Πρόταση ψηφίσματος - B8-0558/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0558/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά

5.12.2018 - (2018/2903(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Andreas Schwab εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0557/2018

Διαδικασία : 2018/2903(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0558/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0558/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0558/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά

(2018/2903(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28 Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της) (SWD(2015)0203),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – “Μαζί για μια νέα ανάπτυξη”» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία αγορά – Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 9ης Μαΐου του Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά – Στην υπηρεσία της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015[1],

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά), που εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «A strategy for completing the Single Market: “the trillion euro bonus”» (Στρατηγική για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς: το μπόνους του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ), που εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, του Μαΐου 2016, με τίτλο «Μη δασμολογικοί φραγμοί στην ενιαία αγορά»[2] που εξέδωσε με βάση έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά[3], που εκδόθηκε με βάση έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2017, με τίτλο «Ενδιάμεση επανεξέταση της εφαρμογής της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά — Μια συνδεδεμένη ψηφιακή αγορά για όλους» (COM(2017)0228),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Η ενιαία αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο — ένα μοναδικό πλεονέκτημα που χρήζει ανανεωμένης πολιτικής δέσμευσης» (COM(2018)0772),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά υπήρξε και παραμένει η βάση της οικονομικής επιτυχίας της Ευρώπης, ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και απασχόλησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν αξιοποιεί στο έπακρο το δυναμικό της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Κοινοβουλίου, το προσδοκώμενο κέρδος από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ανέρχεται σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται στρατηγική προσέγγιση και ότι η απόκριση στις προκλήσεις θα πρέπει να είναι τόσο πολιτικού όσο και τεχνικού χαρακτήρα·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τους γενικούς στόχους της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ενιαία αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο λίγους μόλις μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 και στην 25η επέτειο της ενιαίας αγοράς·

2.  τονίζει ότι, ενώ το οικονομικό στοιχείο δεν επαρκεί από μόνο του, η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς είναι ένα από τα ουσιαστικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συνεπώς, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να επανέλθει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, δεδομένου ότι διασφαλίζει την ελευθερία, τις ευκαιρίες και την ευημερία για την Ευρώπη και αποφέρει τα οφέλη της σε πάνω από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους και πάνω από 21 εκατομμύρια ΜΜΕ·

3.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εξαλειφθούν από την ενιαία αγορά οι εναπομείναντες φραγμοί προκειμένου να επιτευχθούν απτά και γρήγορα αποτελέσματα από άποψη ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας, επιλογών των καταναλωτών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων·

4.  πιστεύει ότι η βαθύτερη ολοκλήρωση απαιτεί περισσότερο πολιτικό θάρρος και δέσμευση από ό, τι πριν από 25 χρόνια και περισσότερες προσπάθειες για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ρητορικής και επίτευξης αποτελεσμάτων·

5.  εκφράζει την πεποίθηση ότι για να επιτευχθεί βαθύτερη ολοκλήρωση είναι καθοριστικό να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, με τους ίδιους κανόνες για όλους τους παίκτες σε όλα τα κράτη μέλη·

6.  επισημαίνει ότι μόνο το 7 % των ΜΜΕ προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου σε διασυνοριακή βάση και μόνο το 15 % των καταναλωτών κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, και επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να αποφέρει όφελος πάνω από 415 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας εάν η ΕΕ αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της σε αυτόν τον τομέα·

7.  ζητεί να σταματήσει ο παρωχημένος διαχωρισμός της «ψηφιακής» ενιαίας αγοράς από την «απογραμμική» ενιαία αγορά, καθώς οι ψηφιακές λύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης οικονομίας και των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, και κάθε πτυχή της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να είναι ψηφιακά επαρκής·

8.  πιστεύει ότι, για την προάσπιση και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, είναι καθοριστικό να υπερασπιστούμε σθεναρά τις τέσσερις ελευθερίες, δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών, των προϊόντων και των κεφαλαίων τόσο φυσικά όσο και διαδικτυακά, και τονίζει ότι όλοι οι φορείς της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται σε από κοινού συμφωνηθέντες κανόνες·

9.  επισημαίνει ότι η νέα νομοθεσία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει με συνέπεια τη φιλοδοξία για ολοκλήρωση της αγοράς, την ανάγκη για μείωση των κανονιστικών και διοικητικών φραγμών και την ανάγκη να είναι μελλοντικά βιώσιμη·

10.  υπενθυμίζει ότι ένας εναρμονισμένος κανόνας σε επίπεδο ΕΕ μειώνει τον διοικητικό φόρτο σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς αντικαθιστά 28 αποκλίνοντες κανόνες στην ενιαία αγορά· τονίζει ότι, όπως η ΕΕ αντιστέκεται στον προστατευτισμό εκτός της ΕΕ, θα πρέπει να αντιστέκεται και στον κατακερματισμό στο εσωτερικό της·

11.  επισημαίνει ότι, διαρκώς περισσότερο, η ενιαία αγορά υφίσταται πίεση λόγω εθνικών κανόνων που αντιβαίνουν στη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως κανόνων σε εθνικό επίπεδο που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών (για παράδειγμα μέσω κανονιστικού υπερθεματισμού)·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των κανόνων στην πράξη: οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαύσουν τα πλείστα οφέλη της ενιαίας αγοράς μόνο εάν οι κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού λειτουργούν στην πράξη·

13.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει καλύτερα τα υφιστάμενα μέσα για την ανάληψη δράσης κατά των εθνικών κανόνων που θέτουν σε αμφισβήτηση την ενιαία αγορά·

14.  αναγνωρίζει ότι η δομή διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς θα πρέπει σαφώς να ενισχυθεί, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης και να εντοπίζεται η ανεπαρκής μεταφορά της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς ή η ανεπαρκής μεταφορά και εφαρμογή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή διαδικασιών επί παραβάσει όταν είναι αναγκαίο·

15.  υποστηρίζει σθεναρά την έκκληση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αφιερώσει μια σε βάθος συζήτηση, σε επίπεδο κρατών ή κυβερνήσεων, στην ενιαία αγορά σε όλες τις διαστάσεις της, προκειμένου να προσδιοριστούν κοινές προτεραιότητες δράσης και κατάλληλοι μηχανισμοί που θα ανταποκρίνονται στην ανάγκη ανανέωσης της πολιτικής δέσμευσης για την ενιαία αγορά·

16.  καλεί την προσεχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της επερχόμενης πολιτικής θητείας 2019-2024, να καταρτίσει φιλόδοξα σχέδια δράσης για την ενιαία αγορά και να υποβάλλει τις νομοθετικές προτάσεις έγκαιρα έτσι ώστε να δίνεται στους δύο συννομοθέτες επαρκής χρόνος για να τις εξετάζουν και, κατά περίπτωση, να τις εγκρίνουν·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου