meddelelse om det indre marked i en verden under forandring blot måneder før valget til Europa-Parlamentet i 2019 og i anledning af 25-året for det indre marked;

2.  understreger, at selvom det økonomiske element ikke kan stå alene, er et velfungerende indre marked en af Den Europæiske Unions hjørnesten, og uddybningen af det indre marked bør derfor bringes tilbage til toppen af den politiske dagsorden, da det bidrager til frihed, muligheder og velstand for Europa og kommer mere end 500 millioner europæere og over 21 millioner SMV'er til gode;

3.  understreger det presserende behov for at fjerne de resterende hindringer i det indre marked med henblik på at opnå konkrete og hurtige resultater i form af vækst, innovation, jobskabelse, forbrugervalgmuligheder og nye forretningsmodeller;

4.  mener, at en mere dybdegående integration kræver mere politisk mod og engagement end for 25 år siden og en større indsats for at bygge bro mellem retorik og resultater;

5.  er overbevist om, at det er afgørende for at opnå mere dybdegående integration, at der sikres lige vilkår og gælder de samme regler for alle aktører i alle medlemsstater;

6.  bemærker, at kun 7 % af SMV'erne, der udbyder varer og tjenesteydelser online til kunder i andre medlemsstater, og kun 15 % af forbrugerne gør brug af denne mulighed, og påpeger, at fuldførelsen af det digitale indre marked ville kunne give en gevinst på over 415 mia. EUR, og der kunne skabes mange arbejdspladser, hvis EU udnyttede sit fulde potentiale på dette område;

7.  opfordrer indtrængende til, at den forældede skelnen mellem det "digitale indre marked" og det indre marked "offline" ophører, da digitale løsninger er en uundværlig del af den moderne økonomi, og de produkter og tjenester, det leverer, og alle dele af det indre marked bør være digitalt tilpassede;

8.  mener, at det for at forsvare og uddybe det indre marked er afgørende at gøre en stor indsats for at forsvare de fire frihedsrettigheder, nemlig den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser, varer og kapital, både fysisk og online, og understreger, at alle EU-aktører skal efterleve fælles, aftalte regler;

9.  påpeger, at ny lovgivning konsekvent bør afspejle ambitionen om markedsintegration, behovet for at reducere lovgivningsmæssige og administrative hindringer og behovet for at være fremtidssikret;

10.  minder om, at én harmoniseret regel på EU-plan generelt mindsker de administrative byrder i alle medlemsstater, da den erstatter 28 forskellige regler i det indre marked; understreger, at ligesom EU modsætter sig protektionisme uden for EU, bør det også modstå fragmentering inden for sine egne grænser;

11.  påpeger, at det indre marked i stigende grad er under pres fra nationale regler, der er i strid med EU-retten, navnlig regler på nationalt plan, der påvirker den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser (f.eks. gennem overregulering);

12.  understreger, at det er vigtigt at sikre, at reglerne opfylder deres formål: borgere og virksomheder kan kun nyde godt af de mange fordele ved det indre marked, hvis de regler, der vedtages i fællesskab, kan implementeres i praksis;

13.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre bedre brug af eksisterende instrumenter til at gribe ind over for nationale regler, der spænder ben for det indre marked;

14.  erkender, at forvaltningsstrukturen for det indre marked bør styrkes betydeligt med henblik på at sikre effektive overvågningsmekanismer og afdække utilstrækkelig gennemførelse af lovgivningen om det indre marked eller utilstrækkelig implementering og anvendelse, således at det sikres, at der om nødvendigt iværksættes traktatbrudsprocedurer;

15.  bakker kraftigt op om Kommissionens opfordring til Det Europæiske Råd om at organisere en indgående drøftelse på stats- og regeringschefniveau om det indre marked i alle dets dimensioner med henblik på at fastlægge fælles handlingsprioriteter og passende mekanismer til at matche det stærkt tiltrængte fornyede politiske engagement i det indre marked;

16.  opfordrer indtrængende den næste Kommission til i lyset af den kommende politiske mandatperiode 2019-2024 at udarbejde en ambitiøs plan for tiltag vedrørende det indre marked og fremsætte lovforslag rettidigt, således at begge lovgivere har tilstrækkelig tid til at undersøge og i givet fald vedtage dem;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 10. december 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik